მენიუ

ექსპორტის საბაჟო პროცედურა

მუხლი 139. ექსპორტის საბაჟო პროცედურის შინაარსი და გამოყენება

 1. საბაჟო პროცედურა ექსპორტი - საბაჟო პროცედურა, რომელიც გამოიყენება კავშირის საქონელზე, რომლის თანახმად, ამ საქონლის ექსპორტი ხდება კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან მის გარეთ მუდმივად ყოფნის მიზნით.
 2. ექსპორტი საბაჟო რეჟიმში მოქცეული და კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან რეალურად გატანილი საქონელი კარგავს კავშირის საქონლის სტატუსს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -7 და მე -303 პუნქტების შესაბამისად, ასეთი საქონელი ინარჩუნებს სტატუსს: საკავშირო საქონელი.
 3. დასაშვებია ექსპორტის საბაჟო პროცედურის გამოყენება:
  1. კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან ექსპორტირებულია:
   • საქონელი, რომელიც მოქცეულია საბაჟო პროცედურში საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების მიზნით, გარდა ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -3 პუნქტის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საქონლისა, საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულების მიზნით, ამ პუნქტის 176-ლი პუნქტის შესაბამისად. ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -2 პუნქტი;
   • დროებითი ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი, ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -231 პუნქტის შესაბამისად, დროებითი ექსპორტის საბაჟო პროცედურის დასრულების მიზნით;
   • სპეციალური საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცეული საქონელი სპეციალური საბაჟო პროცედურის დასასრულებლად კომისიის მიერ ამ კოდექსის 254-ე მუხლის შესაბამისად და კომისიის მიერ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრულ შემთხვევებში;
   • საერთაშორისო ტრანსპორტის მანქანები ამ კოდექსის 5-ე მუხლის მე -276 პუნქტის შესაბამისად;
   • ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -5 პუნქტის მე -303 პუნქტით გათვალისწინებული საკავშირო საქონელი;
   • გადამუშავებული პროდუქტები საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების საბაჟო პროცედურის დასრულების მიზნით, ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -2 პუნქტის მე -184 პუნქტის შესაბამისად;
  2. ამ კოდექსის 5-ე მუხლის მე -231 პუნქტით განსაზღვრული საქონელი კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან საექსპორტოდ.
 4. ამ მუხლის მე -1 პუნქტის პირველი და მე -2 პუნქტებში მითითებული საქონელი ექვემდებარება ექსპორტის საბაჟო პროცედურას ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანის გარეშე.
 5. ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -5 პუნქტის მე -207 პუნქტის მეოთხე პუნქტში მითითებული საქონელი და ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -4 პუნქტის მე -215 პუნქტის მე -1 პუნქტში მითითებული საქონელი, რომელიც განთავსებულია ექსპორტის საბაჟო პროცედურაში საბაჟო პროცედურის დასრულების მიზნით. თავისუფალი საბაჟო ზონის ან თავისუფალი საწყობის საბაჟო პროცედურის ექსპორტი უნდა განხორციელდეს კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან არა უმეტეს XNUMX წლის ვადისა ამ საქონლის საბაჟო ექსპორტის რეჟიმში მოქცევის დღიდან.
  წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს უფრო მოკლე ვადა, როდესაც მითითებული საქონლის ექსპორტი უნდა განხორციელდეს კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან.
  თუ აღნიშნული საქონელი არ არის ექსპორტირებული კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან, გარდა მათი განადგურების ან (ან) გამოუსწორებელი ზარალისა უბედური შემთხვევის ან ფორსმაჟორის ან გამოუსწორებელი ზარალის შედეგად ბუნებრივი ზარალის შედეგად ტრანსპორტირების პირობებში (ტრანსპორტირება) და (ან) შენახვა, ამ პუნქტის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვარგისიანობის ვადის გასვლამდე ან წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით დადგენილი ამ პუნქტის მე -51 პუნქტის შესაბამისად, შეწყდება ექსპორტის საბაჟო პროცედურა და ა.შ. საქონლის დაკავება ხდება საბაჟო ორგანოების მიერ ამ კოდექსის XNUMX-ე თავის შესაბამისად.
  საბაჟო ორგანოები არ იკავებენ მითითებულ საქონელს, თუ ისინი ექსპორტის საბაჟო პროცედურის შეწყვეტის დროს მდებარეობს FEZ ან თავისუფალ საწყობში.

მუხლი 140. საქონლის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობები

საქონლის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობებია:

 • ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდა ამ კოდექსის შესაბამისად;
 • აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად;
 • კავშირის ფარგლებში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სხვა პირობების დაცვა, წევრ სახელმწიფოებს შორის ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებები და მესამე მხარეთა წევრი ქვეყნების საერთაშორისო ხელშეკრულებები.

მუხლი 141. საექსპორტო საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ საქონელზე საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულების წარმოშობა და შეწყვეტა, მათი გადახდისა და გაანგარიშების ვადა

 1. საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდაზე საქონლის ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა დეკლარანტისათვის საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის მომენტიდან.
 2. საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდაზე საქონლის ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულება წყდება დეკლარანტის მიერ შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში:
  1. საქონლის განთავისუფლება ექსპორტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის პრივილეგიების გამოყენებით;
  2. საექსპორტო საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულების შესრულება და (ან) მათი შეგროვება ამ მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად გათვლილი და გადასახდელი თანხებით;
  3. საქონლის გათავისუფლებაზე ექსპორტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად - საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით;
  4. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის გათავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - საექსპორტო საბაჟო გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშვა რეგისტრაციისას საქონლის დეკლარაცია;
  5. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
  6. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად;
  7. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეზე (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ასეთი საქონელი ადრე არ იქნა გამოშვებული.
 3. საექსპორტო საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება ექვემდებარება შესრულებას (ექსპორტის საბაჟო გადასახადების გადასახდელი) ექსპორტის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად საქონლის გაშვებამდე, თუ ამ კოდექსით სხვა ვადა არ არის დადგენილი.
 4. საექსპორტო საბაჟო გადასახდელები ექვემდებარება გადახდას ექსპორტის საბაჟო გადასახადების ოდენობით, რომელიც გაანგარიშებულია დეკლარაციაში საქონლისთვის, ექსპორტის საბაჟო გადასახადის გადახდის სარგებელის გათვალისწინებით.
რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...