მენიუ
ეს ტერმინი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მიუხედავად სატრანსპორტო არჩეული რეჟიმისა, ასევე ერთზე მეტი სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებისას.
DPU-INCOTERMS-2020-VINCULUM- Vladivostok-GK-IMPORT40- ის კლირენსიმწარმოებლის ან გამყიდველის ქარხანა ან საწყობიმიტანა ქარხნიდან ან საწყობიდან გამგზავრების ტერმინალამდესაქონლის განთავსება ტვირთის ტერმინალშიგემის ბორტზე საქონლის განთავსებასახელმწიფო საზღვარისაზღვაო ტრანსპორტი გამგზავრების პორტშიგანსახლების დროებითი შენახვის საწყობში ჩამოსვლის პორტში (გადმოტვირთვა)საქონლის მიტანა დანიშნულების ადგილზე დატვირთულ მდგომარეობაშიტვირთის საწყობიგამყიდველის ხარჯებისა და პასუხისმგებლობის არეალი დპუღირებულება და პასუხისმგებლობის სფერო DPU– შირისკზე გადასვლის მომენტი დპუში!

მოწოდებულია ადგილზე გადმოტვირთულ ადგილზე (ადგილზე მიტანა დატვირთულია) ნიშნავს, რომ გამყიდველი ამარაგებს პროდუქტიხოლო რისკი მყიდველს ეკისრება, როდესაც ჩამოსული მანქანიდან გადმოტვირთული საქონელი მყიდველის განკარგულებაში იქნება დასახელებულ დანიშნულების ადგილზე ან მის ადგილზე შეთანხმებულ პუნქტში, თუ ასეთი პუნქტი შეთანხმებულია.

გამყიდველი ეკისრება ყველა იმ რისკს, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან და დანიშნულ დანიშნულების ადგილზე მის გადმოტვირთვასთან. მაშასადამე, ამ ტერმინში Incoterms ადგილზე მიტანა და დანიშნულების მატჩზე ჩამოსვლა. DPU არის ერთადერთი Incoterms ტერმინი, რომელიც მოითხოვს გამყიდველს გადმოტვირთოს საქონელი დანიშნულების ადგილზე. ამიტომ, გამყიდველმა უნდა დარწმუნდეს, რომ მას შეუძლია დატვირთვა მოაწყოს დასახელებულ ადგილზე. თუ მხარეები ვარაუდობენ, რომ გამყიდველი არ ექვემდებარება გადმოტვირთვის რისკს და ხარჯებს, მათ უნდა აიცილონ ტერმინი DPU– ს გამოყენებას, ამის ნაცვლად მიზანშეწონილია გამოიყენოთ DAP.

მხარეებს მოუწოდებენ, ზუსტად დაადგინონ თავიანთი დანიშნულების ადგილი, რამდენიმე მიზეზის გამო.

 1. ჯერ ერთი, საქონლის დაკარგვის ან დაზიანების რისკი მყიდველს გადასცემს ადგილზე მიტანის / დანიშნულების ამ ეტაპზე და უკეთესია, რომ გამყიდველსა და მყიდველს ჰქონდეთ მკაფიო წარმოდგენა იმ წერტილის შესახებ, თუ რა დროს ხდება ეს კრიტიკული გადასვლა.
 2. მეორეც, ამ ადგილის ან ადგილზე მიტანის / დანიშნულების ადგილთან დაკავშირებული ხარჯები ეკისრება გამყიდველს, ხოლო ამ ადგილის ან წერტილის შემდეგ ხარჯები ეკისრება მყიდველს.
 3. მესამე, გამყიდველი ვალდებულია დადოს ვაგონის ხელშეკრულება ან მოაწყოს საქონლის გადაზიდვა შეთანხმებულ ადგილზე ან ადგილზე მიტანის / დანიშნულების ადგილზე.

ამის გაკეთების გარეშე, გამყიდველი დაარღვევს ამ ვადით ნაკისრ ვალდებულებებს და ექვემდებარება მყიდველს რაიმე შემდგომი ზარალისთვის. მაგალითად, გამყიდველი პასუხს აგებს მყიდველის მიერ გადასახადის ნებისმიერ დამატებით ხარჯზე, რომელიც მოიცავს კარდაკარ გადაზიდვასთან დაკავშირებით.

დპუ-ს პირობებით, საჭიროების შემთხვევაში, გამყიდველი ასრულებს ექსპორტისთვის საჭირო ფორმალობებს. გამყიდველი, ამასთან, არ არის ვალდებული შეასრულოს მესამე ქვეყნებში იმპორტის ან ტრანზიტისთვის აუცილებელი ფორმალობები, მშობიარობის შემდეგ გადაიხადოს იმპორტის საბაჟო გადასახადი ან შეასრულოს სხვა საბაჟო ფორმები იმპორტისთვის. შედეგად, თუ მყიდველს არ შეუძლია ორგანიზება განახორციელოს იმპორტის განბაჟების განხორციელება, საქონელი დაკავებული იქნება პორტში ან დანიშნულების ქვეყნის შიდა ტერმინალში.

ვინ ეკისრება იმ ზარალის რისკს, რომელიც შეიძლება მოხდეს საქონლის დანიშნულების ქვეყანაში შესასვლელთან ნავსადგურის შენახვის დროს? პასუხი არის მყიდველი, რადგანაც ჯერ არ გაკეთებულა მიწოდება, შესაბამისად, გამოიყენება B3 (ა) პუნქტის წესი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მყიდველს ემუქრება საქონლის დაკარგვის ან დაზიანების რისკი, სანამ არ მოხდება დასახელებულ შიდა წერტილამდე ტრანსპორტირება. თუკი ამგვარი სცენარის თავიდან აცილების მიზნით, მხარეები აპირებენ გამყიდველს დაავალოს იმპორტისთვის აუცილებელი ფორმალობები, იმპორტის გადასახადის ან გადასახადების გადახდა და იმპორტისთვის საბაჟო ფორმალობების განხორციელება, მათ უნდა გაითვალისწინონ ტერმინის გამოყენება. DDP.

 

 

შეიტყვეთ რა უნდა გაითვალისწინოთ და გააკეთოთ DPU არჩევის დროს დახურეთ მოქმედებების სია DPU– სთან
 • დეტალების დაზუსტება პაკეტების პარამეტრებისა და მახასიათებლების შესახებ (მარკირების ჩათვლით), ეს აუცილებელია საქონლის შემდგომი განბაჟებისთვის;
 • მკაფიოდ ვეთანხმები გამყიდველს და განსაზღვრავს საქონლის დანიშნულების ადგილს ხელშეკრულებაში;
 • დარწმუნდით, რომ გამყიდველი შეძლებს დანიშნულების ადგილზე საქონლის გადმოტვირთვის ორგანიზებას;
 • საჭიროების შემთხვევაში დაეთანხმოს სადაზღვევო კომპანიის დაზღვევის პირობებს;
 • საჭიროების შემთხვევაში ნებართვის მიღება;
 • გადაიხადოს საბაჟო გადასახადი საქონლის იმპორტისთვის;
 • განახორციელოს საქონლის განბაჟება;

ეს სია არ არის სრული და დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაზე, ამ ტერმინის გამოყენება არ არის რეკომენდებული, თუ ტვირთის დაგეგმილია რუსეთში შემავალი კონტეინერების მატარებლით გადაზიდვა, რადგან მათი გაგზავნის ხაზი ზუსტად არ იქნება ცნობილი, რაც საბოლოოდ გაზრდის სარკინიგზო ტრანსპორტის ღირებულებას.

 

1. გამყიდველი და მყიდველის ზოგადი ვალდებულებები DPU– ს პირობებში

A.1.გამყიდველმა უნდა მიაწოდოს საქონელი და კომერციული ინვოისი -ინვოისი ხელშეკრულების შესაბამისად, ისევე როგორც ნებისმიერი შესაბამისობის სხვა მტკიცებულება, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს ხელშეკრულების პირობებით. გამყიდველის მიერ მოწოდებული ნებისმიერი დოკუმენტი შეიძლება იყოს ქაღალდის ან ელექტრონული ფორმით, თუ არის შეთანხმებული, ხოლო ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში, ბიზნესის საბაჟო წესების შესაბამისად. ბრუნვა.
B.1. მყიდველმა უნდა გადაიხადოს საქონლის ფასი, როგორც ეს გათვალისწინებულია გაყიდვის ხელშეკრულებით.
მყიდველის მიერ მოწოდებული ნებისმიერი დოკუმენტი შეიძლება იყოს ქაღალდის ან ელექტრონული ფორმით, თუ შეთანხმებულია, ხოლო ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში, ბიზნეს პრაქტიკის წესების შესაბამისად.

2. მიეწოდება DPU პირობებში

A.2.გამყიდველმა უნდა ჩამოტვირთვის საქონელი ჩამოსვლის სატრანსპორტო საშუალებიდან და მიიტანოს საქონელი მათ მიერ მყიდველთან მისაწვდომ ადგილას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დანიშნულების ადგილზე მითითებულ ადგილზე ან ამ გზით მიწოდებული საქონლის მიწოდებით. ნებისმიერ შემთხვევაში, გამყიდველმა უნდა მიიტანოს საქონელი შეთანხმებული თარიღით ან შეთანხმებულ პერიოდში.
B.2.მყიდველმა უნდა მიიღოს საქონლის მიწოდება A2 პუნქტის შესაბამისად.

3. რისკების გადატანა DPU– ს პირობებში

A.3.გამყიდველი ეკისრება საქონლის დაკარგვის ან დაზიანების ყველა რისკს, სანამ მათ არ მიეწოდება A2 პუნქტის შესაბამისად, გარდა ზარალის ან ზიანის ანაზღაურებისა, BZ პუნქტში მითითებულ გარემოებებში.
B.3.მყიდველი ეკისრება საქონლის დაკარგვის ან დაზიანების ყველა რისკს მათი მიწოდების დროიდან A2 პუნქტის შესაბამისად.
თუ:
ა) მყიდველი არ ასრულებს ვალდებულებებს B7 პუნქტის შესაბამისად, იგი ეკისრება ყველა ამ რისკს, რომელიც დაკავშირებულია ამ ზარალის ან დაზიანების საქონელზე; ან
ბ) მყიდველი არ ითვალისწინებს შეტყობინებას B10 პუნქტის შესაბამისად, იგი ეკისრება საქონლის დაკარგვის ან დაზიანების ყველა რისკს, დაწყებული შეთანხმებული თარიღიდან ან შეთანხმებული მიწოდების პერიოდის დასრულებიდან,
იმ პირობით, რომ საქონელი ნათლად იყო ინდივიდუალური, როგორც საქონელი, რომელიც არის ხელშეკრულების საგანი.

4. ტრანსპორტი DPU პირობებში

A.4.

გამყიდველი, საკუთარი ხარჯებით, უნდა დადოს ან მოაწყოს ხელშეკრულების გაფორმება საქონლის გადაზიდვის დანიშნულების ადგილს ან შეთანხმებულ წერტილს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დანიშნულების ადგილობრივ ადგილზე. თუ კონკრეტული პუნქტი არ არის შეთანხმებული ან არ შეიძლება დადგინდეს პრაქტიკის საფუძველზე, გამყიდველს შეუძლია დანიშნულების ადგილს დანიშნულ ადგილას აირჩიოს თავისი მიზნებისათვის შესაფერისი წერტილი.

გამყიდველი უნდა აკმაყოფილებდეს უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რომლებიც დაკავშირებულია დანიშნულების ადგილთან ტრანსპორტირებასთან.

B.4.მყიდველს არ აქვს ვალდებულება გამყიდველისთვის, რომ დადოს გადაზიდვის ხელშეკრულება.

5. დაზღვევა DPU– ს პირობებში

A.5.გამყიდველს არ აქვს ვალდებულება მყიდველთან დადოს სადაზღვევო ხელშეკრულება.
B.5.მყიდველს არ აქვს ვალდებულება გამყიდველის წინაშე დადოს სადაზღვევო ხელშეკრულება. ამასთან, მყიდველმა გამყიდველს მისი მოთხოვნით, საკუთარი რისკითა და ხარჯით უნდა მიაწოდოს დაზღვევის მისაღებად საჭირო ინფორმაცია.

6. მიწოდების დოკუმენტი / სატრანსპორტო დოკუმენტი DPU– ს პირობები

A.6.გამყიდველი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით, მყიდველს მიაწოდოს დოკუმენტი, რომლის საშუალებითაც მყიდველს შეუძლია მიიღოს საქონლის მიწოდება.
B.6.მყიდველმა უნდა მიიღოს A6 პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებული მიწოდების დოკუმენტი.

7. ექსპორტი / იმპორტის დასუფთავება DPU პირობებში

A.7.

ა) ექსპორტის და ტრანზიტის განბაჟება

საჭიროების შემთხვევაში, გამყიდველმა უნდა შეასრულოს და გადაიხადოს ყველა ის ოფიციალური ფორმა, რომელიც აუცილებელია ექსპორტის და სატრანზიტო განბაჟებისთვის, რომელიც საჭიროა ექსპორტის ქვეყანაში და ტრანზიტის ნებისმიერ ქვეყანაში (გარდა იმპორტის ქვეყნის გარდა), როგორიცაა:

 • ექსპორტი / ტრანზიტი ლიცენზია;
 • ექსპორტის / ტრანზიტის უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა;
 • წინასწარი გადაზიდვის შემოწმება; და
 • ნებისმიერი სხვა ოფიციალური ნებართვა.

ა) დახმარება იმპორტის განბაჟების განხორციელებაში

საჭიროების შემთხვევაში, გამყიდველს უნდა დაეხმაროს მყიდველს, მისი თხოვნით, საკუთარი რისკითა და ხარჯებით, ნებისმიერი დოკუმენტის ან / და ინფორმაციის მოპოვებაში, იმპორტის განბაჟებისთვის საჭირო ყველა ფორმალობის შესახებ, მათ შორის უსაფრთხოების მოთხოვნებსა და წინასწარი გადაზიდვის შემოწმებისას, იმპორტის ქვეყანაში.

B.7.

ა) დახმარება ექსპორტის და ტრანზიტის განბაჟების განხორციელებაში

საჭიროების შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია დაეხმაროს გამყიდველს მისი თხოვნით, საკუთარი რისკითა და ხარჯებით, ექსპორტის / ტრანზიტის განსახორციელებლად საჭირო ყველა ფორმალობის შესახებ დოკუმენტების ან / და ინფორმაციის მოპოვებაში, მათ შორის უსაფრთხოების მოთხოვნებსა და ტრანსპორტირებისას საჭირო შემოწმების საჭიროების ჩათვლით. და ტრანზიტის ნებისმიერ ქვეყანაში (იმპორტის ქვეყნის გარდა).

ბ) იმპორტის გაწმენდა

საჭიროების შემთხვევაში, მყიდველმა უნდა შეასრულოს და გადაიხადოს იმპორტირების ქვეყანაში საჭირო ყველა ის ფორმა, როგორიცაა:

 • იმპორტის ლიცენზია;
 • იმპორტის უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა;
 • წინასწარი გადაზიდვის შემოწმება; და
 • ნებისმიერი სხვა ოფიციალური ნებართვა

8. ინსპექტირება / შეფუთვა / ეტიკეტირება DPU პირობებში

A.8.გამყიდველმა უნდა გადაიხადოს საქონლის გადამოწმებასთან დაკავშირებული ხარჯები (ხარისხის კონტროლი, გაზომვა, წონა, დათვლა) საქონლის მიწოდებისთვის, რომელიც აუცილებელია A2 პუნქტის შესაბამისად. გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს საქონლის შეფუთვა საკუთარი ხარჯებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოცემულ სავაჭრო ინდუსტრიაში არის ჩვეული, რომ გაყიდული საქონელი შეფუთვის გარეშე გადაიტანოს. გამყიდველმა უნდა შეფუთოს და შეაფასოს საქონელი მათი ტრანსპორტირებისთვის შესაფერისი ფორმით, თუ მხარეები შეთანხმდნენ შეფუთვის ან ეტიკეტირების სპეციფიკურ მოთხოვნებზე.
B.8.მყიდველს არ აქვს ვალდებულება გამყიდველის წინაშე.

9 ხარჯების განაწილება DPU პირობებში

A.9.გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს:
 1. საქონელზე და მათ ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები A2 პუნქტის შესაბამისად, გადმოტვირთვისა და მიტანის დროამდე, გარდა მყიდველის მიერ გადახდილი ხარჯებისა, A7 (a) პუნქტის შესაბამისად;
 2. მიწოდების დოკუმენტის / სატრანსპორტო დოკუმენტის მოპოვების ხარჯები A6 პუნქტის შესაბამისად;
 3. საჭიროების შემთხვევაში, მოვალეობები, გადასახადების და სხვა ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია ექსპორტის ან სატრანზიტო განბაჟებასთან A7 (a) პუნქტის შესაბამისად; და
 4. მყიდველი ყველა ხარჯი და მოსაკრებელი, რომელიც დაკავშირებულია დოკუმენტების და ინფორმაციის მოპოვებაში დახმარების გაწევაში, B5 და B7 (ა) პუნქტების შესაბამისად.
B.9.მყიდველმა უნდა გადაიხადოს:
 1. საქონელზე დაკავშირებული ყველა ხარჯი მათი მიწოდების მომენტიდან A2 პუნქტის შესაბამისად;
 2. გამყიდველს ყველა ხარჯები და მოსაკრებელი, რომელიც დაკავშირებულია A7 (ბ) პუნქტის შესაბამისად, დოკუმენტების და ინფორმაციის მოპოვებაში დახმარების გაწევაში;
 3. საჭიროების შემთხვევაში, გადასახადები, გადასახადები და სხვა ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია იმპორტის დასუფთავებასთან, B7 (b) პუნქტის შესაბამისად და
 4. გამყიდველის მიერ გაწეული ნებისმიერი დამატებითი ხარჯები, თუ მყიდველმა არ შეასრულა თავისი მოვალეობები B7 პუნქტის შესაბამისად, ან არ გადასცა ცნობა B10 პუნქტის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ საქონელი აშკარად ინდივიდუალურია, როგორც საქონელი, რომელიც ხელშეკრულების საგანია.

10. შეტყობინება DPU პირობებში

A.10.გამყიდველმა მყიდველს უნდა მიაწოდოს შეტყობინება, რომლითაც მყიდველს შეუძლია საქონლის მიღება.
B.10.თუ შეთანხმდნენ, რომ მყიდველს უფლება აქვს განსაზღვროს დრო შეთანხმებულ პერიოდში ან / და დანიშნულების ადგილს ადგილზე მიტანის წერტილი, მყიდველმა უნდა მიაწოდოს გამყიდველს სათანადო ცნობა.
რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...