მენიუ

უბაჟო საბაჟო პროცედურა

მუხლი 243. უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურის შინაარსი და გამოყენება

 1. საბაჟო პროცედურა უბაჟო ვაჭრობა - საბაჟო პროცედურა, რომელიც გამოიყენება კავშირის უცხოურ საქონელზე და საქონელზე, რომლის მიხედვითაც ეს საქონელი მდებარეობს და იყიდება უბაჟო მაღაზიებში საცალო ვაჭრობის გარეშე, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური გადახდის გარეშე საკონტროლო გადასახადი უცხოური საქონლის მიმართ, ამ საბაჟო პროცედურაში საქონლის მოთავსების პირობებისა და მათი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად.
 2. გაიყიდება უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი:
  1. ფიზიკური პირები, რომლებიც ტოვებენ კავშირის საბაჟო ტერიტორიას;
  2. კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ჩამოსული პირები;
  3. ფიზიკური პირები, რომლებიც ტოვებენ ერთ წევრ სახელმწიფოს მეორე წევრ სახელმწიფოში და ფიზიკურ პირებს, რომლებიც სხვა წევრი სახელმწიფოდან შემოდიან ერთ წევრ სახელმწიფოში;
  4. დიპლომატიური წარმომადგენლობები, საკონსულო დაწესებულებები, სახელმწიფოების მისიები საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ან მათი წარმომადგენლობები, რომლებიც მდებარეობს კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე, აგრეთვე დიპლომატიური წარმომადგენლობის დიპლომატიური პერსონალის წევრები, საკონსულო თანამდებობის პირები და მათი ოჯახის წევრები, რომლებიც ცხოვრობენ მათ, საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ან მათ წარმომადგენლობებში სახელმწიფოთა წარმომადგენლობის თანამშრომლებს (თანამშრომლებს, თანამდებობის პირებს);
  5. სხვა ორგანიზაციები ან მათი წარმომადგენლობები და მათი პერსონალი, თუ ასეთი განხორციელება გათვალისწინებულია იმ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლის ტერიტორიაზეც განთავსებულია ასეთი ორგანიზაციები ან მათი წარმომადგენლობები.
 3. საქონლის უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი ყიდის ამ მუხლის მე -1 პუნქტის 3 - 2 პუნქტებში მითითებულ პირებს უბაჟო მაღაზიებში, რომლებიც მუშაობენ კავშირის საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებულ ადგილებში.
 4. ამ მუხლის მე -2 პუნქტის მე -2 პუნქტით გათვალისწინებულ პირებზე საქონლის მიყიდვა დასაშვებია უბაჟო მაღაზიებში, რომლებიც მუშაობენ კავშირის საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილების ადგილებში საჰაერო და წყლის ტრანსპორტით, და თუ ამას დაადგენს წევრი ქვეყნების კანონმდებლობა, აგრეთვე კავშირის საბაჟო საზღვარზე საქონლის სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილების ადგილებში.
  საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილების ადგილების ჩამონათვალი, რომელშიც ამ მუხლის მე -2 პუნქტის მე -2 პუნქტით განსაზღვრულ პირებზე საქონლის რეალიზაცია განისაზღვრება წევრი ქვეყნების კანონმდებლობით.
 5. ამ მუხლის მე -3 პუნქტის მე -2 პუნქტით განსაზღვრულ პირებზე საქონლის მიყიდვა დასაშვებია უბაჟო მაღაზიებში, რომლებიც მუშაობენ კავშირის საბაჟო საზღვარზე საჰაერო გზით გადაადგილების მიზნით.
 6. საქონლის უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონელი ყიდიან ამ მუხლის მე -4 პუნქტის მე -5 და მე -2 ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ პირებს უბაჟო მაღაზიებში, რომლებიც განსაზღვრულია წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად.
 7. საკავშირო საქონელიუბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული პირები, რომლებიც ამ მუხლის მე -1 პუნქტის 2-ლი პუნქტით განსაზღვრულ პირებზე გაიყიდება, კარგავს კავშირის საქონლის სტატუსს.
  საკავშირო საქონელი, უბაჟო ვაჭრობის ქვეშ მოქცეული საქონლის ქვეშ, რომელიც გაიყიდა ამ მუხლის მე -2 პუნქტის 5-2 პუნქტებით განსაზღვრულ პირებზე, ინარჩუნებს კავშირის საქონლის სტატუსს.
  უცხოური საქონელიმოათავსეს უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურაში, გაიყიდა ამ მუხლის მე -4 პუნქტის მე -5 და მე -2 პუნქტებით განსაზღვრულ პირებზე, ამგვარი გაყიდვის შედეგად მიიღეს კავშირის საქონლის სტატუსი.
 8. უბაჟო საბაჟო პროცედურა არ ვრცელდება საქონელზე, რომელიც აკრძალულია მიმოქცევაში იმ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც მდებარეობს უბაჟო მაღაზია.
  კომისიას უფლება აქვს დაადგინოს სხვა საქონლის სია, რომელთა მიმართაც არ გამოიყენება უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურა. (იხილეთ ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის კოლეგიის საბჭოს გადაწყვეტილება 203 N 11.12.2018)
 9. უბაჟო მაღაზიების საბაჟო პროცედურის ქვეშ მოქცევის გარეშე, უბაჟო მაღაზიებს შეუძლიათ მოათავსონ და გამოიყენონ საქონელი, რომელიც აუცილებელია ამ უბაჟო მაღაზიების ფუნქციონირებისთვის.

მუხლი 244. საქონლის უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობები და მათი საბაჟო პროცედურის შესაბამისად გამოყენება

 1. საქონლის უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის პირობაა ამ კოდექსის მე -7 მუხლის შესაბამისად აკრძალვებისა და შეზღუდვების დაცვა.
 2. საქონლის დეკლარანტი, უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული პირი შეიძლება იყოს მხოლოდ ის პირი, რომელიც არის უბაჟო მაღაზიის მფლობელი, რომელშიც განთავსებული და გაყიდული იქნება ეს საქონელი.
 3. საქონლის გამოყენების პირობები უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად არის:
  1. საქონლის მოძებნა უბაჟო მაღაზიებში;
  2. საქონლის რეალიზაცია უბაჟო მაღაზიებში ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -243 პუნქტით განსაზღვრულ პირებზე;
  3. ამ კოდექსის 245-ე მუხლით გათვალისწინებული უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის გარკვეული კატეგორიის რეალიზაციის პირობების დაცვა.

მუხლი 245. უბაჟო მაღაზიებში საქონლის ცალკეული კატეგორიის საქონლის უბაჟო მაღაზიებში გაყიდვის პირობები

საქონელი, როგორიცაა ალკოჰოლური სასმელები და ლუდი, თამბაქო და თამბაქოს ნაწარმი, რომლებიც მოქცეულია უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში, უბაჟო მაღაზიებში ყიდიან ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -2 პუნქტის მე -243 პუნქტით განსაზღვრულ პირებს რაოდენობრივი ნორმებით. , რომლის ფარგლებშიც საქონელი პირადი მოხმარებისთვის შემოტანილია კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის გარეშე.

მუხლი 246. უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურის დასრულება და დასრულება

 1. საბაჟო პროცედურის მოქმედება უბაჟო ვაჭრობისთვის მთავრდება ამ საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის რეალიზაციით უბაჟო მაღაზიებში ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -243 პუნქტით განსაზღვრული პირებისათვის, გარდა უცხოური საქონლის რეალიზაციისა. ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -2 პუნქტის მე -243 პუნქტით განსაზღვრულ პირებზე.
 2. ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -2 პუნქტის მე -243 პუნქტით განსაზღვრული პირებისათვის უბაჟო მაღაზიებში უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონლის გაყიდვისას, უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურის მოქმედება სრულდება მოთავსებით ეს უცხოური საქონელი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების მიზნით.
 3. საქონლის დეკლარაცია ამ მუხლის მე -2 პუნქტით განსაზღვრულ უცხოურ საქონელთან მიმართებაში, მათი შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში მოთავსების მიზნით, უბაჟო მაღაზიის მფლობელმა უნდა წარმოადგინოს არაუგვიანეს 10- ამ საქონლის რეალიზაციის თვის მომდევნო თვის დღე.
  საქონლის გათავისუფლებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, საქონლის დეკლარაცია მითითებულ საქონელზე, მათი მოთავსება საბაჟო რეჟიმში შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლების საბაჟო რეჟიმში, უნდა წარმოადგინოს უბაჟო მაღაზიის მფლობელმა არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა საქონლის გაშვებაზე უარის თქმის დღეს.
 4. უბაჟო საბაჟო პროცედურა უცხოური საქონლისთვის, რომელიც მოკლებულია საბაჟო პროცედურას, შეიძლება შეწყდეს:
  1. საქონლის უცხოური საქონლის საბაჟო პროცედურების ქვეშ მოთავსება ამ კოდექსით გათვალისწინებული პირობებით;
  2. საქონლის გამოშვება კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან გემებით ან თვითმფრინავებით ექსპორტირებული საქონლის გამოსაყენებლად, ამ კოდექსის 39-ე თავის შესაბამისად.
 5. უბაჟო საბაჟო პროცედურის მოქმედება ევროკავშირის საქონელზე უბაჟო საბაჟო რეჟიმში მოქცეული წესით შეიძლება შეწყდეს:
  1. საქონლის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმში მოქცევა;
  2. საქონლის ექსპორტი უბაჟო მაღაზიიდან კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე ასეთი საქონლის დეკლარანტის დეკლარაციის საფუძველზე.
 6. იმ შემთხვევაში, თუ უბაჟო მაღაზია შეწყვეტს მუშაობას ხსენებული უბაჟო მაღაზიის შეწყვეტის დღიდან 3 თვის განმავლობაში, უცხოური საქონელი, რომელიც მოკლებულია უბაჟო პროცედურას, ექვემდებარება საბაჟო პროცედურებს, რომლებიც გამოიყენება უცხოეთის შესახებ. საქონელი და საკავშირო საქონელი - შენობაში. საბაჟო პროცედურის შესაბამისად, უბაჟო მაღაზიიდან ევროკავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე გატანის ან ექსპორტისთვის.
  თუ ამგვარი მოქმედებები არ განხორციელებულა მითითებულ ვადაში, ამ პერიოდის შემდეგ უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურა წყდება, ხოლო საქონელი დაკავებულია საბაჟო ორგანოების მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად.

მუხლი 247. უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურში მოთავსებულ (მოთავსებულ) უცხოურ საქონელზე იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საანგარიშო გადასახადის გადახდის ვალდებულების გაჩენა და შეწყვეტა, მათი გადახდის ვადა და მათი გაანგარიშება

 1. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეულ უცხოურ საქონელზე წარმოიშობა დეკლარანტის მიერ საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციის მომენტიდან.
 2. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება დეკლარანტს უწყდება შემდეგი გარემოებების გამო:
  1. ამ საქონლის რეალიზაცია ამ კოდექსის 1-ე მუხლის მე -2 პუნქტის 4, 5, 2 და 243 პუნქტებში მითითებულ პირებზე;
  2. ამ საქონლის განთავსება, რომელიც გაიყიდა ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -2 პუნქტის მე -243 პუნქტით განსაზღვრულ პირებზე შიდა მოხმარების გათავისუფლების საბაჟო წესით;
  3. ამ საქონლის განთავსება ამ კოდექსით გათვალისწინებულ საბაჟო პროცედურებში, მათ შორის ამ საქონლის საბაჟო პროცედურებში მოთავსება ამ მუხლის მე -2 პუნქტის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემდეგ და (ან) მათი გამოყენება, როგორც მიწოდება ექსპორტირდება კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან გემებით ან საჰაერო ხომალდებით, ამ კოდექსის 39-ე თავის შესაბამისად;
  4. საქონლის განთავსება, რომლის მიმართაც შეწყდა საბაჟო პროცედურის მოქმედება უბაჟო ვაჭრობაზე საბაჟო პროცედურების შესაბამისად, ამ კოდექსის 7-ე მუხლის მე -129 პუნქტის შესაბამისად;
  5. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება და (ან) მათი ვალდებულების შესრულება ამ მუხლის მე -5 პუნქტის შესაბამისად გათვლილი და გადასახდელი თანხებით
  6. საბაჟო ორგანოს მიერ საბაჟო რეგულირების შესახებ საბაჟო ორგანოს მიერ უცხოური საქონლის განადგურების და (ან) შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის აღიარება ავარიის ან ფორსმაჟორის ან ამ საქონლის შეუქცევადი დაკარგვის ფაქტის გამო. ბუნებრივი დანაკარგის გადაზიდვის (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის ნორმალურ პირობებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ განადგურებამდე ან გამოუსწორებელი ზარალით ამ კოდექსის შესაბამისად ამ უცხოურ საქონელზე, იმპორტის საბაჟოს გადახდის ბოლო ვადა დადგა მოსაკრებლები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება;
  7. საქონლის გათავისუფლებაზე უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება, საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი ვალდებულების მიმართ;
  8. საქონლის დეკლარაციის გაუქმება ამ კოდექსის 113-ე მუხლის შესაბამისად და (ან) საქონლის გათავისუფლების გაუქმება ამ კოდექსის 4-ე მუხლის მე -118 პუნქტის შესაბამისად - იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური გადასახადის გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით საქონლის დეკლარაციის რეგისტრაციისას წარმოშობილი ანტიდემპინგური, შემხვედრი ანაზღაურება;
  9. საქონლის კონფისკაცია ან გადაკეთება წევრი ქვეყნის საკუთრებაში (შემოსავალში) ამ წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
  10. საქონლის დაკავება საბაჟო ორგანოს მიერ ამ კოდექსის 51-ე თავის შესაბამისად;
  11. დროებითი შენახვის ან მოთავსება საქონლის ერთ-ერთი საბაჟო პროცედურის ქვეშ, რომელიც ყადაღა იქნა აღებული ან დაპატიმრებული დანაშაულის ოქმის გადამოწმების დროს, სისხლის სამართლის საქმეზე ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეზე (ადმინისტრაციული წარმოების წარმოება) და რომლის მიმართაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მათი დაბრუნების შესახებ, თუ ასეთი საქონელი ადრე არ იქნა გამოშვებული.
 3. იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულება ექვემდებარება ამ მუხლის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისას.
 4. შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადის გადახდის ბოლო ვადაა
  1. საქონლის გამოყენების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურის შესაბამისად - საქონლის გამოყენების დადგენილი პირობების დარღვევით მოქმედების ჩადენის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - საქონლის უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღე;
  2. უცხოური საქონლის დაკარგვის შემთხვევაში, გარდა ავარიის ან ფორსმაჟორის ან გამოუსწორებელი ზარალის განადგურებისა და (ან) გამოუსწორებელი ზარალისა, ბუნებრივი ზარალის შედეგად, ბუნებრივი ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების) და (ან) შენახვის შედეგად, - საქონლის დაკარგვის დღე, და თუ ეს დღე არ არის დადგენილი, - საქონლის უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის დღე;
  3. თუ ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -246 პუნქტის 3-ლი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -243 პუნქტის მე -3 პუნქტით გათვალისწინებულ პირებზე გაყიდული უცხოური საქონლის მიმართ, საქონლის დეკლარაცია არ არის წარდგენილი, - ამ კოდექსის 246-ე მუხლის მე -XNUMX პუნქტის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პერიოდის ბოლო დღე;
  4. თუ ამ კოდექსის 3-ე მუხლის მე -246 პუნქტის მე -3 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში, ამ კოდექსის 2-ე მუხლის მე -243 პუნქტის მე -3 პუნქტით გათვალისწინებულ პირებზე გაყიდული უცხოური საქონლის მიმართ, დეკლარაცია არ არის წარდგენილი საქონელზე, - ამ კოდექსის 246-ე მუხლის მე -XNUMX პუნქტის მე -XNUMX პუნქტით განსაზღვრული პერიოდის ბოლო დღე.
 5. ამ მუხლის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემდეგ, იმპორტის საბაჟო გადასახადები, გადასახადებისსპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი ანაზღაურება ექვემდებარება გადახდას, თითქოს უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული უცხოური საქონელი განთავსდეს საბაჟო პროცედურაში შიდა მოხმარებისთვის გათავისუფლებისთვის, სატარიფო შეღავათებისა და შეღავათების გამოყენების გარეშე. იმპორტის საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადების.
  საიმპორტო საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემხვედრი გადასახადების გამოსაანგარიშებლად გამოიყენება იმპორტის საბაჟო გადასახადების განაკვეთები, გადასახადები, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი საკონტროლო გადასახადები, რომლებიც ძალაშია საბაჟო ორგანოს მიერ დეკლარაცია საქონლის შესახებ, რომელიც შეტანილია საქონლის უბაჟო ვაჭრობის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის შესახებ.
 6. ამ მუხლის მე -5 პუნქტის შესაბამისად გადახდილი (შეგროვებული) იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება, ანაზღაურდება პროცენტი, თითქოს მათი გადავადება გადაიხადოს ამ თანხებთან დაკავშირებით საქონლის უბაჟო ვაჭრობაზე საქონლის მოთავსების თარიღი იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, საკონტროლო გადასახადის გადახდის ვადის ამოწურვის დღეს. მითითებული პროცენტი გამოითვლება და გადაიხდება ამ კოდექსის 60-ე მუხლის შესაბამისად.
 7. ამ კოდექსით გათვალისწინებული საბაჟო პროცედურების ქვეშ საქონლის მოთავსების შემთხვევაში და (ან) კავშირის საბაჟო ტერიტორიიდან გემებსა და საჰაერო ხომალდებზე ექსპორტირებული მარაგების სახით გამოსაყენებლად, მათი გათავისუფლება ამ კოდექსის 39-ე თავის შესაბამისად. საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, შემცვლელი გადასახადების და (ან) მათი შეგროვების (მთლიანად ან ნაწილობრივ) იმპორტის საბაჟო გადასახადების, გადასახადების, სპეციალური, ანტიდემპინგური, ანაზღაურებადი ანაზღაურება და (ან) ) ამ მუხლის შესაბამისად შეგროვებული თანხის დაბრუნებას (კომპენსაციას) ექვემდებარება ამ კოდექსის მე -10 თავისა და 76-ე მუხლის შესაბამისად.
რეგულირებული საანგარიშო ფორმების პაკეტი (21q2002) 2021 წლის II კვარტლისთვის განახლდა სტანდარტული კონფიგურაციისთვის "ბუღალტრული აღრიცხვა", "გადასახადის გადამხდელი", "წარმოება + მომსახურება + ბუღალტრული აღრიცხვა", კომპლექსური კონფიგურაცია და "გამარტივებული დაბეგვრის სისტემა" "1C: საწარმოს 7.7".
00:49 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...
მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში რუსეთის საპენსიო ფონდის ექსპერტებმა განმარტეს, არის თუ არა აუცილებელი SZV-M ფორმის წარდგენა ორგანიზაციის ერთადერთი დამფუძნებლის მიმართ, თუ მან დაიწყო დირექტორის ფუნქციების შესრულება სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე. და ანაზღაურების გადახდის გარეშე.
00:45 05-08-2021 უფრო დეტალურად ...