მენიუ

რეზოლუცია რუსეთის ფედერაციის ფედერაციის 303 მარტი 21 2019- ის მთავრობა

ალუმინის ნაწარმის ლიცენზირების იმპორტის შესახებ

47 ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შესახებ ხელშეკრულების 29 მუხლის შესაბამისად, 2014 მაისს, რუსეთის ფედერაციის მთავრობა წყვეტს:

 1. შედი 10 აპრილიდან 9 ოქტომბრამდე 2019– მდე. მოიცავს რუსეთის ფედერაციაში იმპორტის ლიცენზირებას ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის არა წევრი ქვეყნებიდან, ალუმინის ბორბლებიდან კლასიფიცირებული 8708 70 500 9 TH საგარეო სავაჭრო საქმიანობა EAEUწარმოშობით იმ სახელმწიფოების ტერიტორიებიდან, რომლებიც არ არიან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრები და მონაწილე მხარეები შეთანხმების შესახებ, ბორბლიანი სატრანსპორტო საშუალებების, მოწყობილობებისა და ნაწილების ნივთების ერთიანი ტექნიკური მოთხოვნების მიღების შესახებ, რომლებიც შეიძლება დამონტაჟდეს ან (ან) გამოიყენოთ ბორბლიან სატრანსპორტო საშუალებებზე და ურთიერთგაცნობიერების პირობებზე. ამ მოთხოვნების საფუძველზე გაცემული ნებართვები, რომლებიც დაიდო ჟენევაში 20 მარტს 1958 მარტს (წლის 1958 შეთანხმება, ალუმინის დისკები), როდესაც მოთავსებულია შიდა მოხმარებისთვის საბაჟო განთავისუფლების წესი.
 2. რუსეთის ფედერაციის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრომ განახორციელოს ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის წესებით დადგენილი წესით ექსპორტი და (ან) საქონლის იმპორტი (ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ხელშეკრულების 7 წლის 29 მაისის ხელშეკრულების No2014 დანართის დანართი), საგარეო ვაჭრობის მონაწილეებზე ლიცენზიის გაცემა რუსეთის ფედერაციაში იმპორტირებისთვის იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც არ არიან წევრი ქვეყნების ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი, ალუმინის ბორბლები (შემდგომში - ლიცენზიები):

(A) ალუმინის ბორბლების შემთხვევაში, რომელიც გაეროს No124 რეგულაციის მოქმედებაში შედის "ერთიანი დებულებები სამგზავრო მანქანებისა და მათი მისაბმელიან ბორბლებზე დამტკიცების შესახებ", როდესაც წარმოდგენილია:
 • ორიგინალი ან ასლი, რომელიც დამოწმებულია ალუმინის ტიპის ალუმინის ბორბლების მწარმოებლის მიერ, სახელმწიფოში გაეროს რეგულირების შესახებ. 124 შესაბამისად, წლის 1958 ხელშეკრულების მონაწილე მხარე;
 • ტექნიკური რეგულირებისა და მეტროლოგიის ფედერალური სააგენტოს ორიგინალი წერილი, რომელიც მოქმედებს რუსეთის ფედერაციის კომპეტენტურ ადმინისტრაციულ ორგანოში, წლის 1958 შეთანხმების შესაბამისად, რომელშიც დასტურდება წარდგენილი გზავნილის მოქმედება, ალუმინის ბორბლების ტიპის დამტკიცების შესახებ;

ბ) თუ ალუმინის ბორბლები არ შედის გაეროს რეგულირების X2 124 რეგულირების ფარგლებში, როდესაც წარდგენილია:
 • ხელშეკრულების ორიგინალი ან ასლი ალუმინის ბორბლების მიწოდებისთვის; ალუმინის ბორბლების მწარმოებლის განცხადებები, რომ ალუმინის ბორბლები არ არის განკუთვნილი M კატეგორიის კატეგორიის ბორბლიანი მანქანებისთვისь მიგი, ნb NiG, Oi და Og (თავისუფალი ფორმით);
 • ტექნიკური რეგულირებისა და მეტროლოგიის ფედერალური სააგენტოს ორიგინალი წერილი, რომ იმპორტირებული ალუმინის ბორბლები არ შედის გაეროს რეგულირების No.2 124 რეგულირების ფარგლებში.
 1. ფედერალური საბაჟო სამსახური უზრუნველყოფს: საბაჟო კონტროლი იმ სახელმწიფოებიდან იმპორტისთვის, რომლებიც არ არიან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ალუმინის ბორბლები, რომლებიც ექვემდებარება ლიცენზირებას ამ დადგენილების 1 პუნქტის შესაბამისად;
 • საბაჟო განბაჟება ლიცენზიის გარეშე, იმპორტირებული ალუმინის ბორბლებისთვის, რომელიც შემოტანილია ნიმუშებისა და ნიმუშების კვლევისა და ტესტირებისთვის, საგარეო სავაჭრო საქმიანობის მონაწილეების მიერ წარდგენის შემდეგ:
 • ტექნიკური რეგულირებისა და მეტროლოგიის ფედერალური სააგენტოს ორიგინალი წერილი, რომელიც დაადასტურებს განცხადების გაგზავნის ფაქტს, მათი ტიპის დამტკიცების შესახებ, გაეროს რეგულირების შესახებ 124 შესაბამისად;
 • ხელშეკრულების ორიგინალი ან ასლი სატესტო ლაბორატორიასთან, რომელიც ტექნიკურ მომსახურებას ასრულებს სერტიფიკაციის ტესტირების შესახებ წლის 1958 შეთანხმების შესაბამისად;
 • ნიმუშის ნიმუშის ორიგინალი ან ასლი.
 1. რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო დადგენილი წესით:
 • შეატყობინოს ევრაზიის ეკონომიკურ კომისიას ალუმინის ბორბლების ლიცენზირების შემოღების შესახებ იმ სახელმწიფოებისგან, რომლებიც არ არიან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი, როდესაც ალუმინის ბორბლები მოთავსებულია საბაჟო პროცედურაში, შიდა მოხმარებისთვის გასათავისუფლებლად;
 • ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის განსახილველად წარუდგენს წინადადებას ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანის შესახებ, ალუმინის ბორბლების იმპორტის ლიცენზირების შესახებ, როდესაც მოთავსებულია საბაჟო პროცედურაში, შიდა მოხმარებისთვის გასათავისუფლებლად.
 1. ამ დადგენილებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელებას ახორციელებენ ფედერალური აღმასრულებელი ორგანოები რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ დადგენილი მათი თანამშრომლების მაქსიმალური რაოდენობის ფარგლებში და მის მიერ განსაზღვრული ბიუჯეტის გამოყოფები ფედერალურ ბიუჯეტში ხელმძღვანელობისა და მართვისათვის დადგენილი ფუნქციების სფეროში.

წლის 1958 ხელშეკრულების ხელშემკვრელი მხარეების სია

ქვეყნის კოდი ხელშემკვრელი მხარეები შეერთების თარიღი
E 1 გერმანია 28.01.1966
E 2 France 20.06.1959
E 3 იტალიაში 26.04.1963
E 4 ნიდერლანდების 29.08.1960
E 5 შვედეთი 20.06.1959
E 6 ბელგია 05.09.1959
E 7 უნგრეთი 02.07.1960
E 8 ჩეხეთის რესპუბლიკა 01.01.1993
E 9 ესპანეთი 10.10.1961
E 10 სერბეთი 12.03.2001
E 11 გაერთიანებული სამეფო 16.03.1963
E 12 ავსტრიაში 11.05.1971
E 13 ლუქსემბურგში 12.12.1971
E 14 შვეიცარიაში 28.08.1973
E 16 ნორვეგია 04.04.1975
E 17 ფინეთი 17.09.1976
E 18 დანია 20.12.1976
E 19 რუმინეთი 21.02.1977
E 20 პოლონეთი 13.03.1979
E 21 Portugal 28.03.1980
E 22 რუსეთის ფედერაცია 17.02.1987
E 23 Greece 05.12.1992
E 24 ირლანდია 24.03.1998
E 25 ხორვატია 08.10.1991
E 26 სლოვენია 25.06.1991
E 27 სლოვაკეთი 01.01.1993
E 28 ბელორუსია 02.07.1995
E 29 ესტონეთი 01.05.1995
E 30 მოლდოვას რესპუბლიკა 20.11.2016
E 31 ბოსნია და ჰერცოგოვინა 06.03.1992
E 32 ლატვიის 18.01.1999
E 34 Bulgaria 21.01.2000
E 35 ყაზახეთის 08.01.2011
E 36 ლიტვის 29.03.2002
E 37 თურქეთში 27.02.1996
E 39 აზერბაიჯანის 14.06.2002
E 40 ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია 17.11.1991
E 42 ევროკავშირი 8 24.03.1998
E 43 იაპონია 24.11.1998
E 45 ავსტრალია 25.04.2000
E 46 უკრაინა 30.06.2000
E 47 სამხრეთ აფრიკა 17.06.2001
E 48 ახალი ზელანდია 26.01.2002
E 49 კვიპროსი 01.05.2004
E 50 Malta 01.05.2004
E 51 კორეის რესპუბლიკა 31.12.2004
E 52 Malaysia 04.04.2006
E 53 Thailand 01.05.2006
E 54 Albania 05.11.2011
E 56 Montenegro 03.06.2006
E 57 San Marino 26.01.2016
E 58 ტუნისში 01.01.2008
E 60 საქართველო 25.05.2015
E 62 ეგვიპტეში 03.02.2013

რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...