საბაჟო განბაჟებისა და საბაჟო კონტროლის შედეგად წარმოქმნილი რისკების დადგენის მიზნით, ანალიზდება ინფორმაციის უზარმაზარი ფენა. საბაჟო თანამდებობის პირები იყენებენ საბაჟო ორგანოსგან მიღებულ ინფორმაციას.

ინფორმაციის წყაროები, რომლებიც იყენებენ საბაჟო თანამდებობის პირთა მიერ რისკების დასადგენად

 • წარმოდგენილი ელექტრონული ასლების მონაცემთა ბაზა, აგრეთვე რეგისტრირებული და შესრულებული DT;
 • საქონლის მიმართულების ელექტრონული შეტყობინებების მონაცემთა ბაზა;
 • საბაჟო ღირებულების დეკლარაციების ელექტრონული ასლების მონაცემთა ბაზა (DTS) და საბაჟო ღირებულების კორექტირება (CCC);
 • საბაჟო საკრედიტო შეკვეთების ელექტრონული ასლების მონაცემთა ბაზა (TPOs);
 • წინასწარი ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა;
 • საერთაშორისო ფედერაციის სატრანსპორტო საშუალებების რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ჩამოსვლის მონაცემთა ბაზა;
 • საერთაშორისო ტრანსპორტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მონაცემთა ბაზა;
 • საქონლის ფაქტობრივი ექსპორტის მონაცემთა ბაზა;
 • NSI ელექტრონული საცნობარო წიგნები;
 • ელექტრონული ჟურნალის მონაცემთა ბაზა;
 • პირთა ცენტრალური რეესტრი საგარეო სავაჭრო საქმიანობა (TsRSVED);
 • ინფორმაციის გაცვლის მონაცემთა მონაცემთა ბაზა ევროკავშირის წინააღმდეგ თაღლითობის ოფისში (OLAF);
 • ინფორმაციის გაცვლის მონაცემთა ბაზა უკრაინის სახელმწიფო საბაჟო სამსახურთან (უკრაინის GTS);
 • ინფორმაციის გაცვლის მონაცემთა ბაზა ყაზახეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო შემოსავლების სამინისტროსთან;
 • ინფორმაციის გაცვლის მონაცემთა ბაზა ბელორუსის რესპუბლიკის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტთან;
 • ინფორმაციის გაცვლის მონაცემთა ბაზა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავარ საბაჟო ადმინისტრაციასთან;
 • მონაცემთა გაცვლის მონაცემთა ბაზა სხვა უცხო სახელმწიფოების საბაჟო მომსახურებასთან (რამდენადაც შესაბამისი ხელშეკრულებების დადება);
 • ევროკავშირის საგარეო ვაჭრობის მონაცემთა ბაზები;
 • დსთ-ს ქვეყნების საგარეო ვაჭრობის მონაცემთა ბაზები;
 • მონაცემთა ბაზა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საგარეო ვაჭრობის საფუძველზე;
 • გაეროს საგარეო ვაჭრობის მონაცემთა ბაზები (Comtrade);
 • საერთაშორისო ვაჭრობის მონაცემთა ბაზები;
 • გარიგების პასპორტების მონაცემთა ბაზა;
 • ცენტრალური ვალუტის კონტროლის მონაცემთა ბაზა;
 • უფლებამოსილი ბანკების და სხვა კომპეტენტური ორგანოების ბეჭდის მარკების ნიმუშები, რომლებიც გამოიყენება ვალუტის კონტროლისა და საგარეო სავაჭრო ბარტერული ოპერაციების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით;
 • ინფორმაციის გაცვლის მონაცემთა ბაზა სამინისტროებთან, ფედერალურ სამსახურებთან და სააგენტოებთან, და სხვა ორგანიზაციებთან (შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმებისთანავე);
 • მონაცემთა ბაზები, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას სისხლის სამართლის საქმეებსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე;
 • სამართალდამცავი ორგანოების ერთიანი მონაცემთა ბაზა იარაღისა და კონტრაბანდისთვის ეჭვმიტანილი ფიზიკური და იურიდიული პირების შესახებ ინფორმაციის გაცვლისთვის;
 • საქონლის მწარმოებლების, საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სუბიექტების, მატარებლებისა და სხვა ორგანიზაციების მიერ საბაჟო ორგანოებისთვის მიწოდებული ფასების შესახებ ინფორმაცია, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია საქონლის საგარეო ვაჭრობასთან და მათ პროფესიულ ასოციაციებთან (ასოციაციებთან);
 • დამოუკიდებლად შექმნილ მონაცემთა ბაზებს;
 • ქაღალდის მატარებლები DT, TD, DTS, KTS, საბაჟო ინსპექციის აქტები (შემოწმებები), აგრეთვე კომერციული და სატრანსპორტო დოკუმენტები;
 • ოპერატიული ინფორმაცია;
 • მოქალაქეთა და იურიდიული პირების გასაჩივრება და საჩივრები;
 • მოთხოვნები და ინფორმაცია სხვა მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოების, ადგილობრივი ხელისუფლების და საზოგადოებრივი გაერთიანებების შესახებ;
 • სახელმწიფო ხელისუფლების ფედერალური და ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების მოადგილეების თხოვნები;
 • მედიიდან მიღებული ინფორმაცია;
 • ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების შედეგად მიღებული ინფორმაცია;
 • სისხლის სამართლის საქმეებისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის გამოძიების შედეგად მიღებული ინფორმაცია;
 • საბაჟო ორგანოების შემოწმების შედეგად გამოცემულ სამართლებრივ აქტებში მოცემული ინფორმაცია;
 • საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სუბიექტების მიერ ნებაყოფლობით საფუძველზე მოწოდებული ინფორმაცია;
 • ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით დადგენილ აქტებს, რომლებიც არეგულირებს საბაჟო და საგარეო ეკონომიკურ საქმიანობას;
 • შემოწმებისა და შემოწმების სისტემების გამოყენებით მიღებული ინფორმაცია;
 • ინფორმაციის სხვა წყაროები, მათ შორის საკუთრების ანალიტიკური მასალები, ინფორმაციის დამოუკიდებელი წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია, საქონლის მწარმოებელთა ფასების სიები, ფასების სიები, ბაზრის ანალიზი, მონაცემები ინტერნეტიდან.

ინფორმაციის ანალიზი ხორციელდება, როგორც წესი, საბაჟო ორგანოების დანაყოფების საქმიანობის სფეროების შესაბამისად და საქონლისა და საგარეო ეკონომიკური ოპერაციების, როგორც რისკ ჯგუფების კლასიფიკაციის სტანდარტული კრიტერიუმების შესაბამისად. ამავდროულად, სხვადასხვა მეთოდია გამოყენებული, რომელთა შორის შეიძლება აღვნიშნოთ ტრადიციული მათემატიკური და სტატისტიკური მეთოდები, მიზნობრივი მეთოდები, რომლებიც სპეციალურად შემუშავებულია ამ რისკის პროფილისთვის და დამოუკიდებლად არის ფორმულირებული საბაჟო ოფიცრის მიერ.

კომენტარები (0)

შეფასებულია 0 – დან 5 – დან 0 ხმაზე დაყრდნობით
ჩანაწერები არ არის

დაწერე რამე სასარგებლო

 1. Სტუმარი.
გთხოვთ შეაფასოთ მასალა:
დანართები (0 / 3)
გაუზიარეთ თქვენი ადგილმდებარეობა
1 წლის 2021 ივლისიდან შეიცვლება იმ მოქალაქეების ქონების გადასახადის ადმინისტრირების წესი, რომლებიც ყველაზე მსხვილი გადამხდელები არიან.
00:15 19-05-2021 უფრო დეტალურად ...
საჭირო მონაცემები თან ერთვის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის 14.05.2021 წლის 4 მაისის No. ЕА-15-XNUMX / წერილს.[ელ.ფოსტით დაცულია]
23:10 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...
მინერალების მოპოვების გადასახადის დეკლარაციის გარე ფორმა, დამტკიცებული რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ბრძანების No1 დანართით, დათარიღებული 08.12.2020 No KCh-7-3 /[ელ.ფოსტით დაცულია], ელექტრონული პრეზენტაციის XML ფორმატის 5.07 ვერსიაში ჩამოტვირთვის შესაძლებლობით.
22:36 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...