მენიუ

რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება 639- დან წელი

მათთვის თვითმავალი მანქანები და მისაბმელიანი ტიპები და კატეგორიები და გამოყენების საფასურის ზომა

რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 06.02.2016 N 81
(გამოქვეყნებულია ოფიციალური ონლაინ იურიდიული ინფორმაციის პორტალი 05.06.2018 და რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის კრებულში 24 11.06.2018, Art. 3528. ძალაში შედის ოფიციალური გამოქვეყნების დღიდან შვიდი დღის შემდეგ (13.06.2018), იხ პუნქტი 6 რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებულების 763 ბრძანებულების 23.05.96)
 
რუსეთის ფედერაციის მთავრობა
გადაწყვეტს:
1. დამტკიცდეს თანდართული ცვლილებები, რომლებიც შედის რუსეთის ფედერაციის მთავრობის ბრძანებულებაში 6 2016 No. 81 "თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისა და (ან) მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებების განკარგვის შესახებ განკარგვის შესახებ" და რუსეთის ფედერაციის მთავრობის ზოგიერთი აქტის შესახებ დამატებების შეტანის შესახებ "(რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობა , 2016, No. 7, Art. 991; No. 20, Art. 2840).
2. რუსეთის ფედერაციის ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრს და რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის მინისტრს დააკონტროლონ თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებების გასაყიდი ფასები მათთვის, რისთვისაც ხდება გადამუშავების საფასურის გადახდა, და მარტამდე წარუდგენენ წინადადებებს რუსეთის ფედერაციის მთავრობას 1 2019, რომლის მიზანია სახელმწიფოს მექანიზმების შეცვლა. თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და მისაბმელიანი მოწყობილობების წარმოებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა, ამ პროდუქტების გაყიდვის ფასების არაგონივრული ზრდის შემთხვევაში.
 

ცვლილებები რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილებაში 06.02.2016 N 81

1. თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებებისა და (ან) მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებების და / ან მათთვის მისაღები სარგებლობის საფასურის შეგროვების, გაანგარიშების, გადახდისა და შეგროვების წესები, აგრეთვე ამ საფასურის ზედმეტად გადახდილი ან ზედმეტად გადახდილი ან ზედმეტად შეგროვებული თანხების დაბრუნება და ჩამოსხმა, დადგენილია ამ დადგენილებით:

ა) 7 პუნქტის პირველ პარაგრაფში გამოირიცხოს სიტყვები "თვითმავალი მანქანის და სხვა ტიპის აღჭურვილობის ცარიელი პასპორტი, სიტყვების ჩათვლით";
ბ) შეავსოს შემდეგი შინაარსის 11.1 პარაგრაფით:

11.1. ამ წესების 11 და 15 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტები საბაჟო ორგანოს უნდა წარედგინოს 15 დღის განმავლობაში:
თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და (ან) მისაბმელის გაშვება გამოცხადებული საბაჟო პროცედურის შესაბამისად (საბაჟო დეკლარაციის განხორციელების დროს);
თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებებით და (ან) რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის ფაქტობრივი გადაკვეთა და (ან) იმ ტერიტორიების საზღვრები, რომლებზეც რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს იურისდიქციას რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად (თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და (ან) მისაბმელების) დეკლარაციის შემთხვევაში ხორციელდება იმპორტირებაზე რუსეთის ფედერაცია არ ხორციელდება).
გადამხდელის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ამ წესების 11 და 15 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტების მიწოდების შეუსრულებლობა ჯარიმის დაფარვის საფუძველია განკარგვის საფასურის გადაუხდელობისთვის.
სარგებლობის საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევაში ჯარიმდება დარიცხული ყოველი კალენდარული დღის დაგვიანებით, ამ დღის წესების 11 და 15 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტების საბაჟო ორგანოსათვის საბაჟო ორგანოში წარდგენის ბოლო პერიოდის ჩათვლით, სანამ არ იქნება გამოყენებული უსასყიდლო გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულების დღემდე, უანგარიშო გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულების დღემდე, ჩათვლით, გადასახადის გადახდის გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულების ჩათვლით, ჩათვლით, გადასახდელი უანგარიშო სარგებლობის გადასახადის ოდენობის პროცენტული ოდენობით რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის საკვანძო განაკვეთის ერთი სამას მეათედი, რომელიც გამოიყენება განკარგვის საფასურის გადახდის შეფერხების პერიოდში.
პროცენტის გადახდა, შეგროვება და დაბრუნება ხორციელდება განკარგულების საფასურის გადახდის, შეგროვებისა და დაბრუნებისთვის დადგენილი წესის შესაბამისად. ";
გ) 17 პუნქტის პირველი პუნქტი შეიცვალოს შემდეგში:

17. თუ 3 წლის განმავლობაში თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და მისაბმელიანი მასების შემოტანის დღიდან რუსეთის ფედერაციაში, განკარგვის საფასურის გადახდის შემდეგ და (ან) პასპორტის ფორმაზე შესაბამისი ნიშნის ჩაწერის შემდეგ, დგინდება განკარგვის საფასურის გადაუხდელობის ან არასრული გადახდის ფაქტი, საბაჟო ორგანოები ვადაში, რომელიც არ აღემატება 10 სამუშაო დღეს მითითებული ფაქტის აღმოჩენის დღიდან, აცნობეთ გადამხდელს განკარგვის საფასურის გადახდის აუცილებლობისა და გადაუხდელი განკარგვის თანხის ოდენობის შესახებ (ისევე, როგორც ჯარიმები დაგვიანებული გადახდებისთვის), რომელშიც მითითებულია მისი დამატებითი გადასახადის მიზეზები. მითითებული ინფორმაცია გადამხდელს ეგზავნება რეგისტრირებული ფოსტით შეტყობინებით. ";

დ) ამ წესების დანართის No. 9 სვეტის 1 სვეტის სახელით, სიტყვები "ტექნიკურად დასაშვები მაქსიმალური წონა (ტონა)" შეიცვალოს სიტყვებით "დატვირთვის მოცულობა (ტონა)".

2. თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების ტიპებისა და კატეგორიების ჩამონათვალი, მათთან დაკავშირებით, რისთვისაც გადახდილია გადამუშავების საფასური, აგრეთვე ამ განკარგულებით დამტკიცებული გადამუშავების საფასურის ზომა, განისაზღვრება შემდეგი სახით:

დამტკიცებულია რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება No06.02.2016, 81 წლის 31.05.2018 თებერვალი (შესწორებულია რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილებით No639, XNUMX წლის XNUMX მაისით)

მათთვის თვითმავალი მანქანები და მისაბმელიანი ტიპები და კატეგორიები და გამოყენების საფასურის ზომა

გამოყენების საფასურის ოდენობის გაანგარიშების ცხრილი, საბაზო კურსი = 172,500.00გადამუშავების საფასურის ზომა თვითწებვადი სატრანსპორტო საშუალების კატეგორიისა და ტიპების მიხედვით კატეგორიაში (ტიპზე) ტოლია საბაზო განაკვეთის პროდუქტზე და კოეფიციენტზე, რომელიც გათვალისწინებულია კონკრეტული პოზიციისთვის. თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალების განკარგვის საფასურის ოდენობის გაანგარიშების საფუძველია 172500 რუბლი.
სარგებლობის საფასურის ოდენობის გამოანგარიშების კოეფიციენტის განსაზღვრის მთავარი კრიტერიუმია ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ერთიანი სასაქონლო ნომენკლატურის კოდი (შემდგომში - EAEU Commodity FEA).
კოდისაიდენტიფიკაციო კოდი მითითებულია იმ მიზნით, რომ ფედერალური საგადასახადო სამსახური აგროვებს გადამუშავების საფასურს თვითმავალი მანქანებისა და მათი მისაბმელებისთვის. თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების სახეობები და კატეგორიები მათთვისმხედველობაში მიიღება ელექტროსადგურის ნომინალური სიმძლავრე. თუ თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალების და სხვა სახის აღჭურვილობის პასპორტის ერთიანი ფორმის "ძრავის (ძრავების) სიმძლავრე, კვტ (ც.ძ.)" ველში, ეს მნიშვნელობა მითითებულია მხოლოდ კილოვატებში, თანაფარდობა 1 კვტ = 1,35962 ცხ ახალი თვითმავალი მანქანები და მისაბმელიანი მათთვისმათთვის თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და მისაბმელის დამზადების თარიღი განისაზღვრება ავტოსატრანსპორტო საშუალების, ავტოსატრანსპორტო საშუალების განთავისუფლების დროისა და ძრავის მოცულობის განსაზღვრის წესის შესაბამისად, რომელიც დადგენილია 6 დანართით, რომელიც დადგენილია 18 დანართში, ხელშეკრულებაში „პირების მიერ პირადი სარგებლობისთვის საქონლის გადაადგილების პროცედურის შესახებ“, საბაჟო კავშირის საბაჟო საზღვრის მეშვეობით და მასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციებით. მათი გათავისუფლებით, 2010 ივნისიდან XNUMX– მდე. თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და (ან) მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებების დამზადების თარიღი მათთვის განკარგვის გადასახადის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის განკარგულების გასაცემად. ეს მითითებულია თვითმავალი მანქანის და სხვა ტიპის აღჭურვილობის პასპორტში. თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებები და მისაბმელიანი მასალები, რომელთა დამზადების დღიდან 3 წელზე მეტია გასულიმათთვის თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და მისაბმელის დამზადების თარიღი განისაზღვრება ავტოსატრანსპორტო საშუალების, ავტოსატრანსპორტო საშუალების განთავისუფლების დროისა და ძრავის მოცულობის განსაზღვრის წესის შესაბამისად, რომელიც დადგენილია 6 დანართით, რომელიც დადგენილია 18 დანართში, ხელშეკრულებაში „პირების მიერ პირადი სარგებლობისთვის საქონლის გადაადგილების პროცედურის შესახებ“, საბაჟო კავშირის საბაჟო საზღვრის მეშვეობით და მასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციებით. მათი გათავისუფლებით, 2010 ივნისიდან XNUMX– მდე. თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და (ან) მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებების დამზადების თარიღი მათთვის განკარგვის გადასახადის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის განკარგულების გასაცემად. ეს მითითებულია თვითმავალი მანქანის და სხვა ტიპის აღჭურვილობის პასპორტში.
ბაზისური მაჩვენებელი რუბლებში ბაზისური მაჩვენებელი რუბლებში
I. კურსდამთავრებულები (კლასიფიცირებულია 8429200010, 8429200091, 8429200099 კოდებით)
A01 ელექტროსადგური ვიდრე 100 ცხ.ძ. 3.2 552,000.00 8.5 1,466,250.00
A02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 100 ცხ.ძ. და ნაკლები 140 ცხ.ძ. 4.2 724,500.00 11 1,897,500.00
A03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 140 ცხ.ძ. და ნაკლები 200 ცხ.ძ. 6 1,035,000.00 16.2 2,794,500.00
A04 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 200 ცხ.ძ. 8 1,380,000.00 23.7 4,088,250.00
II. ბულდოზერები (კლასიფიცირებულია 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009 კოდების მიხედვით)
B01 ელექტროსადგური ვიდრე 100 ცხ.ძ. 4 690,000.00 12 2,070,000.00
B02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 100 ცხ.ძ. და ნაკლები 200 ცხ.ძ. 7 1,207,500.00 35 6,037,500.00
B03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 200 ცხ.ძ. და ნაკლები 300 ცხ.ძ. 8.4 1,449,000.00 55 9,487,500.00
B04 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 300 ცხ.ძ. და ნაკლები 400 ცხ.ძ. 10 1,725,000.00 70 12,075,000.00
B05 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 400 ცხ.ძ. 15 2,587,500.00 100 17,250,000.00
III. ექსკავატორები, საყრდენების მტვირთავები, ბულდოზერული ექსკავატორები (კლასიფიცირებულია 842951, 842952, 8429590000 კოდი)
C01 ელექტროსადგური ვიდრე 170 ცხ.ძ. 4 690,000.00 17 2,932,500.00
C02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 170 ცხ.ძ. და ნაკლები 250 ცხ.ძ. 6 1,035,000.00 25 4,312,500.00
C03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 250 ცხ.ძ. 8 1,380,000.00 40.5 6,986,250.00
IV. ბორბლიანი დამტვირთვები (კლასიფიცირებულია 8429590000 კოდებით)
D01 ელექტროსადგური ვიდრე 100 ცხ.ძ. 2.5 431,250.00 76.6 13,213,500.00
D02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 100 ცხ.ძ. და ნაკლები 125 ცხ.ძ. 3.3 569,250.00 125.3 21,614,250.00
D03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 125 ცხ.ძ. და ნაკლები 150 ცხ.ძ. 4 690,000.00 125.3 21,614,250.00
D04 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 150 ცხ.ძ. 4.4 759,000.00 160.9 27,755,250.00
V. გზის ლილვაკები (კლასიფიცირებულია 8429401000, 8429403000 კოდებით)
E01 ელექტროსადგური ვიდრე 40 ცხ.ძ. 0.7 120,750.00 3.2 552,000.00
E02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 40 ცხ.ძ. და ნაკლები 80 ცხ.ძ. 1.7 293,250.00 7.3 1,259,250.00
E03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 80 ცხ.ძ. 2.2 379,500.00 9.7 1,673,250.00
VI. წინა დატვირთვები (კლასიფიცირებულია 842710, 842720, 842951 კოდებით)
F01 ელექტროსადგური ვიდრე 50 ცხ.ძ. 1 172,500.00 6 1,035,000.00
F02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 50 ცხ.ძ. და ნაკლები 100 ცხ.ძ. 2 345,000.00 10 1,725,000.00
F03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 100 ცხ.ძ. და ნაკლები 200 ცხ.ძ. 4 690,000.00 17 2,932,500.00
F04 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 200 ცხ.ძ. და ნაკლები 250 ცხ.ძ. 4.5 776,250.00 20 3,450,000.00
F05 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 250 ცხ.ძ. და ნაკლები 300 ცხ.ძ. 5 862,500.00 30 5,175,000.00
F06 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 300 ცხ.ძ. და ნაკლები 400 ცხ.ძ. 7 1,207,500.00 35 6,037,500.00
F07 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 400 ცხ.ძ. 14.5 2,501,250.00 70 12,075,000.00
VII. თვითმავალი ამწეები, გარდა ამწეების საფუძველზე, ბორბლიანი სატრანსპორტო საშუალებების შასის საფუძველზე (კლასიფიცირდება 842641000 კოდი)
G01 ელექტროსადგური ვიდრე 170 ცხ.ძ. 11.5 1,983,750.00 44.3 7,641,750.00
G02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 170 ცხ.ძ. და ნაკლები 250 ცხ.ძ. 22.7 3,915,750.00 95.5 16,473,750.00
G03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 250 ცხ.ძ. 30.3 5,226,750.00 238.1 41,072,250.00
ვიი. მილების ამწეები, ქიაყურის ამწეები (კლასიფიცირებულია 8426490010, 8426490091 კოდებით)
G04 ელექტროსადგური ვიდრე 130 ცხ.ძ. 10 1,725,000.00 30 5,175,000.00
G05 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 130 ცხ.ძ. და ნაკლები 200 ცხ.ძ. 16 2,760,000.00 50 8,625,000.00
G06 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 200 ცხ.ძ. და ნაკლები 300 ცხ.ძ. 21 3,622,500.00 70 12,075,000.00
G07 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 300 ცხ.ძ. 25 4,312,500.00 100 17,250,000.00
IX. მისაბმელები (კლასიფიცირებულია 8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000 კოდების მიხედვით)
N01 ტარების მოცულობა 10 ტონაზე მეტი 1 172,500.00 7 1,207,500.00
X. საგზაო სატრანსპორტო საშუალებები, გარდა საგზაო სატრანსპორტო საშუალებების გარდა, ბორბლიანი სატრანსპორტო საშუალების შასის საფუძველზე (კლასიფიცირდება 8705, 8479100000 კოდებით)
I01 ელექტროსადგური ვიდრე 100 ცხ.ძ. 2.8 483,000.00 10.9 1,880,250.00
I02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 100 ცხ.ძ. და ნაკლები 220 ცხ.ძ. 4.1 707,250.00 16.5 2,846,250.00
I03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 220 ცხ.ძ. 4.7 810,750.00 19.3 3,329,250.00
Xi. სატყეო მანქანები და მოწყობილობა (კლასიფიცირებულია 843680100 კოდით)
J01 ელექტროსადგური ვიდრე 100 ცხ.ძ. 8 1,380,000.00 50 8,625,000.00
J02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 100 ცხ.ძ. და ნაკლები 300 ცხ.ძ. 14.5 2,501,250.00 60 10,350,000.00
J03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 300 ცხ.ძ. 18 3,105,000.00 70 12,075,000.00
მანქანები (კლასიფიცირებულია 8704229101, 8704229901, 870423 კოდებით)
J04 ელექტროსადგური ვიდრე 100 ცხ.ძ. 8 1,380,000.00 50 8,625,000.00
J05 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 100 ცხ.ძ. და ნაკლები 300 ცხ.ძ. 14.5 2,501,250.00 60 10,350,000.00
J06 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 300 ცხ.ძ. 18 3,105,000.00 70 12,075,000.00
ხე-ტყის სატვირთავები წინა და skidders (skidders) სატყეო მეურნეობებისთვის (კლასიფიცირებულია 842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000 კოდებით)
J07 ელექტროსადგური ვიდრე 100 ცხ.ძ. 8 1,380,000.00 10 1,725,000.00
J08 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 100 ცხ.ძ. და ნაკლები 300 ცხ.ძ. 14.5 2,501,250.00 45 7,762,500.00
J09 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 300 ცხ.ძ. 18 3,105,000.00 60 10,350,000.00
XII. ATV, თოვლისა და ჭაობის მანქანები (კლასიფიცირებულია 870321109, 870321909, 870310, 8703311090, 870490000 კოდებით)
K01 ძრავის სიმძლავრით ნაკლები 300 cu. სანტიმეტრი 0.4 69,000.00 0.7 120,750.00
K02 ძრავის სიმძლავრით მინიმუმ 300 კუ. სანტიმეტრი 0.7 120,750.00 1.3 224,250.00
Xiii. Snowmobiles (კლასიფიცირებულია 870310 კოდით)
L01 ძრავის სიმძლავრით ნაკლები 300 cu. სანტიმეტრი 0.4 69,000.00 0.7 120,750.00
L02 ძრავის სიმძლავრით მინიმუმ 300 კუ. სანტიმეტრი 0.7 120,750.00 1.3 224,250.00
Xiv. ბორბლიანი ტრაქტორები (კლასიფიცირებულია 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701201090, 8701209090, 8709)
M01 ელექტროსადგური არა უმეტეს 30 ცხ.ძ. 0.4 69,000.00 1.8 310,500.00
M02 ელექტროსადგური ვიდრე 30 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 60 ცხ.ძ. 0.5 86,250.00 2.2 379,500.00
M03 ელექტროსადგური ვიდრე 60 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 90 ცხ.ძ. 0.7 120,750.00 3 517,500.00
M04 ელექტროსადგური ვიდრე 90 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 130 ცხ.ძ. 1.5 258,750.00 7 1,207,500.00
M05 ელექტროსადგური ვიდრე 130 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 180 ცხ.ძ. 2.5 431,250.00 10 1,725,000.00
M06 ელექტროსადგური ვიდრე 180 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 220 ცხ.ძ. 3 517,500.00 15 2,587,500.00
M07 ელექტროსადგური ვიდრე 220 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 280 ცხ.ძ. 3.8 655,500.00 20 3,450,000.00
M08 ელექტროსადგური ვიდრე 280 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 340 ცხ.ძ. 5 862,500.00 22 3,795,000.00
M09 ელექტროსადგური ვიდრე 340 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 380 ცხ.ძ. 6.7 1,155,750.00 25 4,312,500.00
M10 ელექტროსადგური ვიდრე 380 ცხ.ძ. 9 1,552,500.00 40 6,900,000.00
Xv. მიკვლეული ტრაქტორები (კლასიფიცირებულია 8701300009 კოდით)
N01 ელექტროსადგური არა უმეტეს 100 ცხ.ძ. 1.5 258,750.00 7 1,207,500.00
N02 ელექტროსადგური ვიდრე 100 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 200 ცხ.ძ. 2.5 431,250.00 10 1,725,000.00
N03 ელექტროსადგური ვიდრე 200 ცხ.ძ. 9 1,552,500.00 28 4,830,000.00
Xvi. დააკავშირე მოსავლები (კლასიფიცირდება 843351000 კოდით)
O01 ელექტროსადგური ვიდრე 25 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 160 ცხ.ძ. 2.4 414,000.00 8.8 1,518,000.00
O02 ელექტროსადგური ვიდრე 160 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 220 ცხ.ძ. 3.6 621,000.00 13.2 2,277,000.00
O03 ელექტროსადგური ვიდრე 220 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 255 ცხ.ძ. 5.5 948,750.00 17.6 3,036,000.00
O04 ელექტროსადგური ვიდრე 255 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 325 ცხ.ძ. 6.5 1,121,250.00 22 3,795,000.00
O05 ელექტროსადგური ვიდრე 325 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 400 ცხ.ძ. 8.5 1,466,250.00 29.92 5,161,200.00
O06 ელექტროსადგური ვიდრე 400 ცხ.ძ. 12 2,070,000.00 45.46 7,841,850.00
Xvii. თვითმავალი მოსავლები (კლასიფიცირებულია 843359110 კოდით)
P01 ელექტროსადგური არა უმეტეს 295 ცხ.ძ. 5 862,500.00 12.76 2,201,100.00
P02 ელექტროსადგური ვიდრე 295 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 401 ცხ.ძ. 9.2 1,587,000.00 26.4 4,554,000.00
P03 ელექტროსადგური ვიდრე 401 ცხ.ძ. 14.4 2,484,000.00 52.8 9,108,000.00
Xviii. სასოფლო-სამეურნეო სასოფლო-სამეურნეო მანქანები (კლასიფიცირებულია 842482, 8433201000 კოდებით)
Q01 თვითმავალი მცენარეების დამცავი გამაფრქვევები, რომელთაც ელექტროსადგური აქვთ მეტი 100 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 120 ცხ.ძ. 2 345,000.00 10 1,725,000.00
Q02 თვითმავალი მცენარეების დამცავი გამაფრქვევები, რომელთაც ელექტროსადგური აქვთ მეტი 120 ცხ.ძ. და არა უმეტეს 300 ცხ.ძ. 8 1,380,000.00 30 5,175,000.00
Q03 თვითმავალი მცენარეების დამცავი გამაფრქვევები, რომელთაც ელექტროსადგური აქვთ მეტი 300 ცხ.ძ. 16 2,760,000.00 40 6,900,000.00
Q04 თვითმავალი საძაგლები 4 690,000.00 14.66 2,528,850.00
XIX. ნაგავსაყრელის სატვირთო მანქანები (კლასიფიცირებულია 870410 კოდით)
R01 ელექტროსადგური ვიდრე 650 ცხ.ძ. 22.4 3,864,000.00 51.12 8,818,200.00
R02 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 650 ცხ.ძ. და ნაკლები 1750 ცხ.ძ. 41.3 7,124,250.00 52.8 9,108,000.00
R03 ელექტროსადგურის სიმძლავრე არანაკლებ 1750 ცხ.ძ. 61.1 10,539,750.00 66 11,385,000.00

თუ იგივე TN კოდი გათვალისწინებულია სხვადასხვა ტიპის თვითმავალი მანქანებისთვის საგარეო სავაჭრო საქმიანობა EAEU და განკარგვის საფასურის ზომის გამოსათვლელად განსხვავებული კოეფიციენტები, ხოლო თვითმავალი მანქანის სახელწოდება არ შეესაბამება ამ ჩამონათვალის რომელიმე ნაწილს, განკარგვის საფასურის ზომის გამოთვლა ხორციელდება უფრო მაღალ კოეფიციენტზე.

თუ დოკუმენტი თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალების ან მისაბმელის შესაბამისობის შეფასების შესახებ საბაჟო კავშირის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან "ტექნიკისა და აღჭურვილობის უსაფრთხოების შესახებ" (TR CU 010/2011) ან საბაჟო კავშირის ტექნიკური რეგლამენტი "მათთვის სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო ტრაქტორების და მისაბმელიანი ავტომობილების უსაფრთხოების შესახებ" (TR TS 031/2012) კოდი მითითებულია CN FEA EAEU, განსხვავებული კოდისგან, რომლის თანახმად, ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო კოდექსის მე -20 მუხლის შესაბამისად, პროდუქტი საბაჟო ორგანოების მიერ კლასიფიცირებული, გამოყენების საფასურის გამოანგარიშებისა და გადასახადის მიზნით, გამოიყენება EAEU HS კოდი, რომლის მიხედვითაც, საქონელი კლასიფიცირდება საბაჟო ორგანოების მიერ.

იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისობის დადასტურების დოკუმენტები მიუთითებს EAEU– ს საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო კოდექსზე, წინა ვერსიის შესაბამისად, უტილიზაციის საფასურის გადახდა ხდება EAEU– ს საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო კოდექსის კორესპონდენციის ცხრილების საფუძველზე, სასაქონლო საგნების, ქვეთავების და ქვეთავების ქვეშ.

შენიშვნა თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების და მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის გადასახდელი უტილიზაციის ოდენობა, რისთვისაც გამოიცემა თვითმავალი მანქანისა და სხვა ტიპის აღჭურვილობის ახალი პასპორტი, რომელიც დამზადებულია (დასრულებულია) თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების ან მისაბმელების საფუძველზე, რომლებისთვისაც ადრე გამოყენებულია სარგებლობის საფასური. ამგვარი თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების ან მისაბმელების მიმართ გადასახადი გადასახადის ოდენობას შორის, და იმ გადასახადის გადასახადის სიდიდეს შორის, რომელიც ადრე გადაიხადეს თვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებების ან მისაბმელების მიმართ, რის საფუძველზეც დასრულდა დასრულება

 

რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...