რისკის პროფილების მომზადებისა და გამოყენების პროცესი

საბაჟო თანამდებობის პირთა ქმედებები საბაჟო კონტროლში რისკების პროფილის მომზადებისა და გამოყენების საკითხებში განისაზღვრება რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის ბრძანებით ”რისკების პროფილების მომზადებისა და განხილვის შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ, საბაჟო კონტროლში რისკების პროფილების გამოყენებას, მათი განახლებასა და გაუქმებას”.

რისკის პროფილის შექმნას წინ უძღვის მისი პროექტის შედგენისა და დამტკიცების პროცესი; რისკის პროფილის მომზადებისას ხაზგასმულია რისკის ანალიზის შემდეგი ეტაპები:

რისკის ანალიზის შედეგია სათანადო კონტროლის პროცედურის შემუშავება, რისკების შემცირების მიზნით, სპეციფიკური საკონტროლო ტექნოლოგიები, პერსონალის, აღჭურვილობის, პროგრამული უზრუნველყოფისათვის და სხვა რესურსებზე დაყრდნობით.

ეფექტური საბაჟო კონტროლი RMS- ის გამოყენებით

არსებული რისკების პროფილების გამოყენების მიზანშეწონილობის დასადგენად, მათი მოქმედების ეფექტურობის პროგნოზირებისთვის, ასევე რისკების პროფილების რაოდენობის შემცირების მიზნით, საბაჟო თანამდებობის პირები აგზავნიან მოხსენებას პირდაპირი ზომების მიღებასთან დაკავშირებით, რისკების შემცირების მიზნით (DT ქაღალდისა და ელექტრონული ფორმით და თანდართული დოკუმენტაციებით) საკოორდინაციო დანაყოფებისთვის RTU ან რუსეთის FCS.

ეს დოკუმენტები და ინფორმაცია გაანალიზებულია საბაჟო კონტროლის მიზნობრივი მეთოდებითა და მიზნობრივი ტექნოლოგიებით დადგენილი წესით. ანალიზის შედეგების საფუძველზე, რისკის პროფილის შემდგომი გამოყენების ეფექტურობის პროგნოზირება, აგრეთვე პირდაპირი ზომების მინიმიზაციის გამოყენების შედეგების ანალიზზე, მიღებულია გადაწყვეტილება კონკრეტული პროფილების განახლების ან გაუქმების შესახებ.

არსებობს უამრავი მოთხოვნა, რომ შეავსოთ ანგარიში პირდაპირი ზომების გამოყენების შედეგების შესახებ, რომ შემცირდეს DT ელექტრონული ასლის „C“ სვეტი, რომელიც შეიცავს სვეტში. მოხსენების ფორმა და მისი შევსების წესი განისაზღვრება რუსეთის FCS– ს სამართლებრივი აქტებით.

ანგარიშის ველების ერთგვაროვანი შევსების მიზნით, შემუშავებულია მეთოდური რეკომენდაციები, რომელიც დამტკიცებულია რუსეთის FCS წერილით. როგორც დადგენილი საანგარიშო ფორმები გამოიყენება სპეციალურად შემუშავებული ცხრილი, რომელიც ეყრდნობა DT– ს შემადგენლ ინფორმაციას, ხოლო მისი ელემენტები წარმოადგენს შესაბამის სვეტებს დაშიფრული ფორმით.

ამ ცხრილში მოცემულია ველების ოთხი ჯგუფი:

  • დადგენილი რისკები
  • გატარებული ღონისძიებები რისკების დასადგენად
  • ძიების მახასიათებლები
  • სტანდარტული კრიტერიუმის დასახელება, ღონისძიების დასახელება, აღნიშნავს ზომებსა და შემოწმებებზე, ინფორმაციის წყარო წყაროების პირდაპირი ზომების გამოყენებისაგან, რისკების შესამცირებლად ”(კოდი და შესაბამისი ინფორმაციის ინტერპრეტაცია).
ავიაკომპანიაში განაცხადეს, რომ იმ კატეგორიის მგზავრები, რომლებსაც ფრენის უფლება აქვთ მოქმედი შეზღუდვების შესაბამისად, მიიღებიან ტრანსპორტირებისთვის.
18:23 25-02-2021 უფრო დეტალურად ...
სარეიტინგო სააგენტოს National Credit Ratings შეფასებით, 2021 წელს რუსეთის ეკონომიკის ნელი აღდგენა საშუალებას არ მისცემს რუსეთის რკინიგზის დატვირთვის მოცულობებს ზრდისკენ.
15:29 25-02-2021 უფრო დეტალურად ...
ასევე, რეგიონიდან დაიწყო სამი ახალი ტიპის ექსპორტის პროდუქტის მიწოდება - PVC ფილმი, სილამაზის სალონების სახარჯო მასალები, თერმული წყალი.
15:26 25-02-2021 უფრო დეტალურად ...