მენიუ

უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა

მუხლი 201. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის შინაარსი და გამოყენება

 1. საბაჟო პროცედურა თავისუფალი საბაჟო ზონა - საბაჟო პროცედურა, რომელიც გამოიყენება კავშირის უცხოურ საქონელზე და საქონელზე, რომლის მიხედვითაც ასეთი საქონელი განთავსდება და გამოიყენება ტერიტორიაზე. FEZ ან მისი ნაწილი საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურების გარეშე, საქონლის ამ საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობების და ამ საბაჟო პროცედურის შესაბამისად გამოყენების პირობით
 2. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ, საქონელი განთავსდება, რომელიც განკუთვნილია FEZ– ის რეზიდენტების (მონაწილეები, სუბიექტები) განთავსებისა და (ან) გამოყენებისთვის FEZ– ის ტერიტორიაზე, რეზიდენტების მიერ სამეწარმეო და სხვა საქმიანობის განსახორციელებლად ( FEZ– ის მონაწილეები, სუბიექტები) FEZ– ის ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელების შესახებ ხელშეკრულების (შეთანხმების) შესაბამისად (შეთანხმება FEZ– ში საქმიანობის პირობების შესახებ, ინვესტიციის დეკლარაცია, სამეწარმეო პროგრამა), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად დადგენილია წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელთან დაკავშირებით, ამგვარი წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე შექმნილ ცალკეულ FEZ- ებში განთავსებისთვის და (ან) გამოყენებისათვის.
 3. ამ მუხლის მე -2 პუნქტში მითითებული საქონელი, რომელიც წარმოადგენს კავშირის საქონელს, გარდა იმ საქონლისა, რომლებიც შემოტანილია ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე განთავსებისთვის და (ან) გამოყენებისთვის, მოთავსებულია უფასო საბაჟო პროცედურის ქვეშ. საბაჟო ზონა FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) არჩევით, თუ იმ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობა, რომლის ტერიტორიაზეც შეიქმნა FEZ, დადგენილი არ არის, რომ საკავშირო საქონელი ექვემდებარება მოქცევას თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ.
 4. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის პირობებში ხდება საქონლის განთავსება, რომელიც განკუთვნილია ნავსადგურის თავისუფალი ან თავისუფალი ლოგისტიკური უბნის ტერიტორიაზე განთავსებისთვის იმ პირების მიერ, რომლებიც არ არიან ნავსადგურის თავისუფალი ან თავისუფალი სამეურნეო დანიშნულების თავისუფალი ან თავისუფალი ლოგისტიკის რეგიონის მაცხოვრებლები (მონაწილეები, სუბიექტები) და რომლებიც დადებული აქვთ ხელშეკრულება ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის მაცხოვრებლებთან (მონაწილეები, სუბიექტები) საქონლის სასაწყობე შენახვის, საქონლის ჩატვირთვის (გადმოტვირთვის) და შენახვის დაკავშირებული სხვა სატვირთო ოპერაციების მომსახურების მიწოდების შესახებ, აგრეთვე უზრუნველყოფის შესახებ საქონლის უსაფრთხოება და საქონლის მომზადება ტრანსპორტირებისთვის (ტრანსპორტირებისთვის), ჯგუფის გაყოფის ჩათვლით, გადაზიდვების ფორმირება, დახარისხება, შეფუთვა, გადაფუთვა, ეტიკეტირება (შემდგომში ამ თავში - ხელშეკრულება მომსახურების მიწოდების შესახებ), იმ პირობით, რომ საქონლით შესრულებული ოპერაციები ამგვარი მომსახურების მიწოდება არ ცვლის საქონლის მახასიათებლებს, რომლებიც დაკავშირებულია კოდექსის შეცვლასთან, საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად.
 5. კავშირის საქონელზე, რომელიც განლაგებულია FEZ– ის ტერიტორიაზე და არ არის მოქცეული თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში, ნებადართულია ნებისმიერი ოპერაცია, მათ შორის ამ კოდექსის 1 – ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული.
 6. არ მოხვდეთ უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურაში მანქანებისაქონლის, მგზავრებისა და (ან) ბარგის ტრანსპორტირების განხორციელება FEZ– ის ტერიტორიაზე და (ან) საქონლის ტრანსპორტირების განხორციელება ასეთი FEZ– ის ტერიტორიიდან, აგრეთვე მარაგიასეთ მანქანებზე.
 7. უცხოური საქონელითავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული სტატუსი ინარჩუნებს უცხოური საქონლის სტატუსს, ხოლო თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული კავშირის საქონელი ინარჩუნებს კავშირის საქონლის სტატუსს.
 8. ევროკავშირის საქონლისგან თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის წარმოება (მიღება), აგრეთვე ევროკავშირის საქონლისგან თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის წარმოება (მიღება) და საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული საკავშირო საქონელი. თავისუფალი საბაჟო ზონის შეძენა, კავშირის საქონლის სტატუსი.
 9. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი და თავისუფალი საბაჟო ზონისა და კავშირის საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის წარმოებული (მიღებული) საქონელი (შემდგომში ამ თავში - წარმოებული საქონელი ( მიღებული) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლიდან) შეიძინოს უცხოური საქონლის სტატუსი ამ პუნქტის მეორე პუნქტის გათვალისწინებით.
  თუ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის ექსპორტი ხდება კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან, ამ საქონლის სტატუსი განისაზღვრება ამ კოდექსის 210-ე მუხლის შესაბამისად.
 10. თუ FEZ– ის ტერიტორიაზე განლაგებული საქონელი საბაჟო ორგანოს მიერ არ შეუძლია დაადგინოს, როგორც საქონელი, რომელიც FEZ– ის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა მის შექმნამდე, ან FEZ– ის ტერიტორიაზე იმპორტირებული საქონელი ან წარმოებული (მიღებული) FEZ, შემდეგ ასეთი საქონელი FEZ– ის ტერიტორიიდან ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გატანის მიზნით ითვლება კავშირის საქონლად, ხოლო სხვა მიზნებისათვის - როგორც უცხოური საქონელი, რომელიც შემოტანილია კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე.
 11. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ამ მუხლის მე -10 პუნქტით განსაზღვრული საქონლის იმპორტისას, რომელიც ადრე გატანილ იქნა FEZ– ის ტერიტორიიდან კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ, ამ საქონელზე არ გამოიყენება საქონლის ხელახალი იმპორტის საბაჟო პროცედურა.
 12. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული შიდა საქონლის დაცვის ზომების დაქვემდებარებული უცხოური საქონელი უნდა განისაზღვროს ექსპორტისთვის თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელში. ასეთი საქონლისა FEZ– ის ტერიტორიიდან კავშირის საბაჟო ტერიტორიის დანარჩენ ნაწილში.
  იმ შემთხვევაში, თუ თავისუფალი საქონლის საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელი შიდა ბაზრის დაცვის ზომებს ექვემდებარება, უფასო საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის წარმოებისთვის. ზონა, მაგრამ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია ასეთ საქონელში, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი უნდა გაიტანოს კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან.
 13. კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს საქონლის ჩამონათვალი და (ან) კატეგორიის საქონელი, რომლებიც არ ექვემდებარება განთავსებას თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ.
  წევრი ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისად, შეიძლება შეიტანოს საქონლის ჩამონათვალი და (ან) საქონლის კატეგორიები, რომლებიც არ ექვემდებარება თავისუფალ საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოთავსებას ამ სახელმწიფოების ტერიტორიებზე შექმნილ (შექმნილ) თავისუფალ ტერიტორიებზე. შეიქმნა.
 14. ნაწილები, ასამბლეები, ერთეულები, რომლებიც შეიძლება განისაზღვროს საბაჟო ორგანოს მიერ, რომლებიც შედის (შედის) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის შემადგენლობაში, განიხილება FEZ– ის ტერიტორიიდან მათი ექსპორტის მიზნით, როგორც განთავსებული საქონელი. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ და ამ კოდექსის დებულებებში ვრცელდება მათზე.
 15. წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს, რომ ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -205 პუნქტი, ამ მუხლის 1-ე მუხლის 2-ლი და მე -1 პუნქტების მოქმედება არ ვრცელდება FEZ– ზე, რომლის საზღვრები სრულად ან ნაწილობრივ ემთხვევა საბაჟო საზღვრის მონაკვეთებს. კავშირი შეიქმნა ასეთი წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე.

მუხლი 202. საქონელი თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცევისა და მათი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად გამოყენების პირობები

 1. საქონლის თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობებია:
  1. საქონელი განკუთვნილია FEZ– ის ტერიტორიაზე FEZ– ის რეზიდენტების (მონაწილეები, სუბიექტები) განთავსებისა და გამოყენებისათვის FEZ– ის მაცხოვრებლების (მონაწილეები, სუბიექტები) სამეწარმეო და სხვა საქმიანობის განსახორციელებლად ხელშეკრულების შესაბამისად (შეთანხმება) FEZ– ის ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელების (განხორციელების) შესახებ (შეთანხმება FEZ– ში საქმიანობის პირობების შესახებ, ინვესტიციის დეკლარაცია, სამეწარმეო პროგრამა), თუ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -201 პუნქტით, ამგვარი წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე შექმნილი ცალკეული FEZ- ების ტერიტორიაზე განთავსებისა და (ან) გამოყენებისათვის;
  2. საქონელი განკუთვნილია ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე განთავსებისთვის იმ პირების მიერ, რომლებიც არ არიან პორტის FEZ– ის ან ლოჯისტიკური FEZ– ის რეზიდენტები (მონაწილეები, პირები) და რომლებმაც დადებული აქვთ მომსახურების ხელშეკრულება მოსახლეობის (მონაწილეები, პირები) წარმომადგენლებთან. პორტის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ, იმ პირობით, რომ ამ მომსახურებით უზრუნველყოფისას საქონელთან დაკავშირებული ოპერაციები არ ცვლის საქონლის მახასიათებლებს, რომლებიც დაკავშირებულია კოდის ცვლილებასთან, საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად;
  3. ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად უცხოური საქონლის აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა.
 2. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის დეკლარანტი შეიძლება იყოს პირები, რომლებიც არიან FEZ– ის რეზიდენტები (მონაწილეები, სუბიექტები), რომლის ტერიტორიაზეც განთავსებული იქნება ეს საქონელი და მე –3 და მე –4 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. ამ მუხლის, აგრეთვე ამ მუხლის მე -3 პუნქტში მითითებული ან ამ მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად კომისიის მიერ განსაზღვრული სხვა პირებისათვის.
 3. ამ მუხლის 2-ლი პუნქტის მე -1 პუნქტით განსაზღვრული საქონლის დეკლარანტები, რომლებიც იმპორტირებულია ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე ან ექსპორტირებულია FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიიდან ევროკავშირის დანარჩენ საბაჟო ტერიტორიაზე ან მის ფარგლებს გარეთ. შეიძლება იყოს პირები, რომლებიც მითითებულია ამ კოდექსის 1-ე მუხლის პირველი პუნქტის 2-ლი პუნქტისა და მე -1 პუნქტის მესამე ქვეპუნქტით, მომსახურების ხელშეკრულების საფუძველზე.
 4. კომისიას უფლება აქვს განსაზღვროს წევრი ქვეყნების პირები, რომლებიც არ არიან FEZ– ის რეზიდენტები (მონაწილეები, სუბიექტები) და ის შემთხვევები, როდესაც ამ პირებს შეუძლიათ შეასრულონ საქონლის დეკლარანტი, როგორც თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი.
 5. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად საქონლის გამოყენების პირობებია:
  1. თავისუფალი სასაზღვრო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული საქონლის განთავსება და ადგილმდებარეობა FEZ– ის ექსპლუატაციის პერიოდში ან FEZ– ის ტერიტორიაზე თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის გამოყენების პერიოდში ან სანამ ადამიანი არ დაკარგავს FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) სტატუსს, ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -205 პუნქტის გათვალისწინებით;
  2. FEZ- ის ტერიტორიაზე თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გამოყენება, შესაბამისად:
   • შეთანხმება (შეთანხმება) FEZ– ის ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელების (განხორციელების) შესახებ (შეთანხმება FEZ– ში საქმიანობის პირობების შესახებ, ინვესტიციის დეკლარაცია, სამეწარმეო პროგრამა) ან წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი მიზნები ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -201 პუნქტის შესაბამისად;
   • ხელშეკრულება მომსახურების მიწოდების შესახებ, რომელიც დადებულია პირს შორის, რომელიც არ არის ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი) და ნავსადგურის FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, პირი), თუ საქონელი განთავსდება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ, ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე ასეთი მომსახურების გაწევისთვის;
  3. თავისუფალი სასაზღვრო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული საქონლის განთავსება და გამოყენება FEZ– ის ტერიტორიაზე, რომელსაც ახორციელებს:
   • ამ საქონლის დეკლარანტს ან ამ კოდექსით განსაზღვრულ ან წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა პირებს ამ კოდექსის შესაბამისად;
   • ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი), თუ იგი საქონელს ინახავს მომსახურების ხელშეკრულებით და არ არის ასეთი საქონლის დეკლარანტი;
  4. კომისია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე, მოქმედება ამ კოდექსის 205-ე მუხლის შესაბამისად.
 6. FEZ– ის ფუნქციონირების შეწყვეტის ან FEZ– ის ტერიტორიაზე თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის გამოყენების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ან თუ პირი დაკარგავს FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) სტატუსს, ამ მუხლის მე -5 პუნქტით განსაზღვრული თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად საქონლის გამოყენების პირობები დაცული უნდა იყოს ამ საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე ან დასრულებამდე, 3-ე მუხლის მე -4 და მე -207 პუნქტების შესაბამისად. ამ კოდექსს.
 7. თუ FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი) ახორციელებს საქონლის შენახვას, რომლის დეკლარანტი ის არ არის, მომსახურების ხელშეკრულების თანახმად, მან უნდა შეასრულოს საქონლის გამოყენების პირობები, შესაბამისად თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა.

მუხლი 203. FEZ– ის ტერიტორია და საბაჟო ოპერაციებიშესრულებულია FEZ– ის ტერიტორიაზე

 1. FEZ– ის ტერიტორია არის საბაჟო კონტროლის ზონა.
  წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს, რომ ცალკეული FEZ– ის ტერიტორიები, რომლებიც შექმნილია ამ წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე, არ წარმოადგენს საბაჟო კონტროლის ზონას.
 2. FEZ– ის ტერიტორია უნდა იყოს აღჭურვილი საბაჟო კონტროლის მიზნით.
  FEZ– ს ტერიტორიის მოწყობის მოთხოვნები, მათ შორის მოთხოვნები ფარიკაობისთვის და ამ ტერიტორიის პერიმეტრის ვიდეოთვალთვალის სისტემით აღჭურვა, დგინდება წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად.
  FEZ– ის ტერიტორიაზე დაშვების კონტროლის უზრუნველყოფა, მათ შორის პირთა შესვლის პროცედურის განსაზღვრა, ხორციელდება წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად.
 3. საბაჟო ოპერაციები FEZ– ის ტერიტორიაზე განთავსებულ საქონელზე ხორციელდება ამ კოდექსის შესაბამისად, ამ მუხლით გათვალისწინებული სპეციფიკის გათვალისწინებით.
 4. საქონლის იმპორტი FEZ– ის ტერიტორიაზე, გარდა FEZ– ის პორტისა და FEZ– ს ლოგისტიკისა, ხორციელდება საბაჟო ორგანოს მიერ ამგვარი იმპორტის შესახებ შეტყობინების გაგზავნით, ხოლო FEZ– ის ტერიტორიიდან საქონლის ექსპორტი. საბაჟო ორგანოს ნებართვით.
  საქონლის იმპორტი პორტის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ ტერიტორიაზე ხორციელდება საბაჟო ორგანოს ნებართვით.
  წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით საბაჟო რეგულირების შესახებ შეიძლება დადგინდეს აღნიშნული შეტყობინების წარდგენისა და აღნიშნული ნებართვების გაცემის წესი, აგრეთვე ამგვარი შეტყობინებისა და ნებართვების ფორმები.
  როდესაც საქონელი ტოვებს პორტის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ ტერიტორიას, რომელიც განთავსებულია ამ FEZ– ს ტერიტორიის გარეთ ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში, რეექსპორტის საბაჟო პროცედურა, საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურა, დროებითი ექსპორტის საბაჟო პროცედურა, სპეციალური საბაჟო პროცედურა, პორტის FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი) ან ლოგისტიკური FEZ წარუდგენს საბაჟო ორგანოს სატრანსპორტო (გადაზიდვის) დოკუმენტებიდასტურს, რომ განტვირთვის ადგილი (პორტი, აეროპორტი) არის ადგილი კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ.
  წევრი ქვეყნების კანონმდებლობამ საბაჟო რეგულირების შესახებ შეიძლება დაადგინოს სხვა პროცედურა, გარდა ამ პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურისა FEZ– ის ტერიტორიაზე საქონლის იმპორტისა და FEZ– ის ტერიტორიიდან საქონლის ექსპორტისთვის.
 5. ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე იმპორტირებისას იმ საქონელზე, რომელიც არ ექვემდებარება საბაჟო დეკლარაციას ამ კოდექსის 4 – ე მუხლის მე –204 პუნქტის შესაბამისად, მხოლოდ საბაჟო ოპერაციები ხორციელდება საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით. კავშირის, ამ კოდექსის 1-ე მუხლის 5-ლი და მე -88 პუნქტებით გათვალისწინებული ...
 6. საბაჟო ორგანოები უფლება აქვს დაადგინოს FEZ– ის ტერიტორიაზე იმპორტირებული საქონელი. საბაჟო ორგანოს მიერ FEZ– ის ტერიტორიაზე იმპორტირებული საქონლის იდენტიფიკაციის პროცედურა დგინდება საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად.
 7. დეკლარანტი აწარმოებს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისა და თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისაგან დამზადებულ (მიღებულ) საქონელს და წარუდგენს ანგარიშს ამ საქონლის შესახებ წევრი ქვეყნის საბაჟო ორგანოს ტერიტორიაზე. რომლის FEZ შეიქმნა.
  ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ხდება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურაში მოქცეულ საქონელზე, ექვემდებარება ასახვას სააღრიცხვო დოკუმენტებში.
  უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისა და თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისაგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის აღრიცხვის პროცედურა, აგრეთვე ამ საქონელზე საბაჟოზე ანგარიშების წარდგენის წესი უფლებამოსილება იქმნება საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 204. საქონლის თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის თავისებურებანი ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე საქონლის იმპორტირებულ საქონელზე

 1. ნავსადგურის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონელი განიხილება, როგორც თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე მათი შეტანის დღიდან, გარდა იმ საქონლისა, რომლებიც, ამ მუხლის მე -3 პუნქტის შესაბამისად, არ ექვემდებარება მოქცევას თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ.
 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის დებულებები არ ვრცელდება საერთაშორისო საფოსტო გზავნილებსა და საერთაშორისო ფოსტით გაგზავნილ საქონელზე, რომლებიც იმპორტირებულია ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე. ამგვარი საერთაშორისო საფოსტო გზავნილებისა და საერთაშორისო საფოსტო გზავნილებში გაგზავნილ საქონელზე საბაჟო ოპერაციები ხორციელდება საერთაშორისო საფოსტო ბირჟის ადგილზე (დაწესებულებაში), რომელიც მდებარეობს პორტის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე, ამ კოდექსის შესაბამისად.
 3. არ ექვემდებარება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოთავსებას:
  1. მანქანები საერთაშორისო ტრანსპორტისთვისიმპორტირებული ნავსადგურის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ ტერიტორიაზე და ექსპორტი ნავსადგურის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ ტერიტორიიდან ამ მანქანებით საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვასთან დაკავშირებით, აგრეთვე პორტის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ ტერიტორიაზე იმპორტირებული ტრანსპორტი და ექსპორტირებულია FEZ ნავსადგურის ან ლოგისტიკური FEZ FEZ ტერიტორიიდან, რომელიც ახორციელებს საქონლის ტრანსპორტირებას კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ამ ტერიტორიიდან გასვლის გარეშე;
  2. საკავშირო საქონელი, რომელიც იმპორტირებულია ნავსადგურის FEZ– ის ტერიტორიაზე ან ექსპორტირებულია FEZ– ის ნავსადგურის ტერიტორიიდან კავშირის დანარჩენ საბაჟო ტერიტორიაზე საზღვაო ნავსადგურის, მდინარის პორტის, აეროპორტის, აგრეთვე არარეზიდენტების ადმინისტრაციის მიერ. FEZ– ის სუბიექტები და საზღვაო ნავსადგურში, მდინარის ნავსადგურში მოქმედი, აეროპორტის ფუნქციები ნავიგაციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, საჰაერო ხომალდების ფრენის უსაფრთხოება, საზღვაო პორტის, მდინარის პორტის, აეროპორტის ან სხვა ფუნქციების დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მუშაობის უსაფრთხოება. საზღვაო ნავსადგურში, მდინარის პორტში, აეროპორტში საქმიანობის განხორციელებაში;
  3. საკავშირო საქონელი, რომელიც იმპორტირებულია ნავსადგურის თავისუფალი ან თავისუფალი ლოგისტიკური რეგიონის ტერიტორიაზე, ან ექსპორტირებულია ნავსადგურის თავისუფალი ან თავისუფალი ლოგისტიკის ტერიტორიიდან ევროკავშირის დანარჩენ საბაჟო ტერიტორიაზე პორტის რეგიონის ან ლოგისტიკური რეგიონის ადმინისტრაციის მიერ, რომელიც დაკავშირებულია ოპერაციასთან. ამ FEZ– ებისგან;
  4. საქონელი, რომელიც შემოტანილია ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე და განთავსებულია მის გარეთ, იმპორტის დაწყებამდე საბაჟო პროცედურის ქვეშ, საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების, დროებითი ექსპორტის საბაჟო პროცედურის, რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის, სპეციალური საბაჟო პროცედურის ქვეშ. ;
  5. საქონლის იმპორტი პორტის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ ტერიტორიაზე და მის გარეთ განთავსება ექსპორტის საბაჟო პროცედურის ან საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის ქვეშ, იმ შემთხვევაში, თუ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობა განსაზღვრავს;
  6. FEZ პორტის ტერიტორიაზე შემოტანილი და FEZ პორტის ტერიტორიიდან ექსპორტირებული სათევზაო ფლოტის ხომალდები, რომლებიც დაკავშირებულია წყლის ბიოლოგიური რესურსების, თევზისა და (ან) სხვა პროდუქტების ამ გემების მიერ ამ გემების მიერ წარმოებული წყლის ბიოლოგიური რესურსებიდან, და (ან) საქონლის ისეთ გემებზე დატვირთვის მიზნით, რომლებიც არის მარაგი;
  7. ამ პუნქტის 1 და 6 ქვეპუნქტებში მითითებული ტრანსპორტით გადაადგილებული მარაგი.
 4. საქონლის იმპორტი ნავსადგურის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ არ ექვემდებარება საბაჟო დეკლარაციას, გარდა ამ პუნქტის მე -XNUMX პუნქტით და ამ პარაგრაფის მე -XNUMX პუნქტის შესაბამისად წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.
  საქონელი, რომელიც შემოაქვთ FEZ– ის მაცხოვრებლების მიერ (მონაწილეები, სუბიექტები) მშენებლობისთვის, საზღვაო პორტის, მდინარის პორტის, პორტის FEZ– ის ტერიტორიაზე მდებარე აეროპორტის ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეკონსტრუქციისთვის, ან ლოგისტიკური FEZ– ის ინფრასტრუქტურული ობიექტებისთვის. საბაჟო დეკლარაცია.
  საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს სხვა შემთხვევები, როდესაც ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონელი ექვემდებარება საბაჟო დეკლარაციას, აგრეთვე საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის ვადას საქონლის საბაჟო დეკლარაციას.

მუხლი 205. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელთან და თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლიდან წარმოებულ (მიღებულ) საქონელთან დაკავშირებული ქმედებები

 1. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისგან დამზადებულ (მიღებულ) საქონელზე, FEZ– ის ტერიტორიაზე ნებადართულია ნებისმიერი ოპერაცია, მათ შორის:
  1. შენახვა;
  2. საქონლის დატვირთვის (გადმოტვირთვის) ოპერაციები და სხვა სატვირთო ოპერაციები შენახვასთან დაკავშირებით;
  3. საქონლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ოპერაციები, აგრეთვე საქონლის ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) მოსამზადებლად ნორმალური მოქმედებები, მათ შორის ჯგუფის გაყოფა, გადაზიდვების ფორმირება, დახარისხება, შეფუთვა, შეფუთვა, ეტიკეტირება, კომერციული თვისებების გაუმჯობესების ოპერაციები
  4. საქონლის გადამუშავების (გადამუშავების), საქონლის წარმოების (მათ შორის აწყობა, დემონტაჟი, მონტაჟი, ინსტალაცია, მონტაჟი), საქონლის შეკეთება ან მოვლა, მათ შორის, რომლის განმავლობაში მონაწილეობს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელი ან შეუწყობს ხელს საქონლის წარმოებას (მიღებას), მაშინაც კი, თუ ამგვარი უცხოური საქონელი მთლიანად ან ნაწილობრივ მოხმარებულია (იხარჯება) საქონლის წარმოების (მიღების) პროცესში და (ან) არ შეიცავს საბაჟოზე განთავსებული საქონლისგან წარმოებულ (მიღებულ) საქონელს. თავისუფალი საბაჟო ზონის პროცედურა (შემდგომში ამ თავში - თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გადამუშავების ოპერაციები). უცხოური საქონელი, რომელიც მონაწილეობს ან ხელს უწყობს საქონლის წარმოებას (მიღებას) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გადამუშავების პროცესში, არ შეიცავს ტექნიკურ პროცესში დამხმარე საშუალებებს, მაგალითად, აღჭურვილობა, მანქანები, საშუალებები;
  5. ამ პუნქტის მე -4 პუნქტით განსაზღვრული თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გადამუშავების ოპერაციების შესრულებისას, საქონლის მოხმარების (მოხმარების) გარდა, საქონლის მოხმარება, კომისიის მიერ დადგენილ შემთხვევებში; (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს 88 წლის No20.12.2017 გადაწყვეტილება)
  6. საქონლის ნიმუშების და (ან) ნიმუშების შერჩევა ამ კოდექსის მე -17 მუხლის შესაბამისად.
 2. საქონლის სრული ან ნაწილობრივი მოხმარების ფაქტი, მათ შორის საქონლის წარმოების (მიღების) პროცესში ხარჯვის (მოხმარების), FEZ– ის ტერიტორიაზე უძრავი ქონების ობიექტების შექმნის, წარმოების პროცესების უზრუნველყოფის, გამოყენებული აღჭურვილობის, მანქანებისა და დანაყოფების მუშაობის უზრუნველყოფა. FEZ– ის ტერიტორიაზე, ამ კოდექსის 7 – ე მუხლის მე –203 პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო ორგანოსთვის წარდგენილი ანგარიშების ასახვა შეიძლება.
 3. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისაგან დამზადებულ (მიღებულ) საქონელზე, ნებადართულია ამ 1-ლი პუნქტით განსაზღვრული ოპერაციების შესრულება. მუხლი FEZ– ის ტერიტორიის შესახებ, თუ ასეთი ოპერაციები შეესაბამება შეთანხმების (ხელშეკრულების) პირობებს FEZ– ის ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელების (განხორციელების) შესახებ (შეთანხმება FEZ– ის საქმიანობის პირობების შესახებ, ინვესტიციის დეკლარაცია, სამეწარმეო პროგრამა).
 4. საბაჟო ორგანოს ნებართვით დასაშვებია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისაგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის გატანა FEZ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების გარეშე შემდეგ შემთხვევებში:
  1. მითითებული საქონელი, რომელიც არის აღჭურვილობა, სხვა ძირითადი საწარმოო აქტივები, ექსპლუატაციაში შესული და გამოყენებულია FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) მიერ, ან მითითებული ძირითადი საწარმოო აქტივების ნაწილები, ექსპორტირდება დანარჩენი საბაჟო ტერიტორიის ტერიტორიაზე. კავშირი მათი შეკეთების (გარდა კაპიტალური შეკეთების, მოდერნიზაციის), ტექნიკური მომსახურებისა და სხვა ოპერაციებისათვის, რომლებიც აუცილებელია ამგვარი საქონლის ნორმალურ (სამუშაო) მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად
  2. მითითებული საქონელი ექსპორტირდება კავშირის დანარჩენ საბაჟო ტერიტორიაზე მათი ტექნიკური ტესტირების, კვლევის, ტესტირების, შემოწმების ჩასატარებლად, წარმოების პროცესით გათვალისწინებული პროდუქციის ჩათვლით, აგრეთვე ნიმუშებად დემონსტრირებისთვის;
  3. ამ საქონლის ექსპორტი ხდება წევრი სახელმწიფოს დანარჩენ ტერიტორიაზე, რომლის ტერიტორიაზეც შეიქმნა FEZ, რათა შესრულდეს საბაჟო ოპერაციები თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ, უფლებამოსილ საბაჟო ორგანოში, შესაბამისად საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით, შეასრულოს საბაჟო ოპერაციები ამ საქონელზე;
  4. ამ საქონლის ექსპორტი ხდება მათი წევრი ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე, რომლის ტერიტორიაზეც შეიქმნა FEZ, საკუთარი წარმოებისა და ტექნოლოგიური საჭიროებებისათვის. პირობები, რომლის მიხედვითაც დასაშვებია ამ საქონლის ექსპორტი FEZ– ის ტერიტორიიდან ამ შემთხვევაში, ისევე როგორც წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიის ის ნაწილი, რომელზეც დაშვებულია ასეთი ექსპორტი, განისაზღვრება კომისიის მიერ;
  5. ეს საქონელი ექსპორტირდება კავშირის დანარჩენ საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების (გადამუშავების), საქონლის წარმოების ჩათვლით, კომისიის მიერ დადგენილი, მონტაჟის, მონტაჟის, მოწყობილობის და სხვა ოპერაციების ჩასატარებლად, იმ პირობით, რომ არ არსებობს პირობები ამ საქონლისთვის ამ FEZ– ის ტერიტორიაზე და ამგვარი ოპერაციების შესაძლებლობის შესახებ. კომისია განსაზღვრავს შემთხვევებს და პირობებს, როდესაც დასაშვებია მითითებული საქონლის ექსპორტი FEZ– ის ტერიტორიიდან. (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს გადაწყვეტილება 88 20.12.2017, XNUMX)
 5. ამ მუხლის მე -1 პუნქტის 2-ლი, მე -4, მე -5 და მე -4 პუნქტებში მითითებული საქონელი ექვემდებარება განმეორებით იმპორტს FEZ- ის ტერიტორიაზე საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ამგვარი ოპერაციების მიზნებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. . საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი ვადა შეიძლება გაგრძელდეს FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
  ამ მუხლის მე -3 პუნქტის მე -4 პუნქტით განსაზღვრულ საქონელზე, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა უნდა დასრულდეს საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი ვადის გასვლამდე. საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი ვადა შეიძლება გაგრძელდეს FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
 6. საბაჟო ორგანოს მიერ ამ მუხლის მე -4 პუნქტით განსაზღვრული ნებართვის გაცემის პროცედურა დგინდება საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად.
 7. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის, ან (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის მიმართ, გარიგებები შეიძლება განხორციელდეს FEZ, რომელიც ითვალისწინებს ამ საქონლის საკუთრების გადაცემას, გამოყენებას და (ან) განკარგვას. ამ შემთხვევაში, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის მოქმედება უნდა დასრულდეს ამ კოდექსით დადგენილი წესით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ მუხლის მე -8, მე -10 და მე -11 პუნქტების შესაბამისად, ამ საქონლის გადაცემა ხდება დაშვებულია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების გარეშე.
 8. დასაშვებია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისგან თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის და (ან) საქონლის დამზადება (მიღებული) გადაცემა, უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების გარეშე. და (ან) გამოყენება:
  1. კონტრაქტორს (ქვეკონტრაქტორს) ან სხვა პირს, მათ შორის FEZ- ის არარეზიდენტ (მონაწილე, სუბიექტს), FEZ- ის ტერიტორიაზე სამშენებლო ან (ან) სამონტაჟო ხელშეკრულების სამუშაოების ჩასატარებლად;
  2. გადამზიდველს მათი ტრანსპორტირებისთვის;
  3. პირები, რომლებიც განახორციელებენ შეკეთებას (გარდა ძირითადი რემონტის, მოდერნიზაციისა), ტექნიკური მომსახურებისა და (ან) ასრულებენ სხვა ოპერაციებს, რომლებიც აუცილებელია ამგვარი საქონლის ნორმალურ (სამუშაო) მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად;
  4. პირები, რომლებიც შეასრულებენ წარმოების პროცესით გათვალისწინებული ამგვარი საქონლის ტექნიკურ ტესტირებაზე, გამოკვლევაზე, შემოწმებაზე, შემოწმებაზე, აგრეთვე ნიმუშებად მათ დემონსტრირებაზე;
  5. პირები, რომლებიც შეასრულებენ ამ მუხლის პირველი პუნქტის მე -2 პუნქტით გათვალისწინებულ ოპერაციებს ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე და წევრი ქვეყნების კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, აგრეთვე FEZ– ის ტერიტორიებზე, რომლებიც არ არიან ნავსადგური. FEZ ან ლოგისტიკური FEZ;
  6. პირები, რომლებიც შეასრულებენ ოპერაციებს FEZ- ის ტერიტორიიდან ექსპორტირებულ საქონელთან დაკავშირებით, ამ მუხლის მე -1 პუნქტის 2, 4, 5 და 4 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
 9. ამ მუხლის მე -8 პუნქტით გათვალისწინებული პირების საკუთრებაში გადაცემა და (ან) გამოყენება საქონლის დეკლარანტს არ ათავისუფლებს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის დეკლარანტს საქონლის გამოყენების პირობების დაცვისგან. ამ თავით გათვალისწინებული თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა.
 10. საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს შემთხვევები, როდესაც FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) მიერ ნებადართულია გადაცემის უფლება საბაჟო პროცედურებში მოქცეული საქონლის ფლობის, გამოყენებისა და (ან) განკარგვისათვის. საბაჟო ზონა და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლიდან წარმოებული (მიღებული) საქონელი ამ FEZ– ის სხვა რეზიდენტისათვის (მონაწილისთვის, სუბიექტისთვის) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების გარეშე, აგრეთვე ამ შემთხვევებში საქონლის გადაცემის წესი და პირობები.
  ამგვარი შემთხვევების დადგენის შემთხვევაში, წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობამ შეიძლება დაადგინოს, რომ დეკლარანტის ვალდებულება შეასრულოს საქონლის გამოყენების პირობები თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად და ამგვარი ოპერაციის დასრულების ვალდებულება. საბაჟო პროცედურა დაეკისრება იმ პირებს, ვისთვისაც შეიძლება განისაზღვროს მითითებული საქონლის საკუთრების, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლებები და აგრეთვე მომენტი, საიდანაც ისინი შეიძლება მიენიჭოთ ასეთ პირებს.
 11. წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით საბაჟო რეგულირების შესახებ შეიძლება დადგინდეს, რომ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ფლობის, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლების გადაცემა და (ან) საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის გადაცემა. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული, ცალკეული FEZ– ების ტერიტორიაზე, რომლებიც შექმნილია ასეთი წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე, დაშვებულია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების გარეშე.
  ამ შემთხვევაში, წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს, რომ დეკლარანტის ვალდებულება შეასრულოს საქონლის გამოყენების პირობები თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად და ამგვარი საბაჟო პროცედურის მოქმედების დასრულების ვალდებულება. დაეკისრება პირებს, რომელთაც გადაეცემათ საკუთრების, სარგებლობის ან (ან) განკარგვის უფლებები. განსაზღვრული საქონელი და ასევე შეიძლება განისაზღვროს მომენტი, საიდანაც ისინი მიენიჭება ასეთ პირებს.
 12. იმ შემთხვევაში, თუ პირი დაკარგავს ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) სტატუსს, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი, ამგვარი სტატუსის დაკარგვის დღიდან 4 თვის განმავლობაში, შეიძლება გადაეცეს პირებმა, რომლებმაც დადეს ასეთი რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი) FEZ არის ხელშეკრულება პორტის FEZ– ის სხვა რეზიდენტისათვის (მონაწილისთვის, სუბიექტისთვის) მომსახურების მითითების შესახებ ან ლოგისტიკური FEZ– ის შესახებ მომსახურების ხელშეკრულების საფუძველზე FEZ– ის სხვა რეზიდენტთან (მონაწილე, სუბიექტი) ან ამ კოდექსით გათვალისწინებული საბაჟო პროცედურების ქვეშ.
  თუ ამგვარი მოქმედებები არ განხორციელებულა მითითებულ ვადაში, ამ საბაჟო ვადის ამოწურვის შემდეგ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა წყდება და საქონელი იკავებს საბაჟო ორგანოებს ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად.
 13. კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს მოქმედებების ჩამონათვალი, მათ შორის ისეთი მოქმედებები, რომელთა შესრულება შეუძლებელია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელთან.
  წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობამ შეიძლება დაადგინოს ქმედებების ჩამონათვალი, მათ შორის იმ ოპერაციების ჩათვლით, რომლებიც არ შეიძლება შესრულდეს ამ საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული საქონლით, თავისუფალი სატარიფო ზონის საბაჟო პროცედურებში ამ წევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე შექმნილ (შექმნილ) რეგიონებში.

მუხლი 206. იდენტიფიკაცია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელი თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელში

 1. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის იდენტიფიცირების მიზნით, უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებულ (მიღებულ) საქონელში შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მეთოდები:
  1. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ უცხოურ საქონელზე ბეჭდების, შტამპების, ციფრული და სხვა ნიშნების დადება;
  2. უცხოური საქონლის დეტალური აღწერა, ფოტოგრაფია, მასშტაბური სურათი;
  3. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის წინასწარ საქონლისა და (ან) უცხოური საქონლისა და წარმოებული (მიღებული) საქონლის ნიმუშების შედარება;
  4. არსებული პროდუქტის ეტიკეტირების გამოყენება, მათ შორის სერიული ნომრების სახით;
  5. სხვა მეთოდები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ხასიათისა და თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გადამუშავების ოპერაციების საფუძველზე, მათ შორის წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემოწმების გზით. დეტალური ინფორმაცია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის გამოყენების, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გადამუშავების ოპერაციების შესრულების ტექნოლოგიური პროცესის, აგრეთვე მათი ტექნოლოგიის შესახებ. წარმოება ან საბაჟო კონტროლის ჩატარება საბაჟო პროცედურის თავისუფალ საბაჟო ზონაში მოქცეული საქონლის გადამუშავების ოპერაციების დროს.
 2. უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლიდან წარმოებული (მიღებული) საქონელში თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის იდენტიფიკაციის პროცედურა დგინდება წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად საბაჟო რეგულირება.

მუხლი 207. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულება და დასრულება

 1. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა უნდა დასრულდეს შემდეგ შემთხვევებში:
  1. FEZ– ის ფუნქციონირების შეწყვეტა ან FEZ– ის ტერიტორიაზე თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის გამოყენების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება - FEZ– ის ფუნქციონირების შეწყვეტის ან მათი მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში. გადაწყვეტილება;
  2. პირი, რომელმაც საქონელი მოათავსა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში, კარგავს FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) სტატუსს - ამ სტატუსის დაკარგვის დღიდან 6 თვის განმავლობაში;
  3. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ექსპორტი, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისაგან მიღებული (მიღებული) FEZ- ის ტერიტორიიდან, გარდა ამ საქონლის ექსპორტის შემთხვევებისა:
   • ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -205 პუნქტით განსაზღვრული მიზნებისათვის;
   • ამ მუხლის მე -8 პუნქტით დადგენილ შემთხვევაში საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, მათი თავისუფალი გადაადგილებისა და თავისუფალი ტერიტორიის თავისუფლების ტერიტორიის სხვა რეგიონში მათი გადაზიდვისთვის;
   • დასაფლავების, ნეიტრალიზაციის, უტილიზაციის ან განადგურებისათვის სხვაგვარად, წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ ასეთმა საქონელმა დაკარგა სამომხმარებლო თვისებები და გახდა უვარგისი იმ გამოყენებისთვის, რომლისთვისაც განკუთვნილია;
  4. საქონლის მოხმარება ამ კოდექსის 5-ე მუხლის პირველი პუნქტის მე -1 პუნქტის შესაბამისად;
  5. FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) მიერ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ფლობის, გამოყენებისა და (ან) განკარგვის უფლების გადაცემა და (ან) საქონლის ქვეშ მოქცეული საქონლისაგან დამზადებული (მიღებული) საქონლის უფლებები. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა FEZ– ის სხვა რეზიდენტზე (მონაწილეს, სუბიექტს) ან პირს, რომელიც არ არის FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი), ამ მუხლის მე –8 და მე –9 პუნქტების შესაბამისად, საქონლის გადაცემის გარდა, ამ კოდექსის 8-ე მუხლის მე -10, მე -11 და მე -205 პუნქტებში მითითებულ შემთხვევებში.
 2. უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ, საქონლის დეკლარანტი შეიძლება იყოს:
  1. პირი, რომელიც იყო საქონლის დეკლარანტი, როდესაც ისინი თავისუფალ საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოხვდნენ;
  2. FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი), რომელსაც ამ კოდექსის 10 – ე მუხლის მე –205 პუნქტის შესაბამისად, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ფლობის, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლებები და ( ან) საქონლისგან დამზადებული (მიღებული) საქონელი გადაეცა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურაში;
  3. პირი, რომელსაც ამ კოდექსის 11-ე მუხლის მე -205 პუნქტის თანახმად, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ფლობის, გამოყენებისა და (ან) განკარგვის უფლებები და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი;
  4. FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი) ან ამ კოდექსის 3 – ე მუხლის მე –202 პუნქტით განსაზღვრული პირები - საპორტო FEZ– ის ან ლოჯისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე განთავსებულ საქონელზე;
  5. პირი, რომელიც არ არის FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი), რომელსაც გადაეცა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ფლობის, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლებები და (ან) წარმოებული საქონელი ( მიღებული) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისაგან, თუ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა მთავრდება ამ მუხლის მე -3 პუნქტის მე -5 პუნქტის ან მე -1 პუნქტის 6-ლი პუნქტის შესაბამისად.
 3. FEZ– ის ფუნქციონირების შეწყვეტის ან FEZ– ის ტერიტორიაზე თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის გამოყენების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის მოქმედება სრულდება საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოქცევით. ამ კოდექსით გათვალისწინებული, გარდა საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურისა, მის ტერიტორიაზე განლაგებული საქონლისა, საბაჟო რეჟიმში მოქცეული თავისუფალი საბაჟო ზონის პროცედურისა და საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული საქონლისგან დამზადებული (მიღებული) საქონლისა. უფასო საბაჟო ზონა, ამ მუხლის მე -5, მე -6, მე -8 და მე -9 პუნქტების გათვალისწინებით, ან დასრულებულია ამ მუხლების მე -10 და მე -12 პუნქტების შესაბამისად საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოქცევის გარეშე.
  კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს თავისუფალი პროცედურის დასრულებისთანავე თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების განსხვავებული პროცედურა, რომლის საზღვრები მთლიანად ან ნაწილობრივ ემთხვევა კავშირის საბაჟო საზღვრის მონაკვეთებს, ან როდესაც გადაწყვეტილების მიღება შეწყვეტს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურას ამ FEZ– ის ტერიტორიებზე.
  თუ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა არ დასრულებულა ამ პუნქტის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება წყდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის 1-ლი პუნქტით განსაზღვრული ვადის ამოწურვისთანავე და საქონელი საბაჟო ორგანოების მიერ დაკავებული ამ კოდექსის 1-ე თავის შესაბამისად.
 4. თუ პირი დაკარგავს FEZ– ს რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) სტატუსს, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის მოქმედება სრულდება ამ კოდექსით გათვალისწინებული საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოქცევით, გარდა საბაჟო პროცედურისა. საბაჟო ტრანზიტის, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისა და თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლიდან წარმოებული (მიღებული) საქონლისა, ამ მუხლის მე -5, მე -6, მე -8 და მე -9 პუნქტების გათვალისწინებით, ან დასრულებულია ამ მუხლის მე -10 და მე -13 პუნქტების შესაბამისად საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოქცევის გარეშე.
  თუ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა არ დასრულებულა ამ პუნქტის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება წყდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის 2-ლი პუნქტით განსაზღვრული ვადის ამოწურვისთანავე და საქონელი საბაჟო ორგანოების მიერ დაკავებული ამ კოდექსის 1-ე თავის შესაბამისად.
 5. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ FEZ– ის ტერიტორიიდან საქონლის ექსპორტისთვის, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის მოქმედება მთავრდება შენობაში:
  1. რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის მიხედვით:
   • თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული და უცვლელი მდგომარეობით ექსპორტირებული უცხოური საქონელი, გარდა ბუნებრივი ცვეთისაგან გამოწვეული ცვლილებებისა, აგრეთვე ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში ბუნებრივი ზარალის ცვლილებისა. ;
   • თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი, თუ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი არ არის აღიარებული ევროკავშირის საქონლად 210-ე მუხლის შესაბამისად ამ კოდექსის
  2. ექსპორტის საბაჟო პროცედურის მიხედვით:
   • თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საკავშირო საქონელი;
   • კავშირის საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი, მათ შორის საქონლის თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში არ მოქცეული საქონელი;
   • თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი, თუ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი აღიარებულია კავშირის საქონლად, 210-ე მუხლის შესაბამისად. ეს კოდექსი;
  3. საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -3 პუნქტის 3-ლი და მე -142 პუნქტების შესაბამისად, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული და უცვლელი სახელმწიფოში ექსპორტირებული უცხოური საქონელი, გარდა ბუნებრივი ცვეთა და ცრემლსადენი, აგრეთვე ცვლილებები ბუნებრივი დანაკარგის შედეგად ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში, პორტის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ ტერიტორიიდან.
 6. FEZ- ის ტერიტორიიდან ევროკავშირის დანარჩენ საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის ექსპორტისთვის, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის მოქმედება დასრულებულია შენობაში:
  1. ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -4 პუნქტის 5, 7, 10, 14, 16, 2 - 127 პუნქტებით განსაზღვრული საბაჟო პროცედურების შესაბამისად, თავისუფალი საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელი და არ ექვემდებარება საქონლის გადამუშავების ოპერაციებს. მოთავსებულია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში და ამ მუხლის მე -7 პუნქტის გათვალისწინებით, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი;
  2. რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის მიხედვით:
   • თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საკავშირო საქონელი, რომელიც უცვლელი დარჩა, გარდა ბუნებრივი ცვეთისა და ცვეთის გამო, აგრეთვე ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში ბუნებრივი ზარალისა.
   • ექსკლუზიურად ევროკავშირის საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი, რომელიც მოთავსებულია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში, მათ შორის, კავშირის საქონელი, რომელიც არ მოთავსებულია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში;
  3. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული და უცვლელი სახელმწიფოში ექსპორტირებული უცხოური საქონლის საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის ქვეშ, გარდა ბუნებრივი ცვეთისა და ცრემლსადენიდან გამოწვეული ცვლილებებისა, აგრეთვე ტრანსპორტირების ნორმალურ პირობებში ბუნებრივი ზარალის ცვლილებისა. (ტრანსპორტირება) და (ან) შენახვა, ნავსადგურის FEZ– ის ან ერთი წევრი ქვეყნის ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიიდან მეორე წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 7. თუ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის შემადგენლობაში შედის უცხოური საქონელი, რომლებიც ექვემდებარება შიდა ბაზრის დაცვის ზომებს, ასეთი საქონელი ექსპორტისთვის FEZ– ის ტერიტორიიდან დანარჩენ ქვეყნებში კავშირის საბაჟო ტერიტორია შეიძლება მოთავსდეს ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -7 პუნქტის 2-ლი და მე -127 პუნქტებით განსაზღვრულ საბაჟო პროცედურებში, ამ საქონელში თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის იდენტიფიკაციის პირობით.
 8. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ფლობის, გამოყენებისა და (ან) განკარგვის უფლების გადაცემისას და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლიდან წარმოებული (მიღებული) საქონლის, FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი), რომელმაც მითითებული საქონელი მოათავსა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში, FEZ– ის სხვა რეზიდენტს (მონაწილეს, სუბიექტს), თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის მოქმედება მთავრდება თავისუფალი საქონლის თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ ამგვარი საქონლის მოთავსება FEZ– ის რეზიდენტის მიერ (მონაწილის, სუბიექტის) მიერ, რომელსაც აქვს ამ საქონლის საკუთრების, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლებები.
  თუ ამ შემთხვევაში აუცილებელია საქონლის ტრანსპორტირება FEZ– ის ტერიტორიიდან სხვა FEZ– ის ტერიტორიაზე, ასეთი ტრანსპორტირება ხორციელდება საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, ამ კოდექსის 22-ე თავით გათვალისწინებული წესით და პირობებით, გარდა ამ პუნქტის სამი პუნქტით გათვალისწინებული საქმისთვის.
  საკავშირო საქონლის ტრანსპორტირება ხდება FEZ– ის ტერიტორიიდან FEZ– ის მეორე ტერიტორიაზე, ამგვარი საქონლის საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის გარეშე, თუ ასეთი FEZ– ები განლაგებულია ერთი წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე, გარდა იმ კავშირის საქონლისა, რომელიც გადაიტანება იმ სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე, რომლებიც არ არიან კავშირის წევრები და (ან) საზღვაო გზით.
 9. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ფლობის, გამოყენებისა და (ან) განკარგვის უფლების გადაცემისას და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლიდან წარმოებული (მიღებული) საქონლის, FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი), რომელმაც მითითებული საქონელი მოათავსა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში, პირს, რომელიც არ არის FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი), მათი ექსპორტისთვის ტერიტორიის ტერიტორიიდან. FEZ კავშირის დანარჩენ საბაჟო ტერიტორიაზე, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის მოქმედება დასრულებულია ამ მუხლის მე -1 პუნქტის 6-ლი პუნქტით განსაზღვრული საბაჟო პროცედურების ქვეშ ამგვარი საქონლის მოთავსებით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ მუხლის პირველი პუნქტის მე -3 პუნქტის თანახმად, საქონლის ექსპორტი შესაძლებელია თავისუფალი FEZ- ის ტერიტორიიდან თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების გარეშე.
 10. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა სრულდება საქონლის საბაჟო პროცედურებში მოთავსების გარეშე ამ მუხლის მე -12 და მე -13 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, აგრეთვე შემდეგ შემთხვევებში:
  1. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლიდან წარმოებული (მიღებული) საქონელი დაკარგა თავისი სამომხმარებლო თვისებები და გახდა უვარგისი იმ გამოყენებისთვის, რომლისთვისაც განკუთვნილია , ექსპორტირებულია FEZ– ის ტერიტორიიდან დაკრძალვის, განეიტრალების, ათვისების ან განადგურების მიზნით სხვა გზით, წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ შემთხვევაში, უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის მოქმედება მთავრდება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ნაწილთან მიმართებაში, რომელიც შეესაბამება დაკრძალულ, უვნებელ, უვნებელ, განკარგულ საქონლის რაოდენობას და ( ან) განადგურებულია სხვა გზით და განისაზღვრება საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად;
  2. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი განადგურებულია და (ან) გამოუსწორებლად დაიკარგა უბედური შემთხვევის ან ფორსმაჟორის გამო ან შეუქცევადად დაკარგა ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში ბუნებრივი ზარალის შედეგად და საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო რეგულირების შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად, ასეთი განადგურების ან შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტი;
  3. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი და თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისაგან დამზადებული (მიღებული) საქონელი მოხმარებულია ამ კოდექსის 5-ე მუხლის პირველი პუნქტის მე -1 პუნქტის შესაბამისად;
  4. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელი ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე, რომელიც უცვლელი დარჩა, გარდა ბუნებრივი ცვეთისა და ცრემლების გამო, აგრეთვე ტრანსპორტირების ნორმალურ პირობებში ბუნებრივი დანაკარგის გამო (ტრანსპორტირება) და (ან) შენახვა, ექსპორტირდება ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გამგზავრების ადგილის გავლით, რომელთანაც ერთვის ასეთი პორტი FEZ ან ლოგისტიკური FEZ, წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში;
 11. ამ მუხლის მე -1 პუნქტის 2-ლი, მე -4 და მე -10 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების წესი დგინდება საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად.
  ამ მუხლის მე -3 პუნქტის მე -10 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების წესს განსაზღვრავს კომისია. (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს გადაწყვეტილება 88 20.12.2017, XNUMX)
 12. თავისუფალი საბაჟო ზონის ფუნქციონირების შეწყვეტის ან FEZ– ის ტერიტორიაზე თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმის გამოყენების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, მოქმედება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის მოქმედებაზე განთავსებულ საქონელზე თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ქვეშ და რომელიც არის ექსპლუატაციაში შესული და გამოყენებული აღჭურვილობა FEZ– ის რეზიდენტი (მონაწილე, სუბიექტი) FEZ– ს მიერ FEZ– ის ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელების (განხორციელების) შესახებ შეთანხმების (შეთანხმების) განსახორციელებლად. (ხელშეკრულება FEZ– ში საქმიანობის პირობების შესახებ, ინვესტიციის დეკლარაცია, სამეწარმეო პროგრამა), ან საქონელი, რომელიც გამოიყენება FEZ– ის ტერიტორიაზე უძრავი ქონების შესაქმნელად და წარმოადგენს ამ უძრავი ქონების ობიექტების განუყოფელ ნაწილს, დასრულებულია მითითებული საქონლის საბაჟოში მოთავსების გარეშე. პროცედურები წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით დადგენილი წესით. კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების წესი მითითებულ საქონელთან მიმართებაში.
  ეს საქონელი საკავშირო საქონლის სტატუსს იძენს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების დღიდან.
 13. იმ შემთხვევაში, თუ პირი დაკარგავს FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) სტატუსს FEZ– ის ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელების (განხორციელების) შესახებ ხელშეკრულების (შეთანხმების) ვადის ამოწურვის გამო (შეთანხმება პირობების შესახებ საქმიანობა FEZ– ში, ინვესტიციების დეკლარაცია, სამეწარმეო პროგრამა) და ამ ხელშეკრულების პირობების შესრულება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის ფუნქციონირებაზე, უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე და ექსპლუატაციაში და გამოიყენება FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) მიერ FEZ– ის ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელების (განხორციელების) შესახებ შეთანხმების (შეთანხმების) განსახორციელებლად (შეთანხმება FEZ– ში საქმიანობის პირობების შესახებ, ინვესტიცია) დეკლარაცია, სამეწარმეო პროგრამა), ან საქონელი, რომელიც გამოიყენება FEZ– ის ტერიტორიაზე უძრავი ქონების შესაქმნელად და წარმოადგენს ამ უძრავი ქონების ობიექტების განუყოფელ ნაწილს, სრულდება ამ საქონლის საბაჟო პროცედურებში მოთავსების გარეშე, დადგენილი წესით. წევრი ქვეყნების კანონმდებლობა.
  კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების წესი მითითებულ საქონელთან მიმართებაში.
  ეს საქონელი საკავშირო საქონლის სტატუსს იძენს თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების დღიდან.
 14. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულება ლიკვიდაციისას (საქმიანობის შეწყვეტა) პირის მიერ, რომელიც FEZ– ის რეზიდენტია (მონაწილე, სუბიექტი), ხორციელდება საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 208. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ (მოთავსებულ) უცხოურ საქონელზე იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საანგარიშო გადასახადის გადახდის ვალდებულების გაჩენა და შეწყვეტა, მათი გადახდის ვადა და გაანგარიშება

 1. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულება უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ (მოთავსებულ) უცხოურ საქონელზე წარმოიშობა დეკლარანტისგან იმ მომენტიდან, როდესაც საბაჟო ორგანო დეკლარაციას დარეგისტრირდება საქონელი, გარდა ამ პუნქტის მე -XNUMX და მესამე პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
  იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახდელების გადახდის ვალდებულება უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ (მოთავსებულ) უცხო საქონელზე, საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე დეკლარირებული დეკლარაციის გამო, წარმოიშობა: პირს, რომელმაც საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე შეიტანა განცხადება საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე, საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე საქონლის დეკლარაციის შეტანის მომენტიდან.
  დეკლარანტისათვის წარმოიშობა იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება უცხოეთის საქონელზე თავისუფალი საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული (მოთავსებული) უცხოური საქონლის მიმართ. იმ მომენტიდან, როდესაც ისინი შემოიტანენ FEZ პორტის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე.
 2. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საწინააღმდეგო შემცველი გადასახადების გადახდის ვალდებულება უცხოური საქონლის მიმართ, რომლებიც იმპორტირდება პორტის FEZ ან ლოგისტიკური FEZ ტერიტორიაზე იმ სახელმწიფოს ტერიტორიიდან, რომელიც არ არის კავშირის წევრი ქვეყანა. და რომლებიც, ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -204 პუნქტის შესაბამისად, არ ექვემდებარება საბაჟო დეკლარაციას, წარმოიშობა ნავსადგურის FEZ– ის რეზიდენტიდან (მონაწილე, პირი) ან ლოგისტიკური FEZ– დან, რომელმაც დადო შეთანხმება დებულების შესახებ მომსახურების გაწევა იმ მომენტიდან, როდესაც ასეთი საქონელი შემოდის ნავსადგურის FEZ– ის ან ლოჯისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე.
 3. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ უცხოურ საქონელზე იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახდელების გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა იმ პირთაგან, რომლებიც ამ 10-ე მუხლის მე -11 და მე -205 პუნქტების შესაბამისად კოდექსს გადაეცა თავისუფალ საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისაგან ამგვარი საქონლის და (ან) წარმოებული (მიღებული) საქონლის ფლობის, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლებები და რომლებიც, კანონმდებლობის შესაბამისად, წევრ სახელმწიფოებს დაევალათ დეკლარანტის მოვალეობა შეასრულონ საქონლის გამოყენების პირობები საბაჟო პროცედურის თავისუფალი საბაჟო ზონის შესაბამისად და ამგვარი საბაჟო პროცედურის მოქმედების დასრულების ვალდებულება, იმ მომენტიდან, ამ პირებს ეკისრებათ დეკლარანტის მითითებული ვალდებულებები.
 4. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული (მოთავსებული) უცხოური საქონლის იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის შეწყვეტა ხდება ამ მუხლის 1 - 3 პუნქტებში მითითებული პირებისათვის. სტატიაში შემდეგი გარემოებების დადგომის შესახებ:
  1. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულება ამ კოდექსის 207-ე მუხლის შესაბამისად, ამ მუხლის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემდეგ, გარდა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულებისა, ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -5 პუნქტის მე -207 პუნქტის მეოთხე პუნქტში მითითებული საქონლის ექსპორტის საბაჟო პროცედურა;
  2. კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -5 პუნქტის მე -207 პუნქტის მეოთხე პუნქტით განსაზღვრული საქონლის ექსპორტი, ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული;
  3. საქონლის განთავსება, რომლის მიმართაც შეწყდა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისაგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი, ასეთი გამოყენების გამოყენების ფარგლებში. საბაჟო პროცედურა, რომელიც შეწყდა საბაჟო პროცედურების შესაბამისად, ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად;
  4. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება და (ან) მათი ვალდებულების შესრულება ამ მუხლის მე -8 პუნქტის შესაბამისად გათვლილი და გადასახდელი თანხებით
  5. საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო რეგულირების შესახებ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის განადგურების ან (ან) შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის, ან (ან) წარმოებული (მიღებული საქონლის) განადგურების ან (ან) შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის, წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარება ) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლიდან, ავარიის ან ფორსმაჟორის ან ამ საქონლის შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის შედეგად ბუნებრივი ზარალის შედეგად ტრანსპორტირება (ტრანსპორტირება) და (ან) შენახვა, გარდა იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ამ უცხოურ საქონელთან მიმართებაში ამ კოდექსის შესაბამისად ამგვარი განადგურების ან გამოუსწორებელი ზარალის ანაზღაურება ხორციელდება იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადების გადახდაზე;
  6. საქონლის გამოშვებაზე უარი თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშვა საქონლის დეკლარაციის ან განცხადების რეგისტრაციისას. საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე საქონლის გამოშვება;
  7. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის გათავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი ანტიდემპინგური, შემხვედრი ანაზღაურება;
  8. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
  9. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად;
  10. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეზე (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ასეთი საქონელი ადრე არ იქნა გამოშვებული.
 5. თავისუფალ საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ უცხოურ საქონელზე იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახდელების გადახდის ვალდებულება გადაიცემა ამ მუხლის პირველი და მე -1 პუნქტებით განსაზღვრულ პირებზე გადაცემისთანავე. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის საკუთრების, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლებები და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისგან საბაჟო პროცედურის დასრულების გარეშე წარმოებული (მიღებული) საქონელი. თავისუფალი საბაჟო ზონის ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -10 და მე -11 პუნქტების შესაბამისად, თუ ამგვარი საქონლის ფლობის, გამოყენებისა და (ან) განკარგვის უფლების გადაცემისას დეკლარანტის მოვალეობა შეასრულებს პირობებს საქონლის გამოყენება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად და დეკლარანტის მოვალეობა, დაასრულოს ასეთი საბაჟო პროცედურა, ეკისრება იმ პირებს, რომლებსაც გადაეცათ ეს უფლებები.
 6. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება ექვემდებარება ამ მუხლის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისას.
 7. შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადის გადახდის ბოლო ვადაა
  1. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის FEZ- ის ტერიტორიიდან ექსპორტის შემთხვევაში და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულება ამ საქონლის ზონის მიმართ ან საბაჟო ორგანოს ნებართვის გარეშე ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -205 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამგვარი საქონლის ექსპორტი შეიძლება განხორციელდეს დასრულების გარეშე. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა, ამ კოდექსის 3-ე მუხლის პირველი პუნქტის მე -1 და მე -207 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, - FEZ- ის ტერიტორიიდან ექსპორტის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - FEZ- ის ტერიტორიიდან ასეთი ექსპორტის ფაქტის გამოვლენის დღე, რომელზეც გამოიყენება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა;
  2. უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისა და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის სხვა პირისათვის გადაცემის შემთხვევაში, თავისუფალი საბაჟო ზონა, გარდა ამ საქონლის გადაცემისა, ამ კოდექსის 8-ე მუხლის მე -10, მე -11 და მე -205 პუნქტების შესაბამისად, - საქონლის გადაცემის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - გამოვლენის დღე ასეთი გადაცემის ფაქტი;
  3. ამ კოდექსის 5-ე მუხლის მე -205 პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი ვადის გასვლამდე FEZ- ის ტერიტორიაზე დაბრუნების შეუძლებლობის შემთხვევაში, FEZ- ის ტერიტორიიდან ექსპორტირებული საქონელი განსაზღვრულ შემთხვევებში ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -2 პუნქტის 4, 5, 4 და 205 პუნქტებში, - ამ ვადის გასვლის დღე;
  4. თუ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა არ დასრულებულა საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 5-ე მუხლის მე -205 პუნქტის მე -3 პუნქტის შესაბამისად დადგენილი ვადის გასვლამდე, FEZ- ის ტერიტორიიდან ექსპორტირებულ საქონელზე ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -205 პუნქტის მე -XNUMX პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა, - ამ ვადის გასვლის დღე;
  5. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში, და (ან) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი, გარდა განადგურების და (ან) შეუქცევადი. ასეთი საქონლის დაკარგვა ავარიის ან ფორსმაჟორული ან გამოუსწორებელი ზარალის შედეგად ბუნებრივი დაკარგვის შედეგად ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში, - საქონლის დაკარგვის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - ასეთი დანაკარგის ფაქტის გამოვლენის დღე;
  6. საბაჟო ორგანოსთვის მის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგენლობის შემთხვევაში, ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -10 პუნქტის 207-ლი პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის დაკრძალვის, განეიტრალების, ათვისების ან სხვა განადგურების ფაქტის დამადასტურებელი საბუთები, - ასეთი საქონლის ექსპორტის დღე FEZ– ის ტერიტორიის გარეთ;
  7. ამ კოდექსის 5-ე მუხლის მე -139 პუნქტის სამი პუნქტის შესაბამისად ექსპორტის საბაჟო პროცედურის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -5 პუნქტის მე -207 პუნქტის მეოთხე პუნქტში მითითებული საქონლის ექსპორტზე გატანა, გარდა ამ საქონელზე ექსპორტის საბაჟო პროცედურის შეწყვეტისთვის, რომელიც ამგვარი საბაჟო პროცედურის დასრულებისთანავე განლაგებულია FEZ– ის ტერიტორიაზე, - მეორე პუნქტით დადგენილი ვადის ამოწურვის დღის მეორე დღეს. ამ კოდექსის 5-ე მუხლის მე -139 პუნქტი.
  8. თუ ამ მუხლის მე -7 პუნქტით განსაზღვრული გარემოებები მოხდა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ უცხოურ საქონელთან დაკავშირებით, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადებისგადაიხდება სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადები, თითქოს ამგვარი უცხოური საქონელი მოთავსდეს საბაჟო პროცედურაში შიდა მოხმარებისთვის, სატარიფო შეღავათებისა და შეღავათების გამოყენების გარეშე, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდისთვის.
   თუ ამ მუხლის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებები მოხდა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან დამზადებულ (მიღებულ) საქონელთან დაკავშირებით, და ამ საქონელში, ამ კოდექსის 206-ე მუხლის შესაბამისად, განთავსებული უცხოური საქონელი თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის პირობებში, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საანგარიშო გადასახადები გადაიხდება იმ თავისუფალ საბაჟო ზონაში საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ უცხოურ საქონელზე, რომელიც გამოიყენება საქონლის წარმოებისთვის (მიღებული ) საბაჟო პროცედურაში მოქცეული უცხოური საქონლისგან თავისუფალი საბაჟო ზონა, თითქოს ასეთი უცხოური საქონელი მოათავსეს საბაჟო რეჟიმში შიდა მოხმარებისთვის, სატარიფო შეღავათების გამოყენების გარეშე, საიმპორტო საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდისთვის.
   ამ პუნქტის პირველ და მე -XNUMX პუნქტებში მითითებულ შემთხვევებში, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადების, იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადების გაანგარიშებისათვის. გამოიყენება საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს, ამ საქონლის თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს საქონელზე, რომლის გათავისუფლებაც, უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა შედგენილია საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე - საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე განცხადების რეგისტრაციის დღეს, და თუ განთავსება საქონლის თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში ამ კოდექსის შესაბამისად განხორციელებული საქონელი განხორციელდა საბაჟო დეკლარაციის გარეშე, - საქონლის იმპორტის დღეს FEZ– ის ან ლოგისტიკური FEZ– ის ტერიტორიაზე.
  9. თუ ამ მუხლის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებები მოხდა თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელთან, და ამ საქონელში ამ კოდექსის 206-ე მუხლის შესაბამისად, უცხოური საქონელი უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადი ექვემდებარება გადახდას, თითქოს თავისუფალი საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი იყოს მოქცეულია შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო პროცედურაში იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდისას სატარიფო შეღავათების და შეღავათების გამოყენების გარეშე.
   ამ შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება ხდება ამ კოდექსის მე -7 და მე -12 თავების შესაბამისად.
   საიმპორტო საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი გადასახადების გამოსაანგარიშებლად გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადები, ძალაშია იმ დღეს, როდესაც არის იმპორტის გადახდის ბოლო ვადა. ამ მუხლის მე -7 პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის მიმართ.
   თუ საქონლის საბაჟო ღირებულების დასადგენად, აგრეთვე იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადების გამოსათვლელად, საჭიროა უცხო ქვეყნის ვალუტის გადაკეთება წევრი ქვეყნის ვალუტაში, მზადდება გაცვლითი კურსით, იმ დღეს, როდესაც ეს ხდება იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება, ამ მუხლის მე -7 პუნქტის შესაბამისად.
   თუ საბაჟო ორგანოს არ გააჩნია ზუსტი ინფორმაცია საქონლის შესახებ (ხასიათი, სახელი, რაოდენობა, წარმოშობა და (ან) საბაჟო ღირებულება), იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი გადასახადის გაანგარიშების საფუძველი განისაზღვრება ინფორმაციის საბაჟო ორგანოს საფუძველზე და საქონლის კლასიფიკაცია ხორციელდება ამ კოდექსის მე -3 მუხლის მე -20 პუნქტის გათვალისწინებით.
   თუ პროდუქტის კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად განისაზღვრება დაჯგუფების დონეზე 10-ზე ნაკლები სიმბოლოების რაოდენობით:
   • იმპორტის საბაჟო გადასახადების გაანგარიშებისას გამოიყენება საბაჟო გადასახადების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება ამ ჯგუფში შესულ საქონელს.
   • გადასახადების გაანგარიშებისთვის გამოიყენება დამატებული ღირებულების გადასახადის ყველაზე მაღალი განაკვეთი, აქციზის გადასახადის (აქციზის გადასახადი ან აქციზის გადასახადი) ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება ამ ჯგუფში შემავალ საქონელს, რომელთა მიმართაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია დაწესებულია საბაჟო გადასახადები;
   • სპეციალური, ანტიდემპინგური, საბრძოლო გადასახადების გაანგარიშებისათვის გამოიყენება ამ ჯგუფის მეათე პუნქტის გათვალისწინებით სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი გადასახადების ყველაზე მაღალი განაკვეთები, რომლებიც შეესაბამება ამ ჯგუფში შესულ საქონელს. სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება ხდება საქონლის წარმოშობის საფუძველზე, რომელიც დადასტურებულია ამ კოდექსის მე -4 თავის შესაბამისად, და (ან) სხვა ინფორმაციისთვის, რომელიც საჭიროა განსაზღვრული მოვალეობების დასადგენად. თუ საქონლის წარმოშობა და (ან) მითითებული გადასახდელების დასადგენად საჭირო სხვა ინფორმაცია დადასტურებული არ არის, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საბრძოლო გადასახადები გამოითვლება სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების უმაღლესი ტარიფების საფუძველზე. საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის იგივე კოდი, თუ საქონლის კლასიფიკაცია ხორციელდება 10 სიმბოლოს დონეზე ან ჯგუფში შეტანილი საქონელი, თუ საქონლის კოდები საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად განისაზღვრება დაჯგუფების დონეზე 10-ზე ნაკლები სიმბოლოების რაოდენობით.
    საქონლის შესახებ მოგვიანებით ზუსტი ინფორმაციის დადგენისას, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საანგარიშო გადასახადები გამოითვლება ასეთი ზუსტი ინფორმაციის საფუძველზე და ზედმეტად გადახდილი ან (ან) ზედმეტად შეგროვებული იმპორტის თანხის ანაზღაურება (კომპენსაცია). საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი გადასახადები ან გადაუხდელი თანხების შეგროვება ამ კოდექსის მე -10 და მე -11 თავებისა და 76-ე და 77-ე მუხლების შესაბამისად.
  10. ამ მუხლის მე -8 პუნქტის შესაბამისად გადახდილი (შეგროვებული) იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურებადი გადასახადების ოდენობებზე გადაიხდება პროცენტი, თითქოს მათი გადავადება გადაიხადოს ამ თანხებთან დაკავშირებით. საქონლის საბაჟო პროცედურის თავისუფალ საბაჟო ზონაში მოთავსების თარიღი იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადის გადახდის ვადის ამოწურვის დღეს. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება ამ კოდექსის 60-ე მუხლის შესაბამისად.
  11. უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების ან საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -5 პუნქტის მე -207 პუნქტის მე -7 პუნქტით განსაზღვრული საქონლის კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ექსპორტის შემთხვევაში. საქონლის ექსპორტი ან მოთავსება ამ კოდექსის 129-ე მუხლის მე -51 პუნქტის შესაბამისად, უცხოური საქონლის საბაჟო პროცედურების ქვეშ, ან საბაჟო ორგანოების მიერ ამ საქონლის დაკავება ამ კოდექსის 10-ე თავის შესაბამისად, ვალდებულების შესრულების შემდეგ გადაიხადოს საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი გადასახადები და (ან) მათი შეგროვება (მთლიანად ან ნაწილობრივ) საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურებადი ან (და) შეგროვებული გადასახადების ოდენობით ამ მუხლის შესაბამისად ექვემდებარება დაბრუნებას (კომპენსაციას) ამ კოდექსის მე -76 თავისა და XNUMX-ე მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 209. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისა და საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურების სპეციფიკა თავისუფალი საბაჟო ზონის პროცედურა, როდესაც ისინი მოთავსებულია ცალკეულ საბაჟო პროცედურებში

 1. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული და თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გადამუშავების გარეშე დაქვემდებარებული უცხოური საქონლის იმპორტის საბაჟო გადასახადის გაანგარიშებისთვის საბაჟო რეჟიმში მოქცევისას, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი გადასახადები გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადების განაკვეთები, რომლებიც მოქმედებს საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს საქონელზე საქონლის მოთავსებისათვის თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა და იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელთა გათავისუფლება ხდება საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე შედგენილი თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცევისას, - საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის დღეს განცხადება საქონლის გამოშვების შესახებ საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე, გარდა ამ პუნქტის მე -XNUMX პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.
  როდესაც მოთავსებულია საბაჟო პროცედურაში თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული აღჭურვილობის შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლებისთვის, ექსპლუატაციაში შედის და გამოიყენება FEZ– ის რეზიდენტის (მონაწილის, სუბიექტის) მიერ შეთანხმების (შეთანხმების) განსახორციელებლად. FEZ– ის ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელება (ჩატარება) (შეთანხმება FEZ– ის საქმიანობის პირობების შესახებ, ინვესტიციის დეკლარაცია, სამეწარმეო პროგრამა), აგრეთვე საქონელი, რომელიც განთავსებულია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში, ნავსადგურის FEZ– ის ტერიტორიაზე ან ლოგისტიკური FEZ, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემკრძალავი გადასახადების გამოსაანგარიშებლად, გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი გადასახადი, ძალაშია რეგისტრაციის დღეს საქონლის დეკლარაციის საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ შეტანილი საქონელი.
 2. ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -5, მე -7, მე -10, მე -14, მე –2 და მე –127 პუნქტებში მითითებული საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოქცევისას, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი:
  1. ამ კოდექსის 206-ე მუხლის შესაბამისად განხორციელებული თავისუფალი საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის იდენტიფიკაციის პირობით, საიმპორტო საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადები გამოითვლება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ და თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის წარმოებისთვის გამოყენებულ უცხოურ საქონელთან მიმართებაში. ამავდროულად, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურებადი გადასახადების გაანგარიშებისას გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი გადასახადი, რომლებიც ძალაშია დღეს საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაცია საქონლის თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ შეტანილ საქონელზე და იმ საქონელთან მიმართებაში, რომლის გათავისუფლებაც, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცევისას, ხდებოდა ადრე საქონლის დეკლარაციის წარდგენა - საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის გათავისუფლების შესახებ განცხადების რეგისტრაციის დღეს;
  2. საბაჟო ორგანოს მიერ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის შესახებ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის დღეს, უფასო საბაჟო ზონაში საქონლისაგან, რომელიც დამზადებულია (მიღებულია) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან, რომელიც ხორციელდება ამ კოდექსის 206-ე მუხლის შესაბამისად, იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები გამოითვლება იმ საქონლის მიმართ, რომლებიც წარმოებულია (მიღებული) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელი. ამავდროულად, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გამოსაანგარიშებლად, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების განაკვეთები მოქმედებს საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს საბაჟო პროცედურების შესაბამისად წარდგენილი საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს. ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე –4, მე –5, მე –7, მე –10, მე –14 და მე –2 პუნქტებით. ამ შემთხვევაში, საიმპორტო საბაჟო გადასახადების დაანგარიშების საფუძველია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის სავარაუდო ღირებულება, რომლის დადგენის პროცედურასაც ადგენს კომისია. .
  3. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ, ამ კოდექსის 8-ე მუხლის მე -9 და მე -207 პუნქტების შესაბამისად, თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის განთავსებით, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები გამოითვლება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელზე. ამავდროულად, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გამოსაანგარიშებლად, იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების განაკვეთები მოქმედებს საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს, საქონლის საბაჟო პროცედურებში საქონლის განთავსებაზე წარდგენილი საქონლის შესახებ. ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -4 პუნქტის 5, 7, 10, 14, 2 და 127 ქვეპუნქტებში.
  4. თუ ამ მუხლის 1 - 3 პუნქტებში მითითებულ შემთხვევებში იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურების გადასახადის გამოთვლის მიზნით, საჭიროა უცხოური ვალუტის გადაკეთება წევრი ქვეყნის ვალუტაში, მაგალითად, კონვერტაცია ხორციელდება გაცვლითი კურსით, რაც ძალაშია იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადის განაკვეთების გამოყენების დღეს, დადგენილი თითოეული შემთხვევისთვის.

მუხლი 210. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის სტატუსის განსაზღვრა

 1. თუ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელიდან წარმოებული (მიღებული) საქონლის ექსპორტი ხდება ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან, ამ საქონლის სტატუსი განისაზღვრება საქონლის საკმარისი გადამუშავების კრიტერიუმების შესაბამისად, გამოხატული:
  1. საქონლის კოდის შეცვლა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, პირველი 4 სიმბოლოების რომელიმე დონეზე;
  2. საქონლის ღირებულების ცვლილება, როდესაც გამოყენებული მასალების ღირებულების პროცენტი ან დამატებული ღირებულება მიაღწევს საბოლოო პროდუქტის ფასის ფიქსირებულ წილს (ad valorem წილის წესი);
  3. აუცილებელი პირობების შესრულება, წარმოების და ტექნოლოგიური ოპერაციების შესრულება, რომლებიც საკმარისია საქონლის კავშირის საქონლად აღიარებისათვის.
 2. კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ექსპორტის მიზნით თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის წარმოებული (მიღებული) საქონელი აღიარებულია კავშირის საქონლად, თუ წარმოების (მიღების) ოპერაციების შედეგად საქონლის პირობები, აკმაყოფილებს ერთ-ერთ შემდეგ პირობას:
  1. შეიცვალა საქონლის კოდექსი, საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, პირველი 4 სიმბოლოების რომელიმე დონეზე, გარდა ამ მუხლის მე -3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
  2. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის ღირებულების პროცენტი არ აღემატება საბოლოო პროდუქტის ფასის ფიქსირებულ წილს, ან დამატებული ღირებულება მიაღწევს საბოლოო პროდუქტის ფასის ფიქსირებულ წილს, გარდა ამ მუხლის მე -3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევები;
  3. საქონელთან დაკავშირებით შესრულებულია პირობები, შესრულებულია წარმოება და ტექნოლოგიური ოპერაციები, რომლებიც საკმარისია თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის ევროკავშირის საქონლად აღიარებისათვის, გარდა ამ მუხლის მე -3 პუნქტის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა.
 3. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელი არ არის აღიარებული კავშირის საქონლად, თუ მხოლოდ იმ ოპერაციებს აქვს შესრულებული იმ საქონელთან მიმართებაში, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ საკმარისი გადამუშავების კრიტერიუმებს, მიუხედავად სხვა პირობების შესრულება.
  საქონლის კოდექსის შეცვლა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, პირველი 4 ციფრის დონის მიხედვით და ad valorem წილის წესი არ გამოიყენება, როგორც უცხოური საქონლისგან დამზადებული (მიღებული) საქონლის საკმარისი გადამუშავების კრიტერიუმები. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურა, თუ უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონელს ეხება თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელს, პირობების ჩამონათვალი, წარმოება და ტექნოლოგიური ოპერაციები, რომლებიც საკმარისია წარმოებული (მიღებული საქონლის) აღიარებისათვის. ) თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლიდან, საქონლის კავშირი.
 4. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის აღიარებისათვის საკმარისი პირობების, წარმოებისა და ტექნოლოგიური ოპერაციების ჩამონათვალი, აგრეთვე კავშირის საქონელი, აგრეთვე ოპერაციების ჩამონათვალი, რომელთა შესრულებაც არ აკმაყოფილებს თავისუფალი გადამუშავების ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის სტატუსის განსაზღვრის საკმარისი გადამუშავების კრიტერიუმებს, განსაზღვრავს კომისია.
 5. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის საკმარისი გადამუშავების კრიტერიუმად ad valorem წილის წესის გამოყენების წესს განსაზღვრავს კომისია. საკავშირო საქონლის სარემონტო ოპერაციების შესრულებისას არ გამოიყენება ad valorem წილის წესი, როგორც საკმარისი დამუშავების კრიტერიუმი.
 6. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) სტატუსის განსაზღვრავს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო ან წევრი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანიზაცია.
 7. როგორც თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, წევრი სახელმწიფოების უფლებამოსილი ორგანო ან უფლებამოსილი ორგანიზაცია გამოაქვს დასკვნა წარმოებული (მიღებული) საქონლის აღიარების შესახებ. უცხოური საქონლისგან, რომელიც მოთავსებულია საბაჟოზე, უფასო საბაჟო ზონის პროცედურის, კავშირის საქონლის ან დასკვნის შესახებ თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის აღიარების შესახებ, რომელიც არ წარმოადგენს საქონლის საქონელს. კავშირი.
  ამ დასკვნების ფორმებს, ასეთი დასკვნების სტრუქტურასა და ფორმატს ელექტრონული დოკუმენტების სახით, მათი შევსების წესს, აგრეთვე მათი გაცემისა და გამოყენების წესს განსაზღვრავს კომისია.
 8. თავისუფალი საბაჟო ზონის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლისგან წარმოებული (მიღებული) საქონლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაუქმების ან გაუქმების შემთხვევაში, ასეთი საქონელი, უფასო საბაჟო ზონის საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ, მათი ექსპორტი კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან განიხილება როგორც საქონელი, კავშირი და სხვა მიზნებისათვის - უცხოური საქონელი.