მენიუ

რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის 14.06.2018 წლის 14 ივნისის N 88-35479 / XNUMX წერილი იმ საქონლის პირობითი გათავისუფლების საკითხის შესახებ, რომლის მიმართაც გამოიყენება ტექნიკური რეგულირების ზომები

იმისათვის, რომ რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ორგანოები ერთნაირად უზრუნველყონ კანონის დაცვა EAEU რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობა საბაჟო სფეროში, ტექნიკური რეგულირება, აგრეთვე საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილის დროის შემცირება და ხარჯების შემცირება საბაჟო ოპერაციების შესრულებისას სავალდებულო შესაბამისობის შეფასების პროდუქტთან დაკავშირებით, სავაჭრო შეზღუდვების დეპარტამენტი რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის (შემდგომში - UTOVEK) სავალუტო და საექსპორტო კონტროლი ყურადღებას ამახვილებს შემდეგზე.

ტექნიკური რეგულირების ზომებს დაქვემდებარებული საქონლის პირობითი გათავისუფლება

53- ის ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შესახებ ხელშეკრულების 29.05.2014- ის შესაბამისად (შემდგომში EAEU ხელშეკრულება), EAEU- ს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში შესული პროდუქტები უნდა იყოს უსაფრთხო.

EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 351 მუხლი (შემდგომში - TC EAEU) დადგენილია, რომ საბაჟო ორგანოები უზრუნველყოს და განახორციელოს ფუნქციები და ამოცანები EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე, უზრუნველყოს კავშირის საბაჟო საზღვარზე გადაზიდული საქონლის აკრძალვები და შეზღუდვები, აგრეთვე ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების დაცვა, ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ცხოველთა და მცენარეების სიცოცხლე და გარემო.

EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 7 მუხლის თანახმად, საქონელი ტრანსპორტირდება EAEU- ს საბაჟო საზღვარზე და (ან) მოთავსებულია საბაჟო პროცედურებში აკრძალვების და შეზღუდვების შესაბამისად. აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობა, რომლებიც მოიცავს ტექნიკური რეგულირების ზომებს, დადასტურებულია საბაჟო ორგანოებისთვის საბუთების და (ან) ინფორმაციის წარდგენით.

EAEU TC- ის 118 მუხლის შესაბამისად საქონლის განთავისუფლება ამზადებს საბაჟო ორგანოს, იმ პირობით, რომ პირმა დაიცვა დეკლარირებული საბაჟო პროცედურის დროს საქონლის განთავსების პირობები ან გარკვეული კატეგორიის საქონლის გამოყენებისთვის დადგენილი პირობები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან საბაჟო პროცედურებს EAEU- ს საბაჟო კოდექსით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი პირობაა აკრძალვების დაცვა და შეზღუდვები EAEU- ს შესახებ ხელშეკრულებისა და (ან) EAEU- ს წევრი ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისად, შეიძლება დადასტურდეს საქონლის განთავისუფლების შემდეგ.

იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო პროცედურაში მოთავსებული საქონლის განსახორციელებლად შიდა მოხმარებისთვის განთავისუფლებისას, შესაბამისობის შესახებ დოკუმენტები არ შეიძლება წარუდგინოს საბაჟო ორგანოს (შესაბამისობის სერტიფიკატი, შესაბამისობის დეკლარაცია), შემდეგ ასეთი დოკუმენტების წარდგენა EAEU CC- ის 126 მუხლისა და 219 N 27.11.2010-ФЗ- ის ფედერალური კანონის "რუსეთის ფედერაციაში საბაჟო რეგულირების შესახებ" მუხლის შესაბამისად (შემდგომში - ფედერალური კანონი N 311) შეიძლება განხორციელდეს საქონლის გამოშვების შემდეგ, დროულად მათი მიღება, მაგრამ საქონლის გამოშვებიდან არა უგვიანეს 45 დღის განმავლობაში, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.

ფედერალური კანონის N 219 311 მუხლის შესაბამისად, დეკლარანტის წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით მოტივირებული გასაჩივრების შესახებ, საბაჟო ორგანოები წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით ახორციელებენ საქონლის განთავისუფლების შემდეგ შესაბამისობის დოკუმენტების წარდგენას.

UTOVEK- ის თანახმად, დეკლარანტის მოტივირებული მიმართვა შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

 1. საქონლის დეკლარაციის დროს შესაბამისობის დოკუმენტების წარდგენის ობიექტური მიზეზი;
 2. საქონლის მიმღების დასახელება და ადგილმდებარეობა;
 3. ინფორმაცია თვისებრივი, რაოდენობრივი და სხვა, აუცილებელი იდენტიფიკაციისთვის, საქონლის მახასიათებლების შესახებ, რომლებისთვისაც არ არსებობს შესაბამისობის დოკუმენტები;
 4. ინფორმაცია საქონლის გამგზავრების (წარმოების) ქვეყნის შესახებ;
 5. სახელი და ადგილი, აგრეთვე საქონლის შენახვის პირობები, საქონლის შენახვისთვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობის (ტერიტორიის) უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების მითითება;
 6. დოკუმენტების წარდგენის დაგეგმილი ვადა.
ფედერალური კანონის N 4 219 მუხლის 311 პუნქტის თანახმად, საბაჟო ორგანოები უარს იტყვიან საქონლის განთავისუფლების შემდეგ შესაბამისობის დოკუმენტების წარდგენაზე ნებართვაზე, თუ დეკლარანტი ერთი წლის განმავლობაში, სანამ საბაჟო ორგანოს მიმართავდნენ, ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობაზე მიიყვანეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები საბაჟო სფეროში, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რუსეთის ფედერაციის კოდექსის 16.20 მუხლით გათვალისწინებული (შემდგომში - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი).

EAEU- ს კოდექსის 3 მუხლის 126 პუნქტისა და ფედერალური კანონის N 2- ის მუხლის 219 პუნქტის თანახმად პირობითად გათავისუფლებულ საქონელს ეკრძალება გადაცემა მესამე პირებზემათ შორის, მათი გაყიდვის ან სხვა გზით გასხვისების გზით, და იმ შემთხვევებში, როდესაც კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დაწესებული საქონლის იმპორტის შეზღუდვები დაწესებულია, ამ საქონლის უსაფრთხოების შემოწმებასთან დაკავშირებით ასევე იკრძალება მათი გამოყენება (ექსპლუატაცია, მოხმარება) ნებისმიერი ფორმით.
ამავე დროს, საბაჟო ორგანოს უფლება აქვს მოსთხოვოს დეკლარანტს, წარუდგინოს ვალდებულება წარადგინოს დოკუმენტები დადგენილ ვადაში, ასევე შეზღუდვების შესრულების ვალდებულებები, აგრეთვე გამოიყენოს სხვა ზომები ამგვარი შეზღუდვების შესრულების უზრუნველსაყოფად (ფედერალური კანონის N 3- ის მუხლის 219 პუნქტი).

პროდუქციის შესაბამისობის ან სავალდებულო სერთიფიკატის დეკლარაცია ხორციელდება EAEU (საბაჟო კავშირის) ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი სქემების მიხედვით.

შესაბამისობის დადასტურების სქემები, როგორც პაკეტისთვის, ასევე მასობრივად წარმოებული პროდუქციისთვის, საჭიროა პროდუქტის ნიმუშების ტესტირება აკრედიტირებული ტესტირების ლაბორატორიაში (ცენტრში).
მასობრივი წარმოების პროდუქციის სავალდებულო მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესაფასებლად, პირველ რიგში, უნდა განხორციელდეს მისი ნიმუშების და ნიმუშების შემოტანა კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე.

EAEU TC- ის 17 მუხლის შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციაში შემოტანილი პროდუქციის პაკეტთან მიმართებაში, მის შესამოწმებლად სინჯებისა და (ან) ნიმუშების ჩატარება ხორციელდება უფლებამოსილი პირის მიერ, საბაჟო ორგანოს ნებართვით, იმ პირობით, რომ პაკეტი საბაჟო კონტროლის ქვეშ იმყოფება. ცალკე საბაჟო დეკლარაცია საქონლის ნიმუშები და (ან) ნიმუშები არ შეიძლება მოემსახუროს, იმ პირობით, რომ ისინი საქონლის დეკლარაციაშია მითითებული საქონლის საბაჟო პროცედურებში გამოყენებისას.

EAEU CC- ის 104 მუხლის შესაბამისად, EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონელი, მათ შორის, როგორც ნიმუშები და ნიმუშები კვლევისა და ტესტირების ჩატარების მიზნით, ექვემდებარება საბაჟო დეკლარაციას.
ამ შემთხვევაში, დებულება საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე პროდუქციის (საქონლის) შემოტანის წესის შესახებ, რისთვისაც სავალდებულო მოთხოვნები დგინდება საბაჟო კავშირის ფარგლებში, დამტკიცებულია ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს გადაწყვეტილებით, 25.12.2012 N 294- დან, დადგენილია, რომ დოკუმენტები და (ან) არ არის წარმოდგენილი საბაჟო ორგანოსთან ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს საქონლის (საქონლის) შესაბამისობას სავალდებულო მოთხოვნებთან, საქონლის საბაჟო პროცედურაში გამოყენებისას, თუ ისინი შემოტანილ იქნა ნიმუშებად ან (ან) ნიმუშებისთვის. ჩარევისას კვლევისა და ტესტირება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საქონელი, მათ შორის, ნიმუშების ჩათვლით ან (ან) ნიმუშებით, რომლებიც პირადი სარგებლობისთვის თან ახლავს თან ახლავს თან ახლავს თან ან თანმხლებ ბარგით, საერთაშორისო ფოსტით ან სხვა გზით გაგზავნილ ტრანსპორტით, განკუთვნილია ექსკლუზიურად პირადი, ოჯახური, საყოფაცხოვრებო და სხვა არათანაბარი პირებისთვის. სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელება, ინდივიდთა საჭიროებები. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი საქონელი შემოტანილია კვლევისა და ტესტირების მიზნით, სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში სავალდებულო მოთხოვნებთან შესაბამისობის პროდუქტის შესაბამისობის დასადგენად, ისინი ექვემდებარებიან დეკლარაციას ზოგადად დადგენილი წესით.

EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 378 მუხლის თანახმად, საბაჟო ორგანოები იყენებენ რისკების მართვის სისტემას, შეარჩიონ საბაჟო კონტროლის ობიექტები და მათი შემცირების ზომები.
საბაჟო კონტროლის განხორციელებისას, საბაჟო ორგანოები, როგორც რისკების მართვის სისტემის ნაწილი, იყენებენ საბაჟო კონტროლის ფორმებს, აგრეთვე ზომებს მისი განხორციელების უზრუნველსაყოფად.
საბაჟო კონტროლის ერთ-ერთი ფორმაა საბაჟო, სხვა დოკუმენტების და (ან) ინფორმაციის გადამოწმება. EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 324 მუხლის შესაბამისად, საბაჟო კონტროლის ამ ფორმის გამოყენების მიზანია დოკუმენტებში მითითებული ინფორმაციის სანდოობის დადგენა, მათი შევსების და აღრიცხვის სისწორე, საქონლის მოხმარების პირობების დაცვა დეკლარირებული საბაჟო პროცედურის შესაბამისად.

საბაჟო, სხვა დოკუმენტების და (ან) ინფორმაციის შემოწმებისას, EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 325 მუხლის შესაბამისად, საბაჟო ორგანოს უფლება აქვს მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტები და (ან) ინფორმაცია.
დეკლარანტის დასაბუთებულ გასაჩივრებაში მითითებული ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები, დროულად დოკუმენტების წარდგენის ვალდებულება და შეზღუდვების შესრულების ვალდებულება შეიძლება შეიცავდეს:

 1. მასობრივი წარმოებისთვის:
  - ტესტის დასკვნა, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია სავალდებულო მოთხოვნებთან შესაბამისობის პროდუქტების შესაბამისობის დადასტურების შესახებ, თუ შესაბამისობის სერტიფიკატი არ არის რეგისტრირებული შესაბამისობის დოკუმენტების ერთიან რეესტრში, რომელიც განთავსებულია ფედერალური აკრედიტაციის სამსახურის ოფიციალურ ვებ – გვერდზე;
  - განმცხადებელსა და აკრედიტებულ პირს შორის სამოქალაქო სამართლის ურთიერთობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ხელშეკრულების ასლი სერტიფიკაციის ორგანოსთან (აკრედიტებული ტესტირების ლაბორატორია (ცენტრი));
  - აკრედიტირებული ტესტირების ლაბორატორიის (ცენტრის) წერილი, რომელიც ადასტურებს იმპორტირებული პროდუქციის (საქონლის) რაოდენობას (წონასა და მოცულობას), რომელიც საჭიროა კვლევის (ტესტირების) ჩატარების მიზნით;
  - დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს რუსეთის ფედერაციაში იმპორტისა და პროდუქტის ნიმუშების იმპორტის შემოწმებას, შემოწმებისა და შემოწმების მიზნით (საბაჟო დეკლარაცია).
 2. ცალკეულ ჯგუფში იმპორტირებული პროდუქტებისთვის:
  - განმცხადებელსა და აკრედიტებულ პირს შორის სამოქალაქო სამართლის ურთიერთობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ხელშეკრულების ასლი სერტიფიკაციის ორგანოსთან (აკრედიტებული ტესტირების ლაბორატორია (ცენტრი));
  - აკრედიტირებული ტესტირების ლაბორატორიის (ცენტრის) წერილი, რომელიც ადასტურებს იმპორტირებული პროდუქციის (საქონლის) რაოდენობას (წონასა და მოცულობას), რომელიც საჭიროა კვლევის (ტესტირების) ჩატარების მიზნით;
  - საბაჟო ორგანოს ნებართვა მიიღოს ნიმუშები და (ან) ნიმუშები;
  - შერჩევის აქტი და (ან) ნიმუშები.

თუ დეკლარანტი ვერ მიაწვდის მითითებულ დოკუმენტებს და (ან) ინფორმაციას, საბაჟო ორგანოს უფლება აქვს უარი თქვას საქონლის გაცემაზე (EAEU CC- ის 125 მუხლი).

პირობითად გათავისუფლებული საქონლის შესახებ ინფორმაცია საქონლის საბაჟო ორგანოს მიერ შეიტანება KG “Logs - Register” მეშვეობით, რეგისტრირებულ საქონელზე საბაჟო კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლის საბაჟო ორგანოს რეესტრში, რომელიც დამტკიცებულია რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის მიერ 13.01.2011 N 74 ბრძანებით.

ამასთან, საქონლის პირობითი გათავისუფლების ყოველი შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია უნდა გაიგზავნოს სამმართველოში საქონლის გამოშვების, საბაჟო აკრძალვებისა და შეზღუდვების გაყოფის შემდეგ და რეგიონალური საბაჟო სამსახური ამ საქონლის ანალიზისა და კონტროლისთვის. პირობით გათავისუფლებული საქონლის გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებული პირობების შესრულებაზე კონტროლი ხორციელდება საქონლის გამოშვების შემდეგ საბაჟო კონტროლის ფორმების გამოყენებით.

EAEU CC- ის 310 მუხლის შესაბამისად, საბაჟო კონტროლის ფორმების გამოყენების საფუძველია EAEU- ს კანონის და რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის დარღვევის რისკები.

ეს რისკები შეიძლება შეიცავდეს შემდეგს:

 • დეკლარანტი, სანამ საქონლის პირობით განთავისუფლებას საბაჟო ორგანოს წარუდგენდა, ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ეკისრებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 16 თავით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებთან დაკავშირებით;
 • დეკლარანტის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია სტატისტიკური ანგარიშგების სახით 35-TNR "ინფორმაცია აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი არასწორი დოკუმენტების წარდგენის იდენტიფიცირებულ შემთხვევებზე", რომელიც დამტკიცებულია რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის ბრძანებით, 31 მარტიდან 2015 No. 589;
 •  პირობითად წარმოებული პროდუქციის მწარმოებელთან მიმართებაში, შესაბამისობის დოკუმენტების ერთიანი რეესტრი, რომელიც განთავსებულია ფედერალური აკრედიტაციის სამსახურის ოფიციალურ ვებსაიტზე, შეიცავს ინფორმაციას გაუქმებული (შეწყვეტილი) შესაბამისობის დოკუმენტების შესახებ;
 •  აკრედიტირებულ პირთან (სასერთიფიკატო ორგანოს, ტესტირების ლაბორატორიის) მიმართ, რომელთანაც პირობითად წარმოებული პროდუქციის დეკლარანტმა დადო ხელშეკრულება შესაბამისობის შეფასების შესახებ, აკრედიტებული პირების ერთიანი რეესტრი, რომელიც განთავსებულია ფედერალური აკრედიტაციის სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე, შეიცავს ინფორმაციას პროდუქციის შესაბამისობის შეფასების სფეროში დარღვევების შესახებ;
 •  დეკლარაციის ადგილი და საქონლის ფაქტობრივი განაწილების ადგილი განლაგებულია სხვადასხვა საბაჟო ორგანოში.

საქონლის პირობითი გათავისუფლების შემდეგ აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობის დადასტურება ხორციელდება საბაჟო ორგანოს შესაბამისი ნებართვების წარდგენით, აგრეთვე საქონლის დეკლარაციის 44 სვეტში ინფორმაციის გამოცხადებით, ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის გზით.

საბაჟო ოფიცერი საბაჟო ოპერაციებიგადამოწმებასთან დაკავშირებული DT, შემოწმება ხორციელდება საბაჟო ორგანოების ერთიანი ავტომატიზებული ინფორმაციის სისტემაში ინფორმაციის მისაღებად, როსკრედიტაციით მიღებული 44 სვეტში DT- ში მითითებულ სანებართვო დოკუმენტზე, რომელიც მიიღება ინტერსპექტორული ელექტრონული ურთიერთქმედების სისტემის საშუალებით (შემდგომში - SMEV).

თუ, როსაკრედიტაციაზე ავტომატურად გაგზავნილი სანებართვო დოკუმენტის მოთხოვნის საპასუხოდ, მიღებული იქნა შეცდომის შესახებ შეტყობინება ან შეტყობინება ფორმაში სიტყვების "ინფორმაცია არ იქნა ნაპოვნი", მიიღეს რეკომენდაცია, რომ საბაჟო თანამდებობის პირი, რომელიც ახორციელებს საბაჟო ოპერაციებს, რომლებიც დაკავშირებულია უბედური შემთხვევის შემოწმებასთან ერთად. საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ქსელის "ინტერნეტით" გამოყენების ნებართვის დოკუმენტზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ფედერალური აკრედიტაციის სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.fsa.gov.ru) და (ან) ევრაზიის ეკონომიკური კომისია (www.eurasiancommissionio n.org).

ინფორმაციის სისტემაში ნებართვის დოკუმენტის შესახებ ინფორმაციის არარსებობის შემთხვევაში, საბაჟო თანამდებობის პირი უარს ამბობს საბაჟო დეკლარაციაში გამოცხადებულ ინფორმაციის ცვლილებებზე (დამატებების) შეტანაზე.

საქონლის პირობითი განთავისუფლება EAEU ბაზარზე პროდუქციის ერთი ცირკულაციის ნიშნის ეტიკეტირების მიზნით ("EAC")

EAEU- ს ბაზარზე პროდუქტის მიმოქცევის ერთი ნიშნის გამოყენების წესის მიხედვით (შემდგომში - მიმოქცევის ერთი ნიშანი), რომელიც დამტკიცებულია საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით 15.07.2011 N 711– დან, პირის მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი მწარმოებლები, პროდუქტის იმპორტიორებს უფლება აქვთ აღნიშნონ იგი ერთი მიმოქცევის ნიშნით, თუ პროდუქტებმა გაიარეს ყველა დადგენილი შესაბამისი. EAEU (საბაჟო კავშირი) შესაბამისობის შეფასების პროცედურის ტექნიკური რეგლამენტები, რაც დასტურდება პროდუქციის შესაბამისობის შეფასების შესაბამისი ფორმების გათვალისწინებით.

იმის გათვალისწინებით, რომ EAEU კანონის თანახმად, მიმოქცევის ერთი ნიშნის გამოყენება უნდა განხორციელდეს საბაჟო ორგანოს საქონლის გატანამდე, UTOVEK- ის აზრით, ტირაჟირების ერთი ნიშნით, მისი ნიშანდება შესაძლებელია შესაბამისობის დოკუმენტის (შესაბამისობის მოწმობის, შესაბამისობის დეკლარაციის) შემდეგ მიღებაში. შემთხვევები:

 1. უცხოელი მწარმოებლის მიერ - მასობრივი წარმოებული პროდუქტები უნდა აღინიშნოს წარმოების ადგილზე;
 2. მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირის მიერ - თუ მასობრივად წარმოებული პროდუქტი არ იყო აღნიშული პროდუქციის ადგილზე უცხოელი მწარმოებლის მიერ მიმოქცევის ერთი ნიშნით, მათი წარმოება შეიძლება რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ასეთი პირის ნებით, საქონლის საბაჟო საწყობის საბაჟო წესით მოთავსების შემდეგ ან მათი განთავსების შემდეგ სხვა ადგილებში. პირობითად, შიდა მოხმარებისთვის განთავისუფლების საბაჟო წესით;
 3. იმპორტიორის მიერ - იმ პროდუქტებით, რომლებიც მიეწოდება ცალკეულ ტვირთს, მათი აღნიშვნა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შეიძლება განხორციელდეს ასეთი პირის ნებით, საქონლის საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურაში მოთავსების შემდეგ ან სხვა ადგილებში, მას შემდეგ, რაც მათ მოათავსებენ პირობითად შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო წესით.

ამ შემთხვევაში, მიმოქცევის ერთი ნიშნის ნიშნით დაქვემდებარებული საქონელი, მაგრამ იგი არ არის მითითებული წარმოების ადგილზე, შეიძლება გაიცეს პირობითად საბაჟო ორგანოს მიერ, თუ:

 • ერთი წლის განმავლობაში, საბაჟო ორგანოში გამოყენებამდე, დეკლარანტს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობაზე არ დაეკისრა საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 16.20 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევები;
 • დეკლარანტმა შეიტანა მოტივირებული სარჩელი საქონლის პირობითად განთავისუფლების შესახებ, რათა ხელი შეუშალოს არასწორი შესაბამისობის დოკუმენტები და (ან) ინფორმაცია მათ შესახებ (არ არის დაკავშირებული საქონელზე) პროდუქტზე ერთიანი ტირაჟის ნიშნის არარსებობის გამო, აგრეთვე ვალდებულება, რომ საქონელი არ გადაეცეს მესამე მხარისათვის, მათ შორის, მათი გაყიდვით ან სხვა გზით გასხვისებით, ან ნებისმიერი ფორმით გამოყენებული;
 • დეკლარანტი არის პირი, რომელიც უფლებამოსილია EAEU– ს უფლება შეიტანოს განაცხადი პროდუქტი გასაჩივრების ერთი ნიშანი.

უნდა აღინიშნოს, რომ საქონლის შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში მოქცევა პირობითია, რათა მათ ერთი მიმოქცევის ნიშნით მონიშნონ, მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ შესაბამისობის დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაცია არ არის მითითებული DT- ში. ამავე დროს, დეკლარანტის დასაბუთებული საჩივარი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას შესაბამისობის შესახებ ამგვარი დოკუმენტების შესახებ.

საქონლის პირობითი გათავისუფლების შემდეგ აკრძალვებთან შესაბამისობის დადასტურება ხორციელდება საბაჟო ორგანოს წარუდგენს შესაბამის ნებართვებს, ინფორმაციას განცხადების 44 DT სვეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის გზით, აგრეთვე შეიძლება განხორციელდეს დამამტკიცებელი დოკუმენტების ერთდროული წარდგენით პროდუქციისთვის ერთი ტირაჟის ნიშნით.

რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...