მენიუ
ეს ტერმინი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მიუხედავად სატრანსპორტო არჩეული რეჟიმისა, ასევე ერთზე მეტი სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებისას.
DDPIncoterms-2010-VINCULUM- Vladivostok-GK-IMPORT40- ის კლირენსიმწარმოებლის ან გამყიდველის ქარხანა ან საწყობიმიტანა ქარხნიდან ან საწყობიდან გამგზავრების ტერმინალამდესაქონლის განთავსება ტვირთის ტერმინალშიგემის ბორტზე საქონლის განთავსებასახელმწიფო საზღვარისაზღვაო ტრანსპორტი გამგზავრების პორტშიგანსახლების დროებითი შენახვის საწყობში ჩამოსვლის პორტში (გადმოტვირთვა)მანქანიდან გადმოტვირთვისთვის მზად საქონლის მიწოდებატვირთის საწყობიგამყიდველის ხარჯებისა და პასუხისმგებლობის არეალი DDPმყიდველის ხარჯების და პასუხისმგებლობის არეალი DDPრისკების გადასვლის მომენტში DDP!

მიწოდებული გადასახადი (გადასახდელი გადახდილი თანხა) ნიშნავს, რომ გამყიდველი აწვდის მყიდველს პროდუქტიჩამოსვლის სატრანსპორტო საშუალებაზე იმპორტისთვის აუცილებელი საბაჟო გადასახადების განადგურება, რომელიც მზად არის დანიშნულების ადგილს დანიშნულების ადგილზე გადმოტვირთვისთვის. 

DDP აწესებს მაქსიმალური პასუხისმგებლობა გამყიდველს. გამყიდველი ეკისრება ყველა იმ ხარჯს და რისკს, რომელიც საქონლის დანიშნულების ადგილზე მიტანასთან არის დაკავშირებული და ვალდებულია შეასრულოს არა მხოლოდ ექსპორტისთვის, არამედ იმპორტისთვის აუცილებელი საბაჟო ფორმალობაც, გადაიხადოს ექსპორტის და იმპორტისთვის დაწესებული ნებისმიერი გადასახადი და შეასრულოს ყველა საბაჟო ფორმალობა.

მიზანშეწონილია, რომ მხარეები ყველაზე ზუსტად განსაზღვრულნი არიან შეთანხმებულ დანიშნულ პუნქტში, რადგან გამყიდველი პასუხისმგებელია იმ ხარჯებთან და რისკებთან დაკავშირებით. გამყიდველი რეკომენდებულია სატრანსპორტო კონტრაქტების უზრუნველსაყოფად, რაც ზუსტად ასახავს ამ არჩევანს. თუ გადაზიდვის ხელშეკრულების ქვეშ მყოფი გამყიდველი ვალდებულია შეთანხმებული დანიშნულების პუნქტში გადმოტვირთვის ღირებულება, გამყიდველი არ არის უფლებამოსილი მყიდველისგან მოითხოვოს კომპენსაცია ასეთი ხარჯებისგან, თუ მხარეები სხვაგვარად არ შეთანხმდებიან.

მხარეების გამოყენება მიზანშეწონილი არ არის DDPთუ გამყიდველი არ არის უშუალოდ ან არაპირდაპირი გზით, შეუძლია უზრუნველყოს იმპორტისთვის საბაჟო ფორმალობების განხორციელება (იმპორტის განბაჟება).

თუ მხარეებს სურთ, რომ მყიდველს დაავალონ იმპორტისთვის საბაჟო ფორმალობების ყველა რისკი და ღირებულება, მიზანშეწონილია გამოიყენოს ეს ტერმინი DDP.

დღგ-ს ან სხვა გადასახადებისიმპორტზე გადასახდელი თანხის გადახდა ხორციელდება გამყიდველის ხარჯზე, თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული გასაყიდი ხელშეკრულება.

მყიდველისთვის DDP ეს მოსახერხებელია, რადგან ექსპორტიორი იღებს საქონლის მიწოდებისა და განბაჟების ორგანიზაციულ ასპექტებს, მაგრამ გამყიდველი ყველაფერს მოიცავს საქონლის თვითღირებულებაში. ეს პირობები მყიდველისთვის ძალიან მოსახერხებელია, რადგან მან დასკვნის ეტაპზე წინასწარ იცის საწყობში საქონლის საბოლოო ფასი.

გაირკვეს, რა უნდა გაითვალისწინოთ და მიიღოთ არჩევის დროს DDP მოქმედებების სიის დახურვა, როდის DDP
  • მკაფიოდ ვეთანხმები გამყიდველს და ხელშეკრულებაში განსაზღვრავს საქონლის მიწოდების ადგილს;
  • საჭიროების შემთხვევაში დაეთანხმოს სადაზღვევო კომპანიის დაზღვევის პირობებს;

 

1. გამყიდველისა და მყიდველის ზოგადი ვალდებულებები პირობებში DDP

A.1.გამყიდველი ვალდებულია გაყიდვის ხელშეკრულების შესაბამისად მიაწოდოს მყიდველს საქონელი, კომერციული ანგარიში -ინვოისიაგრეთვე საქონლის ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის ნებისმიერი სხვა მტკიცებულება, რომელიც შეიძლება მოითხოვონ ხელშეკრულების პირობებით.
ნებისმიერი დოკუმენტი მუხლის მე A1-A10 შეიძლება შეიცვალოს ექვივალენტური ელექტრონული ჩანაწერი ან პროცედურა, თუ ეს შეთანხმებული იქნება მხარეებს შორის და არის საერთო.
B.1. მყიდველმა უნდა გადაიხადოს საქონლის ფასი, როგორც ეს გათვალისწინებულია გაყიდვის ხელშეკრულებით.
B1-B10 პუნქტებში მითითებული ნებისმიერი დოკუმენტი შეიძლება იყოს ეკვივალენტური ელექტრონული ჩანაწერის ან სხვა პროცედურის სახით, თუ მხარეები შეთანხმდებიან ან ჩვეულებრივ არიან.

2. ლიცენზიები, ნებართვები, უსაფრთხოების კონტროლი და სხვა ფორმალობები ამ პირობებში DDP

A.2.საჭიროების შემთხვევაში, გამყიდველი უნდა საკუთარი ხარჯებით და რისკის მისაღებად ექსპორტისა და იმპორტის ლიცენზია ან სხვა ოფიციალური და განახორციელოს ყველა საბაჟო პროცედურების აუცილებელი საქონლის ექსპორტი, ტრანსპორტირება ნებისმიერი ქვეყნის და საქონლის იმპორტის.
B.2.საჭიროების შემთხვევაში, მყიდველმა უნდა უზრუნველყოს გამყიდველი, მისი თხოვნით, მისი რისკი და ხარჯი, დახმარება მოპოვების საიმპორტო ლიცენზია ან სხვა ოფიციალური ნებართვის შემოტანილი საქონლის.

3. ვაგონისა და დაზღვევის ხელშეკრულებები პირობებში DDP

A.3.ა) გადაზიდვის ხელშეკრულება
გამყიდველი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დადოს ხელშეკრულების დანიშნულ ადგილას საქონლის დანიშნულების ადგილამდე ან შეთანხმებულ ადგილას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადაზიდვის ხელშეკრულება. თუ კონკრეტული ნივთი არ არის შეთანხმებული ან პრაქტიკაზე დაფუძნებული არ არის განსაზღვრული, გამყიდველი ვალდებულია აირჩიოს ყველაზე შესაფერისი ნივთი მისი მიზნებისათვის დანიშნულ ადგილას.
ბ) დაზღვევის ხელშეკრულება
გამყიდველს არ აქვს ვალდებულება, რომ მყიდველს სადაზღვევო ხელშეკრულებაში შევიდეს. თუმცა, გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მყიდველი, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე, მის რისკთან და ხარჯზე (ხარჯების თანდასწრებით), მყიდველისთვის დაზღვევის მისაღებად საჭირო ინფორმაცია.
B.3.ა) გადაზიდვის ხელშეკრულება
მყიდველს არ აქვს ვალდებულება გამყიდველისთვის, რომ დადოს გადაზიდვის ხელშეკრულება.
ბ) დაზღვევის ხელშეკრულება
მყიდველს არ აქვს ვალდებულება, რომ გამყიდველი დადოს სადაზღვევო ხელშეკრულებას. თუმცა, მყიდველმა უნდა უზრუნველყოს გამყიდველმა თავისი მოთხოვნის საფუძველზე სადაზღვევო ხელშეკრულების დასასრულებლად საჭირო ინფორმაცია.

4. საქონლის მიწოდება და მიღება პირობებში DDP

A.4.გამყიდველი უნდა გადმოგცეთ საქონლის მიერ განთავსების მათ განკარგულებაში მყიდველს ჩამოდის სატრანსპორტო საშუალების გადმოტვირთავს შეთანხმებული ეტაპზე, თუ ნებისმიერი, დანიშნულების ადგილის თარიღი ან პერიოდი.
B.4.მყიდველმა უნდა მიიღოს საქონლის მიწოდებისას, როდესაც იგი დამზადებულია A4 პუნქტის შესაბამისად.

5. რისკების გადაცემა პირობებში DDP

A.5.გამყიდველი თავის თავზე იღებს ყველა დაკარგვის ან დაზიანების საქონლის მანამ, სანამ მიწოდება პუნქტის შესაბამისად A4, გარდა რისკების დაკარგვის ან დაზიანების, იმ პირობებში, პუნქტში მითითებული B5.
B.5.მყიდველს ეკისრება საქონლის დაკარგვა ან ზიანის ყველა რისკი
მისი მიწოდების მომენტიდან A4 პუნქტის შესაბამისად.
თუ:
ა) მყიდველი არ ასრულებს თავის მოვალეობებს B2 პუნქტის შესაბამისად, მას ეკისრება მასთან დაკავშირებული ზარალისა და ზიანის ყველა რისკი; ან
ბ) მყიდველი არ მისცეს ცნობა პირველი პუნქტის შესაბამისად B7, რომ იგი ყველა რისკი დაკარგვის ან დაზიანების საქონლის დათქმულ ვადაში ან იმ დღიდან, რაც შეთანხმებული მიწოდების ვადა გაუვიდა,
იმ პირობით, რომ საქონელი ნათლად იყო ინდივიდუალური, როგორც საქონელი, რომელიც არის ხელშეკრულების საგანი.

6 ხარჯების განაწილება პირობებში DDP

A.6.გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს:
  • A3 ა) პუნქტით გათვალისწინებული ხარჯების გარდა, საქონელთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, სანამ ისინი არ მიიღებენ A4 პუნქტის შესაბამისად, გარდა მყიდველის მიერ გადახდილი ხარჯებისა, როგორც ეს მოცემულია B6 პუნქტში;
  • ნებისმიერი დანიშნულების გადატვირთვის ხარჯები, რომლებიც გამყიდველს მიეწერება გადაზიდვის ხელშეკრულებით;
  • აუცილებლობის შემთხვევაში, ექსპორტისა და იმპორტისთვის აუცილებელი საბაჟო ფორმალობების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები, საქონლის ექსპორტზე და იმპორტზე დაწესებული ყველა გადასახადის, გადასახადის და მოსაკრებლების გადახდასთან, აგრეთვე საქონლის გადაზიდვის ნებისმიერ ქვეყანაში ტრანსპორტირების ხარჯებთან, როგორც ეს გათვალისწინებულია პუნქტი A4.
B.6.მყიდველმა უნდა გადაიხადოს:
  • საქონლისადმი დაკავშირებული ყველა ხარჯი მათი მიწოდების მომენტიდან, A4 პუნქტით გათვალისწინებული;
  • ჩამოტვირთვის სატრანსპორტო საშუალებიდან ჩამოსვლის სატრანსპორტო საშუალებიდან დანიშნულების ადგილს დანიშნულების ადგილზე საქონლის მისაღებად აუცილებელი ყველა გადატვირთვის ხარჯი, თუ გადაზიდვის ხელშეკრულების თანახმად, ასეთი ხარჯები არ ეკისრება გამყიდველს;
  • ნებისმიერი დამატებითი ხარჯი, რომელიც გაწეულია მისი მიერ მისი მოვალეობების შეუსრულებლობისთვის, B2 პუნქტის შესაბამისად, ან მას არ მიეწოდება შეტყობინება B7 პუნქტის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ საქონელი აშკარად ინდივიდუალურია, როგორც საქონელი, რომელიც ხელშეკრულების საგანია.

7. შეტყობინებები მყიდველისა და გამყიდველისთვის პირობებში DDP

A.7.გამყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს მყიდველს სათანადო გაფრთხილება, რომელიც საშუალებას მისცემს მყიდველს მიიღოს ზომები ნორმალურად აუცილებელი, რათა მას შეეძლოს საქონლის მიღება.
B.7.იმის გამო, რომ გამყიდველი უფლება აქვთ თარიღს შეთანხმებულ ვადაში ან / და წერტილი აღების მიწოდების დროს დანიშნულების ადგილის, მან უნდა გადასცეს გამყიდველს გამო ცნობას.

8. მიწოდების დოკუმენტური მტკიცებულება პირობებში DDP

A.8.გამყიდველი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მყიდველი დოკუმენტს, რომელიც საშუალებას იძლევა მყიდველი მიიღოს საქონლის, როგორც ეს გათვალისწინებულია ამ მუხლის A4 / B4.
B.8.მყიდველი ვალდებულია მიიღოს A8 პუნქტის შესაბამისად გაცემული მიწოდების მტკიცებულება.

9. საქონლის შემოწმება, შეფუთვა, ეტიკეტირება და შემოწმება პირობებში DDP

A.9.გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს ყველა ხარჯები შემოწმების (ხარისხის კონტროლი, საზომი, მასით, დათვლა), რომლებიც აუცილებელია საქონლის მიწოდება პუნქტის შესაბამისად A4, ისევე, როგორც ხარჯების შემოწმების საქონლის ადრე გადაზიდვა, რომელიც დადგენილი ხელისუფლების მიერ ქვეყნის ექსპორტი და იმპორტი.
გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს საქონლის შეფუთვა საკუთარი ხარჯებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოცემულ სავაჭრო სექტორში ჩვეულებრივია, რომ ხელშეკრულებით განსაზღვრული საქონელი შეფუთვის გარეშე გადაიტანოს. გამყიდველს შეუძლია შეფუთოს საქონელი ისე, როგორც ეს აუცილებელია მათი ტრანსპორტირებისთვის, თუ მყიდველი არ აცნობებს გამყიდველს კონკრეტული შეფუთვის მოთხოვნების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებამდე. მარკირება შეფუთულ საქონელს სწორად უნდა მოეპყროს.
B.9.მყიდველი არ არის ვალდებული აანაზღაუროს გამყიდველი გაწეული ხარჯები სავალდებულო შემოწმება საქონლის ადრე გადაზიდვა, რომელიც ხორციელდება ბრძანებით ხელისუფლება ქვეყნის ექსპორტი და იმპორტი.

10. დახმარება მოცემულ პირობებში ინფორმაციისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების მოპოვებაში DDP

A.10.საჭიროების შემთხვევაში, გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მყიდველი, ან დაეხმაროს მას მოპოვება, მყიდველის მოთხოვნით, რისკი და ხარჯი, დოკუმენტები და ინფორმაცია, მათ შორის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს მყიდველი ტრანსპორტირება საქონლის მათი საბოლოო დანიშნულების (საჭიროების შემთხვევაში ) - დაასახელა დანიშნულების ადგილზე.
გამყიდველი ვალდებულია მყიდველი ყველა ხარჯები მყიდველის მიერ მიღებაში და უზრუნველყოფს დახმარების მისაღებად დოკუმენტები და ინფორმაცია, როგორც პირველი პუნქტით გათვალისწინებული B10.
B.10.მყიდველმა უნდა შეატყობინოს გამყიდველს დროული უსაფრთხოების მოთხოვნების მოთხოვნების შესაბამისად, რათა გამყიდველმა მოქმედებდეს A10- ის შესაბამისად.
მყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს გამყიდველის მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება და საფასური დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის მისაღებად ან დახმარების გაწევისათვის, როგორც ეს მოცემულია A10 პუნქტში.
საჭიროების შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გამყიდველი ან ხელი შეუწყონ მიწოდების გამყიდველი, თხოვნით გამყიდველი, მისი რისკი და ხარჯი, არანაირი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია, მათ შორის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს გამყიდველი სატრანსპორტო, ექსპორტისა და საქონლის იმპორტი და მათი ტრანსპორტირება ნებისმიერი ქვეყანა.

კომენტარები (0)

შეფასებულია 0 – დან 5 – დან 0 ხმაზე დაყრდნობით
ჩანაწერები არ არის

დაწერეთ რაიმე სასარგებლო ან უბრალოდ შეაფასეთ

  1. Სტუმარი.
გთხოვთ შეაფასოთ მასალა:
დანართები (0 / 3)
გაუზიარეთ თქვენი ადგილმდებარეობა
ვანინოს კომერციულმა საზღვაო პორტმა სს -მ განაახლა კონტეინერების გადაზიდვა. პირველი კონტეინერი გემი ჩინეთიდან ავტო ნაწილებით დამუშავდა სექტემბერში, გემის ტვირთის ზომა იყო 400 TEU.
00:06 16-10-2021 უფრო დეტალურად ...
პრიმორსკის მხარეში კრასკინოს გამშვები პუნქტის გახსნის საათები სამი საათით გაიზარდა. ადრე, საავტომობილო საზღვრის გადაკვეთა მუშაობდა 9:00 საათიდან 19:00 საათამდე.
23:25 15-10-2021 უფრო დეტალურად ...
დღის განმავლობაში კალინინგრადის რეგიონალური საბაჟოს საბაჟო ფოსტის წარმომადგენლებმა გასცეს 426 მანქანა.
20:26 15-10-2021 უფრო დეტალურად ...
მას შემდეგ, რაც ქარხანა მიაღწევს დიზაინის სიმძლავრეს, იგეგმება მისი პროდუქციის არაუმეტეს 10% -ის ექსპორტი.
20:12 15-10-2021 უფრო დეტალურად ...