მენიუ

შეიძლება თუ არა რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო ორგანოებში რეგისტრირებული უცხოელი პირები იყვნენ საბაჟო გადასახადების გადამხდელები?

0

უცხოელი პირებისთვის, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო ორგანოებში, საბაჟო და სხვა გადასახადების აღრიცხვის პროცესი, რომელთა შეგროვებაც მინდობილია საბაჟო ორგანოებისაბაჟო ორგანოებისათვის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის მიწოდებას ექვემდებარება:

უცხოური იურიდიული პირისთვის:

  • რეგისტრაციის ქვეყნის ორნიშნა კოდი (რეგისტრაციის ქვეყნის ასოციური კოდი (ადგილმდებარეობა) მსოფლიოს საბაჟო კომიტეტის 20 წლის 2010 სექტემბრის No 378 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული მსოფლიოს ქვეყნების კლასიფიკატორის შესაბამისად), მაგალითად "CN" (ჩინეთი);
  • გადასახადის გადამხდელის კოდი რეგისტრაციის ქვეყანაში ან მისი ექვივალენტი უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, მაგალითად, "123456789";

ჩვენ ასევე გირჩევთ ამ პირებს მიუთითონ ასეთი მნიშვნელობები საგადახდო დოკუმენტის ველში "გადახდის მიზანი" სახით "/// CN; 123456789 /// ".

უცხოელისთვის:

  • რეგისტრაციის ქვეყნის ორნიშნა კოდი, მაგალითად, "BY" (ბელორუსია);
  • უცხო ქვეყნის ფიზიკური პირის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის შესახებ ინფორმაციის იდენტიფიკატორის ტიპის ორნიშნა მნიშვნელობა (რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს 4 წლის 12 ნოემბრის No2013n ბრძანების No107 დანართის შესაბამისად), მაგალითად " 08 ”(უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი ან ფედერალური კანონით დადგენილი ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც აღიარებულია რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი);
  • უცხო პირის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სერია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ნომერი, მაგალითად, "D1234567".

ჩვენ ასევე გირჩევთ ამ პირებს მიუთითონ ასეთი მნიშვნელობები საგადახდო დოკუმენტის ველში "გადახდის მიზანი" სახით "/// BY; 08; D1234567 ///".

ეს ღირებულებები უნიკალურია თითოეული უცხოური იურიდიული და ფიზიკური პირისათვის.

მაგალითისთვის მოცემულია ზემოთ მოცემული ინფორმაცია.

Შენიშვნა. რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო ორგანოებში რეგისტრირებული პირებისათვის, მათი ძირითადი საიდენტიფიკაციო ღირებულება საბაჟო და სხვა გადასახადების გადახდის მიზნით, რომელთა შეგროვება დაევალათ საბაჟო ორგანოებს, არის გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი (TIN).

# 39
რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...