იურიდიული პირები

იურიდიული პირების განბაჟება

როგორ ხდება საქონლის ჩამოსვლა და გამგზავრება, საქონლის დროებითი შენახვა და საქონლის საბაჟო ტრანზიტი?

გადამზიდავი ვალდებულია შეატყობინოს საბაჟო ორგანოს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის ჩამოსვლის შესახებ, EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 89-ე მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის წარდგენით, ტრანსპორტის სახეობიდან გამომდინარე, რაც ...

Carrier უნდა აცნობოს საბაჟო ორგანოს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის ჩამოსვლის შესახებ, 89 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის წარდგენით. TC EAEUსაქონლის ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების )თვის გამოყენებული ტრანსპორტის ტიპზე ანდა საბაჟო კოდექსის 88 მუხლით დადგენილ ვადაში ელექტრონული დოკუმენტის სახით წარმოდგენილი წინასწარი ინფორმაციის სარეგისტრაციო ნომრის შესახებ ინფორმაციის წარდგენის საბუთის წარდგენით. EAEU.

ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის კანონმდებლობის შესახებ დაწესებულია ვალდებულება საბაჟო ორგანოს მიაწოდოს წინასწარი ინფორმაცია ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტირებულ საქონელზე საგზაო, საჰაერო და სარკინიგზო გზით.

წინასწარი ინფორმაციის დამოუკიდებლად წარდგენა შესაძლებელია ”საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილის პირადი ანგარიში”ან ისარგებლეთ ჩვენი კომპანიის დახმარება.

წინასწარი ინფორმაცია ემსახურებოდა სახელმწიფოს საბაჟო ორგანოს - ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრს, რომლის ტერიტორიაზე მდებარეობს საქონლის იმპორტის ადგილი, საგუშაგოზე საქონლისა და მანქანების ჩასვლამდე არა უგვიანეს 2 საათისა.

მას შემდეგ რაც დასრულდა ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის საბაჟო კანონმდებლობით დადგენილი ჩამოსვლის ადგილას საქონლის ყველა ოპერაცია, ასეთი საქონელი შეიძლება განთავსდეს შერჩეულ საბაჟო პროცედურაში.

თუ საქონელი მოთავსებულია საბაჟო ტრანზიტის წესით, სატრანზიტო დეკლარაცია და მასში შემავალი დოკუმენტები პროცედურის დეკლარანტმა საბაჟო ორგანოს წარუდგენს ელექტრონული ფორმით. აგრეთვე ნებადართულია სატრანზიტო დეკლარაციის წარდგენა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის კანონით და რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში.

2017 მარტიდან შესაძლებელი გახდა სატრანზიტო პროცედურის წინასწარი დეკლარაციის გამოყენება, სანამ საქონელი არ მივა საგუშაგო პუნქტებს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ.

საქონლის გაშვებისას საბაჟო ტრანზიტის შესაბამისად, საქონლის გაშვებისას, გამგზავრების საბაჟო ორგანო განსაზღვრავს საბაჟო ტრანზიტის თარიღს, საქონლის მიტანის ადგილს და ზოგიერთ შემთხვევაში ტრანსპორტირების მარშრუტს.

მიწოდების დანიშნულ ადგილზე (საბაჟო კონტროლის ზონა) საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ, გადამზიდველს წარუდგენს დანიშნულების საბაჟო ოფისი სატრანზიტო დეკლარაცია და დოკუმენტები მას:

- საგზაო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის მიმართ, - 3 საათში საქონლის მიტანის ადგილზე ჩამოსვლისთანავე, და საქონლის შემთხვევაში, საბაჟო ორგანოს სამუშაო საათებში ჩამოსვლისთანავე - 3 საათში, ამ საბაჟო ორგანოს მუშაობის დაწყების დროიდან;

- წყლის, საჰაერო ან სარკინიგზო ტრანსპორტის გამოყენებით გადაზიდული საქონლის მიმართ, - საერთაშორისო ტრანსპორტირების დროს ნავსადგურის, აეროპორტის ან სარკინიგზო სადგურის ტექნოლოგიური პროცესით (გრაფიკის მიხედვით) დადგენილ დროს, ან რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით დადგენილ სხვა პერიოდს, საბაჟო რეგულირების შესახებ.

აღნიშნული საბუთების საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის შემდეგ:

 1. დანიშნულების საბაჟო ორგანო ასრულებს სატრანზიტო პროცედურას რაც შეიძლება მალე, მაგრამ არაუგვიანეს საბაჟო ორგანოს სამუშაო საათებიდან 4 საათის განმავლობაში, სატრანზიტო დეკლარაციისა და მასში დოკუმენტების შეტანის რეგისტრაციის მომენტიდან.
 2. დეკლარანტი (საქონლის გადამზიდავი) იღებს ვალდებულებას საბაჟო ოპერაციებისაქონლის დროებით შენახვაში ან მათი განთავსებასთან დაკავშირებული საბაჟო დეკლარაცია:
 •  საგზაო გზით გადაზიდული საქონლის მიმართ, საბაჟო ორგანოს მიერ არა უგვიანეს 8 საათის სამუშაო საათისა, დანიშნულების საბაჟო ორგანოს მიერ დოკუმენტების შეტანის რეგისტრაციის შემდეგ;
 • წყლის, საჰაერო ხომალდის ან სარკინიგზო ტრანსპორტის გამოყენებით გადაზიდული საქონლის მიმართ, საერთაშორისო ტრანსპორტირების დროს ნავსადგურის, აეროპორტის ან სარკინიგზო სადგურის ტექნოლოგიური პროცესით (გრაფიკით) დადგენით, ან საბაჟო რეგულირების შესახებ რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით დადგენილ სხვა პერიოდში.

თუ დეკლარანტი ვერ ასრულებს ზემოხსენებულ ოპერაციებს, გადამზიდავი ვალდებულია, არა უგვიანეს 1 იმ დღისა, რომელიც შეასრულებს საბაჟო ორგანოს მიერ შევსების რეგისტრაციის მომდევნო სამუშაო დღეს, შეასრულოს საბაჟო ოპერაციები, რომ მოთავსდეს საქონელი დროებითი შენახვისთვის.

საქონელი, რომლითაც აღნიშნული ოპერაციები არ დასრულებულა დადგენილ ვადაში, დაკავებულია საბაჟო ორგანოების მიერ.

საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის გამოყენების სპეციფიკა რეგულირდება 29.07.2017 რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კანონის დებულებებით. 311-ФЗ „რუსეთის ფედერაციაში საბაჟო რეგულირების შესახებ“, რომლებიც ძალაშია ნაწილობრივ, რაც არ ეწინააღმდეგება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო კოდექსს.

საქონლის ჩამოსვლისთანავე გადამზიდავი ან EAEU CC- ის 83 მუხლში მითითებული სხვა პირი ახორციელებს საბაჟო ოპერაციებს, რომლებიც ეხება საქონლის დროებით შენახვას, EAEU CC- ის 88 მუხლით დადგენილ ვადაში.

საქონელი არ არის განთავსებული დროებითი შენახვისთვის:

 • 6 პუნქტში მითითებული EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 88;
 • EAEU CC- ის 2 მუხლის 5 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად;
 • რომლის მიმართაც განხორციელდა წინასწარი საბაჟო დეკლარაცია.
 • საქონელი არ არის განთავსებული დროებითი შენახვისთვის:
 • რომლის მიმართაც განხორციელდა წინასწარი საბაჟო დეკლარაცია;
 • EAEU- ს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის (შემდგომში EAEU) საბაჟო ტერიტორიაზე ჩამოსული საქონელი და EAEU TC- ის მუხლის 4 პუნქტით გათვალისწინებული საგნები. უცხოური საქონელისაბაჟო ტრანზიტის ქვეშ მოქცეული ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელიც არ არის EAEU- ს წევრი;
 • საერთაშორისო ფოსტა;
 • ექსპორტზე EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიიდან, იმასთან დაკავშირებით, რომლითაც დასრულდა საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურა გამგზავრების ადგილზე;
 • გადაცემული უფლებამოსილი ეკონომიკური ოპერატორის მიერ მეორე ან მესამე ტიპის სერტიფიკატის მქონე სტრუქტურებში, შენობებში (შენობების ნაწილების) სტრუქტურებში, შენობებში (შენობების ნაწილებში) და (ან) სტრუქტურებში, ობიექტებში (ტერიტორიების ნაწილებში) და (ან) ღია ტერიტორიებზე (საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ). თუ საბაჟო ტრანზიტის დასრულებიდან სამი საათის განმავლობაში გადამზიდავი (ან სხვა) დაინტერესებული პირი) არ შეასრულა საბაჟო ოპერაცია საქონლის საბაჟო დეკლარაციაში, საქონელი უნდა განთავსდეს დროებით შენახვაში.

საქონლის დროებითი შენახვის ვადაა 4 თვე. EAEU TC მიერ მითითებული პერიოდის გახანგრძლივება არ არის გათვალისწინებული.

ეს გამოსადეგი იყო?
0

როგორ შეგიძლიათ შეიტანოთ ცვლილებები საქონლის დეკლარაციაში?

საქონლის დეკლარაციაში შესწორება შესაძლებელია საქონლის გამოშვებამდე და მის შემდეგ. საქონლის დეკლარაციაში არასწორი მითითება ხელშეკრულების, სატრანსპორტო (გადაზიდვის) საბუთების, გარიგების პასპორტის ნომერი, სახელი ან სახელი.

შესაძლებელია საქონლის შესახებ დეკლარაციის შეცვლა საქონლის გამოშვებამდე და გამოსვლის შემდეგ.

დეკლარაციაში არასწორი მითითება ხელშეკრულებების, სატრანსპორტო (სატრანსპორტო) დოკუმენტების დეტალების, სატრანსპორტო (პასპორტის) დოკუმენტების დეტალების, გარიგების პასპორტის ნომრის, სახელის ან ქვეყნის კოდი, გამგზავრების, დანიშნულების და სხვა ინფორმაციის შეცვლის შესახებ, გარკვეული პირობების შესაბამისად, საშუალებას იძლევა შეცვალოს საქონლის დეკლარაციაში.

გამოქვეყნებამდე, საბაჟო დეკლარაციაში მითითებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან დაემატოს საბაჟო ორგანოს ნებართვას დეკლარანტის მიერ დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, შემდეგი პირობების შესაბამისად:

 • თუ ცვლილებები და დამატებები არ ახდენს გავლენას საქონლის განთავისუფლების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და არ იწვევს ინფორმაციის შეცვლის აუცილებლობას, რომელიც გავლენას ახდენს საბაჟო გადასახადის ოდენობის დადგენაზე, გარდა საქონლის საბაჟო ღირებულების კორექტირებისა და აკრძალვების და შეზღუდვების დაცვით;
 • თუ დეკლარანტის გასაჩივრების მიღებისთანავე, საბაჟო ორგანომ არ მისცა მას საბაჟო შემოწმების ადგილისა და დროისა და (ან) არ გადაუწყვეტია საქონლის მიმართ საბაჟო კონტროლის სხვა ფორმების ჩატარება.

კონკრეტულად არის დადგენილი, რომ რეგისტრირებულ საბაჟო დეკლარაციაში მითითებული ინფორმაციის შეცვლა და დამატება არ შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციის შესახებ განცხადება, გარდა შემადგენლობის, ტექნიკური აღწერილობის, ხარისხისა და დანიშნულების საქონლისა, იმ საქონლისაგან, რომლებიც მითითებულია რეგისტრირებულ საბაჟო დეკლარაციაში.

საქონლის დეკლარაციაში მითითებულ ინფორმაციაში ცვლილებებისა და (ან) დამატებების შეტანის წესი დადგენილია საბაჟო კავშირის საბაჟო კავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით, 10.12.2013 No. 289 ”საქონლის დეკლარაციაში მითითებულ ინფორმაციაში ცვლილებების შეტანის და (ან) დამატებების შეტანის შესახებ და ზოგიერთი გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა. საბაჟო კავშირის კომისია და ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭო. ”

ეს გამოსადეგი იყო?
2

ვინ შეიძლება იყოს საქონლის დეკლარანტი?

საქონლის საბაჟო დეკლარაციის განხორციელება შესაძლებელია როგორც თავად დეკლარანტის, ისე მისი სახელით საბაჟო წარმომადგენლის მიერ. დეკლარანტი შეიძლება იყოს: 1. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი ქვეყნის პირი: გარიგების მონაწილე მხარე ...

შესაძლებელია საქონლის საბაჟო დეკლარაციის განხორციელება, როგორც დეკლარანტი, ისე მისი სახელით საბაჟო წარმომადგენელი.

დეკლარანტები შეიძლება იყოს:

1. სახელმწიფოს პირი - ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი:

 • უცხო პირთან გარიგების მონაწილე, რომლის საფუძველზეც საქონელი გადაადგილებულია EAEU- ს საბაჟო საზღვარზე;
 • სახელით და (ან) სახელით, რომლის საფუძველზეც გაფორმდა გარიგება;
 • საქონლის ფლობის, გამოყენების და (ან) განკარგვის უფლების მქონე უფლება - თუ საქონელი გადაადგილებულია EAEU- ს საბაჟო საზღვარზე არა გარიგების ფარგლებში, რომლის ერთ – ერთი მხარეა. უცხო პირი;
 • არის უცხო პირის ან წევრი ქვეყნის წევრთან დადებული გარიგების მონაწილე, EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე მდებარე უცხოური საქონლის მიმართ;
 • გამგზავრება - საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის გამოყენებისას;

2. უცხო პირი:

 • არის ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს წარმომადგენლობითი ოფისი ან ფილიალი, რომელიც დაფუძნებულია ან (ან) რეგისტრირებულია წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე დადგენილი წესით, საბაჟო პროცედურებზე განცხადების მიღების შემთხვევაში მხოლოდ ასეთი წარმომადგენლობითი ოფისის ან ფილიალის პირადი საჭიროებისთვის ტრანსპორტირებისას;
 • საქონლის მფლობელი, თუ საქონელი ტრანსპორტირდება EAEU- ს საბაჟო საზღვარზე, არა უცხო პირის და წევრი ქვეყნის წევრს შორის გარიგების ფარგლებში;
 • საქონლის ფლობისა და გამოყენების უფლება, თუ საქონელი გადაადგილებულია EAEU- ს საბაჟო საზღვარზე არა უცხო პირის და წევრი ქვეყნის წევრს შორის გარიგების ფარგლებში - საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის გამოყენების, დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურის ჩატარებისთანავე. ;
 • დიპლომატიური წარმომადგენლობები, საკონსულო დაწესებულებები, სახელმწიფო წარმომადგენლობები საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ან მათი წარმომადგენლობები, სხვა ორგანიზაციები ან მათი წარმომადგენლობები, რომლებიც მდებარეობს EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე;
 • გადამზიდავი, მათ შორის საბაჟო გადამზიდავი - საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის გამოყენების შემდეგ;
 • უცხოელი, რომელმაც მიიღო მესამე მხარის წევრი ქვეყნის საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად, ასეთი საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დოკუმენტი, რომელიც ამ პირს ანიჭებს უფლებას გაიტანოს საქონელი, რომელიც მდებარეობს EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე, კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან - საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის გამოცხადებიდან, საბაჟო პროცედურის შესახებ. რეექსპორტის, ექსპორტის საბაჟო პროცედურის ჩატარება.
ეს გამოსადეგი იყო?
1

რა სახის საბაჟო დეკლარაციები და დეკლარაციის ფორმები არსებობს?

EAEU- ს საბაჟო კოდექსი ითვალისწინებს დეკლარაციის 2 ფორმას - ელექტრონულ და წერილობით. საბაჟო დეკლარაციის სახეები: დეკლარაცია საქონლისთვის; სატრანზიტო დეკლარაცია; სამგზავრო საბაჟო დეკლარაცია; ავტომობილის დეკლარაცია დეკლარაციის შევსების ფორმები და პროცედურა ...

EAEU TC ითვალისწინებს 2 დეკლარაციის ფორმებს - ელექტრონულ და წერილობით.

საბაჟო დეკლარაციის სახეები:

 1. საქონლის დეკლარაცია;
 2. სატრანზიტო დეკლარაცია;
 3. მგზავრი საბაჟო დეკლარაცია;
 4. ავტომობილების დეკლარაცია

საქონლის დეკლარაციის შევსების ფორმები და წესი განისაზღვრება 20.05.2010 No. 257- ის საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით. გარკვეული პირობების გათვალისწინებით, შესაძლებელია ტრანსპორტის (ტრანსპორტირების), კომერციული ან (ან) სხვა დოკუმენტების გამოყენება, როგორც დეკლარაცია საქონლისთვის გამარტივებული ფორმის სახით, წერილობითი განცხადების ან საქონლის ჩამონათვალის სახით (საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილება 20.05.2010 No. 263).

ექსპრესიანი გადაზიდვისთვის შეიძლება წარმოდგენილი იყოს გამარტივებული განაცხადის ფორმა, და სხვა საქონლის მიმართ, რომელიც ღირებულია არაუმეტეს 1000 ევროს ეკვივალენტში - განცხადება თვითნებური წერილობითი ფორმით. ნებადართულია საქონლის ჩამონათვალის პრეზენტაცია, მაგალითად, სპორტულ ღონისძიებებზე და ტრენინგებზე, კონცერტებზე, კონკურსებზე, ფესტივალებზე, რელიგიურ, კულტურულ და სხვა მსგავსი ღონისძიებებზე, საქონელზე, გამოფენებზე გამოფენებზე, ბაზრობებზე, აგრეთვე ოფიციალურ და სხვა ღონისძიებებში მედიაში ჩატარებასთან დაკავშირებით. მასობრივი ინფორმაციის საშუალება და საბაჟო პროცედურებით დეკლარირებული დროებითი შემოტანის (დაშვების) ან დროებითი ექსპორტის ერთ წლამდე პერიოდის განმავლობაში, თუ ასეთი საქონლისთვის პირობით ვადაა გათვალისწინებული. გათავისუფლების საბაჟო გადასახდელების გადახდის და გადასახადები.

ეს გამოსადეგი იყო?
1

რა პერიოდში და როგორ ხორციელდება საქონლის განთავისუფლება?

საქონლის გაშვება უნდა დასრულდეს საბაჟო ორგანოს მიერ არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღისა საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღიდან. D საქონლისთვის, რომელიც არ ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო გადასახადს, განთავსებული ...

საქონლის განთავისუფლება საბაჟო ორგანოს მიერ უნდა დასრულდეს საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის მომდევნო ერთი სამუშაო დღის ვადაში.

D

იმ საქონლისთვის, რომლებიც არ ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო წესით გათვალისწინებულ საექსპორტო საბაჟო გადასახადებს, და დროებითი ექსპორტის საბაჟო პროცედურაში მოთავსებულ საქონელს, რომელთა ჩამონათვალს განსაზღვრავს საბაჟო კავშირის კომისია (ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბჭო), გამოშვების ვადა მცირდება რეგისტრაციიდან 4 საათამდე. დეკლარაციები საქონელზე.

გათავისუფლების მიზეზებია:

 1. საბაჟო ორგანოს წარუდგენს ლიცენზიებს, სერტიფიკატებს, ნებართვებს და (ან) საქონლის განთავისუფლებისთვის საჭირო სხვა დოკუმენტებს, EAEU- ს საბაჟო კოდექსისა და (ან) საბაჟო კავშირის წევრი სახელმწიფოების სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს არ არის დადგენილი საბაჟო კავშირის წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად. საკავშირო დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია საქონლის განთავისუფლების შემდეგ;
 2. პირებმა შეასრულეს EAEU- ს საბაჟო კოდექსის შესაბამისად საქონლის შერჩეული საბაჟო წესით მოთავსების აუცილებელი პირობები და პირობები,
 3. საბაჟო გადასახადები გადაიხადეს საქონელზე, გადასახადების ან უზრუნველყვეს მათი გადახდის გარანტია EAEU TC– ს შესაბამისად.

საქონლის განთავისუფლებას ახორციელებს საბაჟო ორგანოს თანამდებობის პირი საქონლის დეკლარაციაში ნიშნის განთავსებით (ბეჭედი „ნებადართულია გაშვება)“.

ელექტრონული დეკლარაციის ფორმით, რისკების დაბალი დონის უცხოელ საქმიანობაში მონაწილეთა მიერ წარდგენილი საქონლის განთავისუფლება შეიძლება განხორციელდეს ავტომატურად, ე.ი. საბაჟო მოხელის მონაწილეობის გარეშე. უფრო მეტიც, საქონლის ავტომატური გამოშვება შესაძლებელია მხოლოდ საქონელზე ავტომატურად რეგისტრირებულ დეკლარაციებთან მიმართებაში.

თუ საქონლის განთავისუფლების პირობები არ არის დაცული, საბაჟო ორგანო უარს იტყვის საქონლის განთავისუფლებაზე არა უგვიანეს საქონლის განთავისუფლების ვადის გასვლის დღიდან. გაცემაზე უარის თქმას აკეთებს მხოლოდ საბაჟო მოხელე.

საბაჟო ორგანო ადგენს უარის თქმას იმ წესით, რომელიც განსაზღვრულია 20.05.2010 No. 262 საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით.

ეს გამოსადეგი იყო?
1

რა პროცედურებს ახდენს საბაჟო ორგანოების მიერ ტექნიკური რეგულირების ზომებთან შესაბამისობის დასადასტურებლად?

საბაჟო ორგანოები უზრუნველყოფენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის (შემდგომში EAEU და რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით) იმპორტირებულ საქონელზე აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვას, რომლებიც დადგენილია საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად ...

საბაჟო ორგანოები უზრუნველყოს რუსეთის ფედერაციაში იმპორტის აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა, რომლებიც დადგენილია ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი სახელმწიფოების საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად (შემდგომში - EAEU და რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობა), აგრეთვე ხელი შეუწყოს ღონისძიებების განხორციელებას ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დასაცავად და საქონლის მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, იმპორტირებული რუსეთის ფედერაციაში.

29- ის ფედერალური კანონის 27.12.2002 მუხლი 184-ФЗ „ტექნიკური რეგულირების შესახებ“ განსაზღვრავს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იმპორტის პირობებს, პროდუქციის შესაბამისობის სავალდებულო დადასტურებას.

მიმოქცევაში შემავალი პროდუქციის გამოვლენისთანავე, EAEU- ს თითოეული წევრი ქვეყნის საბაჟო ორგანოები იღებენ ზომებს, რათა ხელი შეუშალონ ამ პროდუქტების მიმოქცევას.

საქონლის საბაჟო დეკლარაციისთვის აუცილებელი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი, მათი გამოშვების დრო, აგრეთვე მათი გაგზავნის დრო, დადგენილია ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო კოდექსი (EAEU TC).

შესაბამისობის სავალდებულო შეფასების (დადასტურების) ექვემდებარება პროდუქციის (საქონლის) იმპორტი ხორციელდება რეგლამენტის შესაბამისად, საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის (საქონლის) იმპორტირების წესის შესახებ, რისთვისაც დადგენილია სავალდებულო მოთხოვნები საბაჟო კავშირში, დამტკიცებულია ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს გადაწყვეტილებით. 25 დეკემბერი 2012 No. 294.

EAEU TC მოიცავს ნორმებს, რომლებიც უზრუნველყოფს საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილის შესაძლებლობას საბაჟო ოპერაციების წარდგენისას, ინფორმაციის წარდგენაზე ნებართვების შესახებ, რათა დაადასტურონ აკრძალვები და შეზღუდვები.

EAEU TC- ის 109 მუხლი ითვალისწინებს დეკლარანტის უფლება წარუდგინოს საქონელს დეკლარაციის შეტანის ან საქონლის გამოშვებამდე საქონლის დეკლარაციის შეტანის შემდეგ, საქონლის წარმოშობის შესახებ ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები, აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობა, თუ ასეთი დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია და (ან) მათ შესახებ ინფორმაცია არ შეიძლება. მიღებული იქნა საბაჟო ორგანოს მიერ EAEU CC- ის 2 მუხლის 80 პუნქტის შესაბამისად, ასევე შეიძლება დადგინდეს ამ დოკუმენტების წარდგენის წესი. ეს პროცედურა დამტკიცდა რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ბრძანებით რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ბრძანებით 06.03.2018 No. 40н "დეკლარანტის პროცედურის განსაზღვრის შესახებ, თუ დეკლარანტს უნდა წარუდგინოს დოკუმენტები საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე ან საქონლის გაცემამდე დოკუმენტების წარდგენა, რომლებიც დაადასტურებენ საქონლის წარმოშობას, აკრძალვებს და შეზღუდვებს."

ამ შემთხვევაში, საბაჟო ოპერაციებისთვის საჭირო დოკუმენტები ან (ან) ინფორმაცია არ შეიძლება წარდგენილ იქნეს საბაჟო ორგანოსთან მათი დასრულებისთანავე, თუ ამგვარი დოკუმენტების ან ინფორმაციის მიღება მათგან, ან საბაჟო ორგანოებისთვის საბაჟო ოპერაციების შესასრულებლად საჭირო სხვა ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიიღოთ საბაჟო ორგანოები. უშუალოდ საბაჟო ორგანოების, აგრეთვე სხვა ფედერალური აღმასრულებელი ორგანოების საინფორმაციო სისტემებიდან, ინფორმაციული ინტერაქციის ფარგლებში (EAEU TC ”დოკუმენტის 80 მუხლი) თქვენ ან საბაჟო ოპერაციებისთვის საჭირო ინფორმაცია ”).

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა ინფორმირების მიზნით, საბაჟო ორგანოების მიერ საბაჟო ოპერაციების საჭირო დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების, ან (ან) ამგვარი დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის, ან (ან) საბაჟო ორგანოს ინფორმაციული სისტემებისგან, ან (ან) სხვა ინფორმაციის მისაღებად აუცილებელი სხვა ინფორმაციის შესახებ. აგრეთვე მონაწილეების მიერ საბაჟო ოპერაციების შესრულების დაჩქარება საგარეო სავაჭრო საქმიანობა და საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო კონტროლის განხორციელების ოპტიმიზაციის მიზნით, საინფორმაციო სერვისი "ნებართვები" შეიმუშავა APS- მა "პირადმა ანგარიშმა" (შემდგომში "პირადი ანგარიში").

ჩემს ანგარიშში მოცემულია რეგისტრაციის ორი ვარიანტი:

 • მარტივი წვდომა შესვლისა და პაროლის გამოყენებით (ტიპიური როლი - პირადი ანგარიშის სერვისების ნახვა);
 • სრული წვდომა დეკლარანტის გაუმჯობესებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენებით (მომხმარებლის როლი არის დეკლარანტის ელექტრონულ არქივში გამოყენების სანებართვო დოკუმენტზე ინფორმაციის მოთხოვნის შესაძლებლობა ფედერალურ აღმასრულებელ ორგანოში. შემდგომში ასეთი დოკუმენტის განთავსება დეკლარანტის ელექტრონულ არქივში).

ინფორმაცია პირადი ანგარიშიდან დეკლარანტის მიერ გამოიყენება ექსკლუზიურად ნებაყოფლობითი საფუძველზე და მათი გამოყენება არ არის საბაჟო დეკლარაციაზე უარის თქმისა და საქონლის განთავისუფლების მიზეზი.

ეს გამოსადეგი იყო?
0

რაში გჭირდებათ ორქიდეების შემოტანა ვლადივოსტოკში?

ორქიდეა - ფალაენოპისი, ბევრის საყვარელი ტროპიკული ყვავილი. კარლ ბლუმმა, ჰოლანდიელმა ბოტანიკოსმა, რომელმაც პირველად აღმოაჩინა ორქიდეები მე -XNUMX საუკუნის ბოლოს, მათ ფალაენოპისი უწოდა. Phalaenopsis ბერძნულიდან - მსგავსი პეპელა. ორქიდეები ...

ორქიდეების იმპორტი ვლადივოსტოკშიორქიდეა - phalaenopsis, ტროპიკული ყვავილი, რომელიც ბევრს უყვარს. კარლ ბლუმმა, ჰოლანდიელმა ბოტანიკოსმა, რომელმაც პირველად აღმოაჩინა ორქიდეები მე -18 საუკუნის ბოლოს, მათ უწოდა phalaenopsis. ბერძნული phalaenopsis - პეპლის მსგავსი. შორიდან, ორქიდეები ნამდვილად წააგავს ნათელ პეპლებს, რომლებიც მცენარეების თხელი ტოტებითაა შემოსილი. ბუნებაში, phalaenopsis orchids იზრდება ფილიპინებში, ავსტრალიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. 

ორქიდეას ზოგჯერ პარაზიტებსაც უწოდებენ, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ბუნებაში, ორქიდეები ცხოვრობენ ხის ტოტებზე, მაგრამ ისინი იყენებენ ხეებს მხოლოდ როგორც საყრდენი, და არა მათზე პარაზიტიზაციას. ფალაენოპსის ფესვები მწვანეა, რადგან ისინი მონაწილეობას იღებენ ფოტოსინთეზში.

ასეულია მრავალფეროვანი ფალაენოპსი, აქ მოცემულია რამდენიმე მათგანი: Phalaenopsis Pink, Stuart, Schiller, Philadelphia, Pleasant Phalaenopsis, Cleopatra, Golden, Legato და მრავალი სხვა.

რუსეთში არსებობს მკაცრი წესები, რომლებიც არეგულირებს მცენარეთა შემოტანას უცხოეთიდან. მცენარეთა კარანტინის სასაზღვრო ინსპექციას აქვს ამოცანა, ხელი შეუშალოს რუსეთის ტერიტორიაზე საშიში მავნებლებისა და მცენარეული დაავადებების ტერიტორიაზე შესვლას, რამაც შეიძლება სოფლის მეურნეობა დააზიანოს. არსებობს მთელი რიგი განკარგულებები, რომლებიც არეგულირებს შემოწმების საქმიანობას,"რუსეთის ფედერაციაში მცენარეთა საკარანტინო მომსახურების სახელმწიფო სერვისის შესახებ" წლის 1992"რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიის დაცვის წესები საკარანტინო მავნებლებისგან, მცენარეული დაავადებებისა და სარეველებისგან" 1996 წლის, ასევე, არსებობს მრავალი საერთაშორისო ხელშეკრულება (რომელსაც ხელს აწერს რუსეთიც) - მცენარეთა საკარანტინო და დაცვის საერთაშორისო კონვენციის წევრები (IPPC).

ქალაქ ვლადივოსტოკის ფიტოსანიტარიული შემოწმების თანამშრომლები მცენარეების იმპორტს მკაცრად აკონტროლებენ, რადგან ის შედეგები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საკარანტინო ნორმების ცალკეულმა დარღვევებმაც, ძალზე სერიოზულია. მცენარისათვის გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი (ფიტო) უშეცდომოდ. იგი გაიცემა ქვეყნის სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის სამსახურის მიერ, სადაც ქარხანა იყიდა. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ სერთიფიკატი მოქმედებს მხოლოდ 15 დღის განმავლობაში რეგისტრაციის დღიდან.

წარმოშობის ქვეყნის დასადასტურებლად, დაგჭირდებათ წარმოშობის სერთიფიკატი. თანდართულ დოკუმენტებში მცენარეთა სახელები უნდა იყოს დაწერილი ლათინურად. შეძენილი მცენარეები არ უნდა იყოს ნიადაგში (მკაცრად აკრძალულია მიწის იმპორტი რუსეთში), მაგრამ სპეციალურ სუბსტრატში. (თუ მცენარე არ არის დაჭრილი)

რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ტერიტორიაზე ორქიდეების ჯგუფების მოსვლისთანავე, თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ ფიტო-სანიტარს და მიიღოთ ნიშანი კონტროლის გავლის დროს. ამისათვის ტარდება შერჩევის და შერჩევის პროცედურა. (შერჩევა სავალდებულოა მცენარეებისთვის!).

შერჩევის შემდეგ, ნიმუშები იგზავნება VNIIKR– ში მოსაზრების მისაღებად. ეს პროცედურა უნდა გაკეთდეს საქონლის თითოეულ სურათზე. თუ თქვენ გეგმავთ ორქიდეების შემოტანას რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ტერიტორიაზე, უმჯობესია ამ საკითხთან დაკავშირებით წინასწარ გაიაროთ კონსულტაცია, რადგან ნებისმიერი მცენარის მოწყვეტილი ან ფესვთა სისტემით ითვლება ფუჭებადი პროდუქტი და თქვენ უნდა მოაწყოთ ეს რაც შეიძლება მალე, ისე, რომ მოგვიანებით არ გამოგდოთ თქვენი ინვესტიციები ყუთში.

  დახმარება ყვავილების იმპორტის განბაჟებაში

ეს გამოსადეგი იყო?
1

რა პროცედურები არის საჭირო იმისთვის, რომ დაადასტუროს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის მოთხოვნები სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის სფეროში, საბაჟო დეკლარაციის მომზადებისა და მისი განხორციელების საქმეში?

1. საქონლის (საქონლის) მინიჭება იმ საქონელზე, რომლის მიმართაც დაწესებულია აკრძალვები და შეზღუდვები. "ექსპორტის კონტროლის შესახებ" 24 No 18.07.1999-FZ ფედერალური კანონის 183-ე მუხლის შესაბამისად, კონტროლირებადი საქონლის იდენტიფიკაცია ...

1. პროდუქციის (საქონლის) მინიჭება საქონელზე, რომლის მიმართაც დადგენილია აკრძალვები და შეზღუდვები

24 ფედერალური კანონის 18.07.1999 მუხლის შესაბამისად, 183-ФЗ „ექსპორტის კონტროლის შესახებ“ Идентификация კონტროლირებადი საქონელი და ტექნოლოგიები, აგრეთვე კონტროლირებადი საქონლისა და ტექნოლოგიების მქონე საგარეო ეკონომიკური ოპერაციების ლიცენზიების მოპოვებასთან დაკავშირებული აუცილებელი მოქმედებების შესრულება ან რუსეთის ფედერაციისგან მათი ექსპორტის ნებართვების გარეშე, ლიცენზიის გარეშე, რუსეთის მონაწილის პასუხისმგებლობაა საგარეო ეკონომიკურ საქმიანობაში.

ექსპორტის კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლისა და ტექნოლოგიების ჩამონათვალის (ჩამონათვალის) შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის სამხედრო პროდუქტებზე, შეგიძლიათ იპოვოთ რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის ვებსაიტზე თავში: „საიტი FEA მონაწილეებისთვის“, სათაურით: „აკრძალვები და შეზღუდვები / ექსპორტის კონტროლი და სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობა/ საქონლის იდენტიფიცირება ექსპორტის კონტროლის მიზნით, სამხედრო პროდუქტების ჩათვლით ”;

”ექსპორტის მხარდაჭერა / ექსპორტის კონტროლის დაქვემდებარებული საქონელი, მათ შორის სამხედრო პროდუქტები/ კონტროლირებადი საქონლის სიები "ან ა.შ. სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის ფედერალური სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდი(ნაწილი "დასკვნები სამხედრო პროდუქტების კლასიფიკაციის შესახებ" (სამხედრო პროდუქტები))

19.07.1998- ის ფედერალური კანონის თანახმად, 114-ФЗ „რუსეთის ფედერაციასთან სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ” უცხო ქვეყნის საქონლის იმპორტი ან (ან) ექსპორტი ხორციელდება ლიცენზიების საფუძველზე გაცემული წესების შესაბამისად, რომლებიც გაცემულია რუსეთის ფედერაციაში პროდუქციის იმპორტის და ექსპორტის სალიცენზიო პროცედურის შესახებ. სამხედრო მიზნები დამტკიცებულია 10.09.2005 რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანებულებით 1062 No. ”რუსეთის ფედერაციის სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის საკითხები უცხო სახელმწიფოებთან”.

შემოტანილი და ექსპორტირებული სამხედრო პროდუქციის კლასიფიკაცია, რომელიც გაიცემა სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის ფედერალური სამსახურის მიერ (ამ რეგლამენტის დანართი X 3).

დასკვნები რუსეთის ფედერაციაში იმპორტისთვის განკუთვნილი პროდუქციის კლასიფიკაციისა ან არახელსაყრელის შესახებ და რუსეთის ფედერაციიდან სამხედრო პროდუქტებზე ექსპორტის შესახებ გამოსცემს სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის ფედერალური სამსახურის მიერ, მარტის თვეში, რუსეთის სამხედრო ტრანსპორტის ფედერალური სამსახურის ბრძანებით დადგენილი წესით, 13 2015 No. 20-ოდი (რეგისტრირებულია რუსეთის იუსტიციის მინისტრის მიერ 21.04.2015, რეგ. No. 36967).

იმ შემთხვევაში, თუ საქონელს არ მიეწოდება სამხედრო პროდუქტი, რომელიც დაფუძნებულია იდენტიფიკაციის შედეგებზე დაყრდნობით, ინფორმაცია რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის დასკვნის შესახებ, მითითებულია საქონლის დეკლარაციაში 44 სვეტში, დოკუმენტის ტიპის კოდი 01163. საქმიანობა, რომელიც მოცემულია ნაწილში "2. ნაბიჯი:" არ ხორციელდება. გადასვლა განყოფილებაში "3. ნაბიჯი:".

საქონლის იდენტიფიკაციის შედეგების სამხედრო პროდუქტზე მიტანის შემთხვევაში, ლიცენზიის მისაღებად აუცილებელია მიმართოთ რუსეთის სამხედრო ტრანსპორტის ფედერალურ სამსახურს.

2. რუსეთის ფედერაციის FSVTS– ის რეგისტრაცია საბაჟო ორგანოსთან რეგლამენტის შესაბამისად, ერთიანი წესის შესაბამისად, საბაჟო ორგანოსათვის, რომ გააკონტროლონ ევროკავშირსა და ევროკავშირის შემადგენლობაში არსებული საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტი და ამ ტერიტორიიდან ლიცენზირებული საქონლის ექსპორტი, დამტკიცდეს საბაჟო კავშირის კომისიის 22.06.2011 No. 687 გადაწყვეტილებით;

29.12.2011 No. 2652- ის რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის ბრძანება "რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ორგანოების თანამდებობის პირთა ქმედებების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს რეგულირების განხორციელებას საბაჟო ორგანოების ერთიანი პროცედურის შესახებ, რომ გააკონტროლონ ევროკავშირის საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტის კონტროლი და ამ ტერიტორიიდან ლიცენზირებული საქონლის ექსპორტი".

საკონტროლო ლიცენზიის დასადგენად, წარმოდგენილია შემდეგი:

 1. ორიგინალი ლიცენზია FSVTS რუსეთის;
 2. ლიცენზიის მფლობელის განცხადება, შედგენილი ნებისმიერი ფორმით, რომელშიც მოცემულია რეგლამენტის 5 პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტები, საბაჟო კავშირის საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიის იმპორტის საბაჟო ორგანოს მიერ კონტროლის ერთიანი წესის შესახებ, რომელიც ევროსასექსში შემავალი საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანის და ამ ტერიტორიიდან ლიცენზირებული საქონლის ექსპორტის შესახებ დამტკიცებულია, რომელიც დამტკიცებულია საბაჟო კავშირის კომისიის 22.06.2011 No. 687 გადაწყვეტილებით .

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილის წარდგენა DT

საქონლის საბაჟო წესით განთავსება წარმოდგენილია:

 1. საქონლის დეკლარაცია (DT) 20.05.2010 No. 257 საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ფორმით.
 2. ინფორმაცია მოცემულია აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობის დასადასტურებლად.
Ყურადღებით! რუსეთის FCS– მ შეიმუშავა საქონლის დეკლარაციის 44 – ე სვეტში „წარსადგენი დამატებითი ინფორმაცია / დოკუმენტები“ მითითებული ნებართვის დამადასტურებელი დოკუმენტების რაოდენობის დირექტორია. საქონლის დეკლარანტის მიერ ამ დირექტორიის გამოყენება გამორიცხავს საქონლის დეკლარაციაში ნებართვების შესახებ ინფორმაციის არასწორ მითითებას და უზრუნველყოფს საბაჟო ორგანოების მიერ ინფორმაციის მიღებას ნებართვების შესახებ, თუ ისინი ხელმისაწვდომია საბაჟო ორგანოების საინფორმაციო რესურსებში.
ეს გამოსადეგი იყო?
0

რა პროცედურები უნდა შეასრულოთ არასატარიფო რეგულირების ზომებთან შესაბამისობის დასამტკიცებლად, საბაჟო დეკლარაციისა და მისი განხორციელებისთვის მომზადებისას?

საბაჟო ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფენ EAEU- ს საბაჟო საზღვარზე გადაზიდულ საქონელზე აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვას, მათ შორის, ერთფეროვანი არასატარიფო რეგულირების ზომების დაცვას. ევრაზიის გადაწყვეტილებით ...

საბაჟო ორგანოები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფენ EAEU- ს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებულ საქონელზე აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვას, მათ შორის, არასატარიფო რეგულირების ერთიანი ზომების დაცვას.

21.04.2015 ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს გადაწყვეტილებით, 30 No. "არასატარიფო რეგულირების ზომების შესახებ" (შემდგომში "გადაწყვეტილება"), კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დაინერგა არასატარიფო რეგულირების შემდეგი საერთო ზომები:

 • აკრძალვა EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტის აკრძალვაზე და (ან) EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიიდან საქონლის ექსპორტზე ამ ჩამონათვალის მიხედვით, გადაწყვეტილების No.2 1 დანართის შესაბამისად;
 • EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტის და (ან) EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიიდან საქონლის ექსპორტის ნებართვის წესი ნუსხის შესაბამისად, დანართის No. 2 შესაბამისად.

გარდა ამისა, წევრმა სახელმწიფოებმა, მესამე ქვეყნებთან ვაჭრობისას, ცალმხრივად შეიძლება შემოიღონ და გამოიყენონ არასატარიფო რეგულირების ზომები ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შესახებ ხელშეკრულების დანართში X 7- ით გათვალისწინებული წესით.

საქონელი, რომლის მიმართაც დაწესებულია არასატარიფო რეგულირების ერთიანი ზომები, შედის იმ საქონლის ერთ ჩამონათვალში, რომელზედაც გამოიყენება არასამთავრობო ტარიფული რეგულირების ზომები მესამე ქვეყნებთან ვაჭრობაში, პროტოკოლის 4 პუნქტით გათვალისწინებული პროტოკოლის შესახებ, მესამე ქვეყნებთან მიმართებაში არასატარიფო რეგულირების ზომების შესახებ (დანართი X 7 ევრაზიის ეკონომიკური ხელშეკრულების შესახებ) ალიანსის 29 წლის 2014 წლის მაისს) და გამოქვეყნდა კავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზე საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ქსელ "ინტერნეტით".

16.08.2012- ის No.2 134 ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს გადაწყვეტილებით, ”არასამთავრობო ტარიფების დარგის სფეროში ნორმატიული აქტების შესახებ” დამტკიცდა იმ საქონლის ერთიანი ნუსხა, რომლის მიმართაც საბაჟო კავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ იმპორტის ან შეზღუდვების აკრძალვა ან ექსპორტის შეზღუდვა ხდება ევროკავშირის საბჭოს მესამე ქვეყნებთან ვაჭრობით (შემდგომში - ერთიანი სია), აგრეთვე დებულება შეზღუდვების გამოყენების შესახებ.

ერთიან სიაში შეტანილი საქონლის იმპორტი და (ან) ექსპორტი, ისევე როგორც სიებში, გადაწყვეტილების შესახებ No. N 2 დანართის შესაბამისად, ხორციელდება რეგლამენტით დადგენილი წესით, რომელიც დამტკიცებულია 16.08.2012 No. No. 134 და 21.04.2015 No. 30 საკრებულოს საბჭოს გადაწყვეტილებებით.

EAEU- ს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებისას ან საქონლის საბაჟო პროცედურებში მოთავსებისას, აკრძალვების და შეზღუდვების დაცვა დადასტურებულია ევრაზიული ეკონომიკური კომისიის (შემდგომში - კომისია) ან ევრაზიის წევრი სახელმწიფოების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების მიერ დადგენილ შემთხვევებში და წესით, წარდგენის დოკუმენტებით და (ან) ინფორმაციის დამადასტურებელი გზით. აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობა.

ეს გამოსადეგი იყო?
0

როგორ და რა შემთხვევებში არის გაფორმებული ქვესადგურის რეგისტრაციისა და გახსნის ხელშეკრულება?

ხელშეკრულება დარეგისტრირებულია ავტორიზებულ ბანკში, თუ ხელშეკრულების ოდენობა აღემატება 3 000 000 რუბლს, ისე, როგორც ეს განსაზღვრულია რუსეთის ბანკის ინსტრუქციის 5 წლის 16 აგვისტოს მე -2017 თავში ...

ხელშეკრულების რეგისტრაცია უფლებამოსილ ბანკთან ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ოდენობა აღემატება 3 000 000 რუბლს, რუსეთის ბანკის 5 თავით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად, 16 აგვისტო 2017 აგვისტოს 181 აგვისტოს 181 "აგვისტოს 8.2.2" დამადასტურებელი დოკუმენტების გაგზავნის წესის შესახებ "რეზიდენტებისა და ოფიციალური პირების მიერ დადასტურებული დოკუმენტების გაგზავნის წესის შესაბამისად. ინფორმაცია უცხოური ვალუტის გარიგების განხორციელებისას, სავალუტო გარიგებების აღრიცხვისა და ანგარიშგების ერთიანი ფორმების შესახებ, მათი წარდგენის წესი და პირობები "(შემდგომში - ინსტრუქცია X 8.2-I) (არა უგვიანეს საქონლის დეკლარაციის, დოკუმენტის და წარდგენის თარიღიდან). საქონლის დეკლარაციად გამოიყენება საბაჟო კავშირის საბაჟო კანონმდებლობის შესაბამისად, განაცხადი პირობით განთავისუფლებასთან დაკავშირებით (განაცხადი ექსპორტირებული საქონლის კომპონენტის განთავისუფლებისათვის), ან საქონლის საბაჟო დეკლარაციის მოთხოვნის არარსებობის შემთხვევაში, საბაჟო კავშირის საბაჟო კანონმდებლობის შესაბამისად - არა უგვიანეს 181 ქვეპუნქტით დადგენილი ვადა პუნქტი XNUMX ინსტრუქციის No.2 XNUMX-I რეზიდენტის მიერ დამხმარე დოკუმენტების მოწმობის წარდგენისთვის).

ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, რეზიდენტი წარუდგენს უფლებამოსილ ბანკს, რეგისტრაციისთვის ხელშეკრულების ვადის გათვალისწინებით (ინსტრუქცია N 5.7 პუნქტი 181-I), ამავდროულად, შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

 • კონტრაქტიამ ინსტრუქციის 4 თავში მითითებული, იმ ვალდებულებების შესრულება, რომლისთვისაც საჭიროა სააღრიცხვო ხელშეკრულება ან ინფორმაცია ასეთი ხელშეკრულებიდან, რომელიც შეიცავს საჭირო ინფორმაციას;
 • ბანკის საკონტროლო ფურცლის I სექციის უფლებამოსილი ბანკის მიერ ფორმირებისათვის საჭირო სხვა ინფორმაცია.
ინსტრუქციის X 4.2-I ინსტრუქციის 181 პუნქტის თანახმად, უფლებამოსილ ბანკში რეგისტრაცია ექვემდებარება ხელშეკრულებებს, რომლისთვისაც ვალდებულებების ოდენობა ტოლია ან მეტი, ვიდრე ექვივალენტი: იმპორტის ხელშეკრულებებისთვის - 3 მილიონი რუბლი, ხოლო საექსპორტო ხელშეკრულებებისთვის - 6 მილიონი რუბლი.
ეს გამოსადეგი იყო?
0

რა არის გათვალისწინებული საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილის მიერ საქონლის საბაჟო წესით განთავსებისთვის?

საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის მიზნით, წარდგენილია შემდეგი: დეკლარაცია საქონლის შესახებ (DT) საბაჟო კავშირის კომისიის 20.05.2010 წლის No 257. გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ფორმის შესახებ. ინფორმაცია დოკუმენტის შესახებ, რომელიც ადასტურებს მოთხოვნების შესრულებას ...

საქონლის საბაჟო პროცედურის განსახორციელებლად წარდგენა:

 1. საქონლის დეკლარაცია (DT) 20.05.2010 No. 257 საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ფორმით.
 2. ინფორმაცია მოცემულია დოკუმენტზე, რომელიც დაადასტურებს ვალუტის კონტროლის სფეროში მოთხოვნების დაცვას საბაჟო კავშირის წევრი სახელმწიფოების სავალუტო კანონმდებლობის შესაბამისად, სვეტში 44 ”დამატებითი ინფორმაცია / წარდგენილი დოკუმენტები” DT.
ეს გამოსადეგი იყო?
1

როგორ უნდა ჩამოიტანოთ ბანანი ვლადივოსტკში?

ბანანი რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხილია, რუსეთი ბანანის იმპორტიორი ხუთეულშია მსოფლიოში. რუსეთში ბანანის მთავარი მიმწოდებელი ეკვადორია, რომელიც მთლიანი მარაგების 95% -ს შეადგენს ...

შემოიტანეთ ბანანი ვლადივოსტოკშიბანანი რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხილია, რუსეთი ბანანის იმპორტიორი ხუთეულშია მსოფლიოში. რუსეთში ბანანის მთავარი მიმწოდებელი არის ეკვადორი, რომელიც ბანანის მთლიანი გადაზიდვების 95% -ს შეადგენს. დანარჩენ 5% -ს იზიარებენ ფილიპინები, ტაილანდი, ვიეტნამი, ჩინეთი, ინდოეთი და ა.შ.

ცოტამ თუ იცის, მაგრამ ბანანის ბუჩქი მოსავალს იძლევა სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ! 9 თვის მცირე ყლორტიდან, იზრდება 3 მეტრიანი მცენარე, რომელზეც ჩანს მხოლოდ ერთი ყვავილი, ხოლო 3 თვეებში ერთი ბანანის ყვავილი მწიფდება, მასით დაახლოებით 20 კგ. მოსავლის აღების შემდეგ, ბუჩქი იჭრება.

ტრანსპორტირების დაწყებამდე ბანანი დალაგებულია, ირეცხება და დაფასოებულია, ასევე ფრთხილად ხდება მათი მონიტორინგი ისე, რომ ერთი მწიფე ბანანი არ მოხვდეს პარტიაში, რადგან ასეთი "დაუპატიჟებელი სტუმარი" გააფუჭებს მთელ პარტიას, მწიფე ბანანი ათავისუფლებს ეთილენის გაზს, რაც აჩქარებს სხვა მწვანე ბანანის მომწიფებას. ტემპერატურაზე 12 გრადუსამდე, ბანანი მნიშვნელოვნად ანელებს სიმწიფის პროცესს და მათი შენახვა შესაძლებელია 90 დღემდე. 

ვლადივოსტოკში იმპორტირებული ბანანი ექვემდებარება შესაბამისობის სავალდებულო დეკლარაციას საბაჟო კავშირის 021/2011 ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად სურსათის უვნებლობისა და 022/2011 კვების პროდუქტების ეტიკეტირების, აგრეთვე სავალდებულო ფიტოსანიტარული კონტროლის შესაბამისად.

დეკლარაცია ადასტურებს იმპორტირებული საქონლის შესაბამისობას სახელმწიფო სტანდარტებთან და საჭიროა ფიტოსანიტარული კონტროლი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საშიში მავნებლები და მცენარეთა დაავადებები რუსეთის ფედერაციაში არ შეიტანება ბანანის პარტით. ფიტოსანიტარული სამსახურიდან რეგულირებადი პროდუქციის იმპორტის ნებართვის მიღება აუცილებელია ყოველ ჯერზე ახალი ტვირთის იმპორტირებისას. ბანანი, ისევე როგორც მრავალი სხვა ხილი და ბოსტნეული, კლასიფიცირდება როგორც მავნებლების მაღალი რისკის მქონე საქონელი. ამიტომ, საქონლის ჯგუფის ჩამოსვლისთანავე, ფიტოსანიტარული სამსახურის ინსპექტორები იღებენ ნიმუშებსა და ნიმუშებს, რომლებიც შემდეგ იგზავნება VNIIKR– ში გამოსაკვლევად. 

თუ ლაბორატორიაში არ არის აღმოჩენილი მწერების და დაავადებების "მგზავრები", ტვირთის ფიტოსანიტარიიდან იღებს ნიშანს "ნებადართულია გათავისუფლება". რჩება მხოლოდ ტვირთის საბაჟო დეკლარაციის გაცემა.შემდეგ ბანანის მოყვანა შესაძლებელია დროებითი საცავის საწყობიდან.

ბანანი მალფუჭებადი საქონელია, ამიტომ ყოველთვის ყურადღებით უნდა შეამოწმოთ ექსპორტიორების მიერ მოწოდებული დოკუმენტები, წინასწარ გააკეთოთ ყველა საჭირო სერთიფიკატი, წარუდგინოთ შემოწმების ორგანოებს განცხადებები და თანმხლები დოკუმენტები.   

ეს გამოსადეგი იყო?
1

როგორ ხდება საქონლის დეკლარაციის შევსება და რეგისტრაცია?

საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე დეკლარანტი აყალიბებს საბაჟო კონტროლისთვის საჭირო დოკუმენტების პაკეტს. საბაჟო კონტროლისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტი ფორმალდება რუსეთის FCS– ის მიერ დადგენილი ფორმატით და ექვემდებარება განთავსებას EADD– ში ...

საქონელზე დეკლარაციის წარდგენამდე, დეკლარანტი ქმნის საბუთების პაკეტს, რომელიც აუცილებელია საბაჟო კონტროლისთვის. საბაჟო კონტროლისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტი ფორმატიზებულია რუსეთის FCS მიერ დადგენილ ფორმატებში და უნდა განთავსდეს მასში  EDAD.

დოკუმენტის EDA- ში განთავსებისას დეკლარანტს ეგზავნება დოკუმენტის საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომელიც შემდეგ მითითებულია საქონლის დეკლარაციაში.

EDA– ში ერთხელ განთავსებული დოკუმენტი არ ექვემდებარება EDA– ს განმეორებით განთავსებას და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი საბაჟო ორგანოში, განურჩევლად მისი ადგილმდებარეობისა.

საქონლისა და დოკუმენტაციის შესახებ განცხადების ელექტრონული ფორმით წარდგენა, რომლის საფუძველზეც იგი ივსება:

 • დადგენილი წესით დამოწმებული სპეციალიზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით;
 • რუსეთის FCS ელექტრონული დეკლარაციის პორტალით (edata.საბაჟო.ru / ed);
 • საბაჟო წარმომადგენელთა მომსახურების გამოყენებით.

საქონლის წარდგენილი დეკლარაცია ექვემდებარება ავტომატური ფორმატის კონტროლს. პროცესის დროს, ფორმატში და სტრუქტურაში შეცდომები შეიძლება გამოვლენილი იყოს საქონლის დეკლარაციაში. ამ შემთხვევაში, იგი უბრუნდება მას, ვინც წარუდგენს მას, შეცვალოს მითითებული შეცდომები.

თუ საბაჟო დეკლარაცია წერილობითი ფორმით არის წარმოდგენილი, ელექტრონული ასლი ეგზავნება საბაჟო ორგანოს, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი EAEU- ს საბაჟო კოდექსით, საბაჟო კავშირის კომისიის (ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის კოლეგია) გადაწყვეტილებით ან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით, იმ შემთხვევებში, რომლებიც გათვალისწინებულია საბაჟო კავშირის კომისიის (კოლეგიუმის) კომისიის გადაწყვეტილებით. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი).

კერძოდ, ელექტრონული ასლი არ არის საჭირო სამგზავრო საბაჟო დეკლარაციების, ავტომობილის დეკლარაციების წარდგენისას, ან წერილობითი განცხადების ან საქონლის ჩამონათვალის წარდგენისას.

EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტირებული საქონლის საბაჟო დეკლარაცია შეიტანება საქონლის დროებითი შენახვის ვადის გასვლამდე.

ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ექსპორტირებული საქონლის საბაჟო დეკლარაცია შეიტანება მათ ევრაზიის საბაჟო ტერიტორიის დატოვებამდე, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი EAEU- ს საბაჟო კოდექსით.

საბაჟო დეკლარაციასთან დაკავშირებული რეგისტრაციასთან ან საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციაზე უარის თქმასთან საბაჟო ორგანოს ასრულებს საბაჟო ორგანოს სამუშაო არა უგვიანეს 1 საათი, საბაჟო დეკლარაციის შეტანის მომენტიდან, თუ იმ შემთხვევაში, თუ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით უფრო მოკლე ვადა არ არის დადგენილი საბაჟო რეგულირების შესახებ.

ელექტრონულ დეკლარაციის ფორმაში საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაცია შეიძლება განხორციელდეს როგორც საბაჟო ორგანოს თანამდებობის პირის, ისე საბაჟო ორგანოს საინფორმაციო სისტემის მიერ, ავტომატური (ე.ი. ოფიციალური პირის მონაწილეობის გარეშე) რეჟიმში.

დეკლარაციის შედგენისას, ყველა ოპერაციას ასრულებს თანამდებობის პირი.

საქონლის დეკლარაციის შევსების თარიღი და დრო, მისი ელექტრონული ასლი და საჭირო დოკუმენტები საბაჟო ორგანოს მიერ დაფიქსირდება ჟურნალში. ელექტრონული დეკლარაციის ფორმით, საქონელზე დეკლარაციის შეტანის თარიღი და დრო დაფიქსირდება ავტომატურად ინფორმაციულ რესურსებში (ყველა მოქმედებისა და ოპერაციების ხე).

საქონლის დეკლარაციას დეკლარანტი ან საბაჟო წარმომადგენელი წარუდგენს საბაჟო ორგანოს, რომელსაც უფლებამოსილია დარეგისტრიროს საბაჟო დეკლარაციები.

თუ არსებობს საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი, თანამდებობის პირი ადგენს რეგისტრაციის უარი ფურცელზე დუბლიკატში იმ ფორმით, რომელშიც სავალდებულოა მითითება დეკლარაციის რეგისტრაციაზე უარის თქმის მიზეზების შესახებ.

საბაჟო ორგანო უარს ამბობს საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციაზე, თუ:

 1. საბაჟო დეკლარაცია წარუდგენს საბაჟო ორგანოს, რომელსაც არ აქვს უფლებამოსილი დაარეგისტრიროს საბაჟო დეკლარაციები;
 2. უნებართვო პირის მიერ წარდგენილი საბაჟო დეკლარაცია;
 3. საბაჟო დეკლარაციის ფორმა არ შესრულებულა;
 4. საჭირო ინფორმაცია საბაჟო დეკლარაციაში არ არის მითითებული;
 5. საბაჟო დეკლარაცია არ არის ხელმოწერილი ან სათანადოდ დამოწმებული ან არ არის შედგენილი დადგენილი ფორმით;
 6. დეკლარირებული საქონლის მიმართ არ განხორციელებულა ისეთი ქმედებები, რომლებიც EAEU TC– ს შესაბამისად უნდა დასრულდეს საბაჟო დეკლარაციის წარდგენამდე ან იმავე დროს;
 7. მოქმედებები, რომლებიც უნდა დასრულდეს საბაჟო დეკლარაციის შეტანის დაწყებამდე ან ამავე დროს, არ დასრულებულა;
 8. საქონლის საბაჟო დეკლარაციის მახასიათებლები არ შეინიშნება.

უნდა აღინიშნოს, რომ საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის პირობების კონტროლს ახორციელებს საბაჟო ორგანო, რეგისტრაციის მეთოდის მიუხედავად, საბაჟო თანამდებობის პირის ან ინფორმაციული სისტემის მიერ.

ავტომატური რეგისტრაციის ტექნოლოგიის წარმატებული გამოყენების მიზნით, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს 20.05.2010 No. 257 გადაწყვეტილებით საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით დადგენილი საქონლის დეკლარაციის შევსების სისწორეს, აგრეთვე საქონლის დეკლარაციის 54 სვეტში მითითებული ინფორმაციის შესაბამისობას, სერთიფიკატში გაფორმებულ ელექტრონულ ხელმოწერის ღილაკთან შეიტანეს განცხადება პროდუქტი.

საქონლის შემოტანისას მნიშვნელოვანი პირობაა გარიგებასთან დაკავშირებული მოქმედებების თანმიმდევრობა, რომელიც უნდა დასრულდეს დეკლარაციის წარდგენამდე. ასე რომ, თუ იმპორტირებულ საქონელზე რაც ადრე იყო გამოცხადებული საბაჟო პროცედურა საბაჟო ტრანზიტი, შემდეგ საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე აუცილებელია მანქანა დანიშნულების ადგილზე ჩამოსვლა და საბაჟო ორგანოსათვის საბუთების წარდგენა.

თუ საქონელი განთავსებულია საგუშაგოზე (მაგალითად, აეროპორტში ან საზღვაო ნავსადგურთან), მაშინ უნდა დასრულდეს ყველა ოპერაცია, რომელიც უკავშირდება საქონლისა და საერთაშორისო ტრანსპორტის მანქანების ჩამოსვლას.

ეს გამოსადეგი იყო?
0

რა პროცედურები არსებობს ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის უზრუნველსაყოფად საბაჟო დეკლარაციის მომზადებისა და მისი განხორციელებისთვის?

საბაჟო ორგანოები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე (EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 2-ე მუხლის მე -351 პუნქტი). ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტები ...

საბაჟო ორგანოები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე (პუნქტი 2, EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 351 მუხლი).

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე (შემდგომში - EAEU) იურიდიული დოკუმენტებია:

 • EAEU შეთანხმება (ნაწილი 23 ”ინტელექტუალური საკუთრება”);
 • ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო კოდექსი (მუხლი 124, თავი 52. "ღონისძიებები, რომლებიც მიღებულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დასაცავად, რომლებიც მიღებულია საბაჟო ორგანოების მიერ");
 • 03.08.2018 ფედერალური კანონი 289-ФЗ "რუსეთის ფედერაციაში საბაჟო რეგულირების შესახებ და რუსეთის ფედერაციის გარკვეული საკანონმდებლო აქტების შესწორების შესახებ" (სტატიები 112 და 113, თავი 57. "ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დასაცავად ღონისძიებები მიღებული საბაჟო წესით");
 • EAEU წევრი სახელმწიფოების ეროვნული კანონმდებლობა.

საბაჟო ორგანოები იღებენ ზომებს ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების უფლებების დასაცავად, რომელთა საბაჟო რეესტრს ინახავს ეს საბაჟო ორგანოები EAEU- ს წევრ სახელმწიფოში, და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე, EAEU- ს წევრი სახელმწიფოების ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების ერთიან საბაჟო რეესტრში შედის (შემდგომში - OIC საბაჟო რეესტრები). ,

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის ზომები არ გამოიყენება საბაჟო ორგანოების მიერ: საბაჟო საზღვარზე ტრანსპორტირებულ საქონელთან მიმართებაში:
 1. საბაჟო საზღვარზე გადაზიდულ საქონელზე და განბაჟების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის მიმართ, განადგურების საბაჟო პროცედურასთან დაკავშირებით;
 2. საქონლის გარკვეულ კატეგორიებთან მიმართებაში, რომელთა მიმართ გამოიყენება სპეციალური საბაჟო პროცედურა (საქმეები და პროცედურები განსაზღვრავს კომისიას).
 3. იმ საბაჟო საზღვარზე გადაზიდული საქონლის მიმართ, რომლებიც მოთავსებულია საბაჟო პროცედურებში, რომლებიც განკუთვნილია დიპლომატიური წარმომადგენლობების, საკონსულო ოფისების, სახელმწიფო წარმომადგენლობების საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ან მათ მისიებში, სხვა ორგანიზაციებში ან მათი მისიებში, ოფიციალური გამოყენებისთვის, კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე.

1. იმ ფაქტის დადგენა, რომ საქონელი თავისუფალია ინტელექტუალური საკუთრების საფუძველზე მესამე მხარის პრეტენზიისგან

საბაჟო ორგანოების მიერ EAEU- ს წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიებზე ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის უზრუნველყოფის შემოწმება.

ინფორმაცია OIP- ის წევრი ქვეყნების OIP და საბაჟო რეესტრების ერთიანი საბაჟო რეესტრის შესახებ.

საქონლის საბაჟო პროცედურის განსახორციელებლად წარდგენა:

 1. 20.05.2010 No. 257 საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად შედგენილი და შევსებული საქონლის დეკლარაცია (DT);
 2. ინტელექტუალური საკუთრების უფლების გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტები (საავტორო უფლებები, სალიცენზიო ხელშეკრულება, ინტელექტუალური საკუთრების რეგისტრაციის მოწმობა, სავაჭრო ნიშნის გამოყენების შესახებ შეთანხმება და მსგავსი);
 3. EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე სამოქალაქო საქონლის შემოტანის დამადასტურებელი დოკუმენტები საავტორო უფლებების მფლობელის თანხმობით (დილერანტობა, დისტრიბუტორი ხელშეკრულება, წერილობითი თანხმობა და ა.შ.).
თუ OIP- ის საბაჟო რეესტრში შედის ინტელექტუალური საკუთრების შემცველი საქონლის საბაჟო წესით მოთავსებასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციების დროს, საბაჟო ორგანომ დაადგინა ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევის ნიშნები, მაშინ ასეთი საქონლის განთავისუფლება შეჩერებულია 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. . 

ამავე დროს, ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, საბაჟო ორგანოს უფლება აქვს შეაჩეროს ინტელექტუალური საკუთრების შემცველი საქონლის განთავისუფლება, რომელიც არ შედის OIC- ის საბაჟო რეესტრებში, EAEU- ს წევრ სახელმწიფოების კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ex officio პროცედურა, ფედერალური კანონის 113 მუხლი )

რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული ალკოჰოლური პროდუქტების ეტიკეტირების წესი და წესები დადგენილია რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მთავრობის დეკემბრის ბრძანებულებით 31 2005 No. 866 ”ალკოჰოლური პროდუქტების ეტიკეტირების მარკებით” და რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის ბრძანებით ოქტომბრიდან 7 2010 No. ალკოჰოლის გამოყენების ეტიკეტირებისა და მონიტორინგისთვის. ”

ეს გამოსადეგი იყო?
1

როგორ არის საქონელი შემოტანილი შესაბამისობის სავალდებულო შეფასების (დადასტურების) ექვემდებარება?

საქონლის იმპორტი, რომელიც ექვემდებარება შესაბამისობის სავალდებულო შეფასებას (დადასტურებას), ხორციელდება EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე პროდუქციის (საქონლის) იმპორტის პროცედურის წესის შესახებ, რომლის მიმართაც საბაჟო მოთხოვნები დგინდება ...

შესაბამისობის სავალდებულო შეფასების (დადასტურების) დაქვემდებარებული საქონლის იმპორტი ხორციელდება რეგლამენტის შესაბამისად, EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის (საქონლის) იმპორტირების წესის შესახებ, რისთვისაც სავალდებულო მოთხოვნები დგინდება საბაჟო კავშირში, დამტკიცებულია ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს დეკემბრის გადაწყვეტილებით, 25 2012 No. Xnumx

საქონლის საბაჟო პროცედურის განსახორციელებლად წარდგენა:

 1. საქონლის დეკლარაცია (DT) 20.05.2010 No. 257 საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ფორმით;
 2. ინფორმაცია მოცემულია აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობის დასადასტურებლად.
Ყურადღებით! EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 109-ე მუხლის თანახმად, საქონლის დეკლარაციის წარდგენას არ ახლავს საბაჟო ორგანოსთვის საქონლის დეკლარაციაში დეკლარირებული ინფორმაციის დამადასტურებელი საბუთების წარდგენა, გარდა ამ პუნქტის მე -XNUMX პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

ქაღალდის საქონლის დეკლარაციის შედგენას თან ახლავს საბაჟო ორგანოსათვის წარდგენილი დოკუმენტები, რომლებიც ამტკიცებენ საქონლის დეკლარაციის შედგენის პირის უფლებამოსილებას, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის დადგენილი წევრი სახელმწიფოების კანონებით, საბაჟო რეგულირების შესახებ

ეს მუხლი ასევე ითვალისწინებს დეკლარანტის უფლებას წარუდგინოს დოკუმენტები, რომლებიც დაადასტუროს საქონლის წარმოშობის შესახებ ინფორმაციას, აკრძალვებთან შესაბამისობას და შეზღუდვებს, თუკი ამგვარი დოკუმენტების ან (ან) მათ შესახებ ინფორმაციის მიღება შეუძლებელია საქონელზე დეკლარაციის შეტანამდე ან საქონლის გამოშვებამდე განცხადების შეტანის შემდეგ. EAEU- ს საბაჟო კოდექსის 2 მუხლის 80 პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო ორგანოს შეუძლია აგრეთვე განსაზღვროს ამ დოკუმენტების წარდგენის წესი. ამ სტატიის განსახორციელებლად, გამოიცა რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ბრძანება 06.03.2018 No. 40 н ”დეკლარანტის წარდგენის პროცედურის განსაზღვრის შესახებ საქონელზე დეკლარაციის შეტანამდე ან საქონელზე დეკლარაციის შეტანის შემდეგ საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გამოშვებამდე, აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობაში.

რუსეთის ფედერალურმა საბჭომ შეიმუშავა ნებართვების რიცხვის დირექტორია, მითითებულია საქონლის დეკლარაციის 44 სვეტში „დამატებითი ინფორმაცია / წარდგენილი დოკუმენტები“. საქონლის დეკლარანტების მიერ ამ დირექტორიის გამოყენება გამორიცხავს საქონლის დეკლარაციაში ნებართვების შესახებ ინფორმაციის არასწორ მითითებას და უზრუნველყოფს, რომ საბაჟო ორგანოები მიიღონ ინფორმაცია ფედერალური აღმასრულებელი ორგანოსგან ნებართვების შესახებ, უწყებათაშორისი ელექტრონული ურთიერთქმედების სისტემის საშუალებით.

საბაჟო ორგანოები გადაამოწმებენ DT– ში დეკლარაციის წესების დაცვას იმპორტირებული საქონლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ინფორმაციის (სვეტი 14 DT „დეკლარანტი“, სვეტი 31 DT „პაკეტები და საქონლის აღწერილობა“, სვეტი 33 DT „საქონლის კოდექსი“, სვეტი 34 DT „კოდი წარმოშობის ქვეყანა ”, სვეტი 44 DT” წარდგენილი დამატებითი ინფორმაცია / დოკუმენტები ”.

ეს გამოსადეგი იყო?
0

როგორ ხდება საქონლის შემოტანა EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე?

EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანისას, ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის ჩამოსვლასთან და საბაჟო ტრანზიტის პროცედურის შესაბამისად გადაადგილებასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციების თანმიმდევრული შესრულება ...

EAEU- ს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანისას, გათვალისწინებულია ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის ჩამოსვლასთან დაკავშირებული საქონლის თანმიმდევრულად ჩატარება და საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, საბაჟო ორგანოში გადატანა, სადაც ისინი გამოცხადდება დეკლარანტის მიერ არჩეული საბაჟო პროცედურის შესაბამისად.

საქონლის ექსპორტზე გატანისას, მათი დეკლარაცია ხდება დეკლარაციის შესაბამისად, მათი ექსპორტზე გატარების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, ხოლო ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გასვლის ადგილზე, ხორციელდება გამგზავრებასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციები.

ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე თავისუფლად შეიძლება გადაადგილდეს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის რომელიმე წევრი ქვეყნის იმპორტირებული და მასში მოთავსებული საქონლის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს საქონელს "ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საქონლის" სტატუსის მისაღებად.

ეს გამოსადეგი იყო?
0

როგორ უზრუნველყოფს საბაჟო ორგანოები რუსეთის სავალუტო კანონმდებლობის შესაბამისობას საქონლის საბაჟო დეკლარაციაში?

საბაჟო ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებენ კონტროლს სავალუტო ოპერაციებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან, აგრეთვე საქონლის იმპორტთან რუსეთის ფედერაციაში და ...

საბაჟო ორგანოები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებენ ვალდებულებებს სავალუტო ოპერაციებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციაში საქონლის იმპორტით და მათი ექსპორტიდან რუსეთის ფედერაციაში, აგრეთვე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული სავალუტო ოპერაციების შესაბამისობასთან. EAEU- ს საბაჟო საზღვრის გავლით, რუსეთის ფედერაციაში საქონლის იმპორტით და რუსეთის ფედერაციიდან საქონლის ექსპორტით, ლიცენზიებისა და ნებართვების პირობებით (პუნქტი 3 პუნქტი 2 მუხლი. Art. 254 ფედერალური 3- ის კანონი 2018 აგვისტოს შესახებ, No. 289-ФЗ "რუსეთის ფედერაციაში საბაჟო რეგულირების შესახებ და რუსეთის ფედერაციის გარკვეული საკანონმდებლო აქტების შესწორების შესახებ").

ეს გამოსადეგი იყო?
0

რა ზომებია საჭირო ექსპორტის კონტროლის სფეროში კანონმდებლობის უზრუნველსაყოფად, ექსპორტის (იმპორტირებული) საქონლის (ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის) საბაჟო დეკლარაციის დროს?

1. დეკლარირებული საქონლის კლასიფიკაცია, როგორც საქონელი, რომლის მიმართაც დაწესებულია აკრძალვები და შეზღუდვები ექსპორტის კონტროლის სფეროში. 24 წლის 18 ივლისის ფედერალური კანონის 1999-ე მუხლის შესაბამისად ...

1. დეკლარირებული საქონლის გადაცემა იმ საქონელზე, რომელთა მიმართ აკრძალვები და შეზღუდვები დაწესებულია ექსპორტის კონტროლის სფეროში.

24 ივლისის 18- ის ფედერალური კანონის 1999 მუხლის შესაბამისად, 183 No. XNUMX-ФЗ „ექსპორტის კონტროლის შესახებ“, კონტროლირებადი საქონლისა და ტექნოლოგიების იდენტიფიკაცია, აგრეთვე კონტროლირებადი საქონლით და ტექნოლოგიებით საგარეო ეკონომიკური ოპერაციების ლიცენზიების მოპოვებასთან დაკავშირებული აუცილებელი მოქმედებების შესრულება ან კონტროლირებადი საქონლით და ტექნოლოგიებით ნებართვებით. მათი ექსპორტი რუსეთის ფედერაციიდან ლიცენზიების გარეშე, რუსი მონაწილის პასუხისმგებლობაა საგარეო ეკონომიკურ საქმიანობაში.

ექსპორტის კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლისა და ტექნოლოგიების ჩამონათვალის (ჩამონათვალის) შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ:

 • ტექნიკური და ექსპორტის კონტროლის ფედერალური სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (განყოფილება "ექსპორტის კონტროლი / დოკუმენტები / კონტროლირებადი საქონლის სიები" (ორმაგი დანიშნულების პროდუქტი)) ან
 • ფედერალური საბაჟო სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე სექციაში "საიტი FEA მონაწილეებისთვის" ქვეპუნქტებში:
  • "აკრძალვები და შეზღუდვები / ექსპორტის კონტროლი და სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობა / ექსპორტის კონტროლისთვის საქონლის იდენტიფიცირება, მათ შორის სამხედრო პროდუქტები";
  • "ექსპორტის მხარდაჭერა / ექსპორტის კონტროლის დაქვემდებარებული საქონელი, მათ შორის სამხედრო პროდუქტები / კონტროლირებადი საქონლის სიები"

ამასთანავე, განყოფილებაში "საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა საიტი / აკრძალვები და შეზღუდვები / ექსპორტის კონტროლი და სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობა / საქონლის იდენტიფიკაცია ექსპორტის კონტროლის მიზნით, მათ შორის სამხედრო პროდუქტები / რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის ინფორმაცია" გამოაქვეყნა დირექტორია "კოდები CN FEA EAEU საქონელი, რომელიც შეიცავს ორმაგი დანიშნულების საქონელსა და ტექნოლოგიებს, რომელთათვისაც ხორციელდება ექსპორტის კონტროლი. ”

ეს დირექტორია შეიცავს საქონლის შესაბამის კოდებს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ერთიანი სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, სადაც მოცემულია ამ კოდების შესაბამისი კონტროლირებადი საქონლის სიების პოზიციები.

აგრეთვე რუსეთის FCS ვებსაიტზე, სექციის "ნებართვების შესახებ" განყოფილებაში, საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეებისთვის საკონტროლო პრაქტიკის ბიბლიოთეკა განთავსებული ორმაგი დანიშნულების ნივთებისთვის ან ჩვენი საიტი ... ბიბლიოთეკაში მოცემული ინფორმაცია არ არის იურიდიულად მნიშვნელოვანი, აქვს საცნობარო ხასიათი და საშუალებას აძლევს საგარეო ეკონომიკურ საქმიანობას მონაწილის საბაჟო ოპერაციების დაწყებამდე, მიიღოს გადაწყვეტილება საქონლის იდენტიფიკაციის აუცილებლობის შესახებ.

21 2016 565 No. "კონტროლირებადი საქონლისა და ტექნოლოგიების დადგენის წესის, საიდენტიფიკაციო მოხსენების ფორმისა და მისი შევსების წესების შესახებ" დადგენილების შესაბამისად, დასკვნა, ექსპორტზე კონტროლისთვის საქონლის იდენტიფიკაციის შედეგების შესახებ, შეიძლება შეადგინოს საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილემ დამოუკიდებლად ან მისი მიმართვა FSTEC რუსეთი ან უფლებამოსილი ექსპერტი ორგანიზაცია.

ინფორმაცია საიდენტიფიკაციო მოხსენების შესახებ, რომელიც შეიცავს სვეტში "ზოგადი დასკვნები იდენტიფიკაციის შედეგების შესახებ"ამ დასკვნაში მითითებული საგარეო ეკონომიკური ოპერაციის განსახორციელებლად, ლიცენზია ან რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ნებართვა არ არის საჭირო ექსპორტის კონტროლის სფეროში”საქონლის დეკლარაციაში მითითებულია სვეტში 44, დოკუმენტის ტიპის კოდით 01154.

საიდენტიფიკაციო დასკვნის ელექტრონული ასლი, რომელიც შედგენილია საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილის მიერ დამოუკიდებლად, განთავსდება დეკლარანტის ელექტრონულ არქივში. იგზავნება ინფორმაცია რუსეთის FSTEC ან ავტორიზებული საექსპერტო ორგანიზაციების მიერ გაცემული საიდენტიფიკაციო ანგარიშების შესახებ საბაჟო ინფორმაციის რესურსები რუსეთის FSTEC– დან. საქონლის არ კლასიფიკაციის შემთხვევაში, ღონისძიების ექსპორტის კონტროლის ობიექტებზე იდენტიფიკაციის შედეგების შესაბამისად, საჭიროა ქვემოთ ჩამოთვლილი საქმიანობის შემოტანა.


2. იმ შემთხვევაში, თუ იდენტიფიკაციის შედეგების საფუძველზე დადგინდება, რომ მოცემული პროდუქტი არის კონტროლირებადი პროდუქტი (ორმაგი დანიშნულების პროდუქტები), აუცილებელია რუსეთის ფედერაციის FSTEC– დან ლიცენზიის მოპოვება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მთავრობის სექტემბრის 15 განკარგულებით დადგენილი წესით, 2008 691 No. XNUMX "დებულების დამტკიცების შესახებ. საგარეო ეკონომიკური ოპერაციების ლიცენზირება საქონლით, ინფორმაციით, სამუშაოებით, მომსახურებით, ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგებით (მათზე უფლებებით), რომლის მიმართაც შეიქმნა ექსპორტის კონტროლი ეჰ. ”

აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განკარგულებაში ჩამოთვლილ შემთხვევებში 15 2005 No. 517 "რუსეთის ფედერაციის ექსპორტის საკონტროლო კომისიიდან ნებართვის მიღების პროცედურაზე, საქონლის, ინფორმაციის, სამუშაოების, მომსახურებებით, ინტელექტუალური საკუთრების შედეგებით (მათ უფლებებზე). შეიძლება გამოყენებულ იქნას უცხო ქვეყნის ან უცხო პირის მიერ მასობრივი განადგურების იარაღისა და მათი მიწოდების მანქანების, სხვა ტიპის იარაღისა და სამხედრო აღჭურვილობის შესაქმნელად, ან არის ორგანიზაციების ან ტერორისტულ საქმიანობაში ჩართული პირების ინტერესები, "თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ რუსეთის FSTEC- ს, რომ მიიღოთ ნებართვა რუსეთის ფედერაციის ექსპორტის კონტროლის კომისიიდან.

კონტროლირებადი საქონლის იმპორტი და (ან) ექსპორტი ხორციელდება ლიცენზიებისა და ნებართვების საფუძველზე (რუსეთის ფედერაციის მთავრობის შემდეგი დადგენილებით დამტკიცებული დებულებების შესაბამისად):

 • დათარიღებული 7 ივნისის 2001 G. No. 447 "ორმაგი დანიშნულების საქონელსა და ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის კონტროლის შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ", რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის შექმნისას ";
 • დათარიღებულია 14 ივნისის 2001 No. 462 "ორმაგი გამოყენების ტექნიკისა და მასალების, აგრეთვე ბირთვული მიზნებისათვის გამოყენებული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის კონტროლის შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ";
 • დათარიღებულია 24 სექტემბრის 2001 No. 686 "ქიმიური საშუალებების, აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების მიმართ საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის კონტროლის შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ";
 • 29 აგვისტოს 2001- დან, X 634 ”საერთაშორისო მიკროორგანიზმების, ტოქსინების, აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების მიმართ საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის კონტროლის შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ”;
 • 15 დეკემბრის 2000, No. 973 ”ბირთვული მასალების, აღჭურვილობის, სპეციალური არა ბირთვული მასალების და მათთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების ექსპორტის და იმპორტის შესახებ”;
 • დათარიღებულია 16 აპრილის 2001 No. 296 "საგარეო რეგულაციების დამტკიცების შესახებ იმ მოწყობილობებთან, მასალებთან და ტექნოლოგიებთან მიმართებაში, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სარაკეტო იარაღის შესაქმნელად".

3. საკონტროლო ლიცენზიის გაცემა საბაჟო ორგანოში, რომელიც მითითებულია რუსეთის FSTEC– ის ლიცენზიის სვეტში 23 სვეტში, დებულების შესაბამისად, საბაჟო ორგანოების მიერ ევროკავშირის საავტომობილო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტის გაკონტროლებისა და ამ ტერიტორიიდან ლიცენზირებული საქონლის ექსპორტის კონტროლის შესახებ დებულების შესაბამისად, 22– დან ივნისი 2011; No. 687;

 • 29.12.2011 No. 2652- ის რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის ბრძანება "რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ორგანოების თანამდებობის პირთა ქმედებების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს რეგულირების განხორციელებას საბაჟო ორგანოების ერთიანი პროცედურის შესახებ, რომ გააკონტროლონ ევროკავშირის საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტის კონტროლი და ამ ტერიტორიიდან ლიცენზირებული საქონლის ექსპორტი".

საკონტროლო ლიცენზიის დასადგენად, წარმოდგენილია შემდეგი:

 1. რუსეთის FSTEC– ის ორიგინალი ლიცენზია.
 2. ლიცენზიის მფლობელის განცხადება, შედგენილი ნებისმიერი ფორმით, რომელშიც მოცემულია რეგლამენტის 5 პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტები, საბაჟო კავშირის საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიის იმპორტის საბაჟო ორგანოს მიერ კონტროლის ერთიანი წესის შესახებ, რომელიც ევროსასექსში შემავალი საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანის და ამ ტერიტორიიდან ლიცენზირებული საქონლის ექსპორტის შესახებ დამტკიცებულია, რომელიც დამტკიცებულია საბაჟო კავშირის კომისიის 22.06.2011 No. 687 გადაწყვეტილებით .

4. საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილის მიერ საქონლის დეკლარაციის შევსება.

საქონლის საბაჟო წესით განთავსება წარმოდგენილია:

 1. საქონლის დეკლარაცია (DT) იმ ფორმით, რომელიც დამტკიცებულია 20 წლის საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით, 2010 მაისს, No. 257.
 2. ინფორმაცია მოცემულია აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობის დასადასტურებლად.
 3. „ყოვლისმომცველი კონტროლის“ ფარგლებში აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობის დადასტურების შემთხვევაში, 20 ივნისის ფედერალური კანონის 18 მუხლით გათვალისწინებული 1999 ივნისის 183-ФЗ „ექსპორტის კონტროლის შესახებ“ გათვალისწინებული წესით, რუსეთის ფედერაციის ექსპორტის კონტროლის კომისიის ნებართვის ელექტრონული ასლი მოთავსებულია დეკლარანტის ელექტრონულ არქივში
ეს გამოსადეგი იყო?
0

რა ზომების მიღება უნდა მოხდეს იმპორტირებული საქონლის საბაჟო დეკლარაციის დროს არასატარიფო რეგულირების ზომებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად?

პროდუქციის (საქონლის) კლასიფიკაცია, როგორც საქონელი, რომელთა მიმართაც შემოღებულია არასატარიფო რეგულირების ზომები. საქონლის იმპორტი და (ან) ექსპორტი ხორციელდება ლიცენზიებისა და დასკვნების (ნებართვების) საფუძველზე, გადაწყვეტილებებით დამტკიცებული დებულებების შესაბამისად ...

პროდუქციის (საქონლის) კლასიფიკაცია, როგორც საქონელი, რომლისთვისაც დაწესებულია არასატარიფო რეგულირების ზომები. საქონლის იმპორტი და (ან) ექსპორტი ხორციელდება ლიცენზიებისა და დასკვნების (ნებართვების) საფუძველზე ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს 16.08.2012 N 134 და 21.04.2015 N 30 დადგენილებებით დამტკიცებული დებულების შესაბამისად.

რეგლამენტის შესაბამისად, რეგლამენტის შესაბამისად, ევრაზიკის ფარგლებში საბაჟო კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტის და ამ ტერიტორიიდან ლიცენზირებული საქონლის ექსპორტზე კონტროლის ერთიანი წესის შესაბამისად, ამ კანონის შესაბამისად, დადგენილი წესით დადგენილი წესით, საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით, რომელიც დამტკიცებულია 22.06.2011 No. 687. საჭიროა უფლებამოსილი სამთავრობო სააგენტოს მიერ გაცემული საქონლის იმპორტის ან ექსპორტის ორიგინალური ლიცენზია

დიზელის საწვავის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილის მიერ წარდგენა ინფორმაციას ნებართვების შესახებ

საქონლის საბაჟო პროცედურის განსახორციელებლად წარდგენა:

 1. საქონლის დეკლარაცია (DT) 20.05.2010 No. 257 საბაჟო კავშირის კომისიის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ფორმით.
 2. ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს აკრძალვებთან და შეზღუდვებთან შესაბამისობას
Ყურადღებით! EAEU საბაჟო კოდექსი ადგენს, რომ საბაჟო ოპერაციების შესრულებისათვის საჭირო დოკუმენტები და (ან) ინფორმაცია არ შეიძლება წარდგენილ იქნეს საბაჟო ორგანოს მათი შესრულებისას, თუ ინფორმაცია ასეთი დოკუმენტების შესახებ და (ან) ინფორმაცია მათგან, და (ან) სხვა ინფორმაცია საბაჟო ორგანოები საბაჟო ოპერაციების შესასრულებლად საბაჟო ორგანოებს შეუძლიათ მიიღონ საბაჟო ორგანოების საინფორმაციო სისტემებიდან, აგრეთვე წევრი სახელმწიფოების სახელმწიფო ორგანოების (ორგანიზაციების) საინფორმაციო სისტემებიდან, წევრი ქვეყნების საბაჟო ორგანოებსა და სახელმწიფო ორგანოებს (ორგანიზაციებს) შორის ინფორმაციის ურთიერთქმედების ფარგლებში ამ შემთხვევაში, ამ კოდექსით განსაზღვრულმა პირებმა საბაჟო დეკლარაციაში მიუთითეს ინფორმაცია ამ საბუთების ან (ან) ინფორმაციის შესახებ ან სხვაგვარად წარუდგინონ საბაჟო ორგანოებს EAEU- ს საბაჟო კოდექსის შესაბამისად.

ინფორმაცია საბაჟო ორგანოების შესახებ ინფორმაციის მიღების შესახებ საბაჟო ოპერაციებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შესახებ და (ან) ინფორმაცია ასეთი დოკუმენტებიდან, ან (ან) სხვა ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია საბაჟო ორგანოსათვის საბაჟო ოპერაციების შესასრულებლად, საბაჟო ორგანოების ინფორმაციული სისტემებიდან, აგრეთვე ინფორმაცია წევრი სახელმწიფოების სახელმწიფო ორგანოების (ორგანიზაციების) სისტემები საყოველთაო ყურადღებას იქცევიან ინფორმაციის ინტერაქციის ფარგლებში, ინტერნეტში და (ან) საბაჟო ორგანოების ოფიციალურ ვებსაიტებზე განთავსებით. ინფორმაციის სხვა გზით გავრცელება. 

ეს გამოსადეგი იყო?
0

რა საქონელს ეკრძალება რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იმპორტი?

სპეციალური ეკონომიკური და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის 06.08.2014 წლის No560 ბრძანებულებების შესაბამისად, "რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გარკვეული სპეციალური ეკონომიკური ზომების გამოყენების შესახებ", 29.07.2015 ...

სპეციალური ეკონომიკური და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის 06.08.2014 წლის No560 ბრძანებულებების შესაბამისად "რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გარკვეული სპეციალური ეკონომიკური ზომების გამოყენების შესახებ", 29.07.2015 წ. No. 391 "გარკვეული სპეციალური ეკონომიკური ზომების გამოყენების შესახებ, რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოება ", 28.11.2015 წლის 583 ნოემბრის 22.10.2018 592" 07.08.2014 წლის 778 ოქტომბრის No 06.08.2014 რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების მიმართ უკრაინის არაკეთილგანწყობილ ქმედებებთან დაკავშირებით სპეციალური ეკონომიკური ზომების გამოყენების შესახებ ”და რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება 560 NoXNUMX” რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის XNUMX წლის NoXNUMX ბრძანებულების შესრულების ზომების შესახებ ” სპეციალური ეკონომიკური ზომები რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ”

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, ნედლეულისა და სურსათის, რომლის წარმოშობის ქვეყანაა აშშ, ევროკავშირის ქვეყნები, კანადა, ავსტრალია, ნორვეგიის სამეფო, უკრაინა, ალბანეთის რესპუბლიკა, მონტენეგრო, ისლანდიის რესპუბლიკა და ლიხტენშტაინის სამთავრო აკრძალულია რუსეთის ფედერაციაში იმპორტით.

იკრძალება აგრეთვე რუსეთის ფედერაციაში საქონლის იმპორტი, რომლის წარმოშობის ქვეყანა ან გამგზავრების ქვეყანაა უკრაინა ან ტრანსპორტირდება უკრაინის ტერიტორიით.

ქვემოთ მოცემულია მოსახერხებელი ცხრილი აკრძალული საქონლისა და პროდუქტების ჩამონათვალის მიხედვით

რუსეთის ფედერაციაში იმპორტისთვის აკრძალული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, ნედლეულის და საკვების ჩამონათვალი, რომლის წარმოშობის ქვეყანაა აშშ, ევროკავშირის ქვეყნები, კანადა, ავსტრალია, ნორვეგიის სამეფო, უკრაინა, ალბანეთის რესპუბლიკა, ჩერნოგორია, ისლანდიის რესპუბლიკა და ლიხტენშტეინის სამთავრო
ცოცხალი ღორები (ჩირქოვანი ჯიშის ცხოველების გამოკლებით)
ხორცის ხორცი, ახალი ან გაცივებული
ხორცის ხორცი, გაყინული
ღორის სუფთა, გაცივებული ან გაყინული
მსხვილფეხა საქონლის, ღორების, ცხვრის, თხის, ცხენის, ვირი, ჯორი, ხახვი, ახალი, გაცივებული ან გაყინული საკვები (ფარმაცევტული პროდუქტების გამოკლებით *******)
ხორცი და საკვები პროდუქტების პროდუქტები ფრინველში მითითებულია 0105, ახალი, გაცივებული ან გაყინული
ღორის ხორცი, გამოყოფილი მჭლე ხორცი, და ფრინველის ცხიმი, არ გაანადგურა ან სხვაგვარად მოპოვებული, ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი
მარილი ხორცი, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი
რძე და რძის პროდუქტები (სპეციალიზებული ლაქტოზას გარეშე რძისა და სპეციალიზირებული ლაქტოზას გარეშე რძის პროდუქტების გარდა, დიეტური თერაპიული კვების და პროფილაქტიკური დიეტური კვებისათვის)
ბოსტნეული, საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები (გარდა სათესლე კარტოფილი, ხახვი კომპლექტი, სიმინდი ჰიბრიდული სათესი peas სათესი)
ხილი და კაკალი
ღორის ცხიმი (მათ შორის lard) და ფრინველის ცხიმი, გარდა ქალას სასაქონლო პოზიციის 0209 ან 1503
ცხიმიანი პირუტყვი, ცხვარი და თხა, გარდა 1503 სასაქონლო პოზიციის ცხიმისა
ლარდ-სტეარინი, ლარდა-ზეთი, ოლეოსტეარინი, ოლეო-ზეთი და ცხოველური ზეთი, არა ემულსირებული ან არაქსიქსირებული, ან სხვაგვარად არ მომზადებული
ძეხვეული და მსგავსი პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტის ან სისხლისგან; მზა საკვები, რომლებიც მზადდება მათ საფუძველზე
საკვები ან მზა პროდუქტები (ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების გარდა; სპეციალიზებული კვების პროდუქტები სპორტსმენებისთვის ****; ვიტამინი და მინერალური კომპლექსები; არომატული დანამატები; ცილოვანი კონცენტრატები (ცხოველური და მცენარეული წარმოშობა) და მათი ნარევები; დიეტა ბოჭკოვანი; საკვები დანამატები (მათ შორის კომპლექსის რაოდენობა)
საკვები ან მზა პროდუქტები, რომლებიც დამზადებულია ყველის წარმოების ტექნოლოგიის გამოყენებით და შეიცავს 1,5 wt% ან მეტი რძის ცხიმი
მარილი (სუფრის მარილის და ნებადართული მარილის ჩათვლით) და სუფთა ნატრიუმის ქლორიდი, წყალში გახსნილია თუ არა, ან შეიცავს დანამატებს, წებოვანი საშუალებების საწინააღმდეგო საშუალებებს ან გამტარიანობას, და ზღვის წყალს (დიეტური დანამატების გარდა)
1 to 20 (19)

 

რუსეთის ფედერაციაში იმპორტისთვის აკრძალული საქონლის დასახელება, რომლის წარმოშობის ქვეყანა ან წარმოშობის ქვეყანაა უკრაინა ან ტრანსპორტირებულია უკრაინის ტერიტორიის მეშვეობით.
ხორბალი და მეცლინი
მზესუმზირის, ყვავილოვანი კომბოსტოს ან ბამბის ზეთი და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან დახვეწილი, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეცვლის გარეშე
ექსტრაქტები და წვენები ხორცი, თევზი ან კიბოსნაირები, მოლუსკები ან სხვა წყლის უხერხემლოები
მზა ან დაკონსერვებული თევზი; ზუთხის ხიზილალა და მისი შემცვლელები დამზადებულია თევზის კვერცხებიდან
შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი (თეთრი შოკოლადის ჩათვლით), რომელიც არ შეიცავს კაკაოს
შოკოლადი და სხვა მზა საკვები, რომელიც შეიცავს კაკაას
პური, ფქვილის საკონდიტრო ნაწარმი, ნამცხვრები, ნამცხვრები და სხვა საცხობი და ფქვილი საკონდიტრო ნაწარმი, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს კაკაოს; ვაფლის ფირფიტები, ფარმაცევტული გამოყენებისთვის შესაფერისი ცარიელი კაფსულები, ძაფების დალუქვა, ბრინჯის ქაღალდი და მსგავსი პროდუქტები
ბოსტნეული, ხილი, თხილი და მცენარეების სხვა საკვები ნაწარმი, დამზადებულია ან ინახება ძმარი ან ძმარმჟავასთან ერთად
პომიდორი მზადდება ან შენარჩუნებულია ძმარი ან ძმარმჟავასთან ერთად
სხვა ბოსტნეული, მომზადებული ან დაკონსერვებული ძმარი ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე, გაყინული, 2006 00 ნაწილის ნაწილის პროდუქტების გარდა
სხვა ბოსტნეული, მომზადებული ან დაკონსერვებული, არ არის დამატება ძმარი ან ძმარმჟავა, არ გაყინული, გარდა 2006 სასაქონლო ნაწილის ნაწარმის პროდუქტებისა,
ბოსტნეული, ხილი, თხილი, კენკროვანი და მცენარეების სხვა ნაწილები, შაქრის შემცველი (შაქრის სიროფით გაჟღენთილი, ანთებული ან დაქუცმაცებული)
ხბოს, ხილის ჟალუზების, მარმელადის, ხილისა და თხილის პუდების, ხილისა და თხილის პასტა, რომელიც მოიპოვება სითბოს მკურნალობით, მათ შორის შაქრის ან სხვა ტკბილი ნივთიერების
ხილის წვენები (ყურძნის ჩათვლით ჩათვლით) და ბოსტნეულის წვენები, ალკოჰოლური სასმელის გარეშე, ფერმენტირებული და თავისუფალი, შაქრით ან მის გარეშე.
ლუდის ალაო
ყურძნის ღვინო არის ბუნებრივი, მათ შორის გამაგრებული ღვინოები; ყურძენი უნდა, გარდა 2009 სასაქონლო პოზიციისა
არანორმირებული ეთილის სპირტი ალკოჰოლის კონცენტრაციით ნაკლები 80 მოცულობით. პროცენტი; ალკოჰოლური ლაქები, ლიქიორები და სხვა ალკოჰოლური სასმელები
კენჭი, ხრეში, დატეხილი ქვა
კირქვა, დოლომიტი და სხვა კირქოვანი ქვები, გაანადგურეს თუ არა, სხვა გაანადგურა ქვა, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ბეტონის აგრეგატებად, მაგისტრალურ მაგისტრალებზე ან რკინიგზაზე, ან სხვა ბალასტისთვის, ლოდებით, თერმულად დამუშავებული ან არანამკურნალევი; 2515 ნაწილის ქვის გრანულები, ჩიპები და ფხვნილი (გარდა მარმარილოსა) ან 2516, თბოიზოლირებულია თუ არა
ნივთიერებები ზედაპირული აქტიური ორგანული (გარდა საპონი); ზედაპირული აქტიური აგენტები, სარეცხი საშუალებები (დამხმარე სარეცხი საშუალებების ჩათვლით) და სარეცხი საშუალებები, თუ არა საპნის შემცველი (გარდა 3401 სასაქონლო პოზიციისა)
კომბინირებული გათბობის ბალიშები და გათბობის ბალიშები
ნაწილაკების დაფები, ორიგინალური ჩიპური დაფები (OSB) და მსგავსი დაფები (მაგ. ვაფლის დაფები) ხისგან ან ხისზე დაფუძნებული სხვა მასალისგან, არ არის გაჟღენთილი ან გაჟღენთილი ფისებით ან სხვა ორგანული დამაკავშირებლებით
სხვა დაუმუშავებელი ქაღალდი და მუყაო, რულონებად ან ფურცლებში, შემდგომი დამუშავების გარეშე ან დამუშავების გარეშე, როგორც ეს მოცემულია ამ ჯგუფის 3 ჩანაწერში.
ფონი და მსგავსი კედლის საფარები; გამჭვირვალე ქაღალდი ფანჯრებისთვის
კედლის საფარები ტექსტილის მასალებიდან
ორთქლის ქვაბები ან ორთქლის მომტანი სხვა ქვაბები (გარდა ცენტრალური გათბობის წყლის ქვაბებისა, რომელსაც ასევე შეუძლია წარმოქმნას დაბალი წნევის ორთქლი); წყლის გამაცხელებელი ქვაბები (გარდა ორთქლის ქვაბებისა და წყლის გამაცხელებელი ქვაბების საზღვაო აღჭურვილობისა და მათი ნაწილებისთვის)
ორთქლის ტურბინები და სხვა ორთქლის ტურბინები (ტურბინების ნაწილების გამოკლებით)
გაზის ტურბინები, რომელთა მოცულობა არაუმეტეს 5000ა კვ (სამოქალაქო თვითმფრინავების ტურბინების გამოკლებით)
გაზის ტურბინები 5000 კვტ-ზე მეტი სიმძლავრით (სამოქალაქო თვითმფრინავების ტურბინების გარდა)
თხევადი ტუმბოების ნაწილები
ავეჯი (პალატები, კარადები, ჩვენების შემთხვევაში, მრიცხველები და მსგავსი ავეჯი) შესანახად და გამოსაყენებლად, ჩაშენებული სამაცივრო ან საყინულე მოწყობილობებით.
კვების პროდუქტები, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისთვის: სხვა
თესლები, პლანტატორები და ტრანსპლანტანტები
ნაწილები
რძე მცენარეები და აღჭურვილობა, რძის გადამუშავებისა და დამუშავების მოწყობილობები
ცხოველების საკვების მომზადების მანქანები და მექანიზმები
თესლების, მარცვლეულის ან გამხმარი პარკოსნების დასუფთავების, დახარისხების ან დაკალიბრების აპარატები; მოწყობილობები საღარავი ინდუსტრიისთვის ან მარცვლეულის ან გამხმარი პარკოსნების დასამუშავებლად, გარდა სოფლის მეურნეობის მეურნეობებში გამოყენებული მოწყობილობებისა
აღჭურვილობა საცხობი პროდუქტების წარმოებისთვის
მოწყობილობები შაქრის ინდუსტრიისთვის
მინერალების ბიტუმის შერევის მანქანები
გადამცემი სხვა ლილვები
სხვა გადაცემათა კოლოფი
სხვა სიჩქარის ცვლადები
ელექტროძრავები და გენერატორები (გენერატორული ნაკრების გამოკლებით)
გენერატორის ნაკრები და მბრუნავი ელექტრო გადამყვანი
ტრანსფორმატორები თხევადი დიელექტრიკით, რომელთა სიმძლავრე არ აღემატება 650 kVA
ტრანსფორმატორები თხევადი დიელექტრიკით, რომელთა სიმძლავრე უფრო მეტია ვიდრე 650 kVA, მაგრამ არა უმეტეს 10000 kVA
თხევადი დიელექტრიკული ტრანსფორმატორები, რომელთა სიმძლავრე აღემატება 10000 kVA
სპილენძის მავთულის მავთულები
სხვა მავთულხლართები
კოაქსიალური კაბელები და კოაქსიალური ელექტრული გამტარებლები
ელექტრული დირიჟორები ვოლტაჟისთვის, რომელიც არ აღემატება 1000 V სხვა (გარდა: გამოყენებულია ტელეკომუნიკაციებში, ძაბვა, რომელიც არ აღემატება 80 V; სამოქალაქო თვითმფრინავების წარმოებისთვის; სათაურების ავტორული მანქანების სამრეწველო შეკრებისთვის 8701 - 8705, მათი კომპონენტები და შეკრები; საავიაციო წარმოებისთვის) ძრავები)
ელექტრული დირიჟორები 1000 V- ზე მეტი ძაბვისთვის (გარდა 1000 V- ზე მეტი ძაბვის ელექტრული გამტარების გარდა 8701 - 8705 სასაქონლო სატრანსპორტო საშუალებების სამრეწველო შეკრებისთვის
ტრაქტორები (8709 სასაქონლო ნაწილის ტრაქტორების გარდა)
მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი თვით დატვირთვა ან თვითდატვირთვა სოფლის მეურნეობისთვის
ქალის სანიტარული ბალიშები და ტამპონები, ბავშვის საფენები და საფენები და მსგავსი პროდუქტები, ნებისმიერი მასალისგან
1 to 20 (57)

რუსეთის ფედერაციაში იმპორტი აკრძალული პროდუქციის სრული სია
ეს გამოსადეგი იყო?
0
1 წლის 2021 ივლისიდან შეიცვლება იმ მოქალაქეების ქონების გადასახადის ადმინისტრირების წესი, რომლებიც ყველაზე მსხვილი გადამხდელები არიან.
00:15 19-05-2021 უფრო დეტალურად ...
საჭირო მონაცემები თან ერთვის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის 14.05.2021 წლის 4 მაისის No. ЕА-15-XNUMX / წერილს.[ელ.ფოსტით დაცულია]
23:10 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...
მინერალების მოპოვების გადასახადის დეკლარაციის გარე ფორმა, დამტკიცებული რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ბრძანების No1 დანართით, დათარიღებული 08.12.2020 No KCh-7-3 /[ელ.ფოსტით დაცულია], ელექტრონული პრეზენტაციის XML ფორმატის 5.07 ვერსიაში ჩამოტვირთვის შესაძლებლობით.
22:36 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...