მენიუ

დროებითი შემოტანის საბაჟო პროცედურა (დაშვება)

მუხლი 219. დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის შინაარსი და გამოყენება

 1. საბაჟო პროცედურა დროებითი იმპორტი (დაშვება) - საბაჟო პროცედურა, რომელიც გამოიყენება უცხოურ საქონელზე, რომლის თანახმად, ასეთი საქონელი დროებით მდებარეობს და გამოიყენება ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე, ამ საბაჟო პროცედურაში საქონლის მოთავსების პირობების და მათი გამოყენების შესაბამისად, საბაჟო პროცედურა, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების ნაწილობრივი გადახდით და სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება, ან იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების გადაუხდელობისა და სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადის გადახდის გარეშე.
 2. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი (შემდგომში ამ თავში - დროებით შემოტანილი საქონელი) ინარჩუნებს უცხოური საქონლის სტატუსს.
 3. საქონლის კატეგორიები, რომელთა დროებითი ყოფნა და გამოყენება კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის შესაბამისად დასაშვებია იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის გარეშე, ასეთი დროებითი ყოფნისა და გამოყენების პირობები, აგრეთვე ამგვარი დროებითი ყოფნისა და გამოყენების ვადები განისაზღვრება კომისიისა და (ან) წევრი სახელმწიფოების საერთაშორისო ხელშეკრულებებით მესამე მხარესთან. (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს 109 წლის No20.12.2017 გადაწყვეტილება)
 4. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურა არ ვრცელდება საქონლის შემდეგ კატეგორიებზე:
  1. კვების პროდუქტები, სასმელები, ალკოჰოლური სასმელების ჩათვლით, თამბაქო და თამბაქოს ნაწარმი, ნედლეული და ნახევარფაბრიკატები, სახარჯო მასალები და ნიმუშები, გარდა კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე მათი იმპორტის შემთხვევებისა, ერთ ეგზემპლარად რეკლამირებისთვის და (ან) სადემონსტრაციო მიზნები ან როგორც ექსპონატები ან სამრეწველო ნიმუშები;
  2. ნარჩენები, სამრეწველო ნარჩენების ჩათვლით;
  3. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანის აკრძალული საქონელი.
 5. დასაშვებია საბაჟო ტერიტორიაზე დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის მოქმედების შეჩერება საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შეჩერებით ამ საბაჟო პროცედურის ქვეშ საქონლის გადამუშავების პროდუქციის განთავსებით, რომელიც საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში იმყოფებოდა.

მუხლი 220. საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევისა და ამგვარი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად გამოყენების პირობები

 1. საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობებია:
  1. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის იდენტიფიცირების შესაძლებლობა, ამ საბაჟო პროცედურის დასრულების მიზნით საბაჟო პროცედურაში მათი შემდგომი მოთავსების შესაძლებლობა. იდენტიფიკაცია საქონელი არ არის საჭირო იმ შემთხვევებში, როდესაც წევრი სახელმწიფოების საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად მესამე მხარესთან, ნებადართულია დროებით იმპორტირებული საქონლის ჩანაცვლება;
  2. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდა ამ კოდექსის 223-ე მუხლის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -219 პუნქტის შესაბამისად, კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის დროებითი ყოფნა და გამოყენება დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, დასაშვებია იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის გარეშე;
  3. საქონლის დროებითი განთავსებისა და გამოყენების პირობების დაცვა საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის გარეშე დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, თუ ასეთ პირობებს განსაზღვრავს კომისია ამ 3-ე მუხლის მე -219 პუნქტის შესაბამისად. კოდექსი და (ან) გათვალისწინებულია მესამე მხარის წევრი სახელმწიფოების საერთაშორისო ხელშეკრულებებით;
  4. აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად.
 2. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის შესაბამისად საქონლის გამოყენების პირობებია:
  1. საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის მოქმედების პერიოდის დაცვა;
  2. ამ კოდექსის 222-ე მუხლით დადგენილი დროებით შემოტანილი საქონლის ფლობისა და გამოყენების შეზღუდვების დაცვა;
  3. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდა ამ კოდექსის 223-ე მუხლის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -219 პუნქტის შესაბამისად, კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის დროებითი ყოფნა და გამოყენება დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, დასაშვებია იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის გარეშე;
  4. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის შესაბამისად საქონლის დროებითი განთავსებისა და გამოყენების პირობების დაცვა კომისიის მიერ ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -219 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის გარეშე გათვალისწინებულია წევრი სახელმწიფოების საერთაშორისო ხელშეკრულებით მესამე მხარესთან.

მუხლი 221. დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის ხანგრძლივობა

 1. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 წელს საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან ან ამ მუხლის მე -2 პუნქტის შესაბამისად კომისიის მიერ განსაზღვრული ვადისა. .
 2. საქონლის გარკვეული კატეგორიებისთვის, ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე მათი შემოტანის მიზნიდან გამომდინარე, კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადაზე ნაკლები ან გრძელი. (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს 2 წლის No109 გადაწყვეტილება)
 3. საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევისას, საბაჟო ორგანო დეკლარანტის დეკლარაციის საფუძველზე, კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის იმპორტის მიზნებისა და გარემოებების საფუძველზე, ადგენს მოქმედებას. ამ საბაჟო პროცედურის პერიოდს, რომელიც ამ მუხლის მე -4 პუნქტის გათვალისწინებით არ შეიძლება აღემატებოდეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პერიოდს ან ამ მუხლის მე -1 პუნქტის შესაბამისად კომისიის მიერ განსაზღვრულ ვადას.
 4. პირის მოთხოვნით საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს ამ ვადის გასვლამდე ან ამ საბაჟო მოქმედების ვადაში მისი ამოწურვიდან არაუგვიანეს 1 თვისა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურა ან ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა, რომელიც კომისიამ განსაზღვრა ამ მუხლის მე -1 პუნქტის შესაბამისად.
  საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადის გაგრძელებისას, მისი ვადის გასვლის შემდეგ, ამგვარი საბაჟო პროცედურის მოქმედება განახლდება ამ საბაჟო პროცედურის დასრულების დღიდან.
 5. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე განთავსებულ უცხოურ საქონელზე დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის განმეორებით გამოყენების შემთხვევაში, მათ შორის, როდესაც ამ საქონლის დეკლარანტად სხვადასხვა პირი მოქმედებს, საბაჟო პროცედურის მოქმედების მთლიანი პერიოდი დროებითი იმპორტი (დაშვება) არ უნდა აღემატებოდეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პერიოდს, ან კომისიის მიერ ამ მუხლის მე -1 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ პერიოდს.

მუხლი 222. დროებით შემოტანილი საქონლის ფლობისა და გამოყენების შეზღუდვები

 1. დროებით შემოტანილი საქონელი უცვლელი უნდა დარჩეს, გარდა ბუნებრივი ცვეთისა და ცრემლსადენი ცვლილებებისა და ბუნებრივი ზარალის ცვლილებისა, ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში.
  დასაშვებია ოპერაციების განხორციელება დროებით იმპორტირებულ საქონელთან, რომლებიც აუცილებელია მათი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, შეკეთება (გარდა კაპიტალური რემონტი, მოდერნიზაცია), ტექნიკური მომსახურება და საქონლის კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნებისათვის საჭირო ოპერაციები, იმ პირობით, რომ საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის იდენტიფიკაცია მოხდება. უზრუნველყოფილია დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურების დასრულებისთანავე, ამ კოდექსის 1-ე მუხლის პირველი და მე -2 პუნქტების შესაბამისად.
  დასაშვებია საცდელების, კვლევების, ტესტირების, გადამოწმების, ექსპერიმენტების ან ექსპერიმენტების ჩატარება დროებით იმპორტირებულ საქონელზე ან მათი გამოყენება ტესტირების, კვლევის, ტესტირების, ვერიფიკაციის, ექსპერიმენტების ან ექსპერიმენტების დროს.
 2. დროებით შემოტანილი საქონელი უნდა იყოს დეკლარანტის რეალურ მფლობელობაში და გამოყენებაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათი გადაცემა სხვა პირთა მფლობელობაში და გამოყენებაში დასაშვებია ამ მუხლის მე -3 და მე -4 პუნქტების შესაბამისად.
 3. დეკლარანტის მიერ დასაშვებია საბაჟო ორგანოს ნებართვის გარეშე სხვა პირების საკუთრებაში გამოყენება და გამოყენება:
  1. დროებით შემოტანილი მრავალჯერადი გამოყენებადი (დასაბრუნებელი) შეფუთვა, რომელიც განკუთვნილია კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის შესაფუთად და დასაცავად;
  2. დროებით იმპორტირებული საქონელი მათი მოვლა-შეკეთების, შეკეთების (გარდა კაპიტალური შეკეთების, მოდერნიზაციის), შენახვის, ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) მიზნით;
  3. დროებით შემოტანილი საქონელი ტესტირების, კვლევის, ტესტირების, გადამოწმების, ექსპერიმენტების ან ექსპერიმენტების მიზნით;
  4. დროებით იმპორტირებული საქონელი სხვა მიზნებისთვის, კომისიის მიერ განსაზღვრულ შემთხვევებში და (ან) მესამე მხარის წევრ სახელმწიფოთა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული შემთხვევებისთვის.
 4. სხვა შემთხვევებში, გარდა ამ მუხლის მე -3 პუნქტით დადგენილი შემთხვევებისა, დეკლარანტის მიერ დროებით შემოტანილი საქონლის სხვა პირთა მფლობელობაში გადაცემა და გამოყენება ნებადართულია საბაჟო ორგანოს ნებართვით ან შემთხვევებში, იმ პირობით, თუ განისაზღვრება კომისიის მიერ, საბაჟო ორგანოს შესახებ შეტყობინების შემდეგ.
 5. საბაჟო ორგანოსგან ნებართვის მისაღებად დროებით შემოტანილი საქონლის სხვა პირთა მფლობელობაში გადაცემაში გადაცემა დეკლარანტი ეს საქონელი წარედგინება საბაჟო ორგანოს, რომელშიც ისინი მოთავსებულია საბაჟო პროცედურის ქვეშ, განცხადება, რომელშიც მითითებულია დროებით შემოტანილი საქონლის სხვა პირისთვის გადაცემის მიზეზი და ინფორმაცია ამ პირის შესახებ.
 6. დროებით შემოტანილი საქონლის სხვა პირთა მფლობელობაში გადაცემა და გამოყენება არ ათავისუფლებს ამ საქონლის დეკლარანტს საქონლის გამოყენების სხვა პირობების შესრულებისგან, ამ თავით დადგენილი დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, აგრეთვე აჩერებს ან ახანგრძლივებს იგი დროებითი შემოტანის პერიოდს.
 7. კომისიის მიერ დადგენილი საქონელი ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -219 პუნქტის შესაბამისად და (ან) გათვალისწინებული მესამე ქვეყანასთან წევრი სახელმწიფოების საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, რომელთა მიმართაც გამოიყენება დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურა. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდა გამოიყენება ევროკავშირის ტერიტორიაზე არსებულ საბაჟო გადასახადებში, თუ კომისიამ სხვა რამ არ განსაზღვრა.
 8. დასაშვებია დროებით იმპორტირებული საქონლის გამოყენება, რომლებიც ტრანსპორტია კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ, თუ ისინი გამოიყენება საერთაშორისო სატრანსპორტო საშუალებად და მათზე ვრცელდება ამ კოდექსის 38-ე თავის დებულებები. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ სატრანსპორტო საშუალებად დროებით შემოტანილი საქონლის გამოყენებისას, ამ საქონელთან მიმართებაში, ნებადართულია ამ კოდექსის 1-ე მუხლის პირველი და მე -2 პუნქტებით გათვალისწინებული ოპერაციების შესრულება.
  ამ კოდექსის 1-ე მუხლის პირველი და მე -2 პუნქტებით გათვალისწინებული ოპერაციები დასაშვებია ამ კოდექსის 277-ე მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად.
  დროებით შემოტანილი საქონლის გამოყენება, რომელიც სატრანსპორტო საშუალებაა, როგორც საერთაშორისო ტრანსპორტის საშუალება კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ, არ წყვეტს ან აჩერებს საბაჟო პროცედურას დროებითი შემოტანის (შემოტანის )თვის.

მუხლი 223. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის გამოყენებისას იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გაანგარიშებისა და გადახდის მახასიათებლები

 1. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე (შემოტანილი) იმპორტის საბაჟო გადასახადის, გადასახადის, იმპორტის საბაჟო გადასახადის ნაწილობრივი გადახდით, გადასახადების გადასახდელებია დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან, მისი დასრულების დღემდე.
 2. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის გარეშე დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე, დეკლარანტის მოთხოვნით, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდა ხორციელდება იმ პერიოდის განმავლობაში, დეკლარანტის განცხადება დროებითი იმპორტის (ტოლერანტობის) საბაჟო პროცედურის დასრულების დღემდე. დეკლარანტის მითითებული საჩივარი წარედგინება საბაჟო ორგანოს, რომელმაც გააკეთა საქონლის განთავისუფლება როდესაც ისინი მოხვდებიან საბაჟო პროცედურაში დროებითი შემოტანის (შემოტანის) მიზნით, ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -219 პუნქტის შესაბამისად დადგენილი ვადის გასვლამდე.
  დეკლარანტის გასაჩივრების მიზნით გამოიყენება საბაჟო დოკუმენტი - საქონლის დეკლარაციის შესწორება.
 3. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდის შემთხვევაში ამ მუხლის პირველი და მე -1 პუნქტების შესაბამისად განსაზღვრული ვადის თითოეული კალენდარული თვის განმავლობაში (სრული ან არასრული) (შემდგომში ამ თავში - ნაწილობრივი გადახდის პერიოდის გამოყენების პერიოდი იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები), საბაჟო დეკლარაციის 2 პროცენტი დაანგარიშებული რეგისტრაციის დღეს, საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ, ხოლო საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე გამოშვებული საქონლის მიმართ - საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის გათავისუფლების შესახებ განცხადების რეგისტრაციის დღე, იმპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობა, გადასახადები, რომლებიც გადასახდელი იქნება, თუ საქონელი მოთავსებულია საბაჟო პროცედურაში დროებითი შემოტანის (შემოტანის )თვის. საბაჟო რეჟიმში მოექცნენ შიდა მოხმარებისთვის.
 4. როდესაც ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -224 პუნქტის შესაბამისად დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეჩერებულია, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდა არ ხდება ამ შეჩერების პერიოდის განმავლობაში. ამ პუნქტის გამოყენების მიზნით, საბაჟო პროცედურის შეჩერების პერიოდი განისაზღვრება სრული კალენდარული თვეების რაოდენობით, რომლის დროსაც დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურა შეჩერებულია.
 5. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდის შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების თანხა გადაიხდება დეკლარანტის არჩევის საფუძველზე, იმპორტირებული საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდის გამოყენების მთელი პერიოდის განმავლობაში (შემდგომში ამ თავში - იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ერთჯერადი გადახდა) ან პერიოდულად (შემდგომში ამ თავში - იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების პერიოდული გადახდა). იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების პერიოდული გადახდის შემთხვევაში, ასეთი გადახდა ხორციელდება ამ მუხლის მე -3 პუნქტის შესაბამისად გადასახდელი თანხით, არანაკლებ 1 კალენდარული თვისა (სრული ან არასრული). იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების თანხების გადახდის სიხშირეს განსაზღვრავს დეკლარანტი საქონლის დეკლარაციაში.
  იმპორტის საბაჟო გადასახადის თანხების გადაუხდელობის ან არასრული გადახდის შემთხვევაში, ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -2 პუნქტისა და მე -3 და მე -7 პუნქტების შესაბამისად დადგენილ ვადებში პერიოდულად გადახდილი გადასახადები, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები უნდა გადაიხადოს განაცხადის მთელი დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდის დროს.
 6. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების გადახდილი ან (ან) გადასახადების საერთო ოდენობა იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდის პერიოდში გამოყენებული პერიოდის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს ამ საქონლის მოთავსების საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს დაანგარიშებულ თანხას. საბაჟო პროცედურა დროებითი შემოტანის (შემოტანის) და საქონელზე, რომლის განთავისუფლება განხორციელდა საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე, - საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის გატანის შესახებ განცხადების რეგისტრაციის დღეს საქონლის დეკლარაციის წარდგენა, იმპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობა, გადასახადები, რომლებიც გადასახდელი იქნება, თუ საქონელი მოხმარდება გათავისუფლების საბაჟო პროცედურაში.
 7. ამ კოდექსის 1-ე მუხლის 2-ლი, მე -5 და მე -224 პუნქტების შესაბამისად დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულების ან დასრულების შემდეგ, იმპორტის საბაჟო გადასახდელების, გადახდილი გადასახადების ან (ან) გადასახადების თანხები, იმპორტის საბაჟო გადასახადის ნაწილობრივი გადახდა, გადასახადები, დაბრუნება (კომპენსაცია) არ ექვემდებარება, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მუხლი 224. დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის დასრულება, შეჩერება და შეწყვეტა

 1. საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე, ეს საბაჟო პროცედურა მთავრდება:
  1. დროებით შემოტანილი საქონლის რეექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევა, ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -276 პუნქტის შესაბამისად;
  2. საბაჟო ორგანოების მიერ საბაჟო რეგულირების შესახებ დროებითი იმპორტირებული საქონლის განადგურების ან (ან) შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის ავარიის ან ფორსმაჟორის განადგურების ან ამ საქონლის შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის აღიარება საბაჟო ორგანოების მიერ. ვაგონის (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში ბუნებრივი დანაკარგის შედეგი;
  3. კომისიის მიერ განსაზღვრული გარემოებების და (ან) საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დადგენა, მანამდე საქონელი ექვემდებარება საბაჟო კონტროლს.
 2. საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის ვადის ამოწურვამდე, ეს საბაჟო პროცედურა შეიძლება დასრულდეს:
  1. დროებით შემოტანილი საქონლის უცხოური საქონლის საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოთავსება ამ კოდექსით გათვალისწინებული პირობებით, გარდა საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურისა, თუ ამ პუნქტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
  2. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის განახლება, რომლის მოქმედება შეჩერებულია ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -173 პუნქტის შესაბამისად;
  3. დროებით შემოტანილი საქონლის საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევა, თუ ეს საქონელი მოთავსებულია ამ საბაჟო პროცედურაში ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიის გავლით წევრი ქვეყნის ტერიტორიიდან, რომლის საბაჟო ორგანომ გაათავისუფლა საქონელი, ისინი მოხვდნენ საბაჟო პროცედურაში სხვა წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე დროებითი შემოტანის (შემოტანის) მიზნით.
 3. საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის ვადის ამოწურვამდე, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეიძლება შეჩერდეს, თუ დროებით შემოტანილი საქონელი განთავსდება საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში, საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურა, ან, კომისიის მიერ დადგენილ შემთხვევებში, სპეციალური საბაჟო პროცედურის საფუძველზე.
  დროებითი შემოტანის საქონლის სპეციალური საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცევის შედეგად საბაჟო პროცედურის შეჩერების საკითხის დადგენისას, კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გაანგარიშებისა და გადახდის სპეციფიკა. აგრეთვე იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის ბოლო ვადა დროებით შემოტანილ საქონელზე.
 4. დროებით შემოტანილი საქონელი შეიძლება მოთავსდეს რეექსპორტის საბაჟო რეჟიმში ან სხვა საბაჟო პროცედურაში ერთ ან მეტ ტვირთში.
 5. საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ, საბაჟო პროცედურის მოქმედება წყდება.
 6. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულების შემთხვევები, პირობები და პროცედურა სხვა წევრ სახელმწიფოში, სხვა წევრ სახელმწიფოში, რომლის საბაჟო ორგანომ ასეთი საქონელი მოათავსა საბაჟო რეჟიმში დროებითი შემოტანის (შემოტანის )თვის, განისაზღვრება კომისია.

მუხლი 225. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადის გადახდის ვალდებულების წარმოშობა და შეწყვეტა დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ (მოთავსებულ) საქონელზე, მათი გადახდის ვადა და გაანგარიშება

 1. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახდელების გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა დეკლარანტისათვის საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის მომენტიდან და საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე დეკლარირებულ საქონელთან დაკავშირებით, იმ პირისგან, რომელმაც საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე შეიტანა განცხადება საქონლის განთავისუფლებაზე - საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის გათავისუფლების შესახებ განცხადების რეგისტრაციის დაწყებამდე. საქონლის დეკლარაციის შესახებ.
 2. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის ვალდებულება საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურაში მოქცეული საქონლისათვის, რომლებიც იმპორტირდება ერთი მიმღების მისამართით ერთი გამგზავნიდან ერთი სატრანსპორტო (სატვირთო) დოკუმენტისა და ჯამში საბაჟო ღირებულება რომელიც არ აღემატება 200 ევროს ექვივალენტურ ოდენობას და თუ კომისარი განსაზღვრავს ამ თანხის განსხვავებულ ოდენობას, კომისიის მიერ განსაზღვრული თანხის ოდენობა არ წარმოიქმნება საქონლის რეგისტრაციის დღეს მოქმედი გაცვლითი კურსით. დეკლარაცია საბაჟო ორგანოს მიერ. ამავდროულად, ამ პუნქტის მიზნებისათვის საბაჟო ღირებულებაში არ შედის კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ჩამოსვლის ადგილზე იმპორტირებული საქონლის ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) ღირებულება, დატვირთვის, გადმოტვირთვის ან გადატვირთვის ღირებულება. საქონელი და დაზღვევის ხარჯები ამგვარი საქონლის ტრანსპორტირებასთან (ტრანსპორტირებასთან), დატვირთვასთან, გადმოტვირთვისას ან გადატვირთვასთან დაკავშირებით.
  კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს თანხის განსხვავებული ოდენობა, ვიდრე ამ პუნქტის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული თანხა, რომლის დროსაც დროებითი იმპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისთვის იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის ვალდებულებაა ( დაშვება), ერთი მიმღების მისამართით იმპორტირებული ერთი გამგზავნისგან ერთი სატრანსპორტო (ვაგონის) დოკუმენტით არ წარმოიშობა.
 3. საიმპორტო საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულება დეკლარანტს უწყდება შემდეგი გარემოებების დადგომისთანავე:
  1. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულება ამ კოდექსის 1-ე მუხლის პირველი და მე -2 პუნქტების შესაბამისად, ამ კოდექსის 224-ე მუხლის მე -3 პუნქტის შესაბამისად დადგენილი ვადის გასვლამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ვადა ამ საბაჟო პროცედურის ამოწურვამდე მოხდა იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადების გადახდა;
  2. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულება ამ კოდექსის 1-ე მუხლის 2-ლი და მე -224 პუნქტების შესაბამისად, თუ დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელთან მიმართებაში შეღავათებია იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდაში. და გადასახადები გამოიყენება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ საბაჟო პროცედურის ამოწურვამდე დადგა ბოლო ვადა იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადის გადახდისა;
  3. დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის დასრულება ამ კოდექსის 1-ე მუხლის 2-ლი და მე -224 პუნქტების შესაბამისად და იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების ან (ან) მათი ანაზღაურების ვალდებულების შესრულება ამ შესაბამისად გადასახდელი თანხებით სტატია;
  4. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება და (ან) მათი ანაზღაურების ვალდებულების შესრულება გადასახდელ თანხებში მე -6 პუნქტის მე -8 და მე -7 პუნქტებით და მე -13 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების გათვალისწინებით ეს არტიკლი;
  5. საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო რეგულირების შესახებ საბაჟო ორგანოს მიერ უცხოური საქონლის განადგურების ან (ან) უცხოური საქონლის შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის აღიარება ავარიის ან ფორსმაჟორის გამო, ან ამ საქონლის შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტი. დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე და იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების ან (ან) მათი შეგროვების ვალდებულების შესრულებამდე ბუნებრივი ზარალის შედეგი ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) ან (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში. ამ მუხლის შესაბამისად გადასახდელი თანხები ამგვარი გარემოებების დადგომის პერიოდისთვის;
  6. საქონლის გათავისუფლებაზე დროებითი შემოტანის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად (დაშვება) - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება, საქონლის დეკლარაციის ან განცხადების რეგისტრაციისას წარმოშობილი ვალდებულების მიმართ. საქონლის განთავისუფლება საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე;
  7. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის გათავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი ანტიდემპინგური, შემხვედრი ანაზღაურება;
  8. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი სახელმწიფოს საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად და იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების ან (ან) მათი შეგროვების ვალდებულების შესრულება ამ მუხლის შესაბამისად გადასახდელი თანხებით პერიოდისთვის ასეთი გარემოებები;
  9. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად და იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების ან (ან) მათი ანაზღაურების ვალდებულების შესრულება ამ მუხლის შესაბამისად გადასახდელი თანხებით ამგვარი დაკავების წინა პერიოდისათვის ;
  10. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოების დროს (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ადრე არ განხორციელებულა ასეთი საქონლის გამოშვება და იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადებისა და (ან) გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულება ამ მუხლის შესაბამისად გადასახდელი თანხებით წინა პერიოდისთვის ამგვარი საქონლის ჩამორთმევა ან ჩამორთმევა დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოების პროცესში (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება).
 4. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის ვალდებულება დროებითი იმპორტის (დაშვების) საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის საქონელზე (შემოტანილი) იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდით, ექვემდებარება აღსრულებას (იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები ექვემდებარება გადახდას ):
  1. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების ერთჯერადი გადახდისას ან იმპორტის საბაჟო გადასახადის თანხის პირველი ნაწილის გადახდისას, იმპორტის საბაჟო გადასახადის პერიოდული გადახდის გადასახადს, გადასახადს - საქონლის გათავისუფლებამდე დროებითი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად იმპორტი (დაშვება);
  2. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების თანხის მეორე და შემდგომი ნაწილების გადახდისას; იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების პერიოდული გადახდისას - იმ პერიოდის დაწყებამდე, რომლისთვისაც გადაიხდება იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების თანხის შემდეგი ნაწილი. .
 5. ამ მუხლის მე -4 პუნქტით განსაზღვრულ საქონელთან დაკავშირებით, იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები იბეგრება ამ კოდექსის 223-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული თანხებით.
 6. დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელთან დაკავშირებით, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის ვალდებულება უნდა შესრულდეს ამ მუხლის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების გამო.
 7. შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, განიხილება იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის ვადა:
  1. ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -219 პუნქტის შესაბამისად დადგენილი საქონლის დროებითი ადგილმდებარეობისა და გამოყენების პირობების დაუცველობის შემთხვევაში - ამ საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღე;
  2. ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -219 პუნქტის შესაბამისად დადგენილი ვადის ამოწურვის შემთხვევაში:
   • იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების ერთჯერადი გადახდის შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადების თანხის პირველი ნაწილის, გადასახადების იმპორტირებული საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების პერიოდული გადახდის შემთხვევაში - ამ ვადის ამოწურვის დღე ვადა;
   • იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების თანხის მეორე და მომდევნო ნაწილების გადახდისას; იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების პერიოდული გადახდის შემთხვევაში - იმ პერიოდის დასაწყისის წინა დღე, რომლისთვისაც იმპორტის საბაჟო გადასახადების თანხის შემდეგი ნაწილი და იხდიან გადასახადებს;
  3. თუ დეკლარანტი შეიტანს საჩივარს ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -223 პუნქტის შესაბამისად:
   • იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ერთჯერადი გადახდის ან იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების თანხის პირველი ნაწილის გადახდის შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების პერიოდული გადახდის შემთხვევაში - მითითებული დღის წინა დღე. დეკლარანტის დეკლარაციაში;
   • იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების თანხის მეორე და მომდევნო ნაწილების გადახდისას; იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების პერიოდული გადახდის შემთხვევაში - იმ პერიოდის დასაწყისის წინა დღე, რომლისთვისაც იმპორტის საბაჟო გადასახადების თანხის შემდეგი ნაწილი და იხდიან გადასახადებს;
  4. თუ დეკლარანტი უარს იტყვის იმპორტის საბაჟო გადასახადების გადახდაზე, გადასახადებზე, რაც უკავშირდება ამ საქონლის გამოყენებას ან (ან) განკარგვის შეზღუდვას, - საქონლის დეკლარაციაში შეტანის დღე, რომელიც წარდგენილია საქონლის დროებითი საბაჟო პროცედურის ქვეშ იმპორტი (დაშვება), იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდაზე შეღავათების უარყოფის ნაწილების ცვლილებები;
  5. იმპორტის საბაჟო გადასახადების გადახდაზე შეღავათების მინიჭების მიზნებისა და პირობების დარღვევის შემთხვევაში ქმედებების ჩადენის შემთხვევაში, ამ შეღავათების გამოყენებასთან დაკავშირებით ამ საქონლის გამოყენებას და (ან) განკარგვას ამ საქონლის გამოყენების ან (ან) შეზღუდვის შეზღუდვაზე, გარდა იმ შემთხვევებში, როდესაც ამგვარი ქმედებების ჩადენა იწვევს ამ პუნქტის მე -6 და მე -7 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს, - ამ ქმედებების შესრულების პირველი დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის ქვეშ მითითებული საქონელი;
  6. დროებით შემოტანილი საქონლის გადატანის შემთხვევაში საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე სხვა პირებზე საბაჟო ორგანოების ნებართვის გარეშე - საქონლის გადაცემის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, ამ საქონლის დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღე;
  7. დროებით შემოტანილი საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში დროებითი შემოტანის საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე (დაშვება), გარდა ავარიის ან ფორსმაჟორის ან გამოუსწორებელი ზარალის განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი ზარალისა ბუნებრივი ზარალის შედეგად ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) ან (ან) შენახვის ნორმალური პირობები - საქონლის დაკარგვის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - განსაზღვრული საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) დღე;
  8. თუ საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე ამ კოდექსის 1-ე მუხლის პირველი და მე -2 პუნქტების შესაბამისად არ დასრულებულა დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურა - საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა გაგრძელდება ამ კოდექსის 224-ე მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად.
 8. ამ მუხლის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისას გადაიხდება იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები:
  1. ამ მუხლის მე -1 პუნქტის პირველი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისთანავე - თითქოს დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელთან მიმართებაში გამოყენებული იქნა იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდა 7-ე მუხლის შესაბამისად ამ კოდექსის ვადის განმავლობაში საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან, მისი დასრულების დღიდან;
  2. ამ მუხლის მე -2 პუნქტის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისთანავე - თითქოს დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდა განხორციელდა 223-ე მუხლის შესაბამისად. ამ კოდექსის პერიოდისათვის, ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -219 პუნქტის შესაბამისად დადგენილი ვადის ამოწურვის დღის შემდეგ, დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულების დღეს;
  3. ამ მუხლის მე -3 პუნქტის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისას - ამ კოდექსის 223-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული ოდენობით;
  4. ამ მუხლის მე -4 პუნქტის მე -5 და მე -7 პუნქტებში მითითებული გარემოებების დადგომისას - ამ კოდექსის 223-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული და გადაუხდელი იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდაზე შეღავათების გამოყენებასთან დაკავშირებით ამ მუხლის მე -4 პუნქტის მე -5 და მე -7 პუნქტებით განსაზღვრული იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების გადახდის ვადის დადგენილ ვადაში პერიოდისთვის, დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულების დღეს;
  5. ამ მუხლის მე -6 პუნქტის მე -8 - მე -7 პუნქტებში მითითებული გარემოებების დადგომისთანავე - თითქოს დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი მოთავსებულია შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში, იმპორტის თანხების გამოკლებით საბაჟო გადასახადები, გადახდილი გადასახადები და (ან) შეგროვებული იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდისას, თუ ამ მუხლის მე -10 პუნქტით სხვა ოდენობა არ არის გათვალისწინებული. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გამოსაანგარიშებლად გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების განაკვეთები, რომლებიც ძალაშია საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის საბაჟო პროცედურაში წარსადგენი საქონლის შესახებ. და საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე გათავისუფლებული საქონლისთვის - საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის დეკლარაციის წარდგენის რეგისტრაციის დღეს.
 9. იმპორტის საბაჟო გადასახადების თანხებიდან, ამ მუხლის მე -5 პუნქტის მე -8 პუნქტის შესაბამისად საქონელზე საქონლის მიმართ გადახდილი (შეგროვებული) გადასახადებიდან, აგრეთვე იმპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობიდან, ამ საქონელზე ნაწილობრივი გადახდით გადახდილი გადასახადი. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდა ექვემდებარება პროცენტს, თითქოს გადავადება (გადახდა განვადებით) მოცემულ თანხებთან დაკავშირებით მოხდა საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურაში საქონლის მოთავსების დღიდან. ამ მუხლის მე -6 პუნქტის მე-8-7 პუნქტებით დადგენილი იმპორტის საბაჟო გადასახადისა და გადასახადის გადახდის ვადის ამოწურვის დღეს. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება ამ კოდექსის 60-ე მუხლის შესაბამისად.
 10. თუ ამ მუხლის მე -6 პუნქტის მე -7 და მე -7 პუნქტებში მითითებული გარემოებების დაწყების შემდეგ, დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურა მთავრდება ამ კოდექსის 1-ე მუხლის 2-ლი და მე -224 პუნქტების შესაბამისად, იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები გადაიხდება ისე, თითქოს დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელთან მიმართებაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდა განხორციელდა ამ კოდექსის 223-ე მუხლის შესაბამისად, ვადის დადგენის თარიღიდან იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდა ამ მუხლის მე -6 პუნქტის მე -7 და მე -7 პუნქტების შესაბამისად, დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულების დღეს. ამ შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადების თანხები და გადახდილი გადასახადები და (ან) შეგროვებული იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდის შემთხვევაში, ამ პერიოდისათვის, ამ მუხლის მე -6 პუნქტის მე -7 და მე -7 პუნქტებში მითითებული გარემოებების გამოვლენის პერიოდამდე. არ ექვემდებარება დაბრუნებას (კომპენსაცია).
 11. თუ ამ მუხლის მე -6 პუნქტის მე -8 და მე -7 პუნქტებით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემდეგ, საქონელი, რომელზეც შეწყდა საბაჟო პროცედურა დროებითი შემოტანის (შეტანის) შეწყვეტის შესახებ, დროებითი შენახვისათვის განთავსდება ამ პუნქტის მე -6 პუნქტის შესაბამისად. ამ კოდექსის 129-ე მუხლის ან საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეულია ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად, იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები გადაიხდება ისე, როგორც დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდა განხორციელდა ამ კოდექსის 223-ე მუხლის შესაბამისად.
  ამ შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები გადაიხდება ამ მუხლის მე -6 პუნქტის მე -8 - მე -7 პუნქტებში მითითებული იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის ვადის ამოწურვის დღიდან, ამ საქონლის განთავსების დღემდე. დროებითი შენახვა ან საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოთავსება. ამავდროულად, იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები გადაიხდება იმპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობით, გადასახადები, რომლებიც გადასახდელი იყო, თუ საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი მოთავსდა საბაჟო რეჟიმში, გათავისუფლებისთვის მოხმარება და რომელიც დაანგარიშდა საბაჟო დეკლარაციის საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს, საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ, ხოლო საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე გამოშვებული საქონლის მიმართ - საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის გათავისუფლების შესახებ განცხადების რეგისტრაციის დღეს, დეკლარაციის წარდგენამდე პროდუქტი... ამავდროულად, იმპორტის საბაჟო გადასახადების და გადახდილი გადასახადების თანხები და (ან) შეგროვებული იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ნაწილობრივი გადახდისას, ამ პერიოდის მე -6 პუნქტის მე -8 - მე -7 პუნქტებით განსაზღვრული გარემოებების გამოვლენის პერიოდისთვის არ ექვემდებარება დაბრუნებას (კომპენსაცია).
 12. დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახდელების გადახდის ვალდებულება უნდა შესრულდეს ამ მუხლის მე -13 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების გამო.
 13. შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახდელების გადახდის ბოლო ვადაა:
  1. დროებით შემოტანილი საქონლის გადატანის შემთხვევაში საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე სხვა პირებზე საბაჟო ორგანოების ნებართვის გარეშე - საქონლის გადაცემის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, ამ საქონლის დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღე;
  2. დროებით შემოტანილი საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში დროებითი შემოტანის საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე (დაშვება), გარდა ავარიის ან ფორსმაჟორის ან გამოუსწორებელი ზარალის განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი ზარალისა ბუნებრივი ზარალის შედეგად ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალური პირობები - საქონლის დაკარგვის დღე, ხოლო თუ ეს დღე არ არის დადგენილი - ამ საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში ამ საქონლის მოთავსების დღე;
  3. თუ საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე ამ კოდექსის 1-ე მუხლის პირველი და მე -2 პუნქტების შესაბამისად არ დასრულებულა დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურა - საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა გაგრძელდება ამ კოდექსის 224-ე მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად.
 14. ამ მუხლის მე -13 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისთანავე, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადი იბეგრება იმ ოდენობით, თითქოს დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი მოათავსეს გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში. შიდა მოხმარებისთვის.
  სპეციალური, ანტიდემპინგური, საბრძოლო გადასახადების გამოსაანგარიშებლად გამოიყენება სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადების განაკვეთები, რომლებიც ძალაშია საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს, საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ დროებითი შემოტანისთვის (დაშვებისთვის) და საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე გამოშვებული საქონლისთვის - საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე განცხადების რეგისტრაციის დღე.
 15. ამ მუხლის მე -14 პუნქტის შესაბამისად გადახდილი (შეგროვებული) სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურებადი გადასახდელების ოდენობებზე გადაიხდება პროცენტი, თითქოს საქონლის განთავსების დღიდან ამ გადასახდელების გადავადება მოხდა. ამ მუხლის მე -13 პუნქტით დადგენილი სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადის გადახდის ვადების ამოწურვის დღემდე დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო წესით. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება ამ კოდექსის 60-ე მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 226. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გაანგარიშებისა და გადახდის სპეციფიკური პირობები დროებით იმპორტირებულ საქონელთან მიმართებაში, როდესაც ისინი მოქცეულია შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში

 1. დროებით იმპორტირებული საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცევისას შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების მიზნით, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საბაჟო გადასახადების, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური განაკვეთების, გამოიყენება საკონტროლო გადასახადები, რომლებიც მოქმედებს საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში საქონლის მოთავსების შესახებ შეტანილ დეკლარაციაში.
  თუ იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გამოსაანგარიშებლად საჭიროა უცხოური ვალუტის გადაკეთება წევრი ქვეყნის ვალუტაში, ასეთი გარდაქმნა ხორციელდება გაცვლითი კურსით, რომელიც მოქმედებს დღეს მითითებულია ამ პუნქტის პირველ პუნქტში.
 2. დროებით შემოტანილი საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცევისას შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების მიზნით, იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები გადაიხდება იმპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობის სხვაობის ოდენობით, გადასახადები, რომლებიც გადასახდელია იმ საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცევისას. შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლება ამ კოდექსის 136-ე მუხლის შესაბამისად და იმპორტის საბაჟო გადასახადები, იმპორტის საბაჟო გადასახადის ნაწილობრივი გადახდით გადახდილი გადასახადი, დეკლარანტის მიერ გადასახადი საქონლის შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის დეკლარანტიდან და (ან) შეგროვებული საბაჟო ორგანოს მიერ ამ დეკლარანტიდან.
 3. იმპორტის საბაჟო გადასახადების თანხებიდან, ამ მუხლის მე -2 პუნქტის შესაბამისად გადახდილი (შეგროვებული) გადასახადებიდან, აგრეთვე იმპორტის საბაჟო გადასახადების თანხებიდან, გადახდილი გადასახადები (შეგროვებული) იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, პროცენტის ნაწილობრივი გადახდით. გადასახდელი, თითქოს მითითებულ თანხებთან დაკავშირებით, გადავადების გადადება (განვადების გეგმა) გათვალისწინებული იყო მათი გადახდის დღიდან საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისა და შეწყდა გადასახადები. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება ამ კოდექსის 60-ე მუხლის შესაბამისად.
  პროცენტები გადაიხდება სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურებადი გადასახადების ოდენობებზე შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისთვის (განთავსებული) საქონლის მიმართ, (შეგროვებული), თითქოს ამ გადასახადების გადავადება გაიცემა საქონლის დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადის გადახდის ვალდებულების შეწყვეტის დღიდან. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება ამ კოდექსის 60-ე მუხლის შესაბამისად.
  იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების თანხებიდან, რომელიც გადაიხადა საქონლის გაშვებამდე დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, ამ პუნქტის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პროცენტი არ ჩამოიჭრება ან გადაიხდება.
  თუ ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -224 პუნქტის შესაბამისად დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეჩერდა, საბაჟო პროცედურის მოქმედების შეჩერების პერიოდისთვის ამ პუნქტით გათვალისწინებული პროცენტი არ ჩამოიჭრება ან გადაიხდება.
  დროებით იმპორტირებული საქონლის გარკვეულ კატეგორიებთან დაკავშირებით, კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს შემთხვევები, როდესაც ამ პუნქტის პირველი და მეორე პუნქტებით გათვალისწინებული პროცენტი არ არის გათვლილი და გადახდილი.
 4. ამ მუხლის დებულებები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულების ან დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ, ამ კოდექსის 5-ე მუხლის მე -224 პუნქტის შესაბამისად, დროებით შემოტანილი საქონელი მოქცეულია დეკლარანტის მიერ დროებით შემოტანილი საქონლის შიდა მოხმარების განთავისუფლების საბაჟო რეჟიმში.
  ამ მუხლის დებულებები ასევე გამოიყენება, თუ დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის მოქმედება დასრულდა დროებით იმპორტირებული საქონლის საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევით.
ფაქტობრივი მაჩვენებელი 2021 წლის ივლისში არის 0,05% -ით მეტი, ვიდრე 2019 წლის იმავე თვეში და იგივე ოდენობით - ვიდრე 2018 წლის ივლისში.
16:09 02-08-2021 უფრო დეტალურად ...