საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდების ჩამონათვალი, რომლებიც რეკომენდებულია უცხოური ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეების მიერ, ფედერალური ბიუჯეტისთვის საბაჟო და სხვა გადასახადების გადახდისას

გადახდის ფორმის დასახელება რეკომენდებულია ფედერალური შემოსავლის კლასიფიკაციის კოდი
1 დამატებული ღირებულების გადასახადი რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებულ საქონელზე 153 1 10 09000 01 0000 110
2 აქციზის გადასახადი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იმპორტირებულ საქონელზე 153 1 10 09000 01 0000 110
3 ნავთობის ექსპორტის საბაჟო გადასახადები 153 1 10 09000 01 0000 110
4 ექსპორტის საბაჟო გადასახადები ბუნებრივ გაზზე 153 1 10 09000 01 0000 110
5 ექსპორტის საბაჟო გადასახადი ნავთობპროდუქტებზე 153 1 10 09000 01 0000 110
6 სხვა საექსპორტო საბაჟო გადასახადები 153 1 10 09000 01 0000 110
7 საბაჟო გადასახადი 153 1 10 09000 01 0000 110
8 საბაჟო გადასახადები გადასახადებისფიზიკური პირების მიერ გადახდილი ერთობლივი განაკვეთებით, საბაჟო გადასახადებით, გადასახადებით ან საერთო საბაჟო გადასახადის სახით 153 1 10 09000 01 0000 110
9 წინასწარ გადახდა მომავალი საბაჟო და სხვა გადასახადების წინააღმდეგ 153 1 10 09000 01 0000 110
10 ფულადი გირაო, საბაჟო და სხვა გადასახდელების გადახდის უზრუნველსაყოფად 153 1 10 09000 01 0000 110
11 იმპორტის გადასახადები (სხვა გადასახადები, გადასახადები და თანაბარი მოქმედების მქონე გადასახადები) გადახდილი შესაბამისად, დანართი X 5 ხელშეკრულების შესახებ 29 წლის 2014 ხელშეკრულებაზე წლის XNUMX წლის წლის მაისს (გადახდის ოდენობა (გადაანგარიშებები, დავალიანებები და დავალიანება, შესაბამისი გადახდის, მათ შორის გაუქმებულია) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 იმპორტის გადასახადები (სხვა გადასახადები, გადასახადები და გადასახადები, რომლებიც ექვივალენტური ეფექტის მქონეა) გადაიხადეს 5- ის ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შესახებ ხელშეკრულების დანართის No. 29- ის შესაბამისად, რომელიც გადაიხადა 2014 მაისში (ჯარიმები და პროცენტები შესაბამისი გადახდისაგან) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 წლის სპეციალური მატერიალური გადასახადის საწინააღმდეგო და საწინააღმდეგო გადასახადები, რომლებიც მოცემულია 8 ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შესახებ ხელშეკრულების N დანართის No. 29- ის შესაბამისად, წლის 2014 წლის წლის მაისს (გადახდის თანხა (გადაანგარიშებები, დავალიანებები და შესაბამისი დავალიანება, მათ შორის გაუქმებულია) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 8 ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ხელშეკრულების შესახებ 29 ხელშეკრულების paid 2014 დანართის შესაბამისად გადახდილი სპეციალური, ანტიპემპინგური და კონტრასპორტული გადასახადები, რომლებიც გადახდილია XNUMX- ის მაისში XNUMX (ჯარიმები და პროცენტები შესაბამისი გადახდისაგან) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 წინასწარი სპეციალური, წინასწარი ანტიდემპინგური და წინასწარი კონტრასტული გადასახადები, რომლებიც გადაიხდება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შესახებ მაისის ხელშეკრულების დანართის No. 8- ის შესაბამისად, წლის 29 წლის წლის 2014- ს შესახებ (გადახდის თანხა (გადაანგარიშება, დავალიანება და დავალიანება, შესაბამისი გაუქმების ჩათვლით, გაუქმების ჩათვლით) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 წინასწარი სპეციალური, წინასწარი ანტიდემპინგი და წინასწარი კონტრდაზვერვითი გადასახადი, რომელიც გადაიხადა No. 8 დანართის to2014 წლის მაისის ხელშეკრულების შესახებ 29 წლის წლის 2014- ის შესაბამისად (ჯარიმები და პროცენტები შესაბამისი გადახდისაგან) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 სარგებლობის საფასური (ბორბლიანი გადახდილი თანხა) მანქანები (შასი) და მისაბმელიანი მასალები რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული, გარდა ბორბლიანი მანქანების (შასის) და მისაბმელიანი ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან იმპორტირებული) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 სარგებლობის საფასური (ჯარიმები დაგვიანებული გადახდის რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული ბორბლიანი მანქანების (შასის) და მისაბმელებისთვის გადახდილი საფასურის ოდენობის დაგვიანებით, გარდა ბორბლიანი მანქანების (შასის) და მისაბმელიანი ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან იმპორტირებული) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 სარგებლობის საფასური (ბორბლის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული ბორბლიანი მანქანების (შასის) და მისაბმელიანებისთვის გადახდილი საფასურის ოდენობა) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 სარგებლობის საფასური (ჯარიმები დაგვიანებული გადახდა ბორბლიანი რესპუბლიკის ტერიტორიიდან რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული ბორბლიანი მანქანებისთვის (შასისათვის) და მისაბმელებისთვის გადახდილი საფასურის ოდენობის დაგვიანებით) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 სარგებლობის საფასური (რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მისაბმელებისთვის გადახდილი საფასურის ოდენობა, გარდა თვითმავალი მანქანებისა და მისაბმელებისა, რომლებიც იმპორტირებულია ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 სარგებლობის საფასური (თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებების მათთვის გადახდილი საფასურის ოდენობა, ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებული) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 სახელმწიფო მოვალეობა საქონლის კლასიფიკაციის შესახებ წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად საბაჟო კავშირის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ერთი სასაქონლო ნომენკლატურის მიხედვით 153 1 08 07410 01 1000 110
24 სახელმწიფო მოვალეობა აქციზური მარკების გაცემისთვის, ორგანზომილებიანი შტრიხ-კოდით, რომელიც შეიცავს ერთიანი სახელმწიფო ავტომატიზირებული ინფორმაციის სისტემის იდენტიფიკატორს, ეთილის სპირტის, ალკოჰოლის და ალკოჰოლის შემცველი პროდუქტების წარმოებისა და ბრუნვის მოცულობის ჩასაწერად, ალკოჰოლური პროდუქტების მარკირებისთვის. 153 1 08 07500 01 1000 110
25 სხვა შემოსავალი ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯების ანაზღაურებისაგან (ფედერალური სახელმწიფო ორგანოები, რუსეთის ბანკი, რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო ბიუჯეტური სახსრების მმართველი ორგანოები) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 ჩამორთმეული და სხვა ქონების განკარგვისა და რეალიზაციიდან მიღებული თანხები გადაიქცა რუსეთის ფედერაციის შემოსავალში (მითითებული ქონების მატერიალური რეზერვების გაყიდვის თვალსაზრისით) (სხვა სახსრები კონფისკირებული და სხვა ქონების განკარგვისა და რეალიზაციისაგან გადადის რუსეთის ფედერაციის შემოსავალში) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 იმპორტიორების მიერ გადახდილი თანხები, რომლებსაც აქციზური მარკების გაცემა უწევთ 153 1 15 06000 01 6000 140
28 ჯარიმები (ჯარიმები) ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის კანონი, რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესახებ აქტების დარღვევისათვის (ამონარიდებია 1 წლის 2020 იანვრიდან) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 ჯარიმები (ჯარიმები) რუსეთის ფედერაციის სავალუტო კანონმდებლობისა და ვალუტის რეგულირების ორგანოების აქტების, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესახებ საექსპორტო კონტროლის სფეროში (ჯარიმები) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 ჯარიმები (ჯარიმები) რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის დარღვევისათვის, რუსეთის ფედერაციის საკონსტიტუციო სისტემის საფუძვლებზე, რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო უფლებამოსილებაზე, რუსეთის ფედერაციის საჯარო სამსახურზე, რუსეთის ფედერაციის არჩევნებსა და რეფერენდუმებზე, რუსეთის ფედერაციაში ადამიანის უფლებათა კომისარზე (გამორიცხულია 1 წლის 2020 იანვრიდან წლები) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 ჯარიმები (ჯარიმები) და სხვა თანხები, რომლებიც ანაზღაურდება დანაშაულის ჩადენაში დამნაშავე პირებისა და ქონების მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისა, რომელიც მიენიჭება ფედერალურ ბიუჯეტს. 153 1 16 21010 01 6000 140
32 სხვა შემოსავლები ფულადი ჯარიმებისაგან (ჯარიმებისა) და სხვა თანხებისგან, ფედერალური ბიუჯეტისთვის დარიცხული ზიანისთვის 153 1 16 90010 01 6000 140
1 to 20 (33)

კომენტარები (0)

შეფასებულია 0 – დან 5 – დან 0 ხმაზე დაყრდნობით
ჩანაწერები არ არის

დაწერე რამე სასარგებლო

  1. Სტუმარი.
გთხოვთ შეაფასოთ მასალა:
დანართები (0 / 3)
გაუზიარეთ თქვენი ადგილმდებარეობა
1 წლის 2021 ივლისიდან შეიცვლება იმ მოქალაქეების ქონების გადასახადის ადმინისტრირების წესი, რომლებიც ყველაზე მსხვილი გადამხდელები არიან.
00:15 19-05-2021 უფრო დეტალურად ...
საჭირო მონაცემები თან ერთვის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის 14.05.2021 წლის 4 მაისის No. ЕА-15-XNUMX / წერილს.[ელ.ფოსტით დაცულია]
23:10 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...
მინერალების მოპოვების გადასახადის დეკლარაციის გარე ფორმა, დამტკიცებული რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ბრძანების No1 დანართით, დათარიღებული 08.12.2020 No KCh-7-3 /[ელ.ფოსტით დაცულია], ელექტრონული პრეზენტაციის XML ფორმატის 5.07 ვერსიაში ჩამოტვირთვის შესაძლებლობით.
22:36 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...