მენიუ

საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურა

მუხლი 163. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის შინაარსი და გამოყენება

 1. საბაჟო პროცედურა საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავება - უცხოური საქონლის მიმართ გამოყენებული საბაჟო პროცედურა, რომლის თანახმად, ამგვარი საქონელი გადამუშავდება კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე, გადამუშავებული პროდუქციის მისაღებად კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან შემდგომი ექსპორტის მისაღებად, გადახდის გარეშე უცხოური საქონლის, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება, საქონლის ამ საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობების და მათი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად გამოყენების პირობებში.
 2. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი ინარჩუნებს უცხოური საქონლის სტატუსს, ხოლო ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების შედეგად მიღებული საქონელი (დამუშავებული პროდუქტები, ნარჩენები და ნარჩენები) მიიღებს სტატუსს უცხოური საქონელი.
 3. დასაშვებია საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის გამოყენება დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის შეჩერების მიზნით, საქონლის განთავსებით, საქონლის განთავსებით, რომელიც მოთავსებულია დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო რეჟიმში.
 4. კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს იმ საქონლის ჩამონათვალი, რომელთათვისაც საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურა არ გამოიყენება. (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის გამგეობის გადაწყვეტილება No203, 11.12.2018)

მუხლი 164. საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობები და მათი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად

 1. საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობებია:
  1. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ დოკუმენტის ხელმისაწვდომობა, რომელიც გაცემულია წევრი სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ და შეიცავს ამ კოდექსის 168-ე მუხლით განსაზღვრულ ინფორმაციას. საქონლის დეკლარაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ასეთი დოკუმენტი, თუ საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო პროცედურის გამოყენების მიზანია საქონლის შეკეთება, ისევე როგორც კომისიის მიერ განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში; (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს 180 წლის No 12.11.2018 გადაწყვეტილება)
  2. საბაჟო ორგანოების მიერ საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის იდენტიფიკაციის შესაძლებლობა მათი გადამუშავების პროდუქტებში, გარდა ამ უცხოური საქონლის ეკვივალენტური საქონლით ჩანაცვლების შემთხვევებისა ამ კოდექსის 172-ე მუხლის შესაბამისად. ;
  3. აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად.
 2. საქონლის გამოყენების პირობები საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად არის:
  1. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი პერიოდის დაცვა;
  2. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე ოპერაციების შესრულებისას ამ კოდექსის 166-ე მუხლის დებულებების შესრულება;
  3. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის მოძებნა საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ დოკუმენტში მითითებულ პირებთან და ამ საქონლის გამოყენება საქონლის გადამუშავების ოპერაციების განსახორციელებლად. საქონელი ამ პირთა მიერ.
 3. ამ თავის გამოყენების მიზნებისათვის საბაჟო ორგანოს მიერ უცხოური საქონლის იდენტიფიცირება მათი გადამუშავების პროდუქტში ნიშნავს ამ კოდექსის 167-ე მუხლით განსაზღვრული ერთ-ერთი მეთოდით, რომ საქონლის საბაჟო დამუშავების პროცედურაში მოქცეული საქონელი იყო ექვემდებარება საქონლის გადამუშავების პროცესს კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავებული პროდუქციის მიღების მიზნით. საბაჟო ტერიტორიაზე.

მუხლი 165. საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო პროცედურის ხანგრძლივობა

 1. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების ვადა დგინდება კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პერიოდის საფუძველზე, როგორც ეს განისაზღვრება საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ დოკუმენტში. კავშირი
 2. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადა ვრცელდება პირის მოთხოვნით, კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების ვადის გაგრძელების შემდეგ.
 3. წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს, რომ კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების ვადის გახანგრძლივებისას საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადა შეიძლება გაგრძელდეს მისი არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღისა. ვადის გასვლა საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი საბაჟო დამუშავების საბაჟო პროცედურის ვადის გახანგრძლივებისას, მისი ვადის გასვლის შემდეგ, ამგვარი საბაჟო პროცედურის მოქმედება განახლდება ამ საბაჟო პროცედურის შეწყვეტის დღიდან.

მუხლი 166. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების ოპერაციები

 1. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების ოპერაციები მოიცავს:
  1. საქონლის გადამუშავება ან დამუშავება;
  2. საქონლის წარმოება, მათ შორის აწყობა, აწყობა, დემონტაჟი და რეგულირება;
  3. საქონლის შეკეთება, მათი აღდგენა, კომპონენტების შეცვლა, მოდერნიზაცია;
  4. საქონლის გამოყენება, რაც ხელს უწყობს ან ხელს უწყობს გადამუშავებული პროდუქციის წარმოებას, მაშინაც კი, თუ ეს საქონელი მთლიანად ან ნაწილობრივ მოხმარებულია გადამუშავების პროცესში. ეს ოპერაცია უნდა შესრულდეს ერთდროულად ამ პუნქტის 1 - 3 ქვეპუნქტებში მითითებულ ერთ-ერთ ოპერაციასთან.
 2. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების ოპერაციები არ მოიცავს:
  1. საქონლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ოპერაციები მათი რეალიზაციისა და ტრანსპორტირებისთვის (ტრანსპორტირებისთვის) მომზადებისას, მათ შორის შეფუთვა, შეფუთვა და საქონლის დახარისხება, რომელშიც საქონელი არ კარგავს ინდივიდუალურ მახასიათებლებს;
  2. პირმშოები, ცხოველების აღზრდა და საკვები, მათ შორის ჩიტები, თევზები, აგრეთვე კიბოსნაირნი და მოლუსკები;
  3. ხეების და სხვა მცენარეების მოყვანა;
  4. ინფორმაციის, აუდიო და ვიდეოჩანაწერების კოპირება და რეპროდუცირება ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მატარებელზე;
  5. უცხოური საქონლის დამხმარე საშუალებად გამოყენება ტექნოლოგიურ პროცესში (აღჭურვილობა, მანქანები, მოწყობილობები და ა.შ.);
  6. კომისიის მიერ განსაზღვრული სხვა მოქმედებები.
 3. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შესრულებისას დასაშვებია კავშირის საქონლის გამოყენება, გარდა იმ საქონლისა, რომელთა მიმართაც საექსპორტო საბაჟო გადასახადების განაკვეთები დადგენილია წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით და რომლებიც შეტანილია კომისიის მიერ დადგენილი სია.
  კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს ის შემთხვევები, როდესაც საკავშირო საქონელირომლის მიმართაც საექსპორტო საბაჟო გადასახადების განაკვეთები დადგენილია წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით და რომლებიც მოცემულია ამ პუნქტის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ჩამონათვალში, შეიძლება გამოყენებულ იქნას საბაჟო ტერიტორიაზე საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შესრულებისას. კავშირი

მუხლი 167. იდენტიფიკაცია უცხოური საქონელი მათი გადამუშავების პროდუქტებში

უცხოური საქონლის იდენტიფიცირების მიზნით, მათი გადამუშავების პროდუქტში შესაძლებელია შემდეგი მეთოდების გამოყენება:

 • დეკლარანტის, გადამამუშავებელი ოპერაციების განმახორციელებელი პირის ან საბაჟო ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ბეჭდების, მარკების, ციფრული და სხვა მარკირების დადება უცხოური საქონელი;
 • უცხოური საქონლის დეტალური აღწერა, ფოტოგრაფია, მასშტაბური სურათი;
 • უცხოური საქონლისა და მათი გადამუშავების პროდუქტების წინასწარ შერჩეული ნიმუშების და (ან) ნიმუშების შედარება;
 • არსებული პროდუქტის ეტიკეტირების გამოყენება, მათ შორის სერიული ნომრების სახით;
 • სხვა მეთოდები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის ხასიათისა და გადამუშავების ოპერაციების საფუძველზე, მათ შორის წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლით, რომელიც შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას უცხოური საქონლის გამოყენების შესახებ დამუშავების ოპერაციების შესრულების ტექნოლოგიურ პროცესში. კავშირის საბაჟო ტერიტორია, აგრეთვე დამუშავებული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია ან საბაჟო კონტროლის გზით კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების დროს.

მუხლი 168. დოკუმენტი კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ

 1. დოკუმენტი კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ, რომელიც გაცემულია წევრი სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, ნებისმიერ პირს შეუძლია მიიღოს წევრი ქვეყნის სახე, რომლის ტერიტორიაზეც გაიცემა ეს დოკუმენტი, მათ შორის, ვინც ასრულებს დამუშავების ოპერაციებს ან რომლებიც პირდაპირ არ ასრულებენ ასეთ ოპერაციებს.
 2. დოკუმენტი კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას:
  1. წევრი სახელმწიფოს უფლებამოსილ ორგანოზე, რომელმაც გასცა დოკუმენტი;
  2. იმ პირის შესახებ, რომელზეც გაიცა დოკუმენტი;
  3. იმ პირის (პირების) შესახებ, რომლებიც უშუალოდ შეასრულებენ გადამუშავების ოპერაციებს კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე;
  4. უცხოური საქონლისა და მათი გადამუშავების პროდუქტებზე (სახელი, კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, რაოდენობა და ღირებულება). წევრი ქვეყნების კანონმდებლობა საბაჟო რეგულირების შესახებ შეიძლება ითვალისწინებდეს უცხოური საქონლისა და მათი გადამამუშავებელი პროდუქციის კოდის მითითების შესაძლებლობას სასაქონლო ნიშნის საგარეო სავაჭრო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო პუნქტის დონეზე, აგრეთვე შესაძლებლობა არ იყოს მითითებული. საქონლისა და მათი გადამუშავების პროდუქციის ღირებულება;
  5. კავშირის საქონელზე, რომლის მიმართაც საექსპორტო საბაჟო გადასახადების განაკვეთები დგინდება წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით, რაც უზრუნველყოფს უცხოური საქონლის გადამუშავების ტექნოლოგიური პროცესის განხორციელებას (სახელი, კოდი უცხო ქვეყნის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად) ეკონომიკური საქმიანობა და რაოდენობა), თუ ეს დადგენილია წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით;
  6. საქონლის ფლობის, გამოყენების ან (ან) განკარგვის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტებზე;
  7. დამუშავებული პროდუქციის მოსავლიანობა რაოდენობრივი და (ან) პროცენტული თვალსაზრისით;
  8. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების, მათი განხორციელების მეთოდების შესახებ;
  9. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის იდენტიფიკაციის მეთოდების შესახებ, მათი გადამუშავების პროდუქტებში;
  10. ნარჩენების და ნარჩენების შესახებ (სახელი, კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად, რაოდენობა და ღირებულება). წევრი ქვეყნების კანონმდებლობა საბაჟო რეგულირების შესახებ შეიძლება ითვალისწინებდეს ნარჩენების კოდისა და ნარჩენების კოდის მითითებას საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის სასაქონლო პუნქტის დონეზე, ასევე შესაძლებლობა არ მიუთითებდეს ასეთი ღირებულების მნიშვნელობას. ნარჩენები და ნარჩენები;
  11. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პერიოდი;
  12. ამ კოდექსის 172-ე მუხლით განსაზღვრული საქონლის ექვივალენტური საქონლით ჩანაცვლების შესახებ, თუ ასეთი ჩანაცვლება დასაშვებია;
  13. ნარჩენების შემდგომი კომერციული გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ;
  14. საბაჟო ორგანოს (საბაჟო ორგანოების) შესახებ, რომელიც საქონელს საბაჟო რეჟიმში მოათავსებს საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების და ამ საბაჟო პროცედურის დასრულების მიზნით.
 3. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 3 წელს ან უფრო მეტ პერიოდს, რომელსაც კომისია განსაზღვრავს გარკვეული კატეგორიის საქონლისთვის. (იხ. ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს გადაწყვეტილება No203, 11.12.2018)
 4. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პერიოდი მოიცავს:
  1. საქონლის გადამუშავების წარმოების პროცესის ხანგრძლივობა;
  2. დამუშავებული პროდუქციის კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ფაქტობრივი ექსპორტისა და ნარჩენების და უცხოური საქონლის ნარჩენების განთავსებასთან დაკავშირებული საბაჟო ოპერაციების შესრულებისათვის საჭირო დრო.
 5. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების ვადა იანგარიშება საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღიდან, ხოლო საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შემთხვევაში რამდენიმე პარტიად - პირველი დღის დღიდან. საქონლის პარტია განისაზღვრება საბაჟო რეჟიმში, საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების მიზნით.
 6. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს ამ მუხლის მე -3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში.
 7. წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობამ შეიძლება დაადგინოს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც დაზუსტდება დოკუმენტში კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ.
 8. დოკუმენტის ფორმა კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების, მისი შევსების პროცედურისა და ამგვარი დოკუმენტის გაცემის, მასში ცვლილებების (დამატებების) შეტანის, აგრეთვე მისი გატანის (გაუქმების) შესახებ ან (ან) მისი განახლება დადგენილია წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით. (იხილეთ რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ბრძანება No 246n, დათარიღებული 24.12.2019)
 9. თუ საქონლის დეკლარაცია გამოიყენება დოკუმენტად, კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ, დეკლარანტს ინფორმაცია საქონლის დეკლარაციაში მიეთითება ინფორმაცია კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების პირობების შესახებ.

მუხლი 169. დამუშავებული პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებლები

 1. დამუშავებული პროდუქციის მოსავლიანობა გაგებულია, როგორც დამუშავებული პროდუქციის რაოდენობა და (ან) პროცენტული პროცენტი, რომელიც წარმოიქმნება კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გარკვეული რაოდენობის უცხოური საქონლის გადამუშავების შედეგად.
 2. თუ კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციები ხორციელდება იმ საქონელთან მიმართებაში, რომელთა მახასიათებლები პრაქტიკულად მუდმივად რჩება დადგენილი ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და იწვევს მუდმივი ხარისხის დამუშავებული პროდუქციის მიღებას, უფლებამოსილი ორგანოები წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ დაადგინონ დამუშავებული პროდუქციის გამომუშავების სტანდარტული ნორმები.

მუხლი 170. ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციებისა და წარმოების დანაკარგების შედეგად

 1. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები ექვემდებარება განთავსებას ამ კოდექსით გათვალისწინებული საბაჟო პროცედურების შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აღნიშნული ნარჩენები წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად უვარგისად არის აღიარებული. მათი შემდგომი კომერციული გამოყენებისთვის ან ასეთი ნარჩენებისათვის წევრი ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისად ექვემდებარება დაკრძალვას, განეიტრალებას, გამოყენებას ან განადგურებას სხვა ფორმით.
 2. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები, დეკლარანტის მიერ არჩეული საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცევისას, ჩაითვლება ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტირებულ ქვეყანაში.
 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ნარჩენები, რომლებიც არ ექვემდებარება საბაჟო პროცედურებში მოთავსებას, იძენენ კავშირის საქონლის სტატუსს და არ განიხილება საბაჟო კონტროლის ქვეშ მათი აღიარების დღიდან, წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად, შეუსაბამოა შემდგომი კომერციული გამოყენებისთვის ან საბაჟო ორგანოსთვის საბუთების წარდგენის დღიდან, რაც დაადასტურა წარმოქმნილი ნარჩენების დაკრძალვის, განეიტრალების, ათვისების ან განადგურების ფაქტი ან მათი ოპერაციებისათვის მათი გადაცემის ფაქტი.
 4. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელი, რომელიც კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების ოპერაციის შედეგად დაკარგა და საბაჟო ორგანოების მიერ წარმოების დანაკარგად აღიარა, არ ექვემდებარება საბაჟო პროცედურებში განთავსებას დასრულების შემდეგ საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურა.

მუხლი 171. ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შედეგად წარმოებული უცხოური საქონლის ნარჩენები

კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი უცხოური საქონლის ნარჩენები დამუშავებული პროდუქციის გამოშვების ნორმების შესაბამისად ექვემდებარება მოთავსებას საბაჟო პროცედურების შესაბამისად, ამ კოდექსის 173-ე მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 172. უცხოური საქონლის ჩანაცვლება ექვივალენტური საქონლით

 1. საბაჟო ორგანოს ნებართვით დასაშვებია საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული ან საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის ჩანაცვლება, საბუთის პირობების შესახებ დოკუმენტის შესაბამისად. საქონლის გადამუშავება კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე, კავშირის საქონლით, რომლებიც მათი აღწერილობის, ხარისხისა და ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად ემთხვევა ამ უცხოურ საქონელს (შემდგომში ამ მუხლში - ექვივალენტი საქონელი).
  კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტირების შემთხვევაში, ნაწილების, ასამბლეების, დანაყოფების არასწორად შეკეთების მიზნით, იმპორტის იმპორტისთვის, რომლებიც საქონლის ნაწილი იყო ადრე გატანილი კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან საბაჟო ექსპორტის პროცედურის შესაბამისად, საკავშირო საქონელი, რომელიც მათი აღწერით, ხარისხი და ტექნიკური მახასიათებლები ემთხვევა კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტირებულ ნაწილებს, ასამბლეები, ასამბლეები ითვლება ექვივალენტურ საქონლად მათი მომსახურებისუნარიანობის და (ან) გაუარესების მდგომარეობის გათვალისწინების გარეშე.
 2. კავშირის ეკვივალენტური საქონლის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქციის გადამუშავება განიხილება, როგორც უცხოური საქონლის გადამამუშავებელი პროდუქტი ამ თავის დებულებების შესაბამისად.
 3. ეკვივალენტური საქონელი იძენს უცხოური საქონლის სტატუსს, ხოლო მათ მიერ ჩანაცვლებული საქონელი - საკავშირო საქონლის სტატუსს.
 4. თუ დაშვებულია უცხოური საქონლის ექვივალენტური საქონლით ჩანაცვლება, ეკვივალენტური საქონლისგან მიღებული გადამამუშავებელი პროდუქციის კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ექსპორტი დაშვებულია კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე უცხოური საქონლის იმპორტამდე.
 5. უცხოური საქონლის ექვივალენტური საქონლით ჩანაცვლების წესი და პირობები განისაზღვრება საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით.

მუხლი 173. საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულება, შეჩერება და შეწყვეტა

 1. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება სრულდება კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების ოპერაციების შედეგად მიღებული (ჩამოყალიბებული) საქონლის განთავსებით. (გადამამუშავებელი პროდუქტები, ნარჩენები, გარდა ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -170 პუნქტით განსაზღვრული ნარჩენების, და (ან) ნაშთები) და (ან) უცხოური საქონელი, რომელიც მოქცეულია საბაჟო პროცედურაში საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების მიზნით და არ ექვემდებარება გადამუშავების ოპერაციები კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე, რეექსპორტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად.
 2. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეიძლება დასრულდეს:
  1. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შედეგად მიღებული (ფორმირებული) საქონლის განთავსება (პროდუქციის გადამუშავება, ნარჩენები, გარდა ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -170 პუნქტით განსაზღვრული ნარჩენების, და (ან) ნარჩენების), და (ან) უცხოური საქონელი, რომელიც მოქცეულია საბაჟო პროცედურში საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების პროცესში და არ ექვემდებარება გადამუშავების ოპერაციებს ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე, შიდა მოხმარების გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში ან სხვა საბაჟო პროცედურაში, რომელიც გამოიყენება უცხოური საქონლის შესაბამისად. ამ კოდექსით გათვალისწინებული პირობები, გარდა საბაჟო ტრანზიტის საბაჟო პროცედურისა, დროებითი შემოტანის (შემოტანის) საბაჟო პროცედურისა. ამავდროულად, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადი არ გადაიხდება გადამუშავებულ პროდუქტებთან მიმართებაში და არ არის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა, რომელიც დაადასტურებს შიდა ბაზრის დაცვის ზომების შესაბამისობას, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება. ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულების 50-ე მუხლის შესაბამისად დადგენილი მოვალეობები და სხვა გადასახადები;
  2. დროებითი შემოტანის (დაშვების) საბაჟო პროცედურის განახლება, რომლის მოქმედება შეჩერებულია ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -224 პუნქტის შესაბამისად;
  3. საბაჟო ორგანოების მიერ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის აღიარება ავარიის ან ფორსმაჟორის განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი ზარალის განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი დანაკარგის ან ბუნებრივი ზარალის შედეგად შეუქცევადი ზარალის ფაქტის აღიარება კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შედეგად მიღებული საქონლის ტრანსპორტირება (ტრანსპორტირება) და (ან) შენახვა (წარმოებული) საქონლის გადამუშავება, ნარჩენები და (ან) ნარჩენების გადამუშავება) და (ან) უცხოური საქონელი საბაჟო პროცედურა საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების მიზნით და არ ექვემდებარება გადამუშავების ოპერაციებს კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე;
  4. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების, მათი შემდგომი კომერციული გამოყენებისათვის შეუფერებლად, ნარჩენების წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარება ან საბაჟო ორგანოს წარდგენა დაკრძალვის, განეიტრალების ფაქტის დამადასტურებელი საბუთების შესახებ, წარმოქმნილი ნარჩენების სხვა გზით გადატანა ან განადგურება, ან მათი ოპერაციებისათვის მათი გადაცემა;
  5. საბაჟო ორგანოების მიერ საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის ნაწილის აღიარება წარმოების დანაკარგებად;
  6. კომისიის მიერ განსაზღვრული გარემოებების და (ან) საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დადგენა, მანამდე საქონელი ექვემდებარება საბაჟო კონტროლს.
 3. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ამ საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეიძლება შეჩერდეს, თუ საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი და (ან) მათი გადამუშავების პროდუქტები საბაჟო საწყობის საბაჟო წესით ან მათი გადამუშავების პროდუქტით საბაჟო რეჟიმში დროებითი შემოტანის (შემოტანის) პროცედურა.
 4. დამუშავებული პროდუქციის განთავსება შესაძლებელია საბაჟო პროცედურების ქვეშ, ერთ ან რამდენიმე ლოტად.
 5. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედების დადგენილი ვადის ამოწურვისთანავე, ეს საბაჟო პროცედურა წყდება.

მუხლი 174. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურების ვალდებულების წარმოშობა და შეწყვეტა საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოთავსებულ (მოთავსებულ) საქონელზე, მათი გადახდის ვადა და მათი გაანგარიშება

 1. საიმპორტო საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება დეკლარანტისათვის წარმოიშობა საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის მომენტიდან. საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე დეკლარირებული საქონლის შესახებ, იმ პირისგან, რომელმაც საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე შეიტანა განცხადება საქონლის გაშვების შესახებ - საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის გათავისუფლების შესახებ განცხადების რეგისტრაციამდე, საქონლის დეკლარაცია.
 2. საიმპორტო საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება დეკლარანტს უწყდება შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში:
  1. საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულება ამ კოდექსის 1-ლი პუნქტისა და 1-ე მუხლის მე -2 პუნქტის 4, 6, 2-173 ქვეპუნქტების შესაბამისად, საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე, საბაჟო ორგანოს, ამ მუხლის მე -1 პუნქტის 2-ლი და მე -4 პუნქტებით განსაზღვრული გარემოებების დადგომის შემდეგ;
  2. საქონლის განთავსება, რომლის მიმართაც შეწყვეტილია საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურა და (ან) საქონელი, რომელიც მიღებულ იქნა (ჩამოყალიბდა) კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შედეგად, ამგვარი გამოყენების ფარგლებში. საბაჟო პროცედურა, რომლის მოქმედებაც შეწყდა, ამ კოდექსის 6-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად, დროებითი შენახვისთვის;
  3. საქონლის განთავსება, რომლის მიმართაც შეწყვეტილია საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურა და (ან) საქონელი, რომელიც მიღებულ იქნა (ჩამოყალიბდა) კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების შედეგად, ამგვარი გამოყენების ფარგლებში. საბაჟო პროცედურა, რომელიც შეწყდა, ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო პროცედურების შესაბამისად;
  4. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება და (ან) მათი ვალდებულების შესრულება ამ მუხლის მე -5 პუნქტის შესაბამისად გათვლილი და გადასახდელი თანხებით
  5. საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო რეგულირების შესახებ საბაჟო რეგულირების შესახებ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული ან (ან) მიღებული საქონლის განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი დაკარგვის ფაქტის აღიარება ( წარმოიქმნა) საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების ოპერაციების შედეგად, ავარიის ან ფორსმაჟორის ან ამ საქონლის გამოუსწორებელი დაკარგვის ფაქტის შედეგად ბუნებრივი ზარალის ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში, გარდა იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ამ საქონელთან დაკავშირებით ამ კოდექსის შესაბამისად, ასეთი განადგურება ან გამოუსწორებელი ზარალი დადგა, შემოვიდა იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება.
  6. საქონლის განთავისუფლებაზე საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო პროცედურის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რაც წარმოიშვა საქონლის დეკლარაციის ან განცხადების რეგისტრაციისას. საქონლის განთავისუფლება საქონლის დეკლარაციის შევსებამდე;
  7. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის გათავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი ანტიდემპინგური, შემხვედრი ანაზღაურება;
  8. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
  9. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად;
  10. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეზე (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ასეთი საქონელი ადრე არ იქნა გამოშვებული.
 3. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება ექვემდებარება ამ მუხლის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისას.
 4. შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადის გადახდის ბოლო ვადაა
  1. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის გადაცემის შემთხვევაში, საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების პირობების შესახებ დოკუმენტში არ განსაზღვრული პირის (პირების) საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე - დღე საქონლის გადაცემის შემთხვევაში, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი - საქონლის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღე;
  2. საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში, ამგვარი საბაჟო პროცედურის დასრულებამდე, გარდა ავარიის ან ფორსმაჟორის ან გამოუსწორებელი ზარალის განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი ზარალისა დანაკარგი ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ჩვეულებრივ პირობებში, - საქონლის დაკარგვის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - საქონლის საბაჟო რეჟიმში გადატანა საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში;
  3. თუ საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურა არ დასრულებულა საბაჟო ორგანოს მიერ დადგენილი საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის ვადის ამოწურვამდე - საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავებული საბაჟო პროცედურის დასრულების დღე ავტორიტეტი.
 5. ამ მუხლის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემდეგ, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადებისსპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადია, როგორც საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი მოთავსებულია საბაჟო რეჟიმში შიდა მოხმარებისთვის, სატარიფო შეღავათების გამოყენებისა და იმპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის შეღავათების გარეშე და გადასახადები.
  საიმპორტო საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი გადასახადების გამოსაანგარიშებლად, გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადები, რომლებიც ძალაშია საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაცია საქონლის საბაჟო რეჟიმში დამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ საბაჟო ტერიტორიაზე, ხოლო იმ საქონელთან დაკავშირებით, რომლის გამოშვებაც გაკეთდა საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე, - საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის დღეს განცხადება საქონლის გამოშვების შესახებ საქონელზე დეკლარაციის წარდგენამდე.
 6. ამ მუხლის მე -5 პუნქტის შესაბამისად გადახდილი (შეგროვებული) იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება, ანაზღაურდება პროცენტი, თითქოს აღნიშნულ თანხებთან დაკავშირებით გადაიდო გადავადების გადავადება საქონლის საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო ტერიტორიაზე მოქცევის თარიღი იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადის გადახდის ვადის ამოწურვის დღეს. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება ამ კოდექსის 60-ე მუხლის შესაბამისად.
  თუ ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -173 პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეჩერდა, ამ პუნქტით გათვალისწინებული პროცენტები საბაჟო პროცედურის შეჩერების პერიოდისთვის არ ჩამოიჭრება ან გადაიხდება.
 7. საბაჟო ტერიტორიაზე დამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულების, ან ამ კოდექსის 6-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად განთავსებული საქონლის საბაჟო პროცედურის დასრულების ან საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლისა და (ან) საქონლის მიღებული (ჩამოყალიბდა) საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების ოპერაციების ან ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად ამ საქონლის საბაჟო პროცედურებით გათვალისწინებული საბაჟო პროცედურების შესაბამისად, ან საქონლის საბაჟო მიერ დაკავების შედეგად ხელისუფლების ორგანოები ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად, საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება და (ან) მათი შეგროვების (მთლიანად ან ნაწილობრივ) საბაჟო გადასახადების, გადასახადების თანხების შესრულების შემდეგ. , სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება და (ან) ამ მუხლის შესაბამისად გადახდილი ანაზღაურება უბრუნდება (კომპენსაცია) მე -10 თავისა და მუხლის შესაბამისად. ამ კოდექსის 76-ე პუნქტი.

მუხლი 175. გადამუშავებული პროდუქციის მიმართ იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადის გაანგარიშებისა და გადახდის სპეციფიკა

 1. როდესაც გადამამუშავებელი პროდუქტი მოხმარდება საბაჟო პროცედურას შიდა მოხმარებისთვის, გატანის საბაჟო გადასახადები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საბაჟო გადასახადები ექვემდებარება გადახდას იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი მოსაკრებლები, რომლებიც გადასახდელი იქნებოდა, თითქოს უცხოური საქონელი, რომელიც მოთავსებულია საბაჟო რეჟიმში გადამუშავების პროცესში საბაჟო ტერიტორიაზე და გამოიყენება გადამუშავებული პროდუქციის წარმოებისათვის დამუშავებული პროდუქციის წარმოების ნორმების შესაბამისად, მოთავსდეს საბაჟო რეჟიმში შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლებისთვის. .
  საიმპორტო საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი გადასახადების გამოსაანგარიშებლად, გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადები, რომლებიც ძალაშია საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაცია საქონლის საბაჟო რეჟიმში დამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ საბაჟო ტერიტორიაზე, ხოლო იმ საქონელთან დაკავშირებით, რომლის გამოშვებაც გაკეთდა საქონლის დეკლარაციის წარდგენამდე, - საბაჟო ორგანოს მიერ რეგისტრაციის დღეს განცხადება საქონლის გამოშვების შესახებ საქონელზე დეკლარაციის წარდგენამდე.
  თუ საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გამოანგარიშების მიზნით, საჭიროა უცხოური ვალუტის გადაკეთება წევრი ქვეყნის ვალუტაში, ასეთი გარდაქმნა ხდება გაცვლითი კურსით, რომელიც ძალაშია ამ პუნქტის პირველ პუნქტში მითითებულ დღეს.
 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გადახდილი (შეგროვებული) იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურებადი გადასახადების ოდენობებზე გადაიხდება პროცენტი, თითქოს მათი გადავადება გადაიხადოს ამ თანხებთან დაკავშირებით საქონლის საბაჟო რეჟიმში დამუშავების საბაჟო ტერიტორიაზე მოქცევის თარიღი იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადის გადახდის ვალდებულების შეწყვეტის დღეს. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება ამ კოდექსის 1-ე მუხლის შესაბამისად.
  თუ ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -173 პუნქტის შესაბამისად, საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების საბაჟო პროცედურის მოქმედება შეჩერდა, ამ პუნქტით გათვალისწინებული პროცენტები საბაჟო პროცედურის შეჩერების პერიოდისთვის არ ჩამოიჭრება ან გადაიხდება.