რუსეთის ფედერაციის მთავრობის №1 დადგენილება 342 წელს

საქონლის განთავისუფლებასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციებისთვის საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების წესსა და საფუძველზე

ფედერალური კანონის „რუსეთის ფედერაციაში საბაჟო რეგულირების შესახებ და რუსეთის ფედერაციის გარკვეულ საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ფედერალური კანონის 1-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციის მთავრობა წყვეტს:

 1. დაადგინეთ, რომ საქონლის განთავისუფლებასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციების საბაჟო გადასახადი (შემდგომში - საბაჟო გადასახადი) საბაჟო ოპერაციები), თუ ამ დადგენილებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, გადაიხდება შემდეგი განაკვეთებით:
  • 775 რუბლი როდესაც სულ საბაჟო ღირებულება საქონელი არ აღემატება 200 ათას რუბლს;
  • 1550 რუბლი  იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 200 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 450 ათას რუბლს;
  • 3100 რუბლი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 450 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 1200 ათას რუბლს;
  • 8530 რუბლი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 1200 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 2700 ათას რუბლს;
  • 12000 რუბლი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 2700 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 4200 ათას რუბლს;
  • 15500 რუბლი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 4200 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 5500 ათას რუბლს;
  • 20000 რუბლი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 5500 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 7000 ათას რუბლს;
  • 23000 რუბლი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 7000 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 8000 ათას რუბლს;
  • 25000 რუბლი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 8000 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 9000 ათას რუბლს;
  • 27000 რუბლი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 9000 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 10000 ათას რუბლს;
  • 30000 რუბლი იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებაა 10000 ათასი რუბლი, 1 კოპეკი ან მეტი.

რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტირებულ საქონელთან მიმართებაში, რისთვისაც ad valorem ან საექსპორტო საბაჟო გადასახადის კომბინირებული განაკვეთები, გარდა ამ დადგენილების მე -8 და მე -9 პუნქტებით განსაზღვრული საქონლისა, საბაჟო ოპერაციების საბაჟო გადასახადი იხდის ამ პუნქტით გათვალისწინებულ განაკვეთებს.

 1. იმ შემთხვევებში, როდესაც რუსეთის ფედერაციაში შემოტანილი საქონლის საბაჟო ღირებულება არ არის დადგენილი ან დეკლარირებული, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტირებული საქონლის მიმართ (გარდა ფედერალური კანონის 26-ე მუხლის პირველი ნაწილის 1-ე პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის შესახებ) ”ფედერალური კანონის” რუსეთის ფედერაციაში მყოფი საბაჟო რეგულირების შესახებ და რუსეთის ფედერაციის გარკვეული საკანონმდებლო აქტების შესწორების შესახებ ", აგრეთვე ამ დადგენილების მე -47 და მე -8 პუნქტებში) დადგენილია, რომ არ არის დადგენილი საექსპორტო საბაჟო გადასახადის განაკვეთები, ან დადგენილია საექსპორტო საბაჟო გადასახადის სპეციფიკური განაკვეთები, საბაჟო გადასახადის საბაჟო გადასახადები იხდის შემდეგ განაკვეთებს:
  • 6000 რუბლი საბაჟო ოპერაციებისთვის, თუ ამ პუნქტის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საქონლის რაოდენობა არ აღემატება 50 საქონელს;
  • 12000 რუბლი საბაჟო ოპერაციებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო დეკლარაციაში ამ პუნქტის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საქონლის რაოდენობაა 51 პროდუქტი და მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 100 საქონელი;
  • 20000 რუბლი საბაჟო ოპერაციებისთვის, თუ საბაჟო დეკლარაციაში ამ პუნქტის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საქონლის რაოდენობაა 101 საქონელი ან მეტი.
 2. თუ, რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტზე გასვლისას, ინფორმაცია ამ დადგენილების მე -2 პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის შესახებ და ამ დადგენილების პირველი პუნქტის მე -1 ნაწილში, დეკლარირებულია ერთ საბაჟო დეკლარაციაში, გარდა ამ დადგენილების მე -8 და მე -9 პუნქტებით განსაზღვრული შემთხვევებისა, საბაჟო გადასახადი. გარიგებები იხდიან ამ დადგენილების შესაბამისად, დადგენილ განაკვეთებს, შესაბამისად, ამ დადგენილების პირველი და მე -1 პუნქტებით, თითოეული ჩამოთვლილი ტიპის საქონლისთვის. 
  იმ შემთხვევაში, თუ ერთ საბაჟო დეკლარაციაში განაცხადის შემთხვევაში, საქონლის ექსპორტისთვის არ ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახდელების ექსპორტს და ექსპორტის საბაჟო გადასახადს დაქვემდებარებულ საქონელს, გარდა ამ დადგენილების მე -8 და მე -9 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, საბაჟო გადასახადის საბაჟო გადასახდელები იხდიან განაკვეთებით ამ პუნქტის პირველი პუნქტით დადგენილი, ამ პუნქტით განსაზღვრული საქონლის სახეობებთან მიმართებაში, რომლებიც ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადს.
 3. პირადი სარგებლობისთვის ფიზიკური პირების მიერ რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებულ საქონელზე საბაჟო ოპერაციების განხორციელებისას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც შემოტანილნი არიან იმ პირების მიერ, რომლებიც შემოტანილი არიან საბაჟო გადასახადის, გადასახადების ან ამ განჩინების მე -5 და მე -6 პუნქტებში მითითებული საქონლის გადასახადისგან განთავისუფლების გარეშე. , საბაჟო ოპერაციების საბაჟო გადასახადი გადახდილია 500 რუბლის ოდენობით.
 4. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ერთიანი სასაქონლო ნომენკლატურის 8702, 8703, 8704 21 და 8704 31 კოდებით კლასიფიცირებულ ავტომაგსრულებთან, სამგზავრო მანქანებთან და სხვა საავტომობილო მანქანებთან მიმართებაში საბაჟო ოპერაციების შესრულებისას და საბჭოს გადაწყვეტილების დამატება დანართი 1 ცხრილის 3-ლი, მე -4 და მე -2 პუნქტებით. ევრაზიული ეკონომიკური კომისიის 2 წლის 20.12.2017 დეკემბრის 107 „პირადი სარგებლობის საქონელთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების შესახებ“ რუსეთის ფედერაციაში შემოტანილი რაიმე ფორმით პირადი სარგებლობისთვის, საბაჟო გადასახადები იხდის ამ დადგენილების პირველი პუნქტის შესაბამისად.
 5. გემებისა და თვითმფრინავების მიმართ საბაჟო ოპერაციების განხორციელებისას ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს 2 წლის 2 გადაწყვეტილებით "პირადი სარგებლობისთვის საქონლის შესახებ" დადგენილებით, გამოიყენება საბაჟო გადასახადი საბაჟო ოპერაციების გადახდა ხდება შემდეგი განაკვეთებით:
  • 5000 რუბლი გემთან დაკავშირებით საბაჟო ოპერაციებისთვის, რომლის ღირებულება არ აღემატება 100 ათას რუბლს;
  • 10000 რუბლი გემთან დაკავშირებით საბაჟო ოპერაციებისთვის, რომლის ღირებულებაა 100 ათასი რუბლი 1 კოპეკი ან მეტი, მაგრამ არ აღემატება 500 ათას რუბლს;
  • 20000 რუბლი გემთან დაკავშირებით საბაჟო ოპერაციებისთვის, რომლის ღირებულებაა 500 ათასი რუბლი, 1 კოპეკი ან მეტი.
 6. საჰაერო ხომალდის, ზღვის, მდინარის გემების, შერეული (მდინარე-ზღვის) ნავიგაციის გემებთან მიმართებაში საბაჟო ოპერაციების განხორციელებისას, რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული და რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტზე გატანის დროს, დროებითი შემოტანის (დაშვების), დროებითი ექსპორტის, გადამუშავების საბაჟო პროცედურების შესაბამისად. ტერიტორია და საბაჟო ტერიტორიის გარეთ დამუშავება (თუ გადამამუშავებელი ოპერაცია წარმოადგენს ამგვარი გემების შეკეთებას), აგრეთვე დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურების დასრულების შემდეგ, რეექსპორტის საბაჟო წესით განთავსებით, დროებითი ექსპორტის საშუალებით, ხელახალი იმპორტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების გზით, დამუშავებული პროდუქტების განთავსებით. რეექსპორტის საბაჟო წესით, საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავება, დამუშავებული პროდუქტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად ჩასვით, შინაური მოხმარებისთვის გასათავისუფლებლად, საბაჟო პროცედურაში ხელახლა იმპორტირებისთვის ან გადამუშავებული პროდუქციის ჩასადებად, საბაჟო გადასახადების გადახდა იხდის ოდენობით 20500 რუბლი გემზე.
 7. დროებითი საბაჟო დეკლარაციის შეტანისას საქონლის მიმართ, რომელსაც დროებითი პერიოდული საბაჟო დეკლარაციაგარდა ფედერალური კანონის "რუსეთის ფედერაციაში საბაჟო რეგულირებისა და რუსეთის ფედერაციის გარკვეული საკანონმდებლო აქტების შეტანის შესახებ" ფედერალური კანონის 26-ე მუხლის პირველი ნაწილის 1-ე პუნქტით გათვალისწინებული საქონლისა, საბაჟო გადასახადები იხდის განაკვეთით 7750 რუბლი თითოეული დროებითი (დამატებითი დროებითი ჩათვლით) საბაჟო დეკლარაციისთვის.
  შემდგომში იმავე საქონელზე სრულ საბაჟო დეკლარაციას საბაჟო ორგანოსათვის წარდგენის შემდეგ, საბაჟო გადასახადები იხდის განაკვეთით 22250 რუბლი ყოველი სრულყოფილი საბაჟო დეკლარაციისთვის.   
  დროებითი (მათ შორის, დამატებითი დროებითი ჩათვლით) ან სრულ საბაჟო დეკლარაციაში დეკლარაციისას, საექსპორტო საბაჟო გადასახადის და საქონლის არ ექვემდებარება საქონლის ექსპორტის საბაჟო წესით მოთავსების მიზნით, საბაჟო პროცედურაში მოთავსების მიზნით, საბაჟო გადასახადის გადახდა ეწევა დადგენილ განაკვეთებში ეს პუნქტი
 8. საქონლის არასრული საბაჟო დეკლარაციის და (ან) პერიოდული საბაჟო დეკლარაციის გამოყენებისას საქონლის ექსპორტისას საბაჟო ოპერაციებისთვის საბაჟო გადასახადი, გარდა საქონლის ექსპორტისა, ფედერალური კანონის 26-ე მუხლის პირველი ნაწილის 1-ე პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის გარდა, "ფედერალურ კანონში" საბაჟო რეგულირების შესახებ და გარკვეული ცვლილებების შეტანის შესახებ. რუსეთის ფედერაციის საკანონმდებლო აქტები "იხდის შემდეგ განაკვეთებს:
  • იმ საქონელთან მიმართებაში, რომლისთვისაც დადგენილი არ არის ექსპორტის საბაჟო გადასახადის განაკვეთები და (ან) რომელთათვისაც დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კონკრეტული განაკვეთები - ამ დადგენილების მე -8 პუნქტის მე -XNUMX პუნქტით გათვალისწინებული განაკვეთით თითოეული საბაჟო დეკლარაციისთვის;
  • იმ საქონლის მიმართ, რომლისთვისაც დადგენილია ad valorem ან ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კომბინირებული განაკვეთები - ამ დადგენილების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განაკვეთებით, თითოეული საბაჟო დეკლარაციისთვის.

როდესაც არასრული საბაჟო დეკლარაცია და (ან) პერიოდული საბაჟო დეკლარაცია გამოიყენება საქონელზე იმ შემთხვევაში, თუ ერთ საბაჟო დეკლარაციაში განაცხადის შემთხვევაში ხდება საბაჟო პროცედურაში არ ექვემდებარება საქონლის საექსპორტო საბაჟო გადასახადს და საქონლის ექსპორტის საბაჟო გადასახადს დაქვემდებარებას, ანაზღაურდება საბაჟო ოპერაციების საბაჟო გადასახადი ამ პუნქტის მეორე და მესამე პუნქტებით დადგენილი განაკვეთებით, მასში ჩამოთვლილი საქონლის კატეგორიებთან მიმართებაში, რომლებიც ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადებს.

როდესაც საქონელზე პერიოდული საბაჟო დეკლარაცია ვრცელდება, საქონლის შემოტანისას საბაჟო გადასახადი იხდის ამ დადგენილების პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ განაკვეთებს, თითოეული საბაჟო დეკლარაციისთვის.

 1. ბათილად ცნოს რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მოქმედებები დანართის მიხედვით, დანართის მიხედვით.
 2. ეს განკარგულება ძალაში შედის 01.08.2020.
რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის წერილი 05 19-3210 / K-05.04.2020, XNUMX წ დაიშალოს რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის 05-19 / K-3210 დათარიღებული 05.04.2020/XNUMX/XNUMX

ექსპორტულ საქონელზე საბაჟო ოპერაციების საბაჟო გადასახადის გადახდის შესახებ

ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის საბაჟო კოდექსის 2-ე მუხლის მე –4 პუნქტის შესაბამისად (შემდგომში - EAEU) საბაჟო გადასახადის განაკვეთები, აგრეთვე იმ შემთხვევები, როდესაც საბაჟო გადასახადი არ არის გადახდილი, განისაზღვრება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით (შემდგომში - EAEU).

1 წლის 46 აგვისტოს ფედერალური კანონის 3-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 2018-FZ "რუსეთის ფედერაციაში საბაჟო რეგულირების შესახებ და რუსეთის ფედერაციის გარკვეულ საკანონმდებლო აქტებში დამატებების შეტანის შესახებ" (შემდგომში - ფედერალური კანონი 289 289-FZ), განაკვეთები და გაანგარიშების საფუძველი საბაჟო გადასახადს ადგენს რუსეთის ფედერაციის მთავრობა.

ის შემთხვევები, როდესაც საქონლის განთავისუფლებასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციების საბაჟო გადასახადი (შემდგომში - საბაჟო გადასახადები) არ არის დაწესებული, განისაზღვრება ფედერალური კანონის 47-FZ- ის 289-ე მუხლით.

Of26-FZ ფედერალური კანონის 1-ე მუხლის პირველი ნაწილის 47-ე მუხლი ადგენს, რომ საბაჟო ოპერაციებისთვის საბაჟო გადასახადი არ იწარმოება ექსპორტის საბაჟო წესით მოთავსებულ საქონელზე, გარდა იმ საქონლისა, რომლებიც ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადებს.

ექსპორტის საბაჟო გადასახადების დაქვემდებარებაში მყოფი საქონელი არის გაგებული, რომლებზეც დაწესებულია ექსპორტის საბაჟო გადასახადი (მათ შორის 0% და 0 რუბლი).

ამასთან დაკავშირებით, საბაჟო გადასახადის გადასახადისგან გათავისუფლება, რომელიც გათვალისწინებულია ფედერალური კანონის 26-FZ 1-ე მუხლის პირველი ნაწილის 47-ე ნაწილის ქვეპუნქტით, ვრცელდება ექსპორტზე საბაჟო წესით მოთავსებულ საქონელზე, თუ ასეთი საქონლისთვის დადგენილი არ არის ექსპორტის განაკვეთები. საბაჟო გადასახადები (მათ შორის 289% და 0 მანეთის კურსი არ არის დადგენილი).

მთავრობის გადაწყვეტილება 342 ძალაში შედის ძალაში 01.08.2020 წელი.

მთავრობის No.2 დადგენილების მე -342 პუნქტით დადგენილი საბაჟო ოპერაციების განაკვეთები გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტირებულია საქონელი (გარდა ფედერალური კანონის 26 1-FZ- ის 47-ე მუხლის პირველი ნაწილის 289-ე პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის გარდა, აგრეთვე მთავრობის 8 დადგენილების მე -9 და მე -342 პუნქტები) არ განსაზღვრავს საექსპორტო საბაჟო გადასახადის განაკვეთებს ან არ განსაზღვრავს ექსპორტის საბაჟო გადასახადის სპეციფიკური განაკვეთები.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მთავრობის 342 დადგენილება არ შეიცავს სამართლებრივ ნორმებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის დებულებებს დებულებების შესახებ.

გარდა ამისა, ჩვენ ვაცნობთ, რომ დეკლარანტებს და სხვა პირებს წერილობითი ახსნა-განმარტებები საბაჟო რეგულირების შესახებ რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის გამოყენების შესახებ, ფედერალურმა აღმასრულებელმა ორგანომ აძლევს საბაჟო სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და სამართლებრივი რეგულირებისთვის (ფედერალური კანონის 7 4-ე მუხლის მე -289 მუხლის მე -XNUMX ნაწილი) ფ.ზ).

საბაჟო სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების შემუშავებისა და განხორციელების ფუნქციები გადაეცა რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა მინისტრს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანებულების შესაბამისად, 15 წლის 2016 იანვრის No.12 „რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტროს საკითხები“.

გარდა ამისა, ჩვენ გაცნობებთ, რომ შეგიძლიათ შეაფასოთ რუსეთის FCS– ის მუშაობა აპლიკაციებით და გამოკითხვით მოქალაქეების მხრიდან პასუხის სისრულის, სისწრაფისა და შინაარსის შესახებ, ონლაინ გამოკითხვის გამოყენებით, რუსეთის FCS რუსეთის ოფიციალურ ვებსაიტზე.საბაჟო.ru სექციაში "ღია სერვისი" - "მოქალაქეების მიმართვა".

და დაახლოებით. ფედერალური საბაჟო შემოსავლებისა და ტარიფების რეგულირების მთავარი დირექციის უფროსი, საბაჟო სამსახურის გენერალური მაიორი S.A.სემაშკო

 

ინფორმაცია რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურისაგან 15.06.2020/XNUMX/XNUMX ინფორმაციის შეგროვება რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის 15.06.2020/XNUMX/XNUMX თარიღით

საქონლის დეკლარაციის 47 სვეტის შევსების მაგალითები საქონლის საბაჟო გადასახადის გაანგარიშებისას

ინფორმაცია საქონლის დეკლარაციის 47 სვეტის დასრულების შესახებ, რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მთავრობის 26.03.2020 წლის 342 მარტის XNUMX ბრძანებულების ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით "საქონლის განთავისუფლებასთან დაკავშირებული საბაჟო გადასახადების განაკვეთებისა და საფუძვლების დადგენის შესახებ"

რუსეთის FCS აცნობებს, რომ 1.08.2020 წლიდან მიღებულია რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 26.03.2020 No.342 დადგენილება "საქონლის განთავისუფლებასთან დაკავშირებული საბაჟო გადასახადის განაკვეთების და საფუძვლების გამოანგარიშების საფუძველზე" (შემდგომში - დადგენილება).

ბრძანებულება განსაზღვრავს საქონლის განთავისუფლებასთან დაკავშირებული საბაჟო გადასახადის განაკვეთების გამოყენების მთელ რიგ მახასიათებლებს (შემდგომში - საბაჟო გადასახადები). იმისათვის, რომ სწორად აისახოს საქონლის დეკლარაციაში (შემდგომში - DT) ინფორმაცია საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების შესახებ, რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახური აგზავნის მაგალითებს, თუ როგორ უნდა შეავსოთ სვეტი 47 DT.

47 DT სვეტის შევსების ზოგადი წესები:

 • რუსეთის ფედერაციაში, საბაჟო გადასახადის ოდენობების გაანგარიშება ხდება მთავარ ფურცელზე, სვეტში 47 DT.
 • 47 DT სვეტში, ინფორმაცია არ შედის გადახდის ფორმის შესახებ, თუ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის კანონის შემდგომი საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და აქტების შესაბამისად (შემდგომში - კავშირი), და (ან) კავშირის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობა, დეკლარირებული საქონლის განაკვეთი არ არის დადგენილი, ან დადგენილია ნულოვანი განაკვეთი ამ ტიპის გადახდისთვის, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარირებული საბაჟო პროცედურის პირობების შესაბამისად, ამ ტიპის გადახდის გადახდა არ არის ვალდებული.
 • სვეტი "ტიპი" მიუთითებს გადასახადის ტიპის კოდექსის მიხედვით, გადასახადის ტიპების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების კლასიფიკატორის შესაბამისად, რომელთა კოლექციას ენიჭება საბაჟო ორგანოები.
 • სვეტი „დარიცხვის საფუძველი“ მიუთითებს კავშირის კანონის შესახებ განსაზღვრული საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და აქტების შესაბამისად განსაზღვრული გადასახადის გაანგარიშების საფუძვლებზე, და (ან) კავშირის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობა.
 • სვეტი "შეფასება" მიუთითებს გადახდის განაკვეთის დადგენილ ოდენობაზე.
 • "თანხა" სვეტში მითითებულია გადახდის გადაანგარიშებული თანხა.
 • სვეტში "SP" (გადახდის სპეციფიკა), კოდი მითითებულია კლასიფიკატორის მიხედვით, საბაჟო და სხვა გადასახდელების გადახდის თავისებურებებზე, რომელთა კოლექცია ენიჭება საბაჟო ორგანოებს.

1. დადგენილების პირველი პუნქტი ადგენს ზოგად წესს საბაჟო გადასახადის განაკვეთის დასადგენად, რომლის თანახმად, საბაჟო გადასახადის განაკვეთი განისაზღვრება დეკლარირებული საქონლის მთლიანი საბაჟო ღირებულებიდან. ეს წესი გამოიყენება, inter alia, რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტირებული საქონლის მიმართ, რომლისთვისაც დადგენილია ad valorem ან საექსპორტო საბაჟო გადასახადების კომბინირებული განაკვეთები (გარდა დადგენილების მე -1 და მე -8 პუნქტებში მითითებული საქონლისა).

მაგალითი 1

თუ დეკლარირებული საქონლის მთლიანი საბაჟო ღირებულება 400 რუბლს შეადგენს, მაშინ საბაჟო გადასახადი გადასახადია 000 რუბლის განაკვეთით. ამ შემთხვევაში, ინფორმაცია საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების შესახებ, მოცემულია 3 DT სვეტში ერთ მთავარ ხაზში:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

400 000,00

3 100 რუბლი.

3 100,00

ივუ

საბაჟო გადასახადის გადასახადისგან გათავისუფლების მოთხოვნისას, ინფორმაცია მათი გაანგარიშების შესახებ, მოცემულია სვეტში 47 DT ერთ მთავარ და დამატებით სტრიქონებში:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

400 000,00

3 100 რუბლი.

3 100,00

გაერო

1010

   

Um

2. დადგენილებით არ არის დადგენილი საბაჟო გადასახადის განაკვეთი ექსპორტზე საბაჟო წესით მოთავსებულ საქონლის მიმართ, თუ ასეთი საქონელი არ ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადებს.1... ამ შემთხვევაში, საბაჟო გადასახადი არ არის დაწესებული და, შესაბამისად, 47 DT სვეტში, ინფორმაცია არ არის მითითებული საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების შესახებ, ასეთ საქონელთან დაკავშირებით. თუ DT- ში შეტანილი იქნა ექსპორტის საბაჟო წესით განთავსების მიზნით, არცერთი საქონელი არ ექვემდებარება საექსპორტო საბაჟო გადასახადებს, მაშინ 47 სვეტში ასეთი DT არ შეიცავს ერთი ხაზს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების შესახებ.

1 ფედერალური კანონის 26-ე მუხლის პირველი ნაწილის 1-ე მუხლი "რუსეთის ფედერაციაში საბაჟო რეგულირების შესახებ და რუსეთის ფედერაციის გარკვეულ საკანონმდებლო აქტებში დამატებების შეტანის შესახებ" (შემდგომში - ფედერალური კანონი 47-FZ)

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საქონელი, რომლისთვისაც ექსპორტის საბაჟო გადასახადის განაკვეთი დაწესებულია 0% ან 0 რუბლს. ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადებს.

3. დადგენილების მე -2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების განაკვეთი განისაზღვრება DT- ში იმ საქონლის რაოდენობის მიხედვით, რომლებიც აკმაყოფილებს რეზოლუციის მე -2 პუნქტის პირობებს. საქონლის ეს რაოდენობა შეესაბამება 5 DT სვეტში მითითებულ ღირებულებას.

მაგალითი 2

თუ ყველა დეკლარირებული საქონელი აკმაყოფილებს რეზოლუციის მე -2 პუნქტის მდგომარეობას და 5 DT სვეტში მითითებული მათი რაოდენობა ტოლია 62, მაშინ საბაჟო გადასახადი გადასახადია 12 რუბლის განაკვეთით. ამ შემთხვევაში, ინფორმაცია საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების შესახებ, მოცემულია 000 DT სვეტში ერთ მთავარ ხაზში:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

62

12 000 რუბლი.

12 000,00

ივუ

საბაჟო გადასახადის გადასახადისგან გათავისუფლების მოთხოვნისას, ინფორმაცია მათი გაანგარიშების შესახებ, მოცემულია სვეტში 47 DT ერთ მთავარ და დამატებით სტრიქონებში:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

62

12 000 რუბლი.

12 000,00

გაერო

1010

   

Um

4. დადგენილების მე -3 პუნქტის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გამოიყენება საბაჟო გადასახადის ორი განაკვეთი. ერთი კურსი განისაზღვრება დეკლარირებული საქონლის მთლიანი საბაჟო ღირებულებიდან, რომლის მიმართაც დადგენილია სარეკლამო ვალუტის ან ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კომბინირებული განაკვეთები. მეორე კურსი განისაზღვრება დიზელის საწვავის იმ საქონლის რაოდენობაზე, რომელიც აკმაყოფილებს რეზოლუციის მე -2 პუნქტის პირობებს.

მაგალითი 3

17 საქონლის დეკლარირებისას (მე –5 სვეტში მე –17 ნომერში მითითებულია ნომერი) მითითებულია რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის ქვეშ. დეკლარირებულ საქონელს აქვს შემდეგი მახასიათებლები:

- ერთი პროდუქტის მიმართ, რომლის საბაჟო ღირებულებაა 750 რუბლი. დაყენებული ad valorem განაკვეთი საექსპორტო საბაჟო გადასახადი;

- ორი საქონლის მიმართ, რომელთა საერთო საბაჟო ღირებულებაა 500 რუბლი. დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადების კომბინირებული განაკვეთები;

- დაწესებულია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კონკრეტული განაკვეთები 4 საქონლისთვის, რომელთა საერთო ღირებულებაა 820;

- 10 საქონელი არ ექვემდებარება საექსპორტო საბაჟო გადასახადებს.

საბაჟო გადასახადი გამოითვლება ორი განაკვეთის გამოყენებით:

- პირველი კურსი 8 530 რუბლის ოდენობით. განისაზღვრება საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულების საფუძველზე, რომელიც ექვემდებარება ad valorem და ექსპორტის გადასახადების კომბინირებულ განაკვეთებს (1 რუბლი);

- მეორე კურსი 6 რუბლის ოდენობით. განისაზღვრება იმ საქონლის მთლიანი რიცხვის საფუძველზე, რომლისთვისაც დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კონკრეტული განაკვეთები, და საქონელი, რომლებიც არ ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადებს (000 საქონელი):

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

1 250 000,00

8 530 რუბლი.

8530,00

ივუ

1010

14

6 000 რუბლი.

6 000,00

ივუ

საბაჟო გადასახადის გადასახადისგან გათავისუფლების მოთხოვნისას, ინფორმაცია მათი გაანგარიშების შესახებ, მოცემულია სვეტში 47 DT, ორი ძირითადი და ორი დამატებითი ხაზით:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

1 250 000,00

8 530 რუბლი.

8530,00

გაერო

1010

   

Um

1010

14

6 000 რუბლი.

6 000,00

გაერო

1010

   

Um

5. დადგენილების მე -3 პუნქტის მე -8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ერთ DT- ში განაცხადისას, რომელიც წარდგენილია ექსპორტის საბაჟო წესით განთავსების მიზნით, ინფორმაცია იმ საქონლის შესახებ, რომელიც არ ექვემდებარება საექსპორტო საბაჟო გადასახადებს და ექსპორტის საბაჟო გადასახადს დაქვემდებარებულ საქონელს (გარდა ამ შემთხვევებში მითითებული შემთხვევებისა. დადგენილების მე -9 და მე -3 პუნქტები), საბაჟო გადასახადი იხდის დადგენილების მე -XNUMX პუნქტის პირველი პუნქტით დადგენილ განაკვეთებს, ექსპორტის საბაჟო გადასახადს დაქვემდებარებულ საქონელთან მიმართებაში.

მაგალითი 4

37 საქონლის დეკლარირებისას (მე -5 სვეტში DT მითითებულია ნომერი 37) მოთავსებულია საბაჟო ექსპორტის წესით. დეკლარირებულ საქონელს აქვს შემდეგი მახასიათებლები:

- ორი საქონლის მიმართ, რომელთა საერთო საბაჟო ღირებულებაა 500 რუბლი. დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის ad valorem განაკვეთი;

- 5 საქონლის მიმართ, რომელთა საერთო საბაჟო ღირებულებაა 1 რუბლი. დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადების კომბინირებული განაკვეთები;

- 10 საქონლის მიმართ, რომელთა საბაჟო ღირებულებაა 2. დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კონკრეტული განაკვეთები;

- 20 საქონელი არ ექვემდებარება საექსპორტო საბაჟო გადასახადებს.

საბაჟო გადასახადი იმ საქონლის მიმართ, რომელსაც ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადი, არ არის გათვლილი. საექსპორტო საბაჟო გადასახადის ექვემდებარება საქონლის საბაჟო გადასახადი გამოითვლება ორი განაკვეთის გამოყენებით:

- პირველი კურსი 8 530 რუბლის ოდენობით. განისაზღვრება საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულების საფუძველზე, რომელიც ექვემდებარება ad valorem და ექსპორტის გადასახადების კომბინირებულ განაკვეთებს (2 რუბლი);

- მეორე კურსი 6 რუბლის ოდენობით. განისაზღვრება იმ საქონლის მთლიანი რაოდენობის საფუძველზე, რომელთათვისაც დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კონკრეტული განაკვეთები (000 საქონელი):

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

2 000 000,00

8 530 რუბლი.

8 530,00

ივუ

1010

10

6 000 რუბლი.

6 000,00

ივუ

6. დადგენილების მე -7 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გამოიყენება საბაჟო გადასახადის განსაზღვრული განაკვეთი 20 რუბლის ოდენობით. იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელიც აკმაყოფილებს რეგლამენტის მე -500 პუნქტის პირობებს. ამ განაკვეთის გამოყენება დამოკიდებულია კავშირის საბაჟო ტერიტორიის / მის ფარგლებს გარეთ განხორციელებული გადამუშავების ოპერაციების ტიპზე, აგრეთვე საქონლის გადაადგილების სპეციფიკაზე.

ამრიგად, საბაჟო გადასახადების განსაზღვრული განაკვეთი გამოიყენება, თუ დამუშავების ოპერაცია გემების რემონტია2საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავებისა და საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადასამუშავებლად, აგრეთვე ამ საბაჟო პროცედურების დასრულების შემდეგ, დამუშავებული პროდუქტის საბაჟო პროცედურებით მოთავსების გზით, რეექსპორტის / ხელახალი იმპორტის ან შინაგანი მოხმარებისთვის განთავისუფლების მიზნით.

2 საჰაერო, ზღვის, მდინარის გემები, შერეული (მდინარე-ზღვის) ნავიგაციის გემები

მაგალითი 5

საქონელი, რომელიც აკმაყოფილებს რეზოლუციის მე -7 პუნქტის მოთხოვნებს, როდესაც ექსპორტზე ხდება რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან, მოთავსებულია საბაჟო ტერიტორიის დამუშავების საბაჟო ტერიტორიის გარეთ, ხდება გადამუშავების ოპერაცია. საბაჟო გადასახადი გადასახადია 20 რუბლიდან. ამ შემთხვევაში, ინფორმაცია საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების შესახებ, მოცემულია 500 DT სვეტში ერთ მთავარ ხაზში:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

 

20 500 რუბლი.

20 500,00

ივუ

საბაჟო გადასახადის გადასახადისგან გათავისუფლების მოთხოვნისას, ინფორმაცია მათი გაანგარიშების შესახებ, მოცემულია სვეტში 47 DT ერთ მთავარ და დამატებით სტრიქონებში:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

 

20 500 რუბლი.

20 500,00

გაერო

1010

   

Um

7. დადგენილების მე -8 პუნქტის პირველი და ორი პუნქტებით დადგენილ შემთხვევებში გამოიყენება საბაჟო გადასახადის ორი ტიპი ფიქსირებული განაკვეთით: 7 რუბლი. - დროებითი (მათ შორის, დამატებითი დროებითი (მათ შორის შემდგომ - DIA)) საბაჟო დეკლარაციის წარდგენისას (შემდგომში - VTD), 750 22 რუბლი. - საბაჟო ორგანოს შემდგომ საბაჟო დეკლარაციაში (შემდგომში LDPE) წარდგენის შემდეგ იმავე საქონელზე, სრულყოფილი DT- სთვის. მე -250 სვეტში DT, საქონლის საბაჟო დეკლარაციის მახასიათებლების კლასიფიკაციის შესაბამისად, დროებითი DT მიუთითებს კოდი "VTD", ხოლო სრული DT - კოდი "LDPE".

დადგენილების მე -8 პუნქტის მესამე პუნქტით დადგენილ შემთხვევებში, ერთ VTD / DVD– ში განაცხადის დროს, LDPE შეიტანა ექსპორტზე საბაჟო წესით განთავსების მიზნით, ინფორმაცია საქონლის შესახებ, რომელიც არ ექვემდებარება საექსპორტო საბაჟო გადასახადებს, და ექსპორტის საბაჟო გადასახადს დაქვემდებარებულ საქონელს, დაფიქსირდა დებულების მე -8 პუნქტით დადგენილი საბაჟო გადასახადის განაკვეთები.

მაგალითი 6

რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან საქონლის ექსპორტისას, გამოიყენება დროებითი პერიოდული საბაჟო დეკლარაცია, შედგენილია VTD, გამოცხადდა საბაჟო პროცედურა ექსპორტი, 7 DT სვეტში მითითებულია კოდი "VTD". საბაჟო გადასახადი გადასახადია 7 რუბლიდან. ინფორმაცია საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების შესახებ, მოცემულია 750 DT სვეტში ერთი ძირითადი ხაზით:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

 

7 750 რუბლი.

7 750,00

ივუ

ყოველი LDPE ერთი და იმავე პროდუქტის შემდგომი წარდგენის შემდეგ, LDPE კოდის 7 DT სვეტში მითითებით, საბაჟო გადასახადი გადასახადია 22 რუბლის ბინის განაკვეთით. ამ შემთხვევაში, ინფორმაცია საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების შესახებ, ასევე მოცემულია 250 DT სვეტში ერთ მთავარ ხაზში:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

 

22 250 რუბლი.

22 250,00

ივუ

 8. დადგენილების მე -9 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში (არასრული საბაჟო დეკლარაცია ან / და პერიოდული საბაჟო დეკლარაცია) საქონლის ექსპორტისთვის გამოიყენება ორი სახის განაკვეთი: პირველი არის განსაზღვრული კურსი 22 რუბლი. თითოეული საბაჟო დეკლარაციისთვის, იმ საქონლის მიმართ, რომლისთვისაც დადგენილი არ არის ექსპორტის საბაჟო გადასახადის განაკვეთები და (ან) რომელთათვისაც დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კონკრეტული განაკვეთები; მეორე - დამოკიდებულია დეკლარირებული საქონლის მთლიანი საბაჟო ღირებულების ღირებულებიდან, რომლის მიმართაც დადგინდა ექსპორტის საბაჟო გადასახადი ან კომბინირებული განაკვეთები.

ამ შემთხვევაში, სვეტი 7 DT მიუთითებს კოდი "NTD" / "PDT".

საქონელი იმპორტირდება პერიოდული საბაჟო დეკლარაციების გამოყენებით, საბაჟო გადასახადი იხდის რეზოლუციის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებულ განაკვეთებს თითოეული საბაჟო დეკლარაციისთვის (იხ. მაგალითი 1).

მაგალითი 7

საბაჟო დეკლარაციის დროს, არასრული საბაჟო დეკლარაცია გამოიყენება საქონელზე, საქონელი მოთავსებულია საბაჟო ექსპორტის წესით. დეკლარირებულ საქონელს აქვს შემდეგი მახასიათებლები:

- 10 საქონლის მიმართ, რომელთა საერთო საბაჟო ღირებულებაა 5 რუბლი. დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის ad valorem განაკვეთი;

- 30 საქონლის მიმართ, რომელთა საერთო საბაჟო ღირებულებაა 4 რუბლი. დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადების კომბინირებული განაკვეთები;

- 10 საქონლის მიმართ, რომელთა საბაჟო ღირებულებაა 8 რუბლი. დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კონკრეტული განაკვეთები;

საბაჟო გადასახადი იანგარიშება ორი განაკვეთის გამოყენებით:

- პირველი კურსი - 27 რუბლი, განისაზღვრება ad valorem დაქვემდებარებული საქონლის მთლიანი საბაჟო ღირებულების და საექსპორტო გადასახადების კომბინირებული განაკვეთების საფუძველზე (000 რუბლი);

- მეორე კურსი - 22 250 რუბლი, საქონლის მიმართ დაწესებული საბაჟო გადასახადის განსაზღვრული კურსი, რომლისთვისაც დადგენილია ექსპორტის საბაჟო გადასახადის კონკრეტული განაკვეთები:

ნახვა

დარიცხვის საფუძველი

შეფასება

თანხა

SP

1010

9 500 000,00

27 000 რუბლი.

27 000,00

ივუ

1010

 

22 250 რუბლი.

22 250,00

ივუ

9. დადგენილების მე -9 პუნქტის მე –9 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ერთ დტ – ში ერთ – ერთში გამოცხადებისას, ექსპორტზე საბაჟო წესით ჩასვლის მიზნით, ინფორმაციას იმ საგნების შესახებ, რომლებიც არ ექვემდებარება საექსპორტო საბაჟო გადასახადებს, ხოლო ექსპორტის საბაჟო გადასახადს დაქვემდებარებულ საქონელს, ეკისრებათ საბაჟო გადასახადი. დადგენილების მე -47 პუნქტის ორი და სამი პუნქტებით დადგენილი განაკვეთებით, მათში ჩამოთვლილი საქონლის კატეგორიებთან მიმართებაში, რომლებიც ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადებს. ანუ, საბაჟო გადასახადი იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელსაც ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადი, არ არის გათვლილი და ინფორმაცია მათ შესახებ არ ექვემდებარება მითითებას 7 DT სვეტში. ინფორმაცია საბაჟო გადასახადის შესახებ, ექსპორტის საბაჟო გადასახადს დაქვემდებარებული საქონლის მიმართ, მითითებულია მე -XNUMX მაგალითში მითითებული წესით.

 

ინფორმაცია რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურისაგან 10.07.2020/XNUMX/XNUMX ინფორმაციის შეგროვება რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის 10.07.2020/XNUMX/XNUMX თარიღით

საბაჟო გადასახადების გაანგარიშების საფუძვლის გამოყენების შესახებ, რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტირებულ საქონელზე საქონლის განთავისუფლებასთან დაკავშირებული საბაჟო გადასახადების გამოანგარიშების საფუძვლის გამოყენებისთვის, რომლისთვისაც დადგენილია საექსპორტო საბაჟო გადასახადის ad valorem ან კომბინირებული განაკვეთები.

01.08.2020 წელს ძალაში შედის რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განკარგულების 26.03.2020 No.342 ბრძანება "საქონლის განთავისუფლებასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციებისთვის საბაჟო გადასახადის გაანგარიშების წესის შესახებ" (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც ბრძანება საბაჟო გადასახადის განაკვეთების შესახებ).

განკარგულების 1-ლი პუნქტით დაწესებულია საბაჟო გადასახადების განაკვეთის შესახებ, რომ რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტირებულ საქონელზე, რომლისთვისაც დაწესებულია საბაჟო გადასახადის შესაბამისი ღირებულება ან კომბინირებული ტარიფები, გარდა იმ საქონლისა, რომელთა დროებითი პერიოდული საბაჟო დეკლარაცია, არასრული საბაჟო დეკლარაცია და (ან) პერიოდული საბაჟო დეკლარაცია, საქონლის გაშვებასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციების საბაჟო გადასახადი (შემდგომში საბაჟო ოპერაციების საბაჟო მოსაკრებელი) გადაიხდება საქონლის საბაჟო ღირებულებიდან გაანგარიშებით

სახელმწიფოების ფარგლებს გარეთ რუსეთის ფედერაციიდან ექსპორტზე გატანილი საქონლის განაკვეთების განაკვეთები - საბაჟო კავშირზე შეთანხმებების მხარეები განისაზღვრება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 30.08.2013 .754 დადგენილებით (შემდგომში (შემდგომში მოხსენიებულია, როგორც დადგენილება საექსპორტო გადასახადების განაკვეთების შესახებ)).

გარკვეული საქონლის საექსპორტო გადასახადის განაკვეთების დებულების შესაბამისად (1001 11 000 0, 1001 19 000 0, 1001 91 100 0, 1001 91 200 0, 1001 91 900 0, 2611 00 000 0, 2709 პოზიციებზე კლასიფიცირებული საქონლის ჩათვლით) 00 100 1, 2711 11 000 0, 4403 11 000 1 – დან, ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ერთიანი სასაქონლო ნომენკლატურის 4403 11 000 9 – დან) საექსპორტო საბაჟო გადასახადი განისაზღვრება 0% –ით.

ეს კურსი არის ad valorem საბაჟო გადასახადის განაკვეთი.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, 01.08.2020 წლიდან აუცილებელია საქონლის დეკლარაციაში განსაზღვროს და გამოაცხადოს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან ექსპორტირებული საქონლის დეკლარირებისას საქონლის საბაჟო ღირებულება, რისთვისაც გამოიყენება საბაჟო ოპერაციების განაკვეთების განაკვეთები, გამოითვლება საქონლის საბაჟო ღირებულებიდან, მათ შორის საქონლის დეკლარაცია, რომელსაც ექვემდებარება 0% ad valorem, ექსპორტის საბაჟო გადასახადის განაკვეთები, გარდა იმ დროებითი პერიოდული საბაჟო დეკლარაციის, არასრული საბაჟო დეკლარაციის და (ან) პერიოდული საბაჟო დეკლარაციის დაქვემდებარებული საქონლისა.

რუსეთის FCS ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ ბრძანებულება საბაჟო გადასახადის განაკვეთების შესახებ არ ითვალისწინებს 01.08.2020 წლიდან გამოსაყენებლად გამოყენების შესაძლებლობას საბაჟო გადასახადების გადაანგარიშებისთვის იმ ფასის, რომელიც ფაქტობრივად გადახდილი ან გადასახადია მითითებული ინვოისში, რომელიც გაცემულია შესყიდვასა და რეალიზაციასთან დაკავშირებით, ან ფასიანი ქაღალდების კომერციული ან სხვა დოკუმენტებში მოცემული ღირებულება, რომლებიც ეხება დეკლარირებულ საქონელს.

კომენტარები (0)

შეფასებულია 0 – დან 5 – დან 0 ხმაზე დაყრდნობით
ჩანაწერები არ არის

დაწერე რამე სასარგებლო

 1. Სტუმარი.
გთხოვთ შეაფასოთ მასალა:
დანართები (0 / 3)
გაუზიარეთ თქვენი ადგილმდებარეობა
1 წლის 2021 ივლისიდან შეიცვლება იმ მოქალაქეების ქონების გადასახადის ადმინისტრირების წესი, რომლებიც ყველაზე მსხვილი გადამხდელები არიან.
00:15 19-05-2021 უფრო დეტალურად ...
საჭირო მონაცემები თან ერთვის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის 14.05.2021 წლის 4 მაისის No. ЕА-15-XNUMX / წერილს.[ელ.ფოსტით დაცულია]
23:10 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...
მინერალების მოპოვების გადასახადის დეკლარაციის გარე ფორმა, დამტკიცებული რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ბრძანების No1 დანართით, დათარიღებული 08.12.2020 No KCh-7-3 /[ელ.ფოსტით დაცულია], ელექტრონული პრეზენტაციის XML ფორმატის 5.07 ვერსიაში ჩამოტვირთვის შესაძლებლობით.
22:36 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...