მენიუ

საბაჟო პროცედურა საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების მიზნით

მუხლი 176. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შინაარსი და გამოყენება

 1. საბაჟო პროცედურა საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავება - კავშირის საქონელზე გამოყენებული საბაჟო პროცედურა, რომლის მიხედვითაც კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ამ საქონლის ექსპორტი ხდება კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების შედეგად მიღებული კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან, მათი გადამუშავების პროდუქტები, რომლებიც განკუთვნილია კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე შემდგომი შემოტანისთვის, კავშირის ამ საქონელზე ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის გარეშე, საქონლის ამ საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობების და მათი გამოყენების შესაბამისად, ასეთი საბაჟო პროცედურა.
 2. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული და კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან რეალურად გატანილი საქონელი კარგავს საკავშირო საქონლის სტატუსს.
 3. დასაშვებია საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის გამოყენება:
  1. იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელიც მანამდე იყო მოქცეული საბაჟო პროცედურის ქვეშ შიდა მოხმარებისთვის, პრივილეგიების გამოყენებით იმპორტის საბაჟო გადასახადების გადახდაში, გადასახადები, რომლებიც უკავშირდება ამ საქონლის გამოყენების ან (ან) განკარგვის შეზღუდვას ან ამ საქონლის ნაწილს თუ ასეთი საქონელი ან მათი ნაწილები ექსპორტირებულია კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან მათი შესაკეთებლად და საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დროს აქვთ უცხოური საქონლის სტატუსი;
  2. კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ექსპორტირებულებთან მიმართებაში:
   • დროებითი ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი, ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -231 პუნქტის შესაბამისად, დროებითი ექსპორტის საბაჟო პროცედურის დასრულების მიზნით;
   • საერთაშორისო ტრანსპორტის მანქანები ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -277 პუნქტის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
 4. ამ მუხლის მე -2 პუნქტის მე -3 პუნქტით გათვალისწინებული საქონელი ექვემდებარება საბაჟო რეჟიმს გადამუშავების მიზნით საბაჟო ტერიტორიის გარეთ, კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტირების გარეშე.
 5. კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს იმ საქონლის ჩამონათვალი, რომელთათვისაც საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურა არ გამოიყენება. (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს გადაწყვეტილება No203, 11.12.2018)

მუხლი 177. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობები და მათი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად

 1. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობებია:
  1. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ დოკუმენტის ხელმისაწვდომობა, რომელიც გაცემულია წევრი სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ და შეიცავს ამ კოდექსის 181-ე მუხლით განსაზღვრულ ინფორმაციას. საქონლის დეკლარაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ასეთი დოკუმენტი, თუ საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის გამოყენების მიზანია საქონლის შეკეთება;
  2. ევროკავშირის საბაჟო ორგანოების მიერ საბაჟო რეჟიმის ქვეშ მოქცეული საქონლის იდენტიფიკაციის შესაძლებლობა მათი გადამუშავების პროდუქტში, გარდა დამუშავებული პროდუქტის ექვივალენტური უცხოური საქონლით ჩანაცვლების შემთხვევებისა, როგორც ეს განსაზღვრულია ამ კოდექსის 183-ე მუხლით. , ამ კოდექსის მითითებული მუხლის შესაბამისად;
  3. ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის უზრუნველყოფა ამ კოდექსის მე -9 თავის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად, საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა. არ არის გათვალისწინებული;
  4. აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად.
 2. საქონლის გამოყენების პირობები საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად არის:
  1. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი პერიოდის დაცვა;
  2. ამ კოდექსის 179-ე მუხლის დებულებების დაცვა კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების ოპერაციების შესრულებისას საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე.
  3. ამ თავის გამოყენების მიზნებისათვის, საბაჟო ორგანოს მიერ ევროკავშირის საქონლის იდენტიფიკაცია მათი გადამუშავების პროდუქტში ნიშნავს ამ კოდექსის 180-ე მუხლით განსაზღვრული ერთ-ერთი მეთოდით დამტკიცების პროცესს, კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ. დამუშავებული პროდუქციის მოპოვების მიზნით დაექვემდებარებოდა საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელს.

მუხლი 178. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის ხანგრძლივობა

 1. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა დგინდება კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პერიოდის საფუძველზე, როგორც ეს განსაზღვრულია საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ დოკუმენტში. კავშირი
 2. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა ვრცელდება კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, პირის მოთხოვნით.
 3. წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს, რომ კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების ვადის გაგრძელებისას, საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს მისი არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღისა. ვადის გასვლა საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადის გაგრძელებისას, მისი მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ, ამგვარი საბაჟო პროცედურის მოქმედება განახლდება ამ საბაჟო პროცედურის შეწყვეტის დღიდან.

მუხლი 179. დამუშავების ოპერაციები კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ

კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ დამუშავების ოპერაციები მოიცავს:

 • საქონლის გადამუშავება ან დამუშავება;
 • საქონლის წარმოება, მათ შორის აწყობა, აწყობა, დემონტაჟი და რეგულირება;
 • საქონლის შეკეთება, მათი აღდგენა, კომპონენტების შეცვლა, მოდერნიზაცია.

მუხლი 180. იდენტიფიკაცია საკავშირო საქონელი მათი გადამუშავების პროდუქტებში

კავშირის საქონლის იდენტიფიცირების მიზნით მათი გადამუშავების პროდუქტში შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მეთოდები:

 • დეკლარანტის, კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამამუშავებელი ოპერაციების შესრულების ან საბაჟო ჩინოვნიკების მიერ ბეჭდების, მარკების, ციფრული და სხვა მარკირების მიერ საკავშირო საქონელი;
 • დეტალური აღწერა, ფოტოგრაფია, სურათი კავშირის საქონლის მასშტაბებზე;
 • კავშირის საქონლისა და მათი გადამუშავების პროდუქტების წინასწარ შერჩეული ნიმუშების და (ან) ნიმუშების შედარება;
 • არსებული პროდუქტის ეტიკეტირების გამოყენება, მათ შორის სერიული ნომრების სახით;
 • სხვა მეთოდები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის ხასიათისა და გადამუშავების ოპერაციების საფუძველზე, მათ შორის წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლით, რომელიც შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას კავშირის საქონლის გამოყენების შესახებ დამუშავების ოპერაციების შესრულების ტექნოლოგიურ პროცესში კავშირის საბაჟო ტერიტორია, აგრეთვე დამუშავებული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიის შესახებ.

მუხლი 181. დოკუმენტი კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ

 1. დოკუმენტი კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ, რომელიც გაცემულია წევრი სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, შეუძლია მიიღოს ნებისმიერ წევრი ქვეყნის სახერომლის ტერიტორიაზეც გაიცემა ეს დოკუმენტი.
 2. დოკუმენტი კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას:
  1. წევრი სახელმწიფოს უფლებამოსილ ორგანოზე, რომელმაც გასცა დოკუმენტი;
  2. იმ პირის შესახებ, რომელზეც გაიცა დოკუმენტი;
  3. იმ პირის (პირების) შესახებ, რომლებიც უშუალოდ შეასრულებენ გადამუშავების ოპერაციებს კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ;
  4. კავშირის საქონელზე და მათი გადამუშავების პროდუქტებზე (სახელი, კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, რაოდენობა და დაჯდა) წევრი ქვეყნების კანონმდებლობა საბაჟო რეგულირების შესახებ შეიძლება ითვალისწინებდეს კავშირის საქონლისა და მათი გადამამუშავებელი პროდუქციის კოდის მითითებას უცხოური ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის სასაქონლო პუნქტის დონეზე;
  5. საქონლის ფლობის, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტებზე;
  6. დამუშავებული პროდუქციის მოსავლიანობა რაოდენობრივი და (ან) პროცენტული თვალსაზრისით;
  7. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ დამუშავების ოპერაციებისა და მათი განხორციელების მეთოდების შესახებ;
  8. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საკავშირო საქონლის იდენტიფიკაციის მეთოდების შესახებ მათი გადამუშავების პროდუქტებში;
  9. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პერიოდი;
  10. დამუშავებული პროდუქტის ექვივალენტური უცხოური საქონლით ჩანაცვლების შესახებ, როგორც ეს განსაზღვრულია ამ კოდექსის 183-ე მუხლში, თუ ასეთი ჩანაცვლება დასაშვებია;
  11. საბაჟო ორგანოს (საბაჟო ორგანოების) შესახებ, რომელიც საქონელს საბაჟო რეჟიმში ექვემდებარება საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავებისა და ამ საბაჟო პროცედურის დასრულებისათვის.
 3. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 2 წელს.
 4. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების ვადა მოიცავს:
  1. საქონლის გადამუშავების წარმოების პროცესის ხანგრძლივობა;
  2. კავშირის გადამუშავებული პროდუქციის საბაჟო ტერიტორიაზე ფაქტობრივად შემოტანისა და საბაჟო პროცედურებში მათი მოთავსებისათვის საჭირო დრო, რაც ამთავრებს საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედებას.
 5. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პერიოდი გამოითვლება საქონლის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან, ხოლო საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შემთხვევაში რამდენიმე პარტიად - იმ დღიდან, როდესაც საქონლის პირველი პარტია მოთავსებულია საბაჟო პროცედურის ქვეშ, საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების მიზნით.
 6. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს ამ მუხლის მე -3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში.
 7. წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობამ შეიძლება დაადგინოს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც დაზუსტდება დოკუმენტში კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ.
 8. დოკუმენტის ფორმა კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პირობების, მისი შევსების პროცედურისა და ამგვარი დოკუმენტის გაცემის პროცედურის, მასში ცვლილებების შეტანის (დამატებების), აგრეთვე მისი გატანის (გაუქმების) შესახებ ან (ან) მისი განახლება დადგენილია წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით. (იხილეთ რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ბრძანება No7n, დათარიღებული 14.01.2020 წლის XNUMX იანვრით)
 9. თუ საქონლის დეკლარაცია გამოიყენება დოკუმენტად, კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ, დეკლარანტს ინფორმაცია საქონლის დეკლარაციაში მიეთითება ინფორმაცია კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ.

მუხლი 182. დამუშავებული პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებლები

 1. დამუშავებული პროდუქციის მოსავლიანობა გაგებულია, როგორც დამუშავებული პროდუქციის რაოდენობა და (ან) პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც წარმოიქმნება კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გარკვეული რაოდენობის საკავშირო საქონლის გადამუშავების შედეგად.
 2. იმ შემთხვევაში, თუ კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავება ხორციელდება საქონელთან მიმართებაში, რომელთა მახასიათებლები პრაქტიკულად მუდმივად რჩება დადგენილი ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და იწვევს მუდმივი ხარისხის დამუშავებული პროდუქციის მიღებას, უფლებამოსილია წევრი სახელმწიფოების ორგანოებს შეუძლიათ დაადგინონ დამუშავებული პროდუქციის გამომუშავების სტანდარტული ნორმები.

მუხლი 183. დამუშავებული პროდუქციის ჩანაცვლება ექვივალენტური უცხოური საქონლით

 1. საბაჟო ორგანოს ნებართვით, ნებადართულია დამუშავებული პროდუქციის ჩანაცვლება უცხოური საქონლით, რაც მათი აღწერით, ხარისხით და ტექნიკური მახასიათებლებით ემთხვევა ამ დამუშავებულ პროდუქციას (შემდგომში ამ სტატიაში - ექვივალენტი უცხოური საქონელი), თუ კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების ოპერაცია შეკეთებაა, აგრეთვე, თუ კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების ოპერაციები ხორციელდება მილსადენით ტრანსპორტირებულ საქონელზე.
  კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან საგარანტიო შეკეთების ექსპორტის შემთხვევაში ნაწილების, კრებების, დანაყოფების ნაწილები, რომლებიც საქონლის ნაწილი იყო, რომელიც ადრე შემოდიოდა კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე და იმყოფებოდა საბაჟო რეჟიმში, შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების მიზნით, უცხოური საქონელი, რომელიც მათი აღწერილობის, ხარისხისა და ტექნიკური მახასიათებლის მიხედვით ემთხვევა დამუშავებულ პროდუქციას, ითვლება ექვივალენტურ უცხოურ საქონლად მათი მომსახურებისუნარიანობისა და (ან) გაუარესების მდგომარეობის გათვალისწინების გარეშე.
 2. თუ დაშვებულია დამუშავებული პროდუქტის ექვივალენტური უცხოური საქონლით ჩანაცვლება, ამ ეკვივალენტური უცხოური საქონლის იმპორტი ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ნებადართულია კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ევროკავშირის საქონლის ექსპორტის დაწყებამდე.
 3. დამუშავებული პროდუქტის ექვივალენტური უცხოური საქონლით ჩანაცვლების წესი და პირობები განისაზღვრება წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით საბაჟო რეგულირების შესახებ.

მუხლი 184. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულება და დასრულება

 1. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება მთავრდება დამუშავებული პროდუქციის შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში მოთავსებით და საქონლის გადამუშავების პროდუქტებით, გატანილ იქნა კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან მათი უფასო (საგარანტიო) შეკეთების მიზნით, საბაჟო პროცედურის რეექსპორტით, გარდა ამ პუნქტის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
  საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დასრულება არ შეიძლება დამუშავებული პროდუქციის რეპორტირების საბაჟო რეჟიმში მოქცევით, თუ ასეთი დამუშავებული პროდუქტი არის საქონლის გადამუშავებული პროდუქტი, რომლის გათავისუფლებისთანავე, საბაჟო პროცედურის შესაბამისად. გაათავისუფლეს საშინაო მოხმარებისთვის, გათვალისწინებული იქნა დეფექტის (დეფექტების) არსებობა, რაც ამ საქონლის უსასყიდლოდ (საგარანტიო) შეკეთების მიზეზი გახდა.
 2. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეიძლება დასრულდეს:
  1. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევა, გარდა ამ პუნქტის მე -2 პუნქტით განსაზღვრული საქონლისა, ან რეექსპორტის საბაჟო პროცედურისა;
  2. ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -3 პუნქტის პირველი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქონლის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის რეექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევა;
  3. გადამუშავებული პროდუქციის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევა კომისიის მიერ დადგენილ შემთხვევებში, პირობებში და წესით.
 3. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედება არ შეიძლება დასრულდეს საქონლის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევით, თუ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით დადგენილია, რომ საქონელი საბაჟო რეჟიმში მოქცეულია საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების მიზნით და (ან) მათი გადამუშავების პროდუქტები ექვემდებარება სავალდებულო დაბრუნებას ამ წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 4. დამუშავებული პროდუქციის განთავსება შესაძლებელია საბაჟო პროცედურების ქვეშ, ერთ ან რამდენიმე ლოტად.
 5. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ, ეს საბაჟო პროცედურა წყდება.

მუხლი 185. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული ევროკავშირის საქონელზე ექსპორტირებული საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულების წარმოშობა და შეწყვეტა, მათი გადახდისა და გაანგარიშების ვადა

 1. საექსპორტო საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება ევროკავშირის საქონელზე საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისათვის წარმოიშობა დეკლარანტისათვის საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის მომენტიდან.
 2. საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულება ევროკავშირის საქონელზე საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოთავსებული (მოთავსებული) საქონლის მიმართ წყვეტს დეკლარანტს შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში:
  1. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულება ამ კოდექსის 184-ე მუხლის შესაბამისად, ამ მუხლის მე -1 პუნქტის 4-ლი პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემდეგ;
  2. საქონლის განთავსება, რომლის მიმართაც შეწყვეტილია საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურა და (ან) საქონელი, რომელიც მიღებულ იქნა (ჩამოყალიბდა) კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების ოპერაციების შედეგად, ამგვარი გამოყენების ფარგლებში საბაჟო პროცედურა, რომელიც შეწყდა, ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო პროცედურების შესაბამისად;
  3. საექსპორტო საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულების შესრულება და (ან) მათი შეგროვება ამ მუხლის მე -5 პუნქტის შესაბამისად გათვლილი და გადასახდელი თანხებით;
  4. საქონლის განთავისუფლებაზე საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად - საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით;
  5. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის გათავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშვა რეგისტრაციისას საქონლის დეკლარაცია;
  6. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
  7. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად;
  8. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეზე (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ასეთი საქონელი ადრე არ იქნა გამოშვებული.
 3. საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულება ევროკავშირის საქონელზე საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის მიმართ ექვემდებარება შესრულებას ამ მუხლის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების გამო.
 4. შემდეგი გარემოებების დადგომისას ითვლება ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ვადა:
  1. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში, საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე - ასეთი საქონლის დაკარგვის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - საბაჟო დღე. უფლებამოსილება ავლენს ასეთი საქონლის დაკარგვის ფაქტს;
  2. ამ კოდექსის 184-ე მუხლის შესაბამისად საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულების შემთხვევაში - საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულების დღე.
 5. ამ მუხლის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისთანავე, ექსპორტის საბაჟო გადასახადები იბეგრება ისე, თითქოს საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საკავშირო საქონელი ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოექცეს ექსპორტის გადასახდელად გამოყენების გარეშე ექსპორტის საბაჟო გადასახადები.
  საექსპორტო საბაჟო გადასახადების გაანგარიშებისთვის, ექსპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები ძალაში შედის საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს.
 6. ამ მუხლის მე -5 პუნქტის შესაბამისად გადახდილი (შეგროვებული) საექსპორტო საბაჟო გადასახადების ოდენობებზე გადაიხდება პროცენტი, თითქოს ამ გადასახდელებთან დაკავშირებით გადავადებული იქნა გადავადება, თუ ეს დადგენილია წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით რომლის ტერიტორიაზე საქონელი განთავსდა საბაჟო დამუშავების პროცედურაში საბაჟო ტერიტორიის გარეთ. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად.
 7. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულების ან ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად მოთავსების საქონელი ამ კოდექსით გათვალისწინებული საბაჟო პროცედურებით, ან საბაჟო ორგანოების მიერ საქონლის დაკავების შემთხვევაში, ამ კოდექსის 51-ე თავი საექსპორტო საბაჟო გადასახდელების გადახდის ვალდებულების შესრულების შემდეგ და (ან) მათი შეგროვების (მთლიანად ან ნაწილობრივ) დაბრუნდება ამ მუხლის შესაბამისად გადახდილი ან (ან) საექსპორტო საბაჟო გადასახდელების თანხების დაბრუნება ( კომპენსაცია) ამ კოდექსის მე -10 თავის შესაბამისად.

მუხლი 186

 1. როდესაც გადამამუშავებელი პროდუქტი მოხმარდება საბაჟო პროცედურას შიდა მოხმარებისთვის, ექსპორტის საბაჟო გადასახადი გამოითვლება კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების ოპერაციების ღირებულების საფუძველზე.
 2. კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ დამუშავების ოპერაციების ღირებულება განისაზღვრება, როგორც ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების ჯამი:
  1. დამუშავების (შეკეთების) ოპერაციები;
  2. გადამუშავების (შეკეთების) პროცესში გამოყენებული უცხოური საქონელი, თუ ისინი არ შედის გადამუშავების (შეკეთების) ოპერაციების ხარჯებში.
 3. თუ დამუშავებული პროდუქციის საბაჟო დეკლარაციის დროს დეკლარირებული კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების ოპერაციების ღირებულება არ არის დოკუმენტირებული ან წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ ადასტურებს დეკლარირებულ ინფორმაციას ასეთი ოპერაციების ღირებულების შესახებ, იგი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა საბაჟოებს შორის. გადამუშავებული პროდუქციის ღირებულება და საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ღირებულება.
 4. თუ გადამუშავებულ პროდუქტებზე გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების კონკრეტული განაკვეთები, გადასახდელი იმპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობა განისაზღვრება, როგორც იმპორტის საბაჟო გადასახადის ოდენობის პროდუქტი, რომელიც გამოითვლება გადამუშავებული პროდუქციის სპეციფიკური განაკვეთით, დამუშავების ოპერაციების ღირებულების თანაფარდობით. კავშირის საბაჟო ტერიტორია პროდუქციის გადამუშავების საბაჟო ღირებულებამდე, თითქოს დამუშავებული პროდუქტი მოხმარებული საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოექცეს შიდა მოხმარებისთვის..
 5. პროდუქციის გადამუშავებისას საბაჟო პროცედურაში მოთავსებულია შიდა მოხმარებისთვის გადასახადების გადამუშავებულ პროდუქტებთან დაკავშირებით, ისინი დაანგარიშებულია იმ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლის ტერიტორიაზეც დამუშავებული პროდუქტები მოთავსებულია საბაჟო რეჟიმში, შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების მიზნით.
  თუ კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების ოპერაცია წარმოადგენდა კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ექსპორტირებული საქონლის შეკეთებას, აქციზის გადასახადი (აქციზი ან აქციზი) არ ხდება დაანგარიშება და გადახდა.
 6. როდესაც გადამამუშავებელი პროდუქტი მოხმარდება საბაჟო პროცედურას შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების მიზნით, იმპორტის საბაჟო გადასახადები და გადასახადები გადაიხდება იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების ოდენობით, ამ მუხლის 1-5 პუნქტების შესაბამისად გამოითვლება, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული მე -7 პუნქტით. ეს არტიკლი.
 7. ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -3 პუნქტის 176-ლი პუნქტით განსაზღვრული უცხოური საქონლის მიმართ კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების შედეგად მიღებული დამუშავებული პროდუქციის შიდა მოხმარების გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში მოთავსებისას და ამ მუხლის პირველი - მე -1 პუნქტების შესაბამისად გამოანგარიშებული გადასახადები არ გადაიხდება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ კოდექსის 5-ე მუხლის მე -11 პუნქტის შესაბამისად, ამ უცხოურ საქონელზე, იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ვადა და გადასახადები მოდის.
  ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -3 პუნქტის 176-ლი პუნქტით განსაზღვრული უცხოური საქონლის მიმართ კავშირის საბაჟო ტერიტორიის საზღვარგარეთ გადამუშავების შედეგად მიღებული გადამუშავებული პროდუქციისთვის იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის ვალდებულება შეწყდება შეწყვეტისთანავე იმპორტის საბაჟო გადასახადების, ამ უცხოურ საქონელზე გადასახადების გადახდის ვალდებულების შესახებ.

მუხლი 187. ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გაანგარიშებისა და გადახდის თავისებურებები იმ საქონელთან მიმართებაში, რომლებსაც არ გავლილი აქვთ გადამუშავების ოპერაციები კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ და გადამუშავებული პროდუქტები, როდესაც ისინი მოაქვთ საბაჟო ექსპორტის პროცედურაში.

 1. საქონლის ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გაანგარიშებისას, ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ, საქონლის გადამუშავების ოპერაციის გავლის გარეშე, საქონლის ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გაანგარიშებისას, ექსპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები ძალაში შედის საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის დღეს. დეკლარაცია საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ შეტანილ საქონელზე ...
  თუ საექსპორტო საბაჟო გადასახადების გამოსათვლელად საჭიროა უცხოური ვალუტის გადაკეთება წევრი ქვეყნის ვალუტაში, ასეთი გარდაქმნა ხდება გაცვლითი კურსით, რომელიც ძალაშია ამ პუნქტის პირველ პუნქტში მითითებულ დღეს.
 2. საექსპორტო საბაჟო გადასახადების გადახდილ (შეგროვებულ) თანხებზე საქონლის მიმართ, რომლებმაც არ გაიარეს გადამუშავების ოპერაციები კავშირის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ, ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოათავსეს (მოათავსეს), გადაიხდება პროცენტი, თითქოს გადახდის გადავადება გაიცა ამ თანხებთან დაკავშირებით, თუ ეს დადგენილია იმ წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობით, რომლის ტერიტორიაზეც საქონელი მოთავსდა საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად.
 3. საექსპორტო საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გაანგარიშებისა და გადახდის სპეციფიკა ამ საექსპორტო საბაჟო პროცედურაში მოქცეული გადამუშავებული პროდუქტის მიმართ, ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -2 პუნქტის მე -184 პუნქტის შესაბამისად დადგენილ შემთხვევებში განისაზღვრება კომისიის მიერ ამგვარი შემთხვევების დადგენისას .
რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...