რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე პირველად შემოტანილი პროდუქციის სახელმწიფო რეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტები და ინფორმაცია

პროდუქციის უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემის მიზნით წარდგენილია შემდეგი დოკუმენტები, თუ საბაჟო კავშირის ტექნიკური რეგლამენტით სხვა რამ არ არის დადგენილი:

საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციისთვის:

 1. განცხადება
 2. დოკუმენტების ასლები, რომელთა შესაბამისად ხდება პროდუქციის წარმოება (სტანდარტები, სპეციფიკაციები, რეგულაციები, ტექნოლოგიური ინსტრუქციები, სპეციფიკაციები, რეცეპტები, ინფორმაცია შემადგენლობის შესახებ), დამოწმებული მწარმოებლის (მწარმოებლის) მიერ;
 3. მწარმოებლის (მწარმოებლის) წერილობითი შეტყობინება იმის შესახებ, რომ მის მიერ წარმოებული პროდუქტები (პროდუქტის ნიმუშები) აკმაყოფილებს იმ დოკუმენტების მოთხოვნებს, რომელთა შესაბამისად დამზადებულია (როგორც შეტყობინება, ხარისხის სერტიფიკატის ასლები, უსაფრთხოების (ხარისხის) პასპორტი, მწარმოებლის მიერ დამოწმებული ხარისხის სერთიფიკატები) მწარმოებელი), ან მწარმოებლის წერილი (მოცემულია ერთ-ერთი ჩამოთვლილი დოკუმენტი);
 4. მწარმოებლის (მწარმოებლის) დოკუმენტი კონტროლირებადი საქონლის გამოყენების შესახებ (ექსპლუატაცია, გამოყენება) (ინსტრუქციები, სახელმძღვანელოები, რეგულაციები, რეკომენდაციები) ან განმცხადებლის მიერ დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 5. განმცხადებლის მიერ დამოწმებული ეტიკეტის (შეფუთვის) ან მათი განლაგების კონტროლირებადი საქონლის ასლები;
 6. დოკუმენტების ასლები ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატის სპეციფიკური საქმიანობის შესახებ (უცნობი კომპონენტების შემცველი პრეპარატებისთვის, არაოფიციალური რეცეპტები), დამოწმებული განმცხადებლის მიერ;
 7. სინჯის აღების (ნიმუშების) აქტი;
 8. მწარმოებლის (მწარმოებლის) დეკლარაცია კვების პროდუქტებში გენმოდიფიცირებული (ტრანსგენული) ორგანიზმების, ნანომასალების, ჰორმონების, პესტიციდების არსებობის შესახებ;
 9. კვლევის (ტესტის) ოქმები (ჰიგიენური ექსპერტიზის აქტები), სამეცნიერო დასკვნები, საექსპერტო დასკვნები, ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან ან ინდივიდუალური მეწარმეთა ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან (არასავალდებულო);

 

საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ წარმოებული კონტროლირებადი საქონლისთვის:

 1. განცხადება;    
 2. დოკუმენტების ასლები, რომელთა შესაბამისად ხდება პროდუქციის წარმოება (სტანდარტები, ტექნიკური პირობები, რეგულაციები, ტექნოლოგიური ინსტრუქციები, სპეციფიკაციები, რეცეპტები, ინფორმაცია შემადგენლობის შესახებ), დამოწმებული იმ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც ხორციელდება სახელმწიფო რეგისტრაცია;    
 3. მწარმოებლის (მწარმოებლის) დეკლარაციები კვების პროდუქტებში გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების, ნანომასალების, ჰორმონების, პესტიციდების არსებობის შესახებ;    
 4. მწარმოებლის (მწარმოებლის) დოკუმენტი კონტროლირებადი საქონლის გამოყენების შესახებ (ექსპლუატაცია, გამოყენება) (ინსტრუქციები, სახელმძღვანელოები, რეგულაციები, რეკომენდაციები) ან განმცხადებლის მიერ დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);    
 5. მწარმოებლის (მწარმოებლის) წერილობითი შეტყობინება იმის შესახებ, რომ მის მიერ წარმოებული პროდუქტები (პროდუქტის ნიმუშები) აკმაყოფილებს იმ დოკუმენტების მოთხოვნებს, რომელთა შესაბამისად იწარმოება (როგორც შეტყობინება, მიიღება ხარისხის სერტიფიკატის ასლები, უსაფრთხოების (ხარისხის) პასპორტი, ანალიზის სერტიფიკატი, ხარისხის სერთიფიკატი უფასო გაყიდვის სერტიფიკატი ან მწარმოებლის წერილი, დამოწმებული იმ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც ხორციელდება სახელმწიფო რეგისტრაცია (მოცემულია ერთ-ერთი ჩამოთვლილი დოკუმენტი);    
 6. განმცხადებლის მიერ დამოწმებული პროდუქტის ეტიკეტის (შეფუთვის) ასლები;    
 7. ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატის სპეციფიკური საქმიანობის შესახებ დოკუმენტების ორიგინალები ან ასლები (უცნობი კომპონენტების შემცველი პრეპარატების მისაღებად, არაოფიციალური რეცეპტებით), დამოწმებული იმ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც ხორციელდება სახელმწიფო რეგისტრაცია;    
 8. დოკუმენტების ორიგინალები ან ასლები წამლის ტოქსიკოლოგიური მახასიათებლების შესახებ (პესტიციდების, აგროქიმიკატების, მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და მცენარეთა ზრდის მარეგულირებლისთვის) დამოწმებული იმ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც ხორციელდება სახელმწიფო რეგისტრაცია;    
 9. იმ ქვეყნის სამედიცინო კომპეტენტური ორგანოების (სხვა სახელმწიფო უფლებამოსილი ორგანოების) დოკუმენტის ასლი, სადაც ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი, საკვები დანამატი, სადეზინფექციო (დეზინფექცია, დერატიზაცია) აგენტი, კოსმეტიკური პროდუქტები, უსაფრთხოების დამადასტურებელი და ამ პროდუქციის თავისუფალი მიმოქცევის შესაძლებლობა მწარმოებლის ქვეყნის ტერიტორიაზე ( მწარმოებელი), დამოწმებული იმ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც ხდება რეგისტრაცია, ან მწარმოებლის ინფორმაცია ასეთი დოკუმენტის საჭიროების არარსებობის შესახებ;   
 10. კვლევის (ტესტირების) ოქმები (ჰიგიენური შემოწმების აქტები), სამეცნიერო დასკვნები, ექსპერტი მოსაზრებები;    
 11. საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე კონტროლირებადი საქონლის ნიმუშების იმპორტის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, დამოწმებული იმ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც ხორციელდება სახელმწიფო რეგისტრაცია;

მწარმოებლის (მწარმოებლის) დოკუმენტების უცხო ენებზე თარგმნა დამოწმებული უნდა იყოს იმ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც ხორციელდება სახელმწიფო რეგისტრაცია.

პროდუქციის (საქონლის) უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემის მიზნით გათვალისწინებული დოკუმენტების სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება განმცხადებელს.

კვირის ბოლოს BUKH.1С რედაქცია ტრადიციულად იხსენებს გამავალი სამუშაო დღის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს.
00:30 27-02-2021 უფრო დეტალურად ...
ეტიკეტირებული პროდუქციის მწარმოებლები, იმპორტიორები და გამყიდველები გადაეცემა ავთენტიფიკაციის საერთო მექანიზმს, CPS API– ზე შესვლისას, ეტიკეტირების კოდების მისაღებად.
23:50 26-02-2021 უფრო დეტალურად ...
მანამდე, კორონავირუსის პანდემიის გამო, საგადასახადო ორგანოების მითითებული სამუშაოები შეჩერდა ფედერალური საგადასახადო სამსახურის 02.04.2020 წლის No AB-4-20 / 5652 @ წერილით. ეს სამუშაო ახლა განახლდა.
22:20 26-02-2021 უფრო დეტალურად ...
სახელმწიფო სათათბირომ მიიღო კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც, ბანკის გადახდის აგენტებს (სუბაგენტებს) მიეცემათ იურიდიული პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეებისგან ფულადი სახსრების მიღების უფლება მათი საბანკო ანგარიშებზე ჩარიცხვისთვის.
21:20 26-02-2021 უფრო დეტალურად ...