მენიუ

Таможенная процедура реэкспорта

მუხლი 238. რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის შინაარსი და გამოყენება

 1. საბაჟო პროცედურა რეექსპორტი - საბაჟო პროცედურა, რომელიც გამოიყენება კავშირის უცხოურ საქონელზე და საქონელზე, რომლის შესაბამისად უცხოური საქონელი გადის კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგის, საპირწონებელი გადასახადების გადახდის გარეშე და (ან) ასეთი გადასახადებისა და გადასახადების თანხების დაბრუნებით (ანაზღაურებით) 242-ე მუხლის შესაბამისად. ეს კოდი და საკავშირო საქონელი - без уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру.
 2. Таможенная процедура реэкспорта применяется в отношении:
  1. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი და კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე განთავსებული უცხოური საქონელი, მათ შორის საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოქცეული უცხოური საქონელი;
  2. საქონელი, რომელიც მიღებულია (ჩამოყალიბებულია) კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების ოპერაციების შედეგად (პროდუქტების გადამუშავება, ნარჩენები, გარდა ამ კოდექსის 3 -ე მუხლის მე -170 პუნქტით განსაზღვრული ნარჩენებისა და (ან) ნარჩენები), საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო პროცედურა ამ კოდექსის 1 -ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად;
  3. отходов, за исключением отходов, указанных в пункте 3 статьи 195 настоящего Кодекса, и (или) остатков, образовавшихся в результате совершения операций по переработке для внутреннего потребления, для завершения действия таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 197 настоящего Кодекса;
  4. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან დამზადებული (მიღებული) საქონელი, რათა დაასრულოს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა ამ კოდექსის 1 -ე მუხლის მე -5 პუნქტის პირველი ქვეპუნქტის შესაბამისად;
  5. უფასო საწყობის საბაჟო წესით მოქცეული უცხოური საქონლისგან დამზადებული (მიღებული) საქონელი, რათა უზრუნველყოს უფასო საწყობის საბაჟო პროცედურა ამ კოდექსის 1 -ე მუხლის მე -4 პუნქტის პირველი ქვეპუნქტის შესაბამისად;
  6. კავშირის საქონელი, რომლის მიმართაც გამოყენებულია შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო პროცედურა, თუ საქონელი გატანილია კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან იმ გარიგების პირობების შეუსრულებლობის გამო, რომლის საფუძველზეც საქონელი გადაიტანეს კავშირის საბაჟო საზღვრის გასწვრივ, მათ შორის რაოდენობის, ხარისხის, აღწერილობის ან შეფუთვის თვალსაზრისით, თუ ამ კოდექსის 2 -ე მუხლის მე -239 პუნქტით დადგენილი პირობები დაცულია;
  7. საქონელი, რომელიც მოთავსებულია შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო წესით, რომლის მიმართაც, კავშირის საერთაშორისო ხელშეკრულებების ან კავშირში გაწევრიანების საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად, გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების უფრო დაბალი განაკვეთები, ვიდრე ერთიანი საბაჟო ტარიფით დადგენილი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის, თუ ეს საქონელი გატანილია კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან იმ გარიგების პირობების შეუსრულებლობის გამო, რომლის საფუძველზეც საქონელი გადაიტანეს კავშირის საბაჟო საზღვარზე, მათ შორის რაოდენობა, ხარისხი, აღწერა ან შეფუთვა, ამ კოდექსის 2 -ე მუხლის მე -239 პუნქტით დადგენილი პირობების დაცვით.
 3. ამ მუხლის მე -6 პუნქტის მე -2 ქვეპუნქტით განსაზღვრული საკავშირო საქონელი, რომელიც მოთავსებულია რეექსპორტის საბაჟო რეჟიმში და რეალურად ექსპორტირებულია კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან, კარგავს კავშირის საქონლის სტატუსს.
 4. ნებადართულია რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის გამოყენება კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ექსპორტირებულთან მიმართებაში:
  1. товаров, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 176 настоящего Кодекса, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, для завершения действия таможенной процедуры переработки вне таможенной территории в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 184 настоящего Кодекса;
  2. კომისიის მიერ განსაზღვრულ შემთხვევებში სპეციალური საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული საქონელი;
  3. საერთაშორისო ტრანსპორტის მანქანები ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -276 პუნქტის შესაბამისად;
  4. ამ კოდექსის 2 -ე მუხლის მე -5 პუნქტის მე -303 ქვეპუნქტით განსაზღვრული უცხოური საქონელი.
  5. Товары, указанные в пункте 4 настоящей статьи, помещаются под таможенную процедуру реэкспорта без их ввоза на таможенную территорию Союза.

მუხლი 239. რეექსპორტის საქონლის საბაჟო წესით მოქცევის პირობები

 1. ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -5 პუნქტის 2-238 ქვეპუნქტებით განსაზღვრული საქონლის რეექსპორტის საბაჟო პროცედურისათვის განთავსების პირობებია:
  1. აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად;
  2. საბაჟო ორგანოს ინფორმაციის წარდგენა კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის იმპორტის, კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან საქონლის ექსპორტის შესახებ, რაც დასტურდება საბაჟო და (ან) სხვა დოკუმენტების წარდგენით ან ინფორმაცია ასეთი დოკუმენტების შესახებ.
 2. ამ კოდექსის 6-ე მუხლის მე -7 პუნქტის მე -2 და მე -238 პუნქტებით განსაზღვრული საქონლის რეექსპორტის საბაჟო პროცედურისათვის განთავსების პირობებია:
  1. საქონლის რეექსპორტის საბაჟო წესით მოთავსება 1 წლის განმავლობაში, შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო წესით მათი მოთავსების მომდევნო დღიდან;
  2. представление таможенному органу сведений об обстоятельствах ввоза товаров на таможенную территорию Союза, неисполнении условий сделки, на основании которой товары перемещались через таможенную границу Союза, помещении этих товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, использовании этих товаров после помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, которые подтверждаются представлением таможенных и (или) иных документов либо сведений о таких документах. Для целей подтверждения неисполнения условий сделки, на основании которой товары перемещались через таможенную границу Союза, таможенному органу могут представляться документы, выдаваемые уполномоченными организациями в соответствии с законодательством государств-членов;
  3. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გამოუყენებლობა და მათი შეკეთება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საქონლის გამოყენება აუცილებელი იყო დეფექტების ან სხვა გარემოებების გამოვლენისათვის, რამაც გამოიწვია საქონლის გატანა კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან;
  4. საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის იდენტიფიცირების შესაძლებლობა;
  5. აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად.

Статья 240. Действия с товарами, помещенными под таможенную процедуру реэкспорта

 1. Для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Союза товары, помещенные под таможенную процедуру реэкспорта, помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита, за исключением:
  1. საქონელი, რომელიც განსაზღვრულია ამ კოდექსის 6 -ე მუხლის მე -2 პუნქტის მე -238 ქვეპუნქტით;
  2. товаров, которые вывозятся с территории портовой FEZ ან ლოგისტიკური FEZ და ასეთი საქონლის გამგზავრების ადგილი არის საქონლის გადაადგილების ადგილი კავშირის საბაჟო საზღვარზე, რომელსაც უერთდება ასეთი პორტი FEZ ან ლოგისტიკური FEZ;
  3. კომისიის მიერ განსაზღვრული საქონლის სხვა კატეგორიები.
 2. რეექსპორტის საბაჟო წესით მოქცეული საქონელი უნდა გაიტანოს კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან არაუგვიანეს 4 თვისა ასეთი საქონლის ასეთ საბაჟო პროცედურაში მოთავსების მომდევნო დღიდან, გარდა იმ საქონლისა, რომელიც შემოტანილია ნავსადგურის თავისუფალ ტერიტორიას ან ლოგისტიკურ სავაჭრო ობიექტს.
 3. თუ უცხოური საქონლის რეექსპორტისათვის საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცევის დღიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, ასეთი საქონელი არ მოექცა საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურაში ან არ დატოვა კავშირის საბაჟო ტერიტორია, ისინი უნდა განთავსდეს დროებით შესანახად .
 4. При невывозе с таможенной территории Союза иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта, за исключением случаев их уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, до истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, действие таможенной процедуры реэкспорта прекращается, а такие иностранные товары задерживаются таможенным органом в соответствии с главой 51 настоящего Кодекса.

მუხლი 241. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგის, საპირწონებლო გადასახადების გადახდის ვალდებულების გაჩენა და შეწყვეტა რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოთავსებული (განთავსებული) უცხოური საქონლის მიმართ, მათი გადახდის ვადა და გაანგარიშება

 1. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგის, საპირწონებელი გადასახდელების გადახდის ვალდებულება რეექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ უცხოურ საქონელთან დაკავშირებით დეკლარანტს ექმნება იმ მომენტიდან, როდესაც საბაჟო ორგანო საქონელზე დეკლარაციას დაარეგისტრირებს.
 2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру реэкспорта, прекращается у декларанта при наступлении следующих обстоятельств:
  1. კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან უცხოური საქონლის ფაქტობრივი ექსპორტი, რომელიც დადასტურებულია გამგზავრების ადგილის საბაჟო ორგანოს მიერ კომისიის მიერ ამ კოდექსის 93 -ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული წესით;
  2. საქონლის განთავსება, რომლის მიმართაც დასრულდა რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის ეფექტი, საბაჟო პროცედურებით ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად;
  3. იმპორტის საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულების შესრულება, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საპირწონებელი გადასახადები და (ან) მათი შეგროვება ამ მუხლის 4-6 პუნქტების შესაბამისად გათვლილი და გადასახდელი თანხებით;
  4. საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო რეგულირების შესახებ საბაჟო ორგანოს მიერ უცხოური საქონლის განადგურების და (ან) შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის აღიარება ავარიის ან ფორსმაჟორის ან ამ საქონლის შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის გამო. ბუნებრივი დანაკარგის გადაზიდვის (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ განადგურებამდე ან გამოუსწორებელი ზარალით ამ კოდექსის შესაბამისად ამ უცხოურ საქონელზე, იმპორტის საბაჟოს გადახდის ბოლო ვადა დადგა მოსაკრებლები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება;
  5. საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი საქონლის რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად საქონლის გაშვებაზე უარის თქმა;
  6. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის გათავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი ანტიდემპინგური, შემხვედრი ანაზღაურება;
  7. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
  8. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად;
  9. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეზე (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ასეთი საქონელი ადრე არ იქნა გამოშვებული.
 3. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგის, საპირწონებელი გადასახდელების გადახდის ვალდებულება შესრულდება იმ შემთხვევაში, თუ რეექსპორტის საბაჟო წესით მოქცეული უცხოური საქონელი არ გადის ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან, ვადის გასვლამდე. ამ კოდექსის 2 -ე მუხლის მე -240 პუნქტით დადგენილი პერიოდის.
  ამ გარემოების გაჩენისთანავე, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საპირწონებელი გადასახადების გადახდის თარიღი არის საქონლის რეექსპორტისათვის საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცევის დღე.
 4. ამ მუხლის მე -3 პუნქტით განსაზღვრული გარემოების გაჩენისთანავე, შემოიტანეთ საბაჟო გადასახადები, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საპირწონებელი გადასახადები გადაიხდება თითქოს უცხოური საქონელი, რომელიც მოექცა საბაჟო რეექსპორტისათვის, მოექცა საბაჟო რეჟიმში შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების მიზნით, სატარიფო შეღავათებისა და სარგებლის იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის გარეშე. და გადასახადები, გარდა ამ მუხლის მე -5 და მე -6 პუნქტებით განსაზღვრული შემთხვევებისა.
  იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგის, საპირწონებელი გადასახდელების გამოსათვლელად გამოიყენება საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის დღეს მოქმედი იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საპირწონებელი გადასახადები. დეკლარაცია საქონლისათვის, რომელიც შეტანილია საქონლის რეექსპორტისათვის საბაჟო რეჟიმში მოქცევისათვის.
 5. თუ ამ მუხლის მე -3 პუნქტით განსაზღვრული გარემოება მოხდა ამ კოდექსის 1 -ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველი ქვეპუნქტით განსაზღვრულ პირობით გათავისუფლებულ საქონელთან მიმართებით, იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები გადაიხდება იმპორტის საბაჟო გადასახადის ოდენობით, გადასახადები გადაუხდელი საქონლის გაშვებისას შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის სტიმულის გამოყენებასთან დაკავშირებით. განსაზღვრული საქონლის მიმართ სპეციალური, ანტიდემპინგური, საპირწონებელი გადასახადები არ ექვემდებარება გადახდას.
 6. В случае если обстоятельство, указанное в пункте 3 настоящей статьи, наступило в отношении продуктов переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, ввозные таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в размере сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, которые подлежали бы уплате, как если бы иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на таможенной территории и использованные для изготовления продуктов переработки в соответствии с нормами выхода продуктов переработки, помещались под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
  იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საპირწონებელი გადასახადების გამოსათვლელად გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საპირწონებელი გადასახადები, რომლებიც მოქმედებს საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის დღეს. საქონლის დეკლარაცია საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის ქვეშ საქონლის განთავსებისათვის და საქონლის მიმართ, რომლის გაშვებაც, საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო წესით მოქცევისას, განხორციელდა საბუთის წარდგენამდე საქონლის დეკლარაცია, - საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე საქონლის გაშვების შესახებ საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის დღეს.
  თუ იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგის, საპირწონებელი გადასახადების გამოსათვლელად საჭიროა უცხოური ვალუტის კონვერტირება წევრი სახელმწიფოს ვალუტაში, ასეთი კონვერტაცია ხდება იმ დღეს მოქმედი კურსით. განსაზღვრულია ამ პუნქტის მეორე პუნქტში.
 7. ამ მუხლის მე -6 პუნქტის შესაბამისად გადახდილი (შეგროვებული) იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგის, საპირწონებო გადასახდელების ოდენობებზე, პროცენტი გადახდილია, თითქოს მათი გადახდის გადავადება იყო ამ თანხებთან დაკავშირებით საქონლის საბაჟო პროცედურის დამუშავების საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის განთავსების თარიღი იმ დღეს, როდესაც საქონელი მოთავსებულია საბაჟო რეექსპორტისათვის. განსაზღვრული პროცენტი გამოითვლება და გადახდილია ამ კოდექსის 60 -ე მუხლის შესაბამისად.
  თუ ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -173 პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეჩერდა, ამ პუნქტით გათვალისწინებული პროცენტები საბაჟო პროცედურის შეჩერების პერიოდისთვის არ ჩამოიჭრება ან გადაიხდება.
 8. კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან უცხოური საქონლის ფაქტობრივი ექსპორტის შემთხვევაში, რომელიც დადასტურებულია გამგზავრების ადგილის საბაჟო ორგანოს მიერ კომისიის მიერ განსაზღვრული წესით, ან ასეთი საქონლის განთავსება 7 -ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად. ეს კოდექსი უცხოური საქონლის მიმართ მოქმედი საბაჟო პროცედურების შესაბამისად, ან ამ საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოების მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად იმპორტის საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულების შესრულების შემდეგ და (ან) მათი კოლექცია (მთლიანად ან ნაწილობრივ) იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ამ მუხლის შესაბამისად გადახდილი და (ან) შეგროვებული გადასახადები უბრუნდება მე -10 თავის და 76-ე მუხლის შესაბამისად. ეს კოდი.
 9. დეკლარანტს არ აქვს ვალდებულება გადაიხადოს საექსპორტო საბაჟო გადასახადი იმ საქონლის მიმართ, რომელიც განთავსებულია რეექსპორტის საბაჟო წესით.

მუხლი 242. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საპირწონებელი გადასახადების თანხების ანაზღაურება (კომპენსირება)

 1. ამ კოდექსის 6-ე მუხლის მე -7 პუნქტის მე -2 და მე -238 ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ საქონელთან დაკავშირებით, რომელიც რეექსპორტის საბაჟო რეჟიმშია და რეალურად გატანილია კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან, თანხის დაბრუნება (კომპენსირება) იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგი, გადახდილი (შეგროვებული) გადასახადები შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო პროცედურის გამოყენებასთან დაკავშირებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების თანხები გადახდილია ( შეგროვებული) იმ ქმედებების განხორციელებასთან დაკავშირებით, რომლებიც არღვევს იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების გადახდის სარგებელს და (ან) ამ საქონლის გამოყენების და (ან) განკარგვის შეზღუდვებს ამგვარი სარგებელის გამოყენება.
 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად იმპორტის საბაჟო გადასახდელების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგის, საპირწონებელი გადასახდელების თანხების ანაზღაურება (კომპენსირება) განხორციელდება ამ კოდექსის მე -1 თავის და 10-ე მუხლის შესაბამისად.
რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...