პროდუქტის დასახელება VT კოდი საგარეო სავაჭრო საქმიანობა EAEU
1 დაშიფვრის ფუნქციების მქონე პრინტერები, ფოტოკოპირები და ფაქსები და მათი ელექტრონული მოდულები (კრიპტოგრაფია) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 ჯიბის აპარატები მონაცემების ჩაწერის, აღწარმოების და ვიზუალური წარმოდგენისთვის საანგარიშო ფუნქციებით, დაშიფვრის ფუნქციების მქონეთ (კრიპტოგრაფია) 8470 10 000 0
3 დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიის) მახასიათებლების მქონე კომპიუტერები 8471 30 000 0
4 კომპიუტერული აპარატები და მათი ნაწილები, დაშიფვრის ფუნქციების მქონე (კრიპტოგრაფია) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 დაანგარიშების მოწყობილობების დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიის) ფუნქციებით 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 დაშიფვრის ფუნქციების ელექტრონული მოდულები და ნაწილები დაშიფვრის ფუნქციებით (კრიპტოგრაფია) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 სააბონენტო საკომუნიკაციო მოწყობილობებს, რომლებსაც აქვთ დაშიფვრის ფუნქციები (კრიპტოგრაფია) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიის) ფუნქციების მქონე სადგურები 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 დაშიფრული ფუნქციების მქონე სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობა და მისი ნაწილები (კრიპტოგრაფია) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 პროგრამული უზრუნველყოფის დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიული) ხელსაწყოები, მიუხედავად შენახვის საშუალებისა 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 ძირითადი დოკუმენტები 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 სამაუწყებლო ან სატელევიზიო მოწყობილობები და მათი ნაწილები, დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიის) ფუნქციები აქვთ 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 რადიო ნავიგაციის მიმღები, დისტანციური მართვის მოწყობილობა და მათი ნაწილები, დაშიფვრის ფუნქციების მქონე (კრიპტოგრაფია) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ქსელ "ინტერნეტით" და საკომუნიკაციო ფუნქციით სატელევიზიო მიმღებებისთვის წვდომისათვის მოწყობილობები, მათ ნაწილებს აქვთ დაშიფვრის (კრიპტოგრაფია) ფუნქციები. 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 ელექტრონული ინტეგრირებული სქემები, საცავი მოწყობილობები დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიული) ფუნქციებით ან დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიული) საშუალებებით 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 სხვა ელექტრო აპარატები და აპარატები, რომლებსაც აქვთ ინდივიდუალური ფუნქციები, რომლებიც შეიცავს დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიული) საშუალებებს 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიული) ნორმატიული-ტექნიკური, საპროექტო და საოპერაციო დოკუმენტაცია, რომელიც მოცემულია ამ სექციის 1 - 16 პუნქტებში მითითებულ საშუალებებში (ნებისმიერ მედიაზე) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

რუსეთის ფედერაციაში, რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახური (FSB რუსეთის) არის უფლებამოსილი ფედერალური აღმასრულებელი ორგანო, რომ კოორდინაციას გაუწიოს განაცხადები ლიცენზიების გაცემისა და სხვა ნებართვების დამუშავების მიზნით, დაშიფვრის (კრიპტოგრაფიული) საშუალებების იმპორტის და ექსპორტის და ექსპორტირებისთვის, სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობისას.

შეტყობინებების ერთიანი რეესტრი გამოქვეყნებულია ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.eaeunion.org).

კვირის ბოლოს BUKH.1С რედაქცია ტრადიციულად იხსენებს გამავალი სამუშაო დღის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს.
00:30 27-02-2021 უფრო დეტალურად ...
ეტიკეტირებული პროდუქციის მწარმოებლები, იმპორტიორები და გამყიდველები გადაეცემა ავთენტიფიკაციის საერთო მექანიზმს, CPS API– ზე შესვლისას, ეტიკეტირების კოდების მისაღებად.
23:50 26-02-2021 უფრო დეტალურად ...
მანამდე, კორონავირუსის პანდემიის გამო, საგადასახადო ორგანოების მითითებული სამუშაოები შეჩერდა ფედერალური საგადასახადო სამსახურის 02.04.2020 წლის No AB-4-20 / 5652 @ წერილით. ეს სამუშაო ახლა განახლდა.
22:20 26-02-2021 უფრო დეტალურად ...
სახელმწიფო სათათბირომ მიიღო კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც, ბანკის გადახდის აგენტებს (სუბაგენტებს) მიეცემათ იურიდიული პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეებისგან ფულადი სახსრების მიღების უფლება მათი საბანკო ანგარიშებზე ჩარიცხვისთვის.
21:20 26-02-2021 უფრო დეტალურად ...