მენიუ

შიდა მოხმარების დამუშავების პროცედურა

მუხლი 188. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შინაარსი და გამოყენება

 1. საბაჟო პროცედურა საშინაო მოხმარების გადამუშავება - საბაჟო პროცედურა, რომელიც გამოიყენება უცხოურ საქონელზე, რომლის თანახმად, ამგვარი საქონელი მუშავდება შიდა მოხმარებისთვის, რათა მიიღონ გადამუშავებული პროდუქტები, რომლებიც განკუთვნილია შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო პროცედურის შემდგომი განთავსებისთვის, გადასახადის გადახდის გარეშე ასეთი უცხოური საქონელი, იმპორტის საბაჟო გადასახადი, საქონლის ამ საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობების და მათი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად გამოყენების პირობით.
 2. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი ინარჩუნებს უცხოური საქონლის სტატუსს, ხოლო შიდა მოხმარების გადამუშავების შედეგად მიღებული საქონელი (გადამუშავებული პროდუქტები, ნარჩენები და ნარჩენები) იძენს უცხოური საქონლის სტატუსს.
 3. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურა გამოიყენება საქონელზე, რომლის ჩამონათვალს ადგენს წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობა.

მუხლი 189. საქონლის შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობები და მათი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად გამოყენება

 1. საქონლის შიდა მოხმარებისთვის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობებია:
  1. წევრი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტის არსებობა საშინაო მოხმარების საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ და შეიცავს ამ კოდექსის 193-ე მუხლით განსაზღვრულ ინფორმაციას;
  2. საბაჟო ორგანოების მიერ შიდა გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის იდენტიფიკაციის შესაძლებლობა მათი გადამუშავების პროდუქტებში;
  3. თუ საქონელი მოხმარდება შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურას, გადამუშავებული პროდუქციისთვის გამოანგარიშებული იმპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობები, თითქოს ისინი მოქცეულია საბაჟო პროცედურაში შიდა მოხმარებისთვის, მათი შემოტანისას კავშირის საბაჟო ტერიტორია, გადამუშავებული პროდუქციის გამომუშავების ნორმების გათვალისწინებით, რომელიც შეიცავს დოკუმენტში შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების პირობებს, ნაკლებია იმპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობებზე, რომლებიც გაანგარიშებულია საქონლის ქვეშ მოქცეული საქონლისთვის. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურა, თითქოს ამგვარი საქონელი მოათავსეს შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში
  4. ეკონომიკურად სასარგებლო მეთოდით დამუშავებული პროდუქტის პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენის შეუძლებლობა;
  5. სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი ანაზღაურება;
  6. გადასახადების გადახდა, თუ არ არის გათვალისწინებული გადასახადებისგან გათავისუფლება;
  7. შიდა ბაზრის დაცვის ზომების დაცვა, გარდა სპეციალური, ანტიდემპინგური, საბრძოლო გადასახადებისა და (ან) სხვა მოვალეობებისა, რომლებიც დაწესებულია კავშირის შესახებ ხელშეკრულების 50-ე მუხლის შესაბამისად;
  8. აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად.
 2. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად საქონლის გამოყენების პირობებია:
  1. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი პერიოდის დაცვა;
  2. ამ კოდექსის 191-ე მუხლის დებულებების შესრულება შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე გარიგების განხორციელებისას;
  3. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის მოძებნა შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ დოკუმენტში მითითებულ პირებთან და ამ საქონლის გამოყენება ამ პირების მიერ საქონლის გადამუშავების ოპერაციების ჩასატარებლად.
 3. ამ თავის გამოყენების მიზნით, საბაჟო ორგანოს მიერ უცხოური საქონლის იდენტიფიკაცია მათი გადამუშავების პროდუქტში ნიშნავს ამ კოდექსის 192-ე მუხლით განსაზღვრული ერთ-ერთი მეთოდით, რომ საქონლის გადამუშავება ხდება შიდა მოხმარებისთვის, გადამუშავებულ პროდუქტებს ექვემდებარებოდა საბაჟო პროცედურაში მოქცეული საქონელი შიდა მოხმარების გადამუშავების მიზნით.

მუხლი 190. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის ხანგრძლივობა

 1. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა დგინდება შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების პერიოდის საფუძველზე, რომელიც განისაზღვრება შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების პირობების დოკუმენტში.
 2. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადა ვრცელდება პირის მოთხოვნით შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების ვადის გაგრძელების შემდეგ.
 3. წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს, რომ შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების ვადის გაგრძელებისას, შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადა შეიძლება გაგრძელდეს მისი მოქმედების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა. საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი საბაჟო ორგანოს მიერ დამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადის გაგრძელებისას, მისი მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ, ამგვარი საბაჟო პროცედურის მოქმედება განახლდება ამ საბაჟო პროცედურის დასრულების დღიდან.

მუხლი 191. საშინაო მოხმარების დამუშავება

 1. საშინაო მოხმარების დამუშავების ოპერაციები მოიცავს:
  1. საქონლის გადამუშავება ან დამუშავება;
  2. საქონლის წარმოება, მათ შორის აწყობა, აწყობა, დემონტაჟი და ინსტალაცია.
 2. საშინაო მოხმარების დამუშავების ოპერაციები არ მოიცავს:
  1. საქონლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ოპერაციები მათი რეალიზაციისა და ტრანსპორტირებისთვის (ტრანსპორტირებისთვის) მომზადებისას, მათ შორის შეფუთვა, შეფუთვა და საქონლის დახარისხება, რომელშიც საქონელი არ კარგავს ინდივიდუალურ მახასიათებლებს;
  2. პირმშოები, ცხოველების აღზრდა და საკვები, მათ შორის ჩიტები, თევზები, აგრეთვე კიბოსნაირნი და მოლუსკები;
  3. ხეების და სხვა მცენარეების მოყვანა;
  4. ინფორმაციის, აუდიო და ვიდეოჩანაწერების კოპირება და რეპროდუცირება ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მატარებელზე;
  5. კომისიის მიერ განსაზღვრული სხვა მოქმედებები.
 3. საშინაო მოხმარების გადამუშავების ოპერაციების შესრულებისას დასაშვებია კავშირის საქონლის გამოყენება.

მუხლი 192. იდენტიფიკაცია უცხოური საქონელი მათი გადამუშავების პროდუქტებში

უცხოური საქონლის იდენტიფიცირების მიზნით, მათი გადამუშავების პროდუქტში შესაძლებელია შემდეგი მეთოდების გამოყენება:

 • დეკლარანტის, გადამამუშავებელი ოპერაციების განმახორციელებელი პირის ან საბაჟო ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ბეჭდების, მარკების, ციფრული და სხვა მარკირების დადება უცხოური საქონელი;
 • უცხოური საქონლის დეტალური აღწერა, ფოტოგრაფია, მასშტაბური სურათი;
 • უცხოური საქონლისა და მათი გადამუშავების პროდუქტების წინასწარ შერჩეული ნიმუშების და (ან) ნიმუშების შედარება;
 • არსებული პროდუქტის ეტიკეტირების გამოყენება, მათ შორის სერიული ნომრების სახით;
 • სხვა მეთოდები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას საქონლის ხასიათისა და შიდა მოხმარებისთვის დამუშავებული ოპერაციების საფუძველზე, მათ შორის წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლით, რომელიც შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას უცხოური საქონლის გამოყენების შესახებ შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების დამუშავების ტექნოლოგიურ პროცესში, აგრეთვე დამუშავებული პროდუქციის ტექნოლოგიის წარმოებაზე, ან საბაჟო კონტროლით შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების დროს.

მუხლი 193. დოკუმენტი საშინაო მოხმარებისთვის საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ

 1. წევრი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი საშინაო მოხმარებისთვის საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ, ნებისმიერ პირს შეუძლია მიიღოს წევრი ქვეყნის სახე, რომლის ტერიტორიაზეც გაიცემა ეს დოკუმენტი, მათ შორის, ვინც პირდაპირ არ ახორციელებს საქონლის გადამუშავების ოპერაციებს.
 2. დოკუმენტი შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას:
  1. წევრი სახელმწიფოს უფლებამოსილ ორგანოზე, რომელმაც გასცა დოკუმენტი;
  2. იმ პირის შესახებ, რომელზეც გაიცა დოკუმენტი;
  3. იმ პირის (პირების) შესახებ, რომლებიც უშუალოდ განახორციელებენ საშინაო მოხმარების გადამამუშავებელ ოპერაციებს;
  4. უცხოური საქონლისა და მათი გადამუშავების პროდუქტებზე (სახელი, კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, რაოდენობა და ღირებულება). წევრი ქვეყნების კანონმდებლობა საბაჟო რეგულირების შესახებ შეიძლება ითვალისწინებდეს უცხოური საქონლისა და მათი გადამამუშავებელი პროდუქციის კოდის მითითების შესაძლებლობას სასაქონლო ნიშნის საგარეო სავაჭრო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო პუნქტის დონეზე, აგრეთვე შესაძლებლობა არ იყოს მითითებული. საქონლისა და მათი გადამუშავების პროდუქციის ღირებულება;
  5. საქონლის ფლობის, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტებზე;
  6. დამუშავებული პროდუქციის მოსავლიანობა რაოდენობრივი და (ან) პროცენტული თვალსაზრისით;
  7. საშინაო მოხმარების დამუშავების ოპერაციებისა და მათი განხორციელების მეთოდების შესახებ;
  8. შიდა გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის იდენტიფიკაციის მეთოდების შესახებ მათი გადამუშავების პროდუქტებში;
  9. ნარჩენების და ნარჩენების შესახებ (სახელი, კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, რაოდენობა და ღირებულება). წევრი ქვეყნების კანონმდებლობა საბაჟო რეგულირების შესახებ შეიძლება ითვალისწინებდეს ნარჩენების კოდისა და ნარჩენების კოდის მითითებას საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის სასაქონლო პუნქტის დონეზე, ასევე შესაძლებლობა არ მიუთითებდეს ასეთი ღირებულების მნიშვნელობას. ნარჩენები და ნარჩენები;
  10. შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების პერიოდი;
  11. ნარჩენების შემდგომი კომერციული გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ;
  12. საბაჟო ორგანოს (საბაჟო ორგანოების) შესახებ, რომელიც საქონელს ათავსებს საბაჟო პროცედურაში შიდა მოხმარების გადამუშავების და ამ საბაჟო პროცედურის დასრულების მიზნით;
  13. ეკონომიკურად სასარგებლო მეთოდით დამუშავებული პროდუქტის პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენის შეუძლებლობის შესახებ.
 3. შიდა მოხმარების საქონლის გადამამუშავებელი ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 1 წელს ან უფრო მეტ პერიოდს, რომელსაც კომისია განსაზღვრავს გარკვეული კატეგორიის საქონლისთვის.
 4. შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების ვადა მოიცავს:
  1. საქონლის გადამუშავების წარმოების პროცესის ხანგრძლივობა;
  2. საშინაო მოხმარებისთვის გათავისუფლებული საბაჟო პროცედურის ქვეშ დამუშავებული პროდუქციის მოთავსებისათვის საჭირო დრო.
 5. შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების პერიოდი გამოითვლება საქონლის შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან, ხოლო საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შემთხვევაში რამდენიმე ჯგუფად - საქონლის პირველი ჯგუფის განთავსების დღიდან. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად.
 6. შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს ამ მუხლის მე -3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში.
 7. წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობამ შეიძლება დაადგინოს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც მითითებულია დოკუმენტში შიდა მოხმარების საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ.
 8. დოკუმენტის ფორმა საშინაო მოხმარების საქონლის გადამუშავების პირობების, მისი შევსების პროცედურისა და ამგვარი დოკუმენტის გაცემის, მასში ცვლილებების (დამატებების) შეტანის, აგრეთვე მისი ამოღების (გაუქმების) და (ან) შესახებ მისი განახლება დადგენილია წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით. (იხილეთ რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ბრძანება No5n, დათარიღებული 14.01.2020 წლის XNUMX იანვრით)

მუხლი 194. დამუშავებული პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებლები

 1. დამუშავებული პროდუქციის გამომუშავების სიჩქარე იგულისხმება, როგორც გადამუშავებული პროდუქციის რაოდენობა და (ან) პროცენტული პროცენტი, რომელიც წარმოიქმნება გარკვეული რაოდენობის უცხოური საქონლის შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების შედეგად.
 2. თუ შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციები ხორციელდება საქონელთან მიმართებაში, რომელთა მახასიათებლები დადგენილი ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად პრაქტიკულად მუდმივად რჩება და მუდმივი ხარისხის დამუშავებული პროდუქციის მიღებას იწვევს, წევრ სახელმწიფოთა უფლებამოსილ ორგანოებს შეუძლიათ შექმნან დამუშავებული პროდუქციის გამომუშავების სტანდარტული ნორმები.

მუხლი 195. ნარჩენები, რომლებიც გამოწვეულია საშინაო მოხმარებისა და წარმოების დანაკარგების გადამუშავების ოპერაციებით

 1. საშინაო მოხმარების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები ექვემდებარება ამ კოდექსით გათვალისწინებული საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოთავსებას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აღნიშნული ნარჩენები წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად უვარგისია აღიარებული მათი შემდგომი კომერციული გამოყენებისათვის. ან ასეთი ნარჩენები, კანონმდებლობის შესაბამისად, წევრი სახელმწიფოები ექვემდებარება დაკრძალვას, განეიტრალებას, გამოყენებას ან განადგურებას სხვა ფორმით.
 2. შიდა მოხმარების გადამუშავების ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები, როდესაც ისინი დეკლარანტის მიერ არჩეულ საბაჟო პროცედურაში მოექცევიან, განიხილება, როგორც იმპორტირებული კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ამ სახელმწიფოში.
 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ნარჩენები, რომლებიც არ ექვემდებარება საბაჟო პროცედურებში მოთავსებას, იძენენ კავშირის საქონლის სტატუსს და არ განიხილება საბაჟო კონტროლის ქვეშ მათი აღიარების დღიდან, წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად, შეუსაბამოა შემდგომი კომერციული გამოყენებისთვის ან საბაჟო ორგანოსთვის საბუთების წარდგენის დღიდან, რაც დაადასტურა წარმოქმნილი ნარჩენების დაკრძალვის, განეიტრალების, ათვისების ან განადგურების ფაქტი ან მათი ოპერაციებისათვის მათი გადაცემის ფაქტი.
 4. საშინაო მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხო ქვეყნის საქონელი, რომელიც შეუქცევადად დაიკარგა შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების შედეგად და საბაჟო ორგანოების მიერ აღიარებულია წარმოების დანაკარგებად, არ ექვემდებარება საბაჟო პროცედურებს საბაჟო პროცედურის დასრულების შემდეგ. შიდა მოხმარებისთვის.

მუხლი 196. უცხოური საქონლის ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების შედეგად

გადამამუშავებელი პროდუქციის გამომუშავების ნორმების შესაბამისად შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი უცხოური საქონლის ნარჩენები ექვემდებარება ამ კოდექსის 197-ე მუხლის შესაბამისად საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოთავსებას.

მუხლი 197. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულება, შეჩერება და შეწყვეტა

 1. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება სრულდება შიდა მოხმარების დამუშავების შედეგად მიღებული (ჩამოყალიბებული) საქონლის განთავსებით (გადამუშავებული პროდუქტები, ნარჩენები გარდა ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -195 პუნქტით განსაზღვრული ნარჩენებისა და (ან) ნაშთების) და (ან) უცხოური საქონლისა, რომლებიც მოქცეულია საბაჟო რეჟიმში, შიდა მოხმარების გადამუშავების მიზნით და არ ექვემდებარება შიდა მოხმარების გადამუშავების ოპერაციებს, საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების მიზნით. ამავდროულად, გადამუშავებულ პროდუქტებთან დაკავშირებით არ გადაიხდება სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება და შიდა ბაზრის დაცვის ზომების შესრულების დადასტურება, გარდა სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადებისა და (ან) კავშირის შესახებ ხელშეკრულების 50-ე მუხლის შესაბამისად დადგენილი სხვა მოვალეობები არ არის საჭირო.
 2. შიდა მოხმარებისთვის გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეიძლება დასრულდეს:
  1. შიდა საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხო ქვეყნის საქონლის განთავსება, რომელიც არ ექვემდებარება საშინაო მოხმარების გადამამუშავებელ ოპერაციებს, ნარჩენებს, გარდა ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -195 პუნქტით განსაზღვრული ნარჩენების და (ან) გადამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენების შიდა მოხმარების ოპერაციები, უცხოური საქონლისთვის განსხვავებული საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, ამ კოდექსით გათვალისწინებული პირობებით, გარდა საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურისა;
  2. საბაჟო ორგანოების მიერ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარება ავარიის ან ფორსმაჟორის განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი ზარალის განადგურებისა და (ან) გამოუსწორებელი ზარალის ან ბუნებრივი ზარალის შედეგად გამოუსწორებელი ზარალის ფაქტის გამო საშინაო მოხმარების გადამუშავების (გადამუშავებული პროდუქტები, ნარჩენები და (ან) ნარჩენები) გადამუშავების შედეგად მიღებული (წარმოებული) საქონლის ტრანსპორტირება (ტრანსპორტირება) და (ან) შენახვა და (ან) გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელი. შიდა მოხმარებისთვის და არ ექვემდებარება გადამუშავების ოპერაციებს შიდა მოხმარებისთვის;
  3. წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესაბამისად, საშინაო მოხმარების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების აღიარება, მათი შემდგომი კომერციული გამოყენებისათვის შეუფერებელი ან საბაჟო ორგანოსთვის გადაცემა დაკრძალვის, განეიტრალების, განადგურების ან განადგურების ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. წარმოქმნილი ნარჩენების სხვა გზით, ან მათი გადაცემის ფაქტი ამგვარი ოპერაციების ჩასატარებლად;
  4. საბაჟო ორგანოების მიერ საშინაო მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საგარეო საქონლის ნაწილის აღიარება წარმოების დანაკარგებად;
  5. კომისიის მიერ განსაზღვრული გარემოებების და (ან) საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დადგენა, მანამდე საქონელი ექვემდებარება საბაჟო კონტროლს.
 3. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეიძლება შეჩერდეს იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეულია და (ან) მათი პროდუქტები მოთავსებულია საბაჟო საწყობის საბაჟო პროცედურის ქვეშ.
 4. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვის შემდეგ, ეს საბაჟო პროცედურა წყდება.

მუხლი 198. საიმპორტო საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულების წარმოშობა და შეწყვეტა შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოთავსებული (მოთავსებული) საქონლის მიმართ, მათი გადახდის ვადა და გაანგარიშება

 1. საიმპორტო საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება დეკლარანტისათვის წარმოიშობა დეკლარანტის მიერ საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის მომენტიდან, და საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე დეკლარირებულ საქონელთან მიმართებაში, იმ პირისგან, რომელმაც საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე შეიტანა განცხადება საქონლის გაშვების შესახებ - საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის გათავისუფლების შესახებ განცხადების რეგისტრაციამდე, საქონლის დეკლარაცია.
 2. დეკლარანტის ვალდებულება გადაიხადოს იმპორტის საბაჟო გადასახადები შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოთავსებული (მოთავსებული) საქონლის მიმართ, დეკლარანტი წყვეტს შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში:
  1. ამ კოდექსის 1-ლი პუნქტისა და ამ მუხლის 1-ე მუხლის მე -3 პუნქტის პირველი, მე -5 და მე -2 პუნქტების შესაბამისად შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულება სტატია;
  2. საქონლის განთავსება, რომლის მიმართაც შეწყვეტილია შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურა და (ან) საქონელი, რომელიც მიღებული (ჩამოყალიბდა) შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების შედეგად, ასეთი საბაჟო პროცედურის გამოყენების ფარგლებში, რომლის მოქმედება შეწყდა დროებითი შენახვისათვის, ამ კოდექსის 6-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად;
  3. საქონლის განთავსება, რომლის მიმართაც შეწყვეტილია შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურა და (ან) შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების შედეგად მიღებული (ფორმირებული) საქონელი ამგვარი საბაჟო პროცედურის გამოყენების ფარგლებში, შეწყდა საბაჟო პროცედურების შესაბამისად, ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად;
  4. იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულების შესრულება და (ან) მათი შეგროვება ამ მუხლის მე -7 პუნქტის შესაბამისად გათვლილი და გადასახდელი თანხებით;
  5. საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის განადგურების ან (ან) შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად (ან) მიღებული საქონლის აღიარება ( ჩამოყალიბდა) საშინაო მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების შედეგად, ავარიის ან ფორსმაჟორის ან ამ საქონლის გამოუსწორებელი დაკარგვის ფაქტის შედეგად ბუნებრივი ზარალის ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში, გარდა შემთხვევები, როდესაც ამ საქონელთან დაკავშირებით ამ კოდექსის შესაბამისად, ასეთი განადგურების ან გამოუსწორებელი ზარალის დადგომის ვადა დადგა იმპორტის საბაჟო გადასახდელების გადახდისთვის;
  6. საქონლის გათავისუფლება საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშვა საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას ან საქონლის დეკლარაციის შეტანის შესახებ განცხადებაზე საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე;
  7. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის განთავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშვა საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაცია;
  8. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
  9. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად;
  10. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეზე (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ასეთი საქონელი ადრე არ იქნა გამოშვებული.
 3. საშინაო მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურაში მოქცეული საქონლისათვის გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება, თუ ამ მუხლის მე -4 პუნქტით სხვა რამ არ არის დადგენილი, დეკლარანტი წყდება შემდეგი გარემოებების გამო. :
  1. გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურების ვალდებულებების შესრულება და (ან) მათი შეგროვება ამ მუხლის მე -13 პუნქტის შესაბამისად გათვლილი და გადასახდელი თანხებით;
  2. საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო რეგულაციის შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის განადგურების ან (ან) შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის აღიარება ავარიის ან ფორსმაჟორის გამო გადაზიდვის (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში ამ საქონლის შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტი, ბუნებრივი შემთხვევის შედეგად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ განადგურებამდე ან ამ კოდექსის შესაბამისად გამოუსწორებელი ზარალით, ამ საქონლისთვის დადგა ვადა გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურების გადასახდელად;
  3. საქონლის გამოშვებაზე უარის თქმა შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად - გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რაც წარმოიშვა საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას ან საქონლის გათავისუფლების შესახებ განცხადებაზე ადრე საქონლის დეკლარაციის შევსება;
  4. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის განთავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით , საბაჟო გადასახადი, რომელიც წარმოიშვა საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას;
  5. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
  6. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად;
  7. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეზე (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ასეთი საქონელი ადრე არ იქნა გამოშვებული.
 4. საყოფაცხოვრებო მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე, რომლის განთავისუფლება განხორციელდა საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე, დეკლარანტი წყვეტს გადასახადის გადახდის ვალდებულებას, სპეციალურ, ანტიდემპინგურ, საკონტროლო გადასახადებს. შემდეგი გარემოებების დადგომა:
  1. გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი გადასახადების გადახდის ვალდებულების შესრულება, აგრეთვე საბაჟო ორგანოს მიერ ელექტრონული დოკუმენტის გაგზავნა ან საბაჟო ორგანოს მიერ ამ 17-ე მუხლის მე -120 პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი ნიშნების დადება. კოდი;
  2. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.
 5. საიმპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულება შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის მიმართ ექვემდებარება შეუსრულებლობას ამ მუხლის მე -6 პუნქტით განსაზღვრული გარემოებების გამო.
 6. შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, განიხილება იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ბოლო ვადა:
  1. საშინაო მოხმარებისთვის საქონლის გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე უცხო ქვეყნის საქონლის გადატანის შემთხვევაში, რომელიც არ არის მითითებული დოკუმენტში შიდა მოხმარებისთვის საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ - საქონლის გადატანის დღე და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - საქონლის საბაჟო პროცედურაში მოქცევის დღე შიდა მოხმარებისთვის;
  2. შიდა მოხმარების გადამუშავების ოპერაციების შედეგად მიღებული საქონლის დაკარგვის ან (ან) შიდა საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში, შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე, გარდა ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად ავარიის ან ფორსმაჟორის ან გამოუსწორებელი დანაკარგის შედეგად განადგურებისა და (ან) გამოუსწორებელი ზარალისა, - საქონლის დაკარგვის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - საქონლის შიდა მოხმარების საბაჟო გადამუშავების პროცესში მოქცევის დღე;
  3. თუ შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურა არ დასრულებულა ამ კოდექსის 197-ე მუხლის შესაბამისად - საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადის ამოწურვის დღეს.
 7. ამ მუხლის მე -6 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისთანავე, იმპორტის საბაჟო გადასახდელები ექვემდებარება გადახდას, თითქოს შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი მოქცეულია შიდა მოხმარების გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში ტარიფის გამოყენების გარეშე იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის შეღავათები და შეღავათები ...
  იმპორტის საბაჟო გადასახადების გამოსაანგარიშებლად, გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები, რომლებიც ძალაშია საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს, საქონლის შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევისა და გათავისუფლებული საქონლის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ. საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე - საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს.
 8. პროცენტი გადაიხდება ამ მუხლის მე -7 პუნქტის შესაბამისად გადახდილ (შეგროვებულ) იმპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობებზე, თითქოს ამ გადასახდელების გადავადება მოხდა ამ თანხებთან დაკავშირებით საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან. შიდა მოხმარებისთვის გადახდის ვადის ამოწურვის დღემდე.იმპორტის საბაჟო გადასახადები. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება ამ კოდექსის 60-ე მუხლის შესაბამისად.
  თუ ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -197 პუნქტის შესაბამისად შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეჩერდა, საბაჟო პროცედურის მოქმედების შეჩერების პერიოდისთვის ამ პუნქტით გათვალისწინებული პროცენტი არ ჩამოიჭრება ან გადაიხდება.
 9. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულების ან დროებითი შენახვის მოთავსების შემთხვევაში, ამ კოდექსის 6-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად, შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისა და (ან) საქონლის მიღებული (ჩამოყალიბდა) შიდა მოხმარების გადამუშავების ოპერაციების, ან ამ საქონლის ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად ამ კოდექსით გათვალისწინებული საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოქცევის ან საბაჟო ორგანოების მიერ ამ საქონლის დაკავების შედეგად ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად, იმპორტის საბაჟო გადასახდელების გადახდის ვალდებულების შესრულების შემდეგ და (ან) მათი შეგროვების (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ექვემდებარება გადახდილი ან (და) ამ იმპორტის საბაჟო გადასახადების თანხებს. ანაზღაურება (კომპენსაცია) ამ კოდექსის მე -10 თავის შესაბამისად.
 10. საყოფაცხოვრებო მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე, გარდა საქონლის დეკლარაციის შეტანამდე დეკლარირებული საქონლისა, გადასახადების გადახდის, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადების გადახდა ექვემდებარება აღსრულებას (გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადია საწინააღმდეგო გადასახადი) საქონლის გაშვებამდე შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად.
 11. საყოფაცხოვრებო მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე, რომლის გათავისუფლება განხორციელდა საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე და რომლის მიმართაც საქონლის დეკლარაცია წარდგენილი იყო არაუგვიანეს 16-ე პუნქტისა. ამ კოდექსის 120-ე მუხლი, ხოლო იმ საქონელთან მიმართებაში, რომლის დეკლარანტი უფლებამოსილია ეკონომიკური ოპერატორი - არა უგვიანეს ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -441 პუნქტით განსაზღვრული ვადისა, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება. საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე ექვემდებარება აღსრულებას (გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბანკო გადასახადები).
 12. შიდა მოხმარების გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე, რომლის გათავისუფლება განხორციელდა საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე და რომლის მიმართაც საქონლის დეკლარაცია არ იყო წარდგენილი პუნქტით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე. ამ კოდექსის 16-ე მუხლის მე -120, და იმ საქონელთან მიმართებაში, რომლის დეკლარანტიც მოქმედებს უფლებამოსილი ეკონომიკური ოპერატორი - ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -441 პუნქტით განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე, გადასახადების გადახდის ბოლო ვადა, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადი არის ამ კოდექსის 16-ე მუხლის მე -120 პუნქტით განსაზღვრული პერიოდის ბოლო დღე, ხოლო იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელთა დეკლარანტი მოქმედებს უფლებამოსილი ეკონომიკური ოპერატორი - მე -4 პუნქტით განსაზღვრული პერიოდის ბოლო დღე ამ კოდექსის 441-ე მუხლის.
 13. ამ მუხლის მე -10 და მე -11 პუნქტებში მითითებულ საქონელთან დაკავშირებით, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადები გადაიხდება საქონლის დეკლარაციაში ამ კოდექსის შესაბამისად გამოანგარიშებული თანხით, გათვალისწინებული სპეციფიკის გათვალისწინებით. ამ კოდექსის მე -12 თავში.
 14. ამ მუხლის მე -12 პუნქტით განსაზღვრულ საქონელზე, გადასახადების გადაანგარიშების საფუძველი განისაზღვრება სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება, საქონლის განთავისუფლების შესახებ განცხადებაში მითითებული ინფორმაციისა და წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე. ასეთ განცხადებასთან ერთად.
  თუ საქონლის კოდები საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად განისაზღვრება დაჯგუფების დონეზე, 10-ზე ნაკლები სიმბოლოების რაოდენობით:
  • გადასახადების გაანგარიშებისთვის გამოიყენება დამატებული ღირებულების გადასახადის ყველაზე მაღალი განაკვეთი, აქციზის გადასახადის (აქციზის გადასახადი ან აქციზის გადასახადი) ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება ამ ჯგუფში შემავალ საქონელს, რომელთა მიმართაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია დაწესებულია საბაჟო გადასახადები;
  • სპეციალური, ანტიდემპინგური, საბრძოლო გადასახადების გაანგარიშებისთვის გამოიყენება სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო განაკვეთების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება ამ ჯგუფში შესულ საქონელს, ამ პუნქტის მე -XNUMX პუნქტის გათვალისწინებით.

სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება ხდება საქონლის წარმოშობის საფუძველზე, რომელიც დადასტურებულია ამ კოდექსის მე -4 თავის შესაბამისად, და (ან) სხვა ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა განსაზღვრული მოვალეობების დასადგენად. თუ საქონლის წარმოშობა და (ან) მითითებული გადასახდელების დასადგენად საჭირო სხვა ინფორმაცია დადასტურებული არ არის, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საბრძოლო გადასახადები გამოითვლება სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების უმაღლესი ტარიფების საფუძველზე. საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის იგივე კოდი, თუ საქონლის კლასიფიკაცია ხორციელდება 10 სიმბოლოს დონეზე ან ჯგუფში შეტანილი საქონელი, თუ საქონლის კოდები საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად განისაზღვრება დაჯგუფების დონეზე 10-ზე ნაკლები სიმბოლოების რაოდენობით.
თუ ამ მუხლის მე -12 პუნქტით განსაზღვრულ საქონელთან დაკავშირებით საქონლის დეკლარაცია, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადია, შემუშავდება საქონლის დეკლარაციაში ამ კოდექსის შესაბამისად დაანგარიშებული თანხით, საქონლის დეკლარაციებში მითითებული ინფორმაცია. ზედმეტად გადახდილი და (ან) ზედმეტად შეგროვებული გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება ხორციელდება ამ კოდექსის მე -10 თავისა და 76-ე მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 199. გადამუშავებული პროდუქციის მიმართ იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გაანგარიშებისა და გადახდის სპეციფიკა

 1. როდესაც გადამამუშავებელი პროდუქტი მოხმარდება საბაჟო პროცედურას შიდა მოხმარებისთვის, ექსპორტის საბაჟო გადასახადი გამოითვლება გადამუშავებული პროდუქტის მიმართ და გადაიხდება ამ კოდექსის 136-ე მუხლის შესაბამისად.
 2. როდესაც გადამამუშავებელი პროდუქტი მოხმარდება საბაჟო პროცედურას შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების მიზნით, დეკლარანტს არ ეკისრება გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადების გადახდის ვალდებულება.

მუხლი 200. გადასახადების გადახდის თავისებურებები, უცხოური საქონლის მიმართ სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი შემცვლელი გადასახადები, რომლებიც არ განუცდიათ გადამუშავების ოპერაციებს, ნარჩენებს და ნარჩენებს, რომლებიც წარმოიქმნა შიდა მოხმარებისთვის გადამუშავების ოპერაციების შედეგად, მათი მოქცევისას შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების პროცედურა

როდესაც უცხოური საქონელი, რომლებსაც არ აქვთ გავლილი გადამუშავების ოპერაციები, აგრეთვე ნარჩენები და ნარჩენები შიდა მოხმარების გადამამუშავებელი ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოექცევიან შიდა მოხმარებისთვის, დეკლარანტს არ ეკისრება გადასახადის გადახდის ვალდებულება. სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება ...

რუსეთის ფედერაციის მოქალაქემ მოაწყო მონღოლური მუხისა და მანჯურიული ნაცრის არალეგალური ექსპორტი ჩინეთში.
20:31 03-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მებაჟეებმა ინდივიდუალური მეწარმის საკუთრებაში არსებული საცალო მაღაზიის შემოწმებისას აღმოაჩინეს თურქული წარმოების ჩილიმის თამბაქო.
20:28 03-08-2021 უფრო დეტალურად ...
საბაჟო წესების დარღვევით გადატანილი ტიპიური საქონელი არის ალკოჰოლი და თამბაქო.
20:24 03-08-2021 უფრო დეტალურად ...
ბურიატიის მეწარმემ გამოიყენა თავისი ნაცნობების დოკუმენტები სამი კომპანიის უკანონო შექმნისთვის, ხე -ტყით შემდგომი ვაჭრობის მიზნით.
20:21 03-08-2021 უფრო დეტალურად ...