მენიუ

საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტი / MMK

საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტი ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ყველა სათანადო საშუალებით და საქმიანობას ზღვასა და ვაჭრობაზე კანონის, აგრეთვე ზღვის ჩვეულებებისა და პრაქტიკის კანონის გაერთიანებაში.

Дდიდი ხნის წინ, 1888- ში, სკანდინავიის ქვეყნებმა წამოაყენეს წინადადება, შექმნან საერთაშორისო საზღვაო ბიურო, ტექნიკური სიფრთხილის პრობლემების გადასაჭრელად, განიხილონ ნავიგაციის ოპერატიული უსაფრთხოების პრობლემები.

 

MMK - საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტი1897- ში, საერთაშორისო სამართლის ასოციაციის ინიციატივით, ზღვისა და ვაჭრობის, ადათებისა და პრაქტიკის სამართლის ნორმების გაერთიანების ხელშეწყობის მიზნით, შეიქმნა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტი (Comité Maritime International) CMI, რომელიც შეეხო საზღვაო სამართლის თემებს. ორგანიზაციამ გაერთიანება განახორციელა საერთაშორისო ხელშეკრულებების პროექტების მომზადებით, ეროვნული კანონმდებლობის ერთიანი ნორმების შემუშავებით, მათი გამოყენების წესებისა და პრაქტიკის შესწავლით და განზოგადებით, სხვადასხვა ქვეყანაში ზღვის კანონის ეროვნული ასოციაციის შექმნის წახალისებით. ამ ორგანიზაციის წევრები არიან ზღვის კანონის 48 ასოციაცია.

წესების მიხედვით MMKქვეყანაში მხოლოდ ერთი ასოციაციაა (თუ ასამბლეა სხვაგვარად არ გადაწყვეტს), თუ მისი მიზნები შეესაბამება კომიტეტის მიზნებს, ხოლო მისი წევრები (ფიზიკური და იურიდიული პირები) ასოცირდება მათი საქმიანობით ზღვასთან და ვაჭრობასთან ან არიან საზღვაო და სავაჭრო საზღვაო სამართლის ექსპერტები. , შეიძლება გახდეს საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტის წევრი. იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანას არ აქვს ეროვნული ასოციაცია და თუ ამ ქვეყნის რომელიმე ორგანიზაცია წარდგება საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტის წევრად, ასამბლეას შეუძლია დათანხმდეს ამ წევრობის მიღებას, თუ დარწმუნდება, რომ ამ ორგანიზაციის მიზნები ან ერთ-ერთი მიზანი არის საზღვაო და სავაჭრო სამართლის, აგრეთვე საზღვაო ადათ-წესების და წესების გაერთიანება.

MMK– ს სრული წევრები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ ასოციაციის ცალკეული წევრები, რომლებიც მათ წარადგენენ საპატიო არჩევნებში. დროებითი წევრები არიან სახელმწიფოების მოქალაქეები, რომლებსაც არ აქვთ საკუთარი ასოციაციები და მიიღებენ მონაწილეობას MMK ასამბლეის სხდომაზე ხმის უფლების გარეშე. საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტის ორგანოებია ასამბლეა, აღმასრულებელი და ადმინისტრაციული საბჭოები და პრეზიდენტი. ასამბლეის შემადგენლობაში შედიან კომიტეტის ყველა წევრი და აღმასრულებელი საბჭოს წევრები.

MMK ქარტია ითვალისწინებს შვილობილი ორგანოების, ქვეკომიტეტებისა და სამუშაო ჯგუფების ფორმირებას. MMK აწარმოებს მჭიდრო კონტაქტებს სხვა ორგანიზაციებთან, ზღვის საერთაშორისო სამართლის სფეროში (UNCTAD, UNCITRAL, ICSOM, UNIDROIT), აქვს კონსულტაციების სტატუსი IMO– სთან, და ვითარდება ზღვის საერთაშორისო კერძო სამართალი.

საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტმა მოამზადა 30 – ზე მეტი კონვენციის პროექტი, რომელთაგან 16 მიღებული იქნა საერთაშორისო კონფერენციებზე, მათ შორის, კერძოდ:

 • საერთაშორისო კონვენცია წლის გარკვეული 1910 შეჯახების წესების გაერთიანების შესახებ;
 • ზღვაზე დახმარება და სამაშველო სამუშაოები (1910);
 • გემთმფლობელის პასუხისმგებლობის შეზღუდვები (1924);
 • გემების დაპატიმრება და დაპირება (1926);
 • სახელმწიფო სასამართლოების იმუნიტეტი (1926);
 • 1962 საერთაშორისო კონვენცია წლის ბირთვული ხომალდის ოპერატორების პასუხისმგებლობის შესახებ;
 • ზღვის გირაოები და იპოთეკური სესხი (1967);
 • ათენის კონვენცია მგზავრების ზღვაზე გადაზიდვისა და მათი ბარგი წლის 1974 წლის შესახებ.

რას აკეთებს MMK:

 • შეიმუშავებს კონვენციების პროექტებს, საერთაშორისო ხელშეკრულებებს;
 • ხელს უწყობს ზღვის კანონის ეროვნული ასოციაციების ჩამოყალიბებას, მათ შორის სტრუქტურირებული კავშირის უზრუნველყოფას;
 • ურთიერთქმედებს სპეციალიზებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
 • იგი შეისწავლის და აჯამებს არსებული კონვენციების გამოყენების გამოცდილებას და პრაქტიკას.

ბოლო წლების განმავლობაში, ორგანიზაციამ შეიმუშავა კონვენციების პროექტი, საზღვაო დაზღვევის, ტვირთის გადაზიდვაზე დათქმების, საზღვაო არბიტრაჟის, ტერმინალების სამართლებრივი სტატუსის, საზღვარგარეთის პორტებში გემების, გემების რეგისტრაციისა და სახელმწიფოების მიერ კონვენციების რატიფიკაციის დაჩქარების პრობლემების შესახებ.

ორგანიზაცია ასევე აქვეყნებს საერთაშორისო კონვენციების კრებულებს ზღვის კანონის შესახებ, საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტის დოკუმენტებს და სხვა ცნობებს.

ამ ორგანიზაციის შტაბი მდებარეობს ანტვერპენში (ბელგია). ორგანიზაციის ოფიციალური ვებ – გვერდი https://comitemaritime.org.

ზღვის საერთაშორისო სამართლის ასოციაციები რუსეთში

რუსეთში საზოგადოებრივი ორგანიზაციის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება - ზღვის საერთაშორისო სამართლის ასოციაცია - 1968- ში მიიღეს სსრ კავშირის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ.
დეკემბერში მოსკოვში გაიმართა ასოციაციის დამფუძნებელი ასამბლეა, დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია იურისტთა, რომლებიც ზღვის კანონის კანონის პრობლემებს ასრულებენ. ასოციაციის ინიციატორები იყვნენ საბჭოთა იურისტები და საერთაშორისო მოღვაწეები.

1969- ში ასოციაცია ჩაირიცხა საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტში (MMK), საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ზღვის სამართლის ასოციაციების 1897- ს სამართალს და ამ დროს მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ზღვის საერთაშორისო სამართლის შემუშავებაში.

ასოციაციის წევრები არიან გადაზიდვების კომპანიების, პორტების, იურიდიული ფირმების, მეცნიერები, მასწავლებლები და უნივერსიტეტების და კვლევითი ინსტიტუტების კურსდამთავრებული სტუდენტები, რუსეთის ფედერალური აღმასრულებელი ხელისუფლების თანამშრომლები: საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ტრანსპორტის სამინისტრო, მეცნიერების სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, მეთევზეობის ფედერალური სააგენტო, ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო და ა.შ.

მისი არსებობის განმავლობაში ასოციაციამ მტკიცედ დაიკავა თავისი ადგილი საზოგადოებრივ და სამეცნიერო ცხოვრებაში, აღიარებულია, როგორც პროფესიონალი სპეციალისტების საზოგადოება ზღვის კანონის სფეროში, აქვს დამსახურებული უფლებამოსილება არა მხოლოდ ქვეყანაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.

ასოციაციის წევრებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო და სხვა მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების შემუშავებაში: რუსეთის ფედერაციის კანონი „რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“, ფედერალური კანონები: „რუსეთის ფედერაციის კონტინენტურ შელფზე“, 1995, „შიდა წყლებში, ტერიტორიულ ზღვაზე და 1998, ”რუსეთის ფედერაციის ექსკლუზიური ეკონომიკური ზონის შესახებ” 1998, ”რუსეთის ფედერაციის საზღვაო ნაგებობებზე და გარკვეული საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების შეტანა USSIAN ფედერაცია »2007 გ.; 1999- ის რუსეთის სავაჭრო ობიექტის გადაზიდვის კოდექსი, ასოციაციის წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს მითითებული სამართლებრივი აქტების შესახებ კომენტარების მომზადებაში. სამწუხაროდ, 2017 წლიდან მოყოლებული, რუსეთის წევრობის MMK შეჩერებულია.

ქვემოთ მოცემულია საერთაშორისო საზღვაო კომიტეტის მონაწილეთა ცხრილი

ქვეყანა ორგანიზაცია საიტის ფოსტა
არგენტინის Asociacion argentina de derecho maritimo www.aadm.org.ar
ავსტრალია და ახალი ზელანდია ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.mlaanz.org
ბელგიაში ასოციაცია belge de droit საზღვაო belgische vereniging voor zeerecht www.bvz-abdm.be
ბრაზილიის Associação brasileira de direito marítimo www.abdm.org.br
Cameroon ასოციაცია camerounaise du droit საზღვაო www.acdm.org
კანადაში კანადის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.cmla.org
ჩილეს Asociacion chilena de derecho maritimo www.achdm.cl
ჩინეთის ჩინეთის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.cmla.org.cn
Колумбия Asociacion colombiana de derecho maritimo - "acoldemar" www.acoldemar.org
Конго ასოციაცია Congolaise du droit საზღვაო www.acodm.org
Хорватия Hrvatsko društvo za pomorsko pravo www.hdpp.hr
კორეა, დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა საზღვაო იურიდიული ასოციაცია, dpr Korea www.silibank.net.kp
დანიის დანიკის დარტყმა www.cmidenmark.dk
აღმოსავლეთ აფრიკა აღმოსავლეთ აფრიკის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.eamla.org
ეკვადორი Asociacion ecuatoriana de derecho maritimo "asedmar" www.apolo.ec
ფინეთის Suomen merioikeusyhdistys finlands sjörättsförening [ელ.ფოსტით დაცულია]fi
საფრანგეთის ასოციაცია francaise du droit საზღვაო www.afdm.asso.fr
გერმანიაში Deutscher verein für internationales seerecht www.reederverband.de
საბერძნეთში საბერძნეთის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.timagenislaw.com
ჰონკონგი ჰონგ კონგის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.hkmla.org
ინდოეთში ინდოეთის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.indianmaritimelawassociation.com
ინდონეზიის ინდონეზიის საზღვაო სამართლის ასოციაცია (imla) www.indonesmla.com
ირლანდიის ირლანდიის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.irishmaritimelaw.ie
ისრაელის הישראלית למשפט www.friedman.co.il
იტალიაში Associazione italiana di diritto marittimo www.aidim.org
Japan იაპონიის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.jmla.jp
Малайзия საზღვაო სამართლის საერთაშორისო მალაიზიის საზოგადოება www.imsml.org
Malta მალტის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.mmla.org.mt
Мексика Asociacion mexicana de derecho maritimo, ac www.meloandmelo.com
ნიდერლანდების ნედერლანდეს გამამხნევებელი ვოროერრეხტი www.vervoerrecht.nl
Нигерия ნიგერიის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.nmlaonline.org
Норвегия Den norske sjorettsforening www.sjorettsforningen.no
პანამის Asociacion panamena de derecho maritimo www.apademar.com
პერუს Asociaci? N peruana de derecho maritimo www.vyalaw.com.pe
Philippines ფილიპინების საზღვაო სამართლის ასოციაცია (marlaw) www.marlawph.com
Польша Polskie stowarzyszenie prawa morskiego www.pmla.org.pl
კორეის რესპუბლიკა კორეის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.kormla.or.kr
Румыния რუმინეთის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.maritimelaw.ro
Сенегал ასოციაცია senegalaise de droit des activites maritimes (ასდა) www.fplegal.sn
Singapore სინგაპურის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.mlas.org.sg
სლოვენიის Dru tvo za pomorsko pravo slovenije www.dpps-mlas.si
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.mlasa.co.za
ესპანეთში Asociación española de derecho marítimo www.aedm.es
Швеция Svenska sjörättsföreningen www.svenskasjorattsforeningen.se
შვეიცარიაში ასოციაცია suisse de droit საზღვაო schweizerische vereinigung für seerecht www.swissmla.ch
Tanzania ტანზანიის საზღვაო სამართლის ასოციაცია [ელ.ფოსტით დაცულია]
თურქეთში დენიზ ჰუკუკუ დერნგი [ელ.ფოსტით დაცულია]
უკრაინის უკრაინის საზღვაო ადვოკატთა ასოციაცია www.umba.org.ua
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო www.bmla.org.uk
Уругвай Asociacion uruguaya de derecho maritimo www.audm.com.uy
ამერიკის შეერთებული შტატები გაერთიანებული სახელმწიფოების საზღვაო სამართლის ასოციაცია www.mlaus.org
ვენესუელამ Asociación venezolana de derecho maritimo www.avdm-cmi.com
1 to 20 (53)

რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...