მასალის შინაარსი

მეთოდი იმპორტირებული საქონლის გარიგების ფასი - 1 მეთოდი

კანონის 1 მუხლის მე -3 ნაწილი განსაზღვრავს იმას, რომ რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის საბაჟო ღირებულებაა გარიგების ფასი, ფაქტობრივად, გადახდილი ან გადასახადი იმპორტისთვის პროდუქტი რუსეთის საბაჟო საზღვრის გადაკვეთისას.

ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ საქონლის (გადახდის იმპორტირებული საქონლის), რომელიც უზრუნველყოფს მათი გადაადგილების ქვეყნის ექსპორტის იმპორტიორ ქვეყანაში, რომ არის, საქართველოს საგარეო სავაჭრო გარიგების ყიდვა-გაყიდვის, რომელიც მოითხოვს გამყიდველი, რომელსაც სურს საკუთრებაში იმპორტირებული რუსული საქონლის გარკვეული თანხა და მყიდველს, რომელსაც სურს მიიღოს ეს საქონელი ამ ოდენობით. ამდენად, ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი (წინაპირობაა) განაცხადის 1 მეთოდი არის ის ფაქტი, გარდამავალი საკუთრების იმპორტირებული საქონლის რუსეთის ფედერაციის მიერ.

თუ საქონელი იმპორტირებული ანგარიშზე აღსრულების გარიგებების, რომ არ ითვალისწინებს გადაცემის მას საკუთრებაში საქონლის უცხო მფლობელი მისი რუსული მიმღები 1 მეთოდი განსაზღვრა საბაჟო ღირებულების ასეთი საქონელი არ შეიძლება იყოს გამოყენებული.

ასეთი სიტუაციები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, შემდეგნაირად:

  • იმპორტირებული საქონელი არ იყიდება;
  • საჩუქრების, ნიმუშებისა და სარეკლამო მასალების იმპორტი, რომელიც უფასოა;
  • საქონლის იმპორტისათვის შემოტანილი საქონელი, რომელიც გაიყიდება მიმწოდებლის ხარჯზე მათი იმპორტის შემდეგ;
  • სუბსიდიების, ფილიალების, წარმომადგენლობითი ოფისების, სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ შემოტანილი საქონელი, რომელიც არ არის ეკონომიკური (სამეწარმეო) საქმიანობის დამოუკიდებელი სუბიექტები;
  • იმპორტირებული საქონელი, დაქირავება ან დაქირავება.

 ვადა "გადახდილი ფასი" იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი სრულად გადაიხდება საბაჟო ღირებულების გამოკლებით, ანუ საბაჟო კლირენსით დეკლარაციის მიღების თარიღამდე, მაშინ ეს ღირებულება უნდა შეფასდეს შეფასების საფუძველს. იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო ღირებულების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საფასურის გადახდა არ განხორციელებულა, მაშინ საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის საწყის ეტაპზე ფასი უნდა იყოს გადახდილი. რეალურად გადახდილი ან გადასახდელი ფასი ნიშნავს მყიდველის საქონლისთვის ანაზღაურებას გამყიდველი ან მესამე მხარისთვის, მაგრამ გამყიდველის სასარგებლოდ, რაც არის პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადები.

საბაჟო ღირებულების საკანონმდებლო დოკუმენტებში არ არის დადგენილი, რა ფორმით გადახდილი უნდა იქნეს იმპორტირებული საქონლის გადახდა. გადახდა შეიძლება გაკეთდეს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი ფორმით. ეს შეიძლება გაკეთდეს საბანკო გადარიცხვებით, კრედიტის, ბილსა და გადახდის სხვა ფორმების გამოყენებით. გარიგების მონაწილეთა გაანგარიშებისას, შესაძლებელია მესამე მხარეს ე.წ. "არაპირდაპირი გადახდები" იმპორტირებული საქონლის გამყიდველის სასარგებლოდ. ასეთი გადახდები მოიცავს მყიდველის მიერ გამყიდველის ვალების გადახდის მესამე მხარეს.

რუსეთის საბაჟო კანონმდებლობის შესაბამისად, საბაჟო გადასახდელების ყველა გადახდაა მიღებული საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღიდან (თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული), რომელიც მითითებულია სვეტში 7 CCD. ამ თარიღში, რომ საბაჟო ღირებულების გაანგარიშებისას, უცხოური ვალუტა, რომელშიც დასახლებული პუნქტები დასახლებულია, გადაიქცევა რუსეთის ფედერაციის ვალუტაში.

ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ზუსტი საბაჟო ღირებულების არის სწორი განმარტება "ადგილი იმპორტი" საქონლის საბაჟო ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის, როგორც კანონი აცხადებს, რომ გარიგების ღირებულება მოიცავს ღირებულება გადაზიდვის საქონლის აეროპორტის, პორტის ან სხვა ადგილას იმპორტის რუსეთის ფედერაციაში (იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხარჯები არ შედის გარიგების ფასში).

 საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის მიზნით იმპორტის ადგილი მიხვდება:

  1. საჰაერო ტრანსპორტისთვის - დანიშნულების აეროპორტი ან პირველი აეროპორტი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, სადაც საჰაერო ხომალდის მიმდებარე საჰაერო ხომალდი და სად ტვირთის გადმოტვირთვა;
  2. ზღვისა და მდინარის ტრანსპორტისთვის - რუსეთის ტერიტორიაზე გადატვირთვის ან პორტის გადატვირთვის პირველი პორტი, თუ საქონლის გადატვირთვის ფაქტი დადასტურებულია ამ პორტის საბაჟო ორგანოს მიერ;
  3. სხვა სატრანსპორტო საშუალებებით ტრანსპორტირებისათვის - რუსეთის ფედერაციის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტის განთავსება საქონლის მარშრუტზე;
  4. ფოსტით გაგზავნილ საქონელზე - საერთაშორისო საფოსტო გაცვლის პუნქტი.

 ნაწილი X ხელოვნება. XXL კანონი ასევე ადგენს, რომ გარიგების ფასი (საბაჟო ღირებულების 1 მეთოდით გაანგარიშების საფუძველი) მოიცავს გარკვეულ კომპონენტებს. უნდა აღინიშნოს, რომ კანონით განსაზღვრული კომპონენტები შემოტანილი უნდა იქნას იმპორტირებული საქონლის საბაჟო ღირებულებაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ იყო ადრე. პრაქტიკაში, გარიგების ფასისთვის დამატებითი საფასური აისახება DTN-19 ფორმატის დეკლარაციაში "B" ქვეპუნქტში შესაბამისი დამატებითი ბრალდებით.

ამ შემთხვევაში, სხვა კომპონენტებს, გარდა კანონით ჩამოთვლილი, არ შეიძლება დაემატოს საბაჟო ღირებულების დადგენისას ფაქტობრივად გადახდილი ან გადასახადი. ამასთან, ასეთი დამატებითი გადასახდელები უნდა იყოს დოკუმენტირებული, ანუ დაემატოს გარიგების ფასს ობიექტური და რაოდენობრივი მონაცემების საფუძველზე. სხვაგვარად საბაჟო ღირებულება არ შეიძლება განისაზღვროს 1 მეთოდით.

კომენტარები (0)

შეფასებულია 0 – დან 5 – დან 0 ხმაზე დაყრდნობით
ჩანაწერები არ არის

დაწერე რამე სასარგებლო

  1. Სტუმარი.
გთხოვთ შეაფასოთ მასალა:
დანართები (0 / 3)
გაუზიარეთ თქვენი ადგილმდებარეობა
1 წლის 2021 ივლისიდან შეიცვლება იმ მოქალაქეების ქონების გადასახადის ადმინისტრირების წესი, რომლებიც ყველაზე მსხვილი გადამხდელები არიან.
00:15 19-05-2021 უფრო დეტალურად ...
საჭირო მონაცემები თან ერთვის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის 14.05.2021 წლის 4 მაისის No. ЕА-15-XNUMX / წერილს.[ელ.ფოსტით დაცულია]
23:10 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...
მინერალების მოპოვების გადასახადის დეკლარაციის გარე ფორმა, დამტკიცებული რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ბრძანების No1 დანართით, დათარიღებული 08.12.2020 No KCh-7-3 /[ელ.ფოსტით დაცულია], ელექტრონული პრეზენტაციის XML ფორმატის 5.07 ვერსიაში ჩამოტვირთვის შესაძლებლობით.
22:36 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...