მენიუ

საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურა

მუხლი 155. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის შინაარსი და გამოყენება

 1. საბაჟო პროცედურა საბაჟო საწყობი - საბაჟო პროცედურა, რომელიც გამოიყენება უცხოურ საქონელზე, რომლის თანახმად, ამგვარი საქონელი ინახება საბაჟო საწყობში იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადის გადახდის გარეშე, ამ საბაჟო საქონელში მოქცევის პირობების შესაბამისად. პროცედურა და მათი გამოყენება ამგვარი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად.
 2. საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი ინარჩუნებს უცხოური საქონლის სტატუსს.
 3. დასაშვებია საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის გამოყენება, შეაჩეროს შემდეგი:
  1. დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურა საქონლის საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევით საქონლის დროებით შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურაში განთავსებული საბაჟო პროცედურის ქვეშ;
  2. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურა საბაჟო საწყობში საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცევით და (ან) საქონლის გადამუშავების პროდუქტები, რომლებიც ადრე მოქცეული იქნა საბაჟო რეჟიმში გადამუშავების პროცესში საბაჟო ტერიტორია;
  3. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურა საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისა და (ან) შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გადამუშავების პროდუქტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევით.
  4. დასაშვებია საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის გამოყენება იმ საქონელთან მიმართებაში, რომლებიც დიდი ზომის ან დატვირთვის, გადმოტვირთვისა და (ან) შენახვის განსაკუთრებული პირობების გამო არ შეიძლება განთავსდეს საბაჟო საწყობში.
   ამგვარი საქონლის შენახვა შეიძლება განხორციელდეს ისეთ ადგილებში, რომლებიც არ არიან საბაჟო საწყობები, იმ პირობით, რომ საბაჟო ორგანოს ნებადართულია ამ ადგილებში შენახვა, გაცემული საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად.
  5. კომისიას უფლება აქვს განსაზღვროს იმ საქონლის ჩამონათვალი, რომელთა მიმართაც არ გამოიყენება საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურა. (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის გამგეობის გადაწყვეტილება No203, 11.12.2018)

მუხლი 156. საქონლის საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობები და მათი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად გამოყენება

 1. საქონლის საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობებია:
  1. საქონლის შენახვის ვადა და (ან) საქონლის რეალიზაცია საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, მათი საბაჟო დეკლარაციის დღეს არის 180 კალენდარულ დღეზე მეტი;
  2. აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად.
 2. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად საქონლის გამოყენების პირობებია:
  1. საქონლის განთავსება და განთავსება საბაჟო საწყობში და ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -155 პუნქტით განსაზღვრული საქონელი - საბაჟო ორგანოს ნებართვით განსაზღვრულ ადგილებში საქონლის შენახვის ადგილას, რომელიც არ არის საბაჟო საწყობი;
  2. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადის დაცვა;
  3. საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე ოპერაციების შესრულებისას ამ კოდექსის 158-ე მუხლის დებულებების შესრულება.

მუხლი 157. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის ხანგრძლივობა

 1. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 3 წელს საქონელი ამგვარი საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან, გარდა ამ მუხლის მე -3 და მე -4 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
 2. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე განთავსებულ უცხოურ საქონელზე საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის განმეორებით გამოყენების შემთხვევაში, მათ შორის, როდესაც ამ საქონლის დეკლარანტად სხვადასხვა პირი მოქმედებს, საბაჟო პროცედურის მოქმედების მთლიანი პერიოდი საწყობი არ შეიძლება აღემატებოდეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ვადას.
 3. საქონელი, რომელიც მოთავსებულია საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვამდე უნდა მოთავსდეს ამ კოდექსით გათვალისწინებულ საბაჟო პროცედურებში, ან ამარაგად გაათავისუფლოს ამ 1-ე თავის შესაბამისად. კოდი.
  შეზღუდული ვარგისიანობის ვადისა და (ან) გაყიდვის მქონე საქონელი უნდა განთავსდეს სხვა საბაჟო პროცედურის ქვეშ არა უგვიანეს 180 კალენდარული დღისა ვადის გასვლამდე და (ან) რეალიზაციით.
 4. საბაჟო საწყობის ფუნქციონირების შეწყვეტის შემთხვევაში, საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული და ასეთ საბაჟო საწყობში განთავსებული საქონელი, ამ ფუნქციონირების შეწყვეტის დღის მომდევნო დღიდან არა უგვიანეს 60 კალენდარული დღისა. საბაჟო საწყობი უნდა განთავსდეს სხვა საბაჟო საწყობში ან მოთავსდეს ამ კოდექსით გათვალისწინებულ საბაჟო პროცედურებში, ან გათავისუფლდეს როგორც მარაგი ამ კოდექსის 39-ე თავის შესაბამისად.

მუხლი 158. საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის მიერ შესრულებული ოპერაციები

 1. პირებს, რომლებსაც აქვთ უფლებამოსილება საქონელთან მიმართებაში, ან მათ წარმომადგენლებს აქვთ უფლება შეასრულონ საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი, მათი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ჩვეულებრივი მოქმედებები, მათ შორის საქონლის შემოწმება და გაზომვა, გადატანა საბაჟო საწყობში, და ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -155 პუნქტით განსაზღვრულ საქონელთან დაკავშირებით - ამ საქონლის შენახვის ადგილას, იმ პირობით, რომ ეს ოპერაციები არ გამოიწვევს საქონლის მდგომარეობის შეცვლას, მათი შეფუთვის ან (ან) საშუალებების დარღვევას. იდენტიფიკაცია.
 2. საბაჟო ორგანოს ნებართვით, საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურაში მოქცეული საქონელი შეიძლება შესრულდეს როგორც მარტივი მონტაჟის ოპერაციებით, ასევე ოპერაციებით:
  1. საქონლის ნიმუშების შერჩევა და (ან) ნიმუშები;
  2. საქონლის მომზადება გასაყიდად და ტრანსპორტირებისთვის (ტრანსპორტირება), ჯგუფის გაყოფის ჩათვლით, გადაზიდვების ფორმირება, დახარისხება, შეფუთვა, გადაფუთვა, ეტიკეტირება, წარმოების გაუმჯობესების ოპერაციები;
  3. ტექნიკური მომსახურება - იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელთა შენახვის პერიოდში საჭიროა ასეთი ოპერაციების ჩატარება.
 3. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურაში მოქცეულ საქონელთან შესრულებულმა ოპერაციებმა არ უნდა შეცვალოს ამ საქონლის მახასიათებლები, რომლებიც ასოცირდება კოდექსის შეცვლასთან დაკავშირებით, საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად.
 4. დაუშვებელია საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გამოყენება, მათი ფუნქციური მიზნის შესაბამისად.
 5. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურაში მოქცეული საქონლის ან ნაწილობრივ ნაწილთან დაკავშირებით შეიძლება განხორციელდეს გარიგებები, რომლებიც ითვალისწინებს ამ საქონლის ფლობის, გამოყენებისა და (ან) განკარგვის უფლების გადაცემას.

მუხლი 159. საქონლის შენახვა საბაჟო საწყობში

 1. საქონელი უნდა განთავსდეს საბაჟო საწყობში ან საბაჟო ორგანოს ნებართვაში მითითებულ ადგილებში საქონლის შენახვისთვის, რომელიც არ არის საბაჟო საწყობი საქონლის საბაჟო საწყობში განთავსების დღიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. საბაჟო საწყობის.
 2. საქონელი, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს სხვა საქონელს ან საჭიროებს შენახვის სპეციალურ პირობებს, უნდა განთავსდეს საბაჟო საწყობებში, რომლებიც აღჭურვილია ამ საქონლის შენახვის პირობების შესაბამისად.

მუხლი 160. საქონელი, რომელიც საბაჟო საწყობში შენახვის პერიოდში გახდა გამოუსადეგარი, გაფუჭებული ან დაზიანებული

საქონელი, რომელიც საბაჟო საწყობში შენახვის პერიოდში მოხდა ავარიის ან ფორსმაჟორული ვითარების შედეგად გამოუსადეგარი, დაზიანდა ან დაზიანდა, როდესაც ისინი დეკლარანტის მიერ არჩეულ საბაჟო პროცედურაში მოხვდებიან, ითვლება საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილ საქონლად. კავშირის გამოუსადეგარ, დაზიანებულ ან დაზიანებულ მდგომარეობაში.

მუხლი 161. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის დასრულება და დასრულება

 1. ამ კოდექსის 157-ე მუხლით გათვალისწინებული საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის ვადის ამოწურვამდე მთავრდება ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება:
  1. საქონლის უცხოური საქონლის საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოქცევა ამ კოდექსით გათვალისწინებული პირობებით, გარდა საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურისა, თუ ამ პუნქტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
  2. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის განახლება, რომლის მოქმედება შეჩერებულია ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -173 პუნქტის შესაბამისად;
  3. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის განახლება, რომლის მოქმედება შეჩერებულია ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -197 პუნქტის შესაბამისად;
  4. დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის განახლება, რომლის მოქმედება შეჩერებულია ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -224 პუნქტის შესაბამისად;
  5. საქონლის საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევა, თუ ეს საქონელი მოთავსებულია ამ საბაჟო პროცედურაში იმ წევრი ქვეყნის ტერიტორიიდან ტრანსპორტირებისთვის, რომლის საბაჟო ორგანომ გააკეთა საქონლის განთავისუფლება როდესაც ისინი მოთავსებულია საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის ქვეშ, სხვა წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე;
  6. საქონლის მიწოდება, როგორც მარაგი, ამ კოდექსის 39-ე თავის შესაბამისად;
  7. საბაჟო ორგანოების მიერ საბაჟო რეგულირების შესახებ საბაჟო ორგანოების მიერ აღიარებული საქონლის განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი დაკარგვის ფაქტის ავარიის ან ფორსმაჟორის ან ამ საქონლის შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის გამო. ბუნებრივი დანაკარგი ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში;
  8. კომისიის მიერ განსაზღვრული გარემოებების და (ან) საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დადგენა, მანამდე საქონელი ექვემდებარება საბაჟო კონტროლს.
 2. შეკრული საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი შეიძლება განთავსდეს საბაჟო პროცედურების ქვეშ ერთ ან მეტ პარტიად.
 3. საქონელი, რომელიც მოთავსებულია საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურაში, არ არის აწყობილი ან დემონტაჟი, მათ შორის არასრული ან არასრული ფორმა, შეიძლება განთავსდეს სხვა საბაჟო პროცედურებში, რათა დასრულდეს საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურა პროდუქტის კოდის დეკლარაციით, შესაბამისად საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა, რომელიც შეესაბამება საქონლის კოდექსს სრული ან სრული ფორმით, როდესაც საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, შესაძლებელია შეიტანოთ შენიშვნები საქონლის ნომენკლატურის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის XVI განყოფილებაში და ( ან) საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მე -2 სასაქონლო ნომენკლატურის ინტერპრეტაციის წესი, შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:
  1. საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის დეკლარანტი და საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის დასრულების მიზნით საბაჟო პროცედურებში მოქცეული საქონელი არის იგივე პირი;
  2. საქონლის ტრანსპორტირება ხდებოდა კავშირის საბაჟო საზღვარზე ერთი გარიგების ფარგლებში;
  3. გადაწყვეტილების წარდგენა ევროკავშირის საბაჟო საზღვარზე დაუმონტაჟებელი ან დაშლილი ფორმით გადაზიდული საქონლის კლასიფიკაციის შესახებ, არასრული ან არასრული ფორმის ჩათვლით, კომისიის მიერ განსაზღვრულ შემთხვევებში;
  4. შესრულებულია კომისიის მიერ განსაზღვრული სხვა პირობები.
 4. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ, საქონელი ექვემდებარება ექსპორტს საბაჟო საწყობიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, 1 – ლი მე –6 და მე –8 პუნქტებით გათვალისწინებული გარემოებების დადგენის დღიდან. ამ მუხლის პირველი პუნქტი.
 5. თუ საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურა არ დასრულებულა ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურა წყდება ამ კოდექსის 1-ე მუხლის პირველი და მე -1 პუნქტებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვისთანავე და ამ საქონელს აკავებენ საბაჟო ორგანოები ამ კოდექსის 2-ე თავის შესაბამისად.
 6. თუ ამ კოდექსის მე -3 პუნქტის მე -4 პუნქტით და 157-ე მუხლის მე -51 პუნქტით გათვალისწინებული მოქმედებები არ შესრულებულა მათში მითითებულ ვადებში, ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურა წყდება და საქონელი დაკავებულია საბაჟო ორგანოების მიერ ამ კოდექსის XNUMX-ე თავის შესაბამისად ...

მუხლი 162. საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული (მოთავსებული) საქონლისთვის იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადის გადახდის ვალდებულების წარმოშობა და შეწყვეტა, მათი გადახდისა და გაანგარიშების ვადა

 1. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურაში მოთავსებულ (მოთავსებულ) საქონელზე:
  1. დეკლარანტიდან - საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის მომენტიდან;
  2. საბაჟო საწყობის მფლობელისგან - საქონლის საბაჟო საწყობში განთავსების მომენტიდან.
 2. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება დეკლარანტს უწყდება შემდეგი გარემოებების გამო:
  1. საქონლის განთავსება საბაჟო საწყობში;
  2. საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის დასრულება ამ კოდექსის 161-ე მუხლის შესაბამისად, თუ საქონლის შენახვა განხორციელდა არა საბაჟო საწყობში, მათ შორის საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის დასრულება მითითებული გარემოებების დადგომის შემდეგ ამ მუხლის მე -1 პუნქტის პირველი ქვეპუნქტით.
  3. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულება საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე (მოთავსებული) საქონლის მიმართ წყდება საბაჟო საწყობის მფლობელის მიერ საბაჟო პროცედურის დასრულებისთანავე. საბაჟო საწყობი ამ კოდექსის 161-ე მუხლის შესაბამისად, ამ მუხლის მე -2 პუნქტის მე -6 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგენის შემდეგ საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ.
  4. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდა, საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე (მოთავსებული) საქონლის მიმართ, შეუწყდება ამ მუხლის მე -2 და მე -3 პუნქტებით განსაზღვრული პირებისათვის, შემდეგი გარემოებების დადგომა:
   1. საქონლის განთავსება, რომლის მიმართაც შეწყდა საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურა საბაჟო პროცედურების შესაბამისად, ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად;
   2. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება და (ან) მათი ვალდებულების შესრულება ამ მუხლის მე -7 პუნქტის შესაბამისად გათვლილი და გადასახდელი თანხებით
   3. საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო რეგულირების შესახებ საბაჟო ორგანოს მიერ უცხოური საქონლის განადგურების და (ან) შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის აღიარება ავარიის ან ფორსმაჟორის ან ამ საქონლის შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის გამო. ბუნებრივი დანაკარგის გადაზიდვის (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ განადგურებამდე ან გამოუსწორებელი ზარალით ამ კოდექსის შესაბამისად ამ უცხოურ საქონელზე, იმპორტის საბაჟოს გადახდის ბოლო ვადა დადგა მოსაკრებლები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება;
   4. საქონლის გამოშვებაზე უარი საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშვა საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას;
   5. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის გათავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი ანტიდემპინგური, შემხვედრი ანაზღაურება;
   6. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
   7. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად;
   8. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეზე (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ასეთი საქონელი ადრე არ იქნა გამოშვებული.
  5. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურაში მოქცეულ საქონელზე ექვემდებარება შეუსრულებლობას ამ მუხლის მე -6 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების გამო.
  6. შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადის გადახდის ბოლო ვადაა
   1. დეკლარანტთან:
    • საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში, საბაჟო საწყობში განთავსებამდე, გარდა ავარიის ან ფორსმაჟორის ან გამოუსწორებელი ზარალის განადგურებისა და (ან) გამოუსწორებელი ზარალისა, ბუნებრივი ზარალის შედეგად, ბუნებრივი გადაზიდვის (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვა, - ასეთი დაკარგვის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - საქონელი საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღე;
    • საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე სხვა პირისათვის საქონლის დაკარგვის ან გადაცემის შემთხვევაში, თუ საქონლის შენახვა ხდებოდა არა საბაჟო საწყობში, გარდა განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი ზარალისა. უბედური შემთხვევა ან ფორსმაჟორი ან გამოუსწორებელი ზარალი ბუნებრივი ზარალის შედეგად ნორმალურ პირობებში ტრანსპორტირება (ტრანსპორტირება) და (ან) შენახვა, - ასეთი დანაკარგის ან გადაცემის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - განთავსება საქონელი საბაჟო საწყობის საბაჟო წესით;
    • შენახვის ადგილის გარეთ საქონლის ექსპორტის შემთხვევაში, თუ საქონლის შენახვა არ განხორციელებულა საბაჟო საწყობში ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -155 პუნქტის შესაბამისად, - ასეთი ექსპორტის დღე და თუ ეს დღე არის არ არის დადგენილი, - საქონლის საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღე;
   2. საბაჟო საწყობის მეპატრონესთან:
    • საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში, გარდა განადგურებისა და (ან) გამოუსწორებელი ზარალისა ავარიის ან ფორსმაჟორის ან გამოუსწორებელი ზარალის შედეგად ბუნებრივი დანაკარგის შედეგად ნორმალური შენახვის პირობებში, - საქონლის დაკარგვის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - საბაჟო საწყობში საქონლის განთავსების დღე;
    • საბაჟო საწყობიდან საქონლის განთავისუფლების შემთხვევაში საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის დასრულების დამადასტურებელი საბუთების წარდგენის გარეშე, - საქონლის გაცემის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - განთავსების დღე საქონელი საბაჟო საწყობში.
  7. ამ მუხლის მე -6 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემდეგ, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადებისსპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადია, როგორც საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი მოქცეული იქნა საბაჟო რეჟიმში შიდა მოხმარებისთვის, სატარიფო შეღავათების გამოყენებისა და იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის შეღავათების გარეშე. და გადასახადები.
   იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საბაჟო გადასახადების გაანგარიშებისთვის გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადები, რომლებიც მოქმედებს საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის დღეს. საქონლის საბაჟო საწყობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ შეტანილი დეკლარაციის შესახებ.
   თუ საბაჟო ორგანოს არ გააჩნია საქონლის საბაჟო ღირებულების დასადგენად საჭირო ზუსტი ინფორმაცია, საბაჟო ღირებულება საქონლის დადგენა ხდება საბაჟო ორგანოსთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე.
  8. საქონლის საბაჟო ღირებულების დასადგენად საჭირო ზუსტი ინფორმაციის დადგენისას საქონლის საბაჟო ღირებულება განისაზღვრება ამ ზუსტი ინფორმაციის საფუძველზე და ზედმეტად გადახდილი და (ან) ზედმეტად შეგროვებული თანხების იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტი - ნაგავსაყრელი, საბრძოლო გადასახადები ანაზღაურდება (ანაზღაურდება) ან გადაუხდელი თანხები ხდება ამ კოდექსის მე -10 და მე -11 თავების და 76-ე და 77-ე მუხლების შესაბამისად.
  9. ამ კოდექსის 161-ე მუხლის შესაბამისად საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის დასრულების ან ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად უცხო ქვეყნის საქონელზე საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოთავსების ან საბაჟო საქონლის დაკავების შემთხვევაში ხელისუფლების ორგანოები ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად, საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება და (ან) მათი შეგროვების (მთლიანად ან ნაწილობრივ) საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურებადი ანაზღაურება და (ან) ამ მუხლის შესაბამისად შეგროვებული ექვემდებარება დაბრუნებას (კომპენსაციას) ამ კოდექსის მე -10 თავისა და 76-ე მუხლის შესაბამისად.
რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...