მენიუ

GNG - სატვირთოების ჰარმონიზებული ნომენკლატურა, მოიცავს საქონლის სახელებს და კოდექსებს, რომლებიც გამოიყენება რკინიგზის მიერ გადაზიდვის დოკუმენტების დამუშავებისას დსთ-ს გზების სატვირთო გადასახადის გამოსათვლელად. კოდის პირველი ოთხი სიმბოლო იგივეა, რაც კოდი TNVED.

GNG ემსახურება SMJS– ში მონაწილე SMJS– ის მონაწილე ქვეყნების საერთაშორისო სატვირთო ტრეფიკში საქონლის აღწერასა და კოდირებას, თუ იყენებენ SMGS– ის დებულებებს.

GNG იქმნება მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის საქონლის აღწერილობისა და კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის საფუძველზე და შეესაბამება საერთაშორისო სარკინიგზო კავშირის საქონლის ჰარმონიზებულ ნომენკლატურას. GNG სავალდებულოა OSJD- ის წევრი ქვეყნების თითოეული სარკინიგზო მაგისტრისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ SMGS– ში ან იყენებენ SMGS– ს დებულებებს. GNG შედგება:

ტვირთის მითითებისთვის გამოიყენება რვანიშნა კოდი. პირველი ექვსი სიმბოლო შეესაბამება HS- ს, რომელთაგან:

  • პირველი და მეორე ციფრი მიუთითებს შესაბამის თავში
  • მესამე და მეოთხე ციფრი აღნიშნავს ამ თავში პოზიციის ნომერს -
  • მეხუთე და მეექვსე ციფრი განსაზღვრავს ტვირთის დაქვემდებარებას მდგომარეობაში
  • მეშვიდე და მერვე ციფრი გამოიყენება ტვირთის აღწერილობაში განსაკუთრებული სიზუსტის მისაღწევად

ქვემოთ მოცემულია ანალიტიკური ცხრილი, რომელშიც მოცემულია საქონლის დასახელება და კოდი, სადაც შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ საჭირო GNG კოდი.

ველით მონაცემების დატვირთვას და ფორმატირებას
ჰარმონიზებული ტვირთების ნომენკლატურა - ანალიტიკური სია
GND კოდი სახელი ETT კლასი id

 

  • ზოგიერთ პოზიციაში საქონლის სახელები გამოყოფილია ნახევარწრით. ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვსაუბრობთ საქონელზე, რომლებიც უნდა განვასხვავოთ ერთმანეთისაგან სხვადასხვა თვისებების ან მახასიათებლების საფუძველზე, განმარტებითი ნიშნები ვრცელდება მხოლოდ ნახევარგამტრის შემდეგ საქონელზე.
  • საქონლის სახელებს შეიძლება დაემატოს მონაცემები წარმოშობის, მდგომარეობის, შემადგენლობის, გამოყენების და ა.შ.
  • თუ საქონელი შეიცავს საქონლის რამდენიმე ნივთს, რომლებიც გამიჯნულია მძიმით, რასაც მოჰყვება ნიშნები განმარტებით, მაშინ ეს ნიშნები ვრცელდება ყველა იმ საქონლის ნივთზე, რომელიც გამიჯნულია.
  • თუ საქონლის სახელი შეიცავს მითითებებს „თავში”, ყველა ჩანაწერი ქვეყნდება დანართებში 1 და 2.

თუ GNG– ს მიხედვით ტვირთის კოდი შეიცავს რამდენიმე ნივთს, რომელიც აკონტროლებს საქონლის მახასიათებლებს და განცალკევებულია მძიმით ან ნახევარწრით, მაშინ სახელი და დახვეწის ნიშნები, რომლებიც მხოლოდ ტრანსპორტირებისთვის წარმოდგენილ საქონელს შეესაბამება, შეირჩევა და შეიტანება ტვირთის ჩანაწერში.

GNG– ში ცვლილებები და დამატებები, მათ შორის, NHM– ში ცვლილებებისა და დამატებების საფუძველზე, ამოქმედდება OSJD რკინიგზის გენერალური დირექტორების (პასუხისმგებელი წარმომადგენლების) კონფერენციის მიერ მათი დამტკიცების შემდეგ. GNG (გამოცემა 2007) დამტკიცდა OSJD რკინიგზის გენერალური დირექტორების (პასუხისმგებელი წარმომადგენლების) კონფერენციის XXII შეხვედრაზე (აპრილი 23-27, ნოემბერი 2007, თბილისი, საქართველო). GNG კომიტეტი არის GNG- ის დეპოზიტარი. სემეკის ტექსტის წინასიტყვაობაში უფრო ზუსტი ახსნა მოცემულია სემეკის სტრუქტურის შესახებ. ემსახურება SMJS- ში მონაწილე SMJS- ის მონაწილე ქვეყნების საერთაშორისო სატვირთო ტრეფიკში ტვირთების აღწერასა და კოდიფიკაციას ან SMGS– ის დებულებების გამოყენებას. GNG შეიქმნა მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ჰარმონიზებული სასაქონლო აღწერილობის და კოდირების სისტემის (შემდგომში - HS) საფუძველზე (შემდგომში - WCO) საფუძველზე და შეესაბამება რკინიგზის საერთაშორისო კავშირის საქონლის ჰარმონიზებულ ნომენკლატურას (შემდგომში - NHM, 2003).

GNG– ში, 2721– დან 2749– ის კოდები შემოიტანეს HS– ის საერთაშორისო კომიტეტთან შეთანხმებით და განკუთვნილია ბიტუმიანი მასალებისგან ნედლი ნავთობის ან ნავთობის კლასიფიკაციისთვის (ნედლი ნავთობის გამოკლებით) და მათზე დაფუძნებული ნახევრად მზა პროდუქტები. ნავთობის ტვირთის SMGS ტვირთის ჩანართში გადატანისას გამოიყენება 2721- ის ნაცვლად 2749-2710 საგნები, რომელთა კოდების გადაკვეთა ხდება GNG ნივთების ჩამონათვალში, საქონლის ანალიზურ და ანბანურ სიაში. GNG- ში, 9901-9959 პოზიციები სპეციფიკურია სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის და სავალდებულოა OSGD- ის წევრი ქვეყნების თითოეული სარკინიგზო მაგისტრისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ SMGS– ში ან იყენებენ SMGS– ის დებულებებს. თავი 99- ის GNG- ის მითითებული პოზიციები შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ UIC- ის მმართველი კომიტეტის გადაწყვეტილების საფუძველზე, NM- ს საკითხებთან დაკავშირებით. 9960 - 9999 პოზიციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას თითოეულ რკინიგზაში, როგორც დამოუკიდებლად, ასევე რკინიგზას შორის გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი შეთანხმებების ფარგლებში.

თქვენ არ შეგიძლიათ აიღოთ GNG კოდი, მოგვწერეთ ჩვენ და ჩვენ დაგეხმარებით არამარტო იპოვოთ სწორი GNG კოდი თქვენი პროდუქტი არამედ გადმოგცეთ იგი.
Отправить запрос
ფაქტობრივი მაჩვენებელი 2021 წლის ივლისში არის 0,05% -ით მეტი, ვიდრე 2019 წლის იმავე თვეში და იგივე ოდენობით - ვიდრე 2018 წლის ივლისში.
16:09 02-08-2021 უფრო დეტალურად ...