• EX მუშაობს [... დაასახელა ადგილი]
 • ფრანკო ფაქტორი [... ადგილის დასახელება]
ეს ტერმინი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტრანსპორტირების არჩეული რეჟიმის მიუხედავად, აგრეთვე ერთზე მეტი ტრანსპორტის გამოყენებისას. იგი შესაფერისია შიდა ვაჭრობისთვის.
EXWIncoterms-2010-VINCULUM- Vladivostok-GK-IMPORT40- ის კლირენსი მწარმოებლის ან გამყიდველის ქარხანა ან საწყობი მიტანა ქარხნიდან ან საწყობიდან გამგზავრების ტერმინალამდე საქონლის განთავსება ტვირთის ტერმინალში გემის ბორტზე საქონლის განთავსება სახელმწიფო საზღვარი საზღვაო ტრანსპორტი გამგზავრების პორტში განსახლების დროებითი შენახვის საწყობში ჩამოსვლის პორტში (გადმოტვირთვა) მანქანიდან გადმოტვირთვისთვის მზად საქონლის მიწოდება ტვირთის საწყობი მყიდველის ხარჯების და პასუხისმგებლობის არეალი EXW გამყიდველის ხარჯებისა და პასუხისმგებლობის არეალი EXW რისკების გადასვლის მომენტში EXW !

EXW ("Ex Works") (შემოკლებით ინგლისურ ენაზე Ex Works წერილებიდან სამუშაო ადგილიდან; გერმანული - ab Werk), ასევე გამოიყენება რუსული "თვითმმართველობის პიკაპი", რაც ნიშნავს, რომ გამყიდველი აწვდის მას, როდესაც საქონელს გადასცემს მყიდველს მის შენობაში. ან სხვა შეთანხმებულ ადგილზე (ე.ი. საწარმოში, საწყობში და ა.შ.). გამყიდველი არ არის ვალდებული დატვირთოს საქონელი რაიმე მანქანაზე და არც ის არის ვალდებული დაიცვას ექსპორტისთვის საჭირო ფორმალობები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

მხარეები ყველაზე ზუსტად განსაზღვროს წერტილი მიწოდების ადგილის დასახელება, ისევე როგორც ის ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე ხარჯები და რისკები ტყუილი გამყიდველი. მყიდველს ეკისრება ყველა ხარჯები და რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია მიწოდების დასახელებულ ადგილას შეთანხმებულ პუნქტში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

EXW გამყიდველს აკისრებს მინიმალურ ვალდებულებებს. ეს ტერმინი სიფრთხილით უნდა იქნას გამოყენებული, რადგან:

 1. გამყიდველს არ აქვს მყიდველის წინაშე საქონლის ჩატვირთვის ვალდებულება, თუმცა სინამდვილეში გამყიდველი უკეთეს მდგომარეობაშია ამისათვის. თუ გამყიდველი რეალურად ტვირთავს საქონელს, ის ამას მყიდველის ხარჯზე და რისკზე აკეთებს. იმ შემთხვევებში, როდესაც გამყიდველი უკეთეს მდგომარეობაშია საქონლის დატვირთვისთვის, ჩვეულებრივ მიზანშეწონილია გამოიყენოს ეს ტერმინი FCA (უფასო გადამზიდავი), რომელიც გამყიდველს ავალდებულებს დატვირთოს საკუთარი რისკითა და ხარჯებით.
 2. მყიდველს, რომელიც გამყიდველისგან საქონელს ყიდულობს საექსპორტო პირობებით EXW (უფასოდ), უნდა გვახსოვდეს, რომ გამყიდველი ვალდებულია მხოლოდ მიაწოდოს მყიდველს ისეთი დახმარება, რომელიც მას შეიძლება დასჭირდეს ამისათვის: გამყიდველი არ არის ვალდებული ორგანიზება გაუწიოს ექსპორტის საბაჟო პროცედურების განხორციელებას (ექსპორტის განბაჟება). ამიტომ, მყიდველს არ ურჩევენ გამოიყენონ ეს ტერმინი EXW (უფასოა), თუ მას არ შეუძლია პირდაპირ ან არაპირდაპირ უზრუნველყოს ექსპორტის საბაჟო პროცედურების შესრულება.
 3. მყიდველს აქვს შეზღუდული ვალდებულებები, მიაწოდოს გამყიდველს ნებისმიერი ინფორმაცია საქონლის ექსპორტთან დაკავშირებით. ამასთან, გამყიდველს შეიძლება დასჭირდეს ასეთი ინფორმაცია, მაგალითად, საგადასახადო მიზნებისათვის ან ბიზნესის წარმოდგენის მიზნით.

EXW  ეს არის უმარტივესი პირობები გამყიდველისთვის და ამავდროულად ყველაზე რთული მყიდველისთვის, შრომის ინტენსივობის, ორგანიზაციის სირთულის თვალსაზრისით. მაგრამ ამავე დროს, საქონლის ფასი ყველაზე სასურველი იქნება შეძენისთვის, რაც ნიშნავს, რომ არსებობს დამატებითი შემოსავლის შესაძლებლობა.
ზოგადად, თუ მყიდველი კარგად იცნობს პროდუქტის მახასიათებლებს, მისი ქცევა ტრანსპორტირების დროს, საიმედო "ადგილობრივ" ექსპედიტორს გააჩნია, დარწმუნებულია, რომ მისი საიმედოობა საიმედოდ არის დაცული.

შეიტყვეთ, რა უნდა გააკეთოთ არჩევანის დროს EXW მოქმედებების სიის დახურვა, როდის EXW
 • დეტალურად განვმარტოთ შეფუთვების (მარკირების ჩათვლით) პარამეტრები და მახასიათებლები, რაც აუცილებელია საქონლის შემდგომი განბაჟებისათვის;
 • პაკეტების მახასიათებლებისა და საქონლის ტრანსპორტირების თავისებურებების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს ავტომობილის ტიპს;
 • მიუთითეთ მიწოდების მოცულობა, სასურველია ავტომობილის მოცულობის ჯერადი, რომელიც მყიდველმა უნდა წარმოადგინოს დასატვირთად (უნივერსალი, მანქანა, კონტეინერი და ა.შ.);
 • შეთანხმდნენ გამყიდველთან საქონლის ზუსტი მიწოდების მისამართთან დაკავშირებით;
 • შეთანხმდნენ ავტომობილის დატვირთვისთვის წარდგენის ვადებზე;
 • წინასწარ მოლაპარაკება გამყიდველთან, რომლის ძალებით ჩატვირთვა საქონელი. აუცილებელია გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ მაშინაც კი, თუ დატვირთვას ახორციელებს გამყიდველი, თუ ხელშეკრულებაში არ არის სპეციალური პუნქტები, მყიდველს ეკისრება დანაკარგის ან დაზიანების რისკები. ამიტომ, მხარეები უნდა შეთანხმდნენ ერთმანეთთან და ხელშეკრულებაში გააკეთონ ჩანაწერი "გამყიდველის რისკის დატვირთვით" ან "მყიდველის რისკის ქვეშ დატვირთვით";
 • თქვენს სანდო და „ადგილობრივ“ ექსპედიტორთან ერთად განსაზღვრეთ ქვეყნიდან საქონლის ექსპორტისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი და, ექსპორტის ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, ჰკითხეთ ექსპედიტორს ან გამყიდველს, რომელიც რომელ დოკუმენტებს ამზადებს
 • გამყიდველს გაეცანით საქონლის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მიღების პარამეტრებს, მათ შორის მიწოდების და მიღების დოკუმენტებზე შეთანხმებას, გაუგზავნეთ მკაფიო მითითებები თქვენს ექსპედიტორს, თუ იგი საქონელს მიიღებს;
 • საჭიროების შემთხვევაში სადაზღვევო კომპანიებთან შეთანხმდნენ დაზღვევის პირობებზე;
 • გადაიხადოს საბაჟო გადასახადი საქონლის იმპორტისთვის;
 • განახორციელოს საქონლის განბაჟება;

რა თქმა უნდა, ეს სია არ არის სრული და დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაზე, მაგრამ ამ მიწოდების პირობებში მყიდველის ლოგისტიკოსებს შეუძლიათ თავიანთი თავი ყველაზე გავლენიანი აღმოჩნდნენ და დამატებითი მოგება მოუტანონ intermodal ტრანსპორტის გამოყენებით.

 

 

1. გამყიდველისა და მყიდველის ზოგადი ვალდებულებები პირობებში EXW

A.1.გამყიდველი ვალდებულია, ნასყიდობის ხელშეკრულების შესაბამისად, მიაწოდოს მყიდველს საქონელი, კომერციული ინვოისი, აგრეთვე საქონლის შესაბამისობის სხვა მტკიცებულება, რაც შეიძლება მოითხოვონ ხელშეკრულების პირობებში. A1-A10 პუნქტებში მითითებული ნებისმიერი დოკუმენტი შეიძლება იყოს ექვივალენტური ელექტრონული ჩანაწერის სახით. ან სხვა პროცედურა, თუ მხარეთა შეთანხმება მოხდა ან ჩვეულებრივ ხდება.
B.1.გამყიდველი ვალდებულია, ნასყიდობის ხელშეკრულების შესაბამისად, მიაწოდოს მყიდველს საქონელი, კომერციული ინვოისი, აგრეთვე საქონლის შესაბამისობის სხვა მტკიცებულება, რაც შეიძლება მოითხოვონ ხელშეკრულების პირობებში. A1-A10 პუნქტებში მითითებული ნებისმიერი დოკუმენტი შეიძლება იყოს ექვივალენტური ელექტრონული ჩანაწერის სახით. ან სხვა პროცედურა, თუ მხარეთა შეთანხმება მოხდა ან ჩვეულებრივ ხდება.

2. ლიცენზიები, ნებართვები, უსაფრთხოების კონტროლი და სხვა ფორმალობები პირობების შესაბამისად EXW

A.2.საჭიროების შემთხვევაში, გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მყიდველმა თავისი მოთხოვნის საფუძველზე თავისი რისკით და მისი ხარჯებით, საქონლის ექსპორტისათვის საჭირო საექსპორტო ლიცენზიის ან სხვა ოფიციალური ნებართვის მისაღებად დახმარება.
საჭიროების შემთხვევაში, გამყიდველი ვალდებულია მყიდველის მოთხოვნით მის რისკზე და მის ხარჯზე უზრუნველყოს გამყიდველის ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა საქონლის უსაფრთხოების შემოწმებაზე.
B.2.საჭიროების შემთხვევაში, მყიდველმა საკუთარი ხარჯებით და საკუთარი რისკით უნდა მიიღოს ექსპორტისა და იმპორტის ლიცენზია ან სხვა ოფიციალური ნებართვა და განახორციელოს ყველა საბაჟო ფორმალობა, რომელიც აუცილებელია საქონლის ექსპორტზე.

3. ტრანსპორტირების ხელშეკრულებები და დაზღვევა პირობების შესაბამისად EXW

A.3.ა) გადაზიდვის ხელშეკრულება
გამყიდველს არ აქვს ვალდებულება, მყიდველს შეასრულოს გადაზიდვის ხელშეკრულება.
ბ) დაზღვევის ხელშეკრულება
გამყიდველს არ აქვს ვალდებულება, რომ მყიდველს სადაზღვევო ხელშეკრულებაში შევიდეს. თუმცა, გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მყიდველი, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე, მის რისკთან და ხარჯზე (ხარჯების თანდასწრებით), მყიდველისთვის დაზღვევის მისაღებად საჭირო ინფორმაცია.
B.3.ა) გადაზიდვის ხელშეკრულება
მყიდველს არ აქვს ვალდებულება გამყიდველისთვის, რომ დადოს გადაზიდვის ხელშეკრულება.
ბ) დაზღვევის ხელშეკრულება
მყიდველს არ აქვს ვალდებულება, რომ გამყიდველი დადოს სადაზღვევო ხელშეკრულებას.

4. საქონლის მიწოდება და მიღება პირობით EXW

A.4.გამყიდველი ვალდებულია, საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებით, მყიდველის განკარგულებაში უნდა მიაწოდოს შეთანხმებულ პუნქტში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სატრანსპორტო საშუალებაში არ დატვირთული მიწოდების დასახელებულ ადგილას.
თუ კონკრეტული ნივთი არ არის შეთანხმებული მიწოდებული დასახელებული ადგილის მიხედვით და თუ არსებობს რამდენიმე ასეთი საქონელი, გამყიდველს შეუძლია მისთვის სასურველი ნივთის შერჩევა. გამყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს საქონელს შეთანხმებულ ვადაში ან შეთანხმებულ ვადაში.
B.4.მყიდველმა უნდა მიიღოს საქონლის მიწოდებისთანავე, როგორც ეს მოცემულია A4 და A7 პუნქტების შესაბამისად.

5 რისკის გადაცემა პირობებით EXW

A.5.გამყიდველი თავის თავზე იღებს ყველა დაკარგვის ან დაზიანების საქონლის მანამ, სანამ მიწოდება პუნქტის შესაბამისად A4, გარდა რისკების დაკარგვის ან დაზიანების, იმ პირობებში, პუნქტში მითითებული B5.
B.5.მყიდველს ეკისრება ტვირთის დაკარგვისა და ზიანის ყველა რისკი ტვირთის მიწოდების დროიდან A4 პუნქტის შესაბამისად.
ამავე ძირითადად მყიდველის ჯეროვნად ვალდებულებების შესაბამისად B7 მყიდველი ატარებს ყველა რისკი დაკარგვის ან დაზიანების საქონლის დათქმულ ვადაში და ვადის შეთანხმებული მიწოდების ვადა, იმ პირობით, რომ საქონლის მკაფიოდ ინდივიდუალური, როგორც საქონლის, რომელიც ექვემდებარება ხელშეკრულებით.

6. ხარჯების განაწილება პირობებში EXW

A.6.გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს ყველა დაკავშირებული ხარჯები საქონლის სანამ ისინი ცხედრები პუნქტის შესაბამისად A4, გარდა ხარჯების გადასახდელი მყიდველის მიერ პუნქტის შესაბამისად B6.
B.6.მყიდველი ვალდებულია:
ა) აიღოს საქონელთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები მისი მიწოდების მომენტიდან A4 პარაგრაფის შესაბამისად;
ბ) ყველა დამატებითი ხარჯები წარმოქმნილი მარცხი პროდუქტი, მას შემდეგ, რაც უკვე მის განკარგულებაში, ან იმიტომ, რომ ვერ მისცეს შესაბამისი ცნობა, როგორც ამას პუნქტის B7, იმ პირობით, რომ საქონელი არ იქნა სათანადოდ მიითვისეს ხელშეკრულების, ანუ, ცალსახად ინდივიდუალური, როგორც საქონელი, რომელიც არის ხელშეკრულების საგანი;
გ) აუცილებლობის შემთხვევაში, ეკისრება გადასახადის გადახდა, გადასახდელები და სხვა ოფიციალური საფასური, რომელიც გადაიხდება საქონლის ექსპორტზე და
დ) აანაზღაუროს გამყიდველი ყველა ხარჯისთვის და აუქციონზე A2- ით გათვალისწინებული დახმარების განხორციელებისათვის გაწეული საფასური.

7. ყურადღება მიაქციეთ მყიდველს და გამყიდველს პირობებში EXW

A.7.გამყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს მყიდველს ნებისმიერი მოთხოვნა, რომელიც მოითხოვს მყიდველს საქონლის მიღებისათვის.
B.7.იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველს უფლება აქვს, განსაზღვრული ვადის განმავლობაში განსაზღვროს დრო და / ან დასახელებული ადგილის მიწოდების პუნქტი, იგი ვალდებულია მისთვის აუცილებელი შეტყობინება გაუგზავნოს გამყიდველს.

8. მიწოდების დოკუმენტირებული დადასტურება პირობებში EXW

A.8.გამყიდველს არ გააჩნია ვალდებულება მყიდველისთვის.
B.8.მყიდველმა უნდა გააგზავნოს გამყიდველი მიწოდების სათანადო დასტური.

9. საქონლის შემოწმება, შეფუთვა, ეტიკეტირება და შემოწმება პირობებში EXW

A.9.გამყიდველს უნდა ჰქონდეს საქონელი, რომელიც საჭიროა A4- ის შესაბამისად საქონლის მიწოდებისათვის საჭირო საქონლის (ხარისხის კონტროლი, გაზომვა, წონა, დათვლა) შემოწმებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ.
გამყიდველმა უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით საქონლის შეფუთვა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც იგი ჩვეულებრივ იფუნქციონირებს ხელშეკრულებაში მითითებულ საქონელს ამ სავაჭრო ფილიალის შეფუთვაზე. გამყიდველს შეუძლია ტვირთის გადაზიდვისთვის საჭირო ტვირთის გადატანა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მყიდველმა შეძენის ხელშეკრულების დასასრულამდე აცნობოს კონკრეტული შეფუთვის მოთხოვნების გამყიდველს. შეფუთული საქონლის მარკირება უნდა განხორციელდეს სათანადოდ.
B.9.მყიდველმა უნდა გაატაროს საქონლის იძულებითი შემოწმების ხარჯები გადაზიდვის დაწყებამდე, მათ შორის ინსპექტირება, რომელიც ხორციელდება ექსპორტის ქვეყნის ხელისუფლების მითითებით.

10. დახმარება და ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებული პირობები იმ პირობებში EXW

A.10.საჭიროების შემთხვევაში, გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მყიდველი, ან, რათა დაეხმაროს მას მიღებაში მყიდველი, მისი თხოვნით, მისი რისკი და ხარჯი, დოკუმენტები და ინფორმაცია, მათ შორის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს მყიდველი ექსპორტის ან / და საქონლის იმპორტი ან / და ან მისი გადატანა საბოლოო დანიშნულების ადგილას.
B.10.ინფორმაციის მიღებისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების ხელშეწყობა
მყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს გამყიდველს დროულად უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შესახებ, რათა გამყიდველს შეუძლია მოქმედებს A10 პუნქტის შესაბამისად.
მყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს გამყიდველმა ნებისმიერი ღირებულებისა და საფასურის გადახდა, რომელიც გაწეული იქნა დოკუმენტებისა და ინფორმაციის მიღებაში ან დახმარებაში, როგორც ამას ითვალისწინებს A10 პუნქტი.

კომენტარები (0)

შეფასებულია 0 – დან 5 – დან 0 ხმაზე დაყრდნობით
ჩანაწერები არ არის

დაწერე რამე სასარგებლო

 1. Სტუმარი.
გთხოვთ შეაფასოთ მასალა:
დანართები (0 / 3)
გაუზიარეთ თქვენი ადგილმდებარეობა
1 წლის 2021 ივლისიდან შეიცვლება იმ მოქალაქეების ქონების გადასახადის ადმინისტრირების წესი, რომლებიც ყველაზე მსხვილი გადამხდელები არიან.
00:15 19-05-2021 უფრო დეტალურად ...
საჭირო მონაცემები თან ერთვის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის 14.05.2021 წლის 4 მაისის No. ЕА-15-XNUMX / წერილს.[ელ.ფოსტით დაცულია]
23:10 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...
მინერალების მოპოვების გადასახადის დეკლარაციის გარე ფორმა, დამტკიცებული რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ბრძანების No1 დანართით, დათარიღებული 08.12.2020 No KCh-7-3 /[ელ.ფოსტით დაცულია], ელექტრონული პრეზენტაციის XML ფორმატის 5.07 ვერსიაში ჩამოტვირთვის შესაძლებლობით.
22:36 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...